Σελίδα:Hermetis Trismegisti Poemander (1854).djvu/30

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Η σελίδα αυτή έχει ελεγχθεί για πιθανά λάθη.
6cap. 1.
Ποιμάνδρης

θὼς ἠθέλησεν ὁ νοῦς, καὶ ἡ γῆ ἐξήνεγκεν ἀπ' αὐτῆς ἃ εἶχε ζῷα τετράποδα, ἑρπετά, θηρία ἄγρια καὶ ἥμερα.

12 Ὁ δὲ πάντων πατὴρ ὁ νοῦς, ὢν ζωὴ καὶ φῶς, ἀπεκύησεν ἄνθρωπον ἑαὐτῷ ἴσον, οὗ ἠράσθη ὡς ἰδίου τόκου· περικαλλὴς γάρ, τὴν τοῦ πατρὸς εἰκόνα ἔχων. ὄντως γὰρ καὶ ὁ θεὸς ἠράσθη τῆς ἰδίας μορφῆς, καὶ αὐτῇ παρέδωκε τὰ ἑαυτοῦ πάντα δημιουργήματα. 13 κατανοήσας δὲ τὴν τοῦ δημιουργοῦ κτίσιν ἐν τῷ πατρί, ἠβουλήθη καὶ αὐτὸς δημιουργεῖν. καὶ ἀπεχωρίσθη ἀπὸ τοῦ πατρός, γενόμενος ἐν τῇ δημιουργικῇ σφαίρᾳ· ἔχων τὴν πᾶσαν ἐξουσίαν κατενόησε τῶν ἀδελφῶν τὰ δημιουργήματα. οἱ δὲ ἠράσθησαν αὐτοῦ· ἕκαστος δὲ μετεδίδου τῆς ἰδίας τάξεως. καὶ καταμαθὼν τὴν τούτων οὐσίαν, καὶ μεταλαβὼν τῆς αὐτῶν φύσεως ἠβουλήθη ἀναρρῆξαι τὴν περιφέρειαν τῶν κύκλων, καὶ τὸ κράτος τοῦ ἐπικειμένου ἐπὶ τοῦ πυρὸς καταπονῆσαι.


1. ἡ γῆ] sic Patr. om. reliqui. 3. καὶ φῶς] γράφεται· καὶ φύσις marg. B. 4. ἴσον] ὅμοιον Patr.║ ἠράσθην A. 5. =ἦν] sic Patr. om. reliqui 6. αὐτῇ] sic Patr. αὐτῷ B, om. reliqui. 8. κτῆσιν AB.║ πατρί] παντί Patr. 9. ἀπεχωρίσθη] sic Patr. συνεχωρήθη reliqui. 10. ἔχων] ἐξ ὧν AB. 11. κατενόησε] sic Patr., κατενόησε καὶ B, κατανοῆσαι reliqui.║ τῶν ἀδελφῶν] τοῦ ἀδελφοῦ AB, τῶν ἑπτὰ Patr. 12. ἕκαστος] ἑκάτερος marg. B 14. αὐτῶν] ἑαυτῶν A Turn. Patr. 16. τοῦ om. A.║ κατανοῆσαι A. Turn. Patr.