Σελίδα:Pandōra teyxos 1.djvu/1

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Η σελίδα αυτή έχει ελεγχθεί για πιθανά λάθη.


Πανδώρα, τεύχος 1, σελίδα τίτλου
Η ΠΑΝΔΩΡΑ.


O ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ.
Διήγημα ὑπὸ Ἀ. Ῥ. Ῥ.

Α.

Ὅσοι τῶν Ἑλλήνων ἀπήλαυσαν εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς ἐπαναστάσεως τὴν ἐνθουσιώδη φιλοξενίαν τῶν Κεφαλλήνων, ἐνθυμοῦνται ἴσως εἰς Ἀργοστόλιον, τὴν πρωτεύουσαν τῆς νήσου, τὸν Συμβολαιογράφον Τάπαν, γέροντα ῥικνὸν, κωφὸν, ἀναφαλαντίαν, σεσηρὸς γελῶντα, καὶ καλύπτοντα ὑπὸ πράσινα δίοπτρα ὀφθαλμοὺς ὑελώδεις καὶ βλέμμα λοξόν. Ἡ δὲ γλῶσσα του ἦτον ὁποία δυστυχῶς ἡ τῶν πλείστων Ἰονίων, νόθον ἐξάμβλωμα ἑλληνικῆς καὶ Ἰταλικῆς· καὶ τοῦτο λέγομεν οὐχὶ εἰρωνευόμενοι, ἀλλὰ συλλυπούμενοι τοὺς ἀδελφοὺς ἡμῶν νησιῶτας, ὅτι ἐπὶ τὴς ’Ενετικῆς δυναστείας ἐκινδύνευσαν νὰ περικοπῶσι καὶ τοῦ εὐγενεστάτου τούτου τῶν ἐθνικῶν γνωρισμάτων, καὶ ν’ ἀπομάθωσι τὴν φωνὴν τοῦ Ὁμήρου οἱ παῖδες τοῦ Ὀδυσσέως· συγχρόνως δὲ καὶ ἀφορμὴν ζητοῦντες νὰ τοῖς ἀποδώσωμεν τὸν ἀνήκοντα φόρον ἐπαίνου, διότι ἤδη γενναίως καὶ ἐπιτυχῶς εἰσῆλθον εἰς τὴς βελτιώσεως τῆς ἐθνικῆς γλώσσης τὸ στάδιον.

Ἐκάθητο λοιπὸν οὗτος ὁ Κ. Τάπας μίαν ἡμέραν περὶ τὸ δεῖλι εἰς τὸ γραφεῖόν του ἐπὶ χωλοῦ σκίμποδος, καὶ κατεγίνετο γράφων, χωρὶς πολὺ νὰ προσέχῃ εἰς τοὺς πολυαρίθμους πελάτας, τοὺς περιμένοντας τὴν σειράν των, ὅταν εἰσῆλθε διὰ τὴς θύρας, καὶ προὐχώρησε πρὸς τὸν ὑπηρέτην τῆς Θέμιδος νεανίας μὲ διστάζοντα βήματα. Ὁ Τάπας ὕψωσεν ἐλαφρῶς τὰ δίοπτρά του, καὶ ὑπ' αὐτὰ ἐξηκόντισε κλοπιμαῖον βλέμμα. Ἀναγνωρίσας δὲ τὸν εἰσελθόντα, ἐστερέωσε τὰ δίοπτρα εἰς τὸ μέτωπον, τὸ κονδύλιον εἰς τὸ αὐτίον, καὶ τὸν προσεφώνησεν εἰς τὴν εἰς αὐτὸν συνήθη διάλεκτον, ἧς παραιτούμεθα νὰ ἐπαναλάβωμεν ὅλους τοὺς Ἰταλισμούς.