Σελίδα:Seder Tefilot K'Minhag K.K. Sefaradim (Yosef Nachmuli, Korfu 1885).pdf/105

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.


Κῦρε“ ε, ἡ βασιλεία καὶ ἡ ὑπεροχὴ ἐφ᾽ ὅλων τῶν ἆρχόντων. Παρὰ Σοῦ ὁ πλοῦτος καὶ ἡ ᾽,ὃἑξα Σὺ τῶν ὅλων δεσπόζεις καὶ ἐν χειρί σου ἡ δύναμις καὶ τὸ κράτος, ’ἡ χείρ σου μεγαλύνεὶ καὶ κατισχύει πάν- των. Καὶ νῦν, Θεέ, ἐξομολογούμεθα σοὶ. καὶ αἰνοῦμεν τὸ ͵ἔνδοξόν σου ὄνομα. Εὐλογηθἡτω τὸ ἔνδοξον ὄνο- μά σου τὸ ἀνώτερον παντὸς ἐπαίνου, πάσης εὐλο- γίας. Σὺ εἶ, Κύριε, Εἷς καὶ Μόνος, Σὺ ἐποίησας τοὺς οὐρανοὺς καὶ τοὺς οὐρανοὺς τῶν οὐρανῶν καὶ πάντα τὰ. ουράνςα σώματα, τὴν γῆν καὶ παντα τὰ ἐν. αὐτῇ, τὰς θαλάσσας καὶ πάντα τα ἐν αὐταῖς, καὶ Σὺ ζωοποιεῖ; τὰ πάντα, σὲ αὶ ουρανιοι δυνάμεις προσκυνοῦσι: ᾽

———

Σὺ. εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς ὁ ἐκλέξας τὸν “Αβρααμ ὃν ἐξήγαγες ἐξ Οὐρ Κασδὶμ (ἐκ τῆς χώ- ρας τῶν. Χαλδαίων) δοὺς αὐτῷ ὄνομα “Α βραἀμ. Καὶ εὑρὼν τῆν μοὖίαν'᾽ αὐτοῦ πιστὴν πρὸς Σὲ, συνῆφας μετ’ αὐτοῦ συνθήκην, τοῦ παραχωρῆσαι τοῖς μεταγενεστέροις αὐτοῦ τῆν γῆν τῶν Χαναναίων, τῶν Χεςταίων, τῶν ’Αμοοραίων, τῶν Φερεσαἰων, τῶν Ἰε- βουσαίων καὶ τῶν Γεργεσαίων, καὶ ἑξεπλἡρωσας τὸν λὀξςν σου,} διότι δἴκαιος εἶσαι. Καὶ εἶοες τὴν τα- πείνωσιν τῶν πατέρων ἡμῶν ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ τὴν κραυγὴν αυτῶν ἤκουσα; παρὰ ταῖς ὄχθαις τῆς ἐ-