Σελίδα:Seder Tefilot K'Minhag K.K. Sefaradim (Yosef Nachmuli, Korfu 1885).pdf/107

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.


ρυθρᾶς Θαλάρᾳης. Καὶ ἔδωκας σημεῖα, καὶ ἐτέλε- σας ἃαυμἀσια πρὸς τὸν Φαραὼ, τοὺς ὑπηρέτας καὶ τοῦς λαοὺς τῆς γῆς αὐτοῦ, διότι ἔγνως πόσὸν ὑπερη- φανεύθησαν ' κατ᾽ αὐτῶν, καὶ ἔστησας σεαυτῷ φή- μην τ'ῄρουμένην καὶ κατὰ τὰς ἡμέρας ἡμῶν. Καὶ τὴν Θάλασσαν διέρρηξας ἐνώπιον αὐτῶν, ἵνα ἐν ξηρᾷ διέλθωσι, τοὺς δὲ’ καταδρομὰς αὐτῶν εἰς τὸν βυθὸν κατεπόντισας ὡς λίθον ἐν ὕδατι σφοδρῷ.

Καὶ ὁ Κύριος εσωσε τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τὸν Ισραὴλ ἐκ χειρὸς τῶν Αἰγυπτίων, καὶ εἶδεν Ἰσραὴλ τοὺς Αἰγυπτίους τ.-.θνηκ6τας παρα τὸ χεῖλος τῆς θαλάσ- σης Καὶ εὶὃεν Ἰσραὴλ τὴν χεῖρα κραταιὰν δι ἧς ἐνήργησεν ὁ Κύριος κατὰ τῶν Αἰγυπτίων καὶ. ἐφοβήθη ὁ λαὸς τὸν Κύριον, ἐτάστευσε δὲ τῷ Θεῷ καὶ τῷ Μωὓσᾗ τῷ θεράποντι αὗτοῦ.

———

ΑἸΖ IAΣΗΡ

Τότε ' ὅ τὲ Μωὔσῆς καὶ οἳ υἷοὶ Ἰσραὴλ ἔψαλλον τὴν ᾠδὴν ταύτην τῷ Κυρίῳ, λέγοντες.

Ἱἷαλῷ τῷ Κυρίῳ Ξιὁτυφἶστη 'ἡ δόξα αὖ- τοῦ“ ἵππον καὶ ἀναβάτην ἔρρὶφεν εἰς ὓάλασσαν. ’Ιᾳχυς μου ὁ Θεὸς καὶ πρὸς αὐτὸν ἀπευθύνω τὸν ψαλμόν μου αὐτὸς ἡ σωτηρία μου οὗτος ὁ Θεός