Σελίδα:Hermetis Trismegisti Poemander (1854).djvu/25

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Η σελίδα αυτή έχει ελεγχθεί για πιθανά λάθη.


Ἑρμοῦ τοῦ τρισμεγίστου
Ποιμάνδρης

1  Ἐννοίας μοί ποτε γενομένης περὶ τῶν ὄντων καὶ μετεωρισθείσης μου τῆς διανοίας σφόδρα, κατασχεθεισῶν τε τῶν σωματικῶν μου αἰσθήσεων — καθάπερ οἱ ἐν ὕπνῳ βεβαρημένοι ἐκ κόρου τε καὶ τρυφῆς ἐκ κόπου σώματος — ἔδοξά τινα ὑπερμεγέθη μέτρῳ ἀπεριορίστῳ τυγχάνοντα καλεῖν μου τὸ ὄνομα καὶ λέγοντά μοι, Τί βούλει ἀκοῦσαι καὶ θεάσασθαι καὶ τί νοήσας· μαθεῖν

1. τρισμεγίστου] In margine superiore paginae primae B haec audit Τρισμέγιστος ἐπεκλήθη ὁ Ἑρμῆς οὗτος, ὅτι ἔφησε τὸν θεὸν τρεῖς δυνάμεις, μίαν δὲ οὐσίαν· εἰσὶ δὲ αὗται αἱ δυνάμεις· νοῦς λόγος πνεῦμα· τρία ἄναρχα, μία θεότης. 3. Ἐννοίας μοί ποτε γενομένης] „Xenophon παιδείας libros ita orditur Ἐννοία ποθ’ ἡμῖν ἐγένετο, ὅσαιδημοκρατίαι κατελύθησαν.“ Casaub. exerc. in Baron p. 87. 4. μου] sic Patr., μοι reliqui. 5. τε] μου A edd. et infra omittunt.║ καθάπερ] ὥσπερ Turn. Patr.║ ἐν om. B. 6. ἐκ κόρου τροφῆς ἢ ἐκ κούφου σώματος Fulgentius 1. 14. in Munk Mythogr.║ τε καὶ om. A. edd.║ ἢ] ἢ καὶ B. 7. post τινα Patr. add. ἰδεῖν. 8. μου] μεν A, om Turn. Fluss. 9. τί om. AB. Turn. Fluss.║ νοῆσαι B.║ post νοήσας B