Σελίδα:Seder Tefilot K'Minhag K.K. Sefaradim (Yosef Nachmuli, Korfu 1885).pdf/103

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.


’Αλληλού'ζα. Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς ἁγίοις αὖ- τοῦ, αἰνεῖτε᾽᾽ αὑτὸν ἐν τῇ ἔνσποἱσεἑ᾽ τῆς ἰσχύος αὐτοῦ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τῇ παντοδυναμία; αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὗτὸν ἐν τῇ ἀπείρῳ μεγαλοσύνῃ αὐτοῦ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἠχὼ σάλπιγγος, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν βαρβίτῳ καὶ κιθάρᾳ. Αἰνεῖτε αὑτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χὁρὃαῖς καὶ ὀργάνῳ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ᾿.ιΞ-Ξν͵:.ιωμζ'3ο΄ιλοις εὔήχοὶς, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσἀτω τὸν Κύριον. Ἄλληλούϊα.

(“Ο στοιιος οὗτος λέγεται δίς.)

Εὐλογητὸς Κύριος εἰς τοὺς αὶῶνας, ὁἀμὴν, καὶ ἀμήν. Βὄλὸγητὸς Κύριος ἐν. τῆς Σιὼν,δ κατοικῶν ἐν “Ιεὸὸυσαλὴμ, Ἄλληλούϊα. Εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραὴλ, ὅστις μόνος ποιεῖ θαυμάσια. Καὶ εὐλογημένον τὸ ὄνομα τῆς δόξης αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶ- ν'α, κᾳὶ ἅπασα ἡ γῆ πληρωθήσεται τῆς δόξης αὐτοῦ. Ἄμὴν - ’λμήν

BΑIΒΑΡEΧ ΔΑἩΔ

| Καὶ ηὐλόγησε Δαυὶδ τὸν Κύριον ἐνώπιον ἁπάσης τῆς {συναγωγῆς, λἑ-ᾖων. Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, ὁ Θεὸς τοὔ᾽ Ἰσραὴλ, ὁ πατὴρ ἡμῶν, ἀπὸ τοῦ αἰῶνός “καὶ ἕως τὸῦ αἰῶνος. Σοῦ, Κύριε, ἡ μεγαλοσύνη, ἡ δύναμις, ἡ δόξα, τὸ κράτος,, ἡ ἰσχὺς, διότι πάντων τῶν ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς Σὺ δεσπόζεις. Σοσ,