Σελίδα:ΦΕΚ Α 84 - 15.03.2000.pdf/8

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
1656
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ιβ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών καιΠολιτισμού καταρτίζεται και τροποποιείται το καταστατικό της Εταιρίας και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

ιγ. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές κατά τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιριών.

ιδ. Με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού, καταρτίζεται ο οργανισμός λειτουργίας της Εταιρίας, καθορίζονται οι επί μέρους υπηρεσιακές μονάδες και η διάρθρωσή τους, ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού της Εταιρίας και τα προσόντα προσλήψεως, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Για την απόσπαση και πρόσληψη του προσωπικού της Εταιρίας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 15 και 17 του άρθρου 2 του ν. 2598/1998 (ΦΕΚ 66 Α'), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, αντίστοιχα, του άρθρου 15 του ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α') και όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και του άρθρου 18 του ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α'), κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2190/1994. Μετά τη λήξη της πρώτης Πολιτιστικής Ολυμπιάδας του 2004 η Εταιρία μπορεί, μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου και προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού, να μειώσει τον αριθμό του προσωπικού της στο απολύτως απαραίτητο για τη δραστηριότητά της για τις επόμενες Πολιτιστικές Ολυμπιάδες. Το προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση στην Εταιρία επανέρχεται στις οργανικές του θέσεις και το προσωπικό που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή με σύμβαση έμμισθης εντολής απολύεται με την καταβολή των προβλεπόμενων από το νόμο αποζημιώσεων.

ιε. Με κανονισμούς που καταρτίζονται από το Δ.Σ. της Εταιρίας μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για: α) την ανάθεση εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών, β) τη διενέργεια προμηθειών και γ) την ανάθεση εκτέλεσης έργων, καθώς και για τη σύναψη, εκτέλεση και λύση των σχετικών με τις παραπάνω περιπτώσεις α', β' και γ' συμβάσεων. Με τους κανονισμούς αυτούς επιτρέπεται να ρυθμίζονται τα παραπάνω θέματα κατά παρέκκλιση από κάθε διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης, εκτός από τους σχετικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης."

2. Στο ν. 2260/1994, άρθρο πρώτο, παρ. 3 προστίθενται 8 λέξεις μετά τις λέξεις "δημόσια έργα" ως εξής "... και τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων των μελετών...".

Άρθρο 7
Εναρμόνιση με την Οδηγία 96/9/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων και άλλες διατάξεις

1. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25 Α') προστίθεται παράγραφος 2α ως εξής:

"2.α. Αντικείμενο προστασίας είναι και οι βάσεις δεδομένων οι οποίες λόγω της επιλογής ή διευθέτησης του περιεχομένου τους αποτελούν πνευματικά δημιουργήματα. Η προστασία αυτή δεν εκτείνεται στο περιεχόμενο των βάσεων δεδομένων και δεν θίγει κανένα από τα δικαιώματα που υφίστανται στο περιεχόμενο αυτό. Ως βάση δεδομένων νοείται η συλλογή έργων, δεδομένων ή άλλων ανεξάρτητων στοιχείων, διευθετημένων κατά συστηματικό ή μεθοδικό τρόπο και ατομικώς προσιτών με ηλεκτρονικά μέσα ή με άλλο τρόπο".

(άρθρα 3 και 1 παρ. 2 Οδηγίας 96/9)

2. Στο άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 2121/1993, στον έκτο στίχο, διαγράφονται οι λέξεις "και οι βάσεις δεδομένων" και τίθεται ο σύνδεσμος "και" πριν από τη λέξη "οι ανθολογίες".

3. Στο τέλος του άρθρου 3 του ν. 2121/1993 προστίθεται νέα παράγραφος με αριθμό 3 ως εξής:

"3. Ο δημιουργός βάσης δεδομένων έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπει ή να απαγορεύει: α) την προσωρινή ή διαρκή αναπαραγωγή της βάσης δεδομένων με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, β) τη μετάφραση, προσαρμογή, διευθέτηση και οποιαδήποτε άλλη μετατροπή της βάσης δεδομένων, γ) οποιαδήποτε μορφή διανομής της βάσης δεδομένων ή αντιγράφων της στο κοινό. Η πρώτη πώληση αντιγράφου της βάσης δεδομένων στην Κοινότητα από το δικαιούχο, ή με τη συγκατάθεσή του, συνεπάγεται ανάλωση του δικαιώματος μεταπώλησης του εν λόγω αντιγράφου στην Κοινότητα, δ) οποιαδήποτε ανακοίνωση, επίδειξη ή παρουσίαση της βάσης δεδομένων στο κοινό, ε) οποιαδήποτε αναπαραγωγή, διανομή, ανακοίνωση, επίδειξη ή παρουσίαση στο κοινό των αποτελεσμάτων των πράξεων που αναφέρονται στο στοιχείο β'. Ο νόμιμος χρήστης βάσης δεδομένων ή αντιγράφων της μπορεί να εκτελέσει χωρίς άδεια του δημιουργού, οποιαδήποτε από τις παραπάνω πράξεις οι οποίες είναι αναγκαίες για την πρόσβαση στο περιεχόμενο της βάσης δεδομένων και την κανονική χρησιμοποίησή της. Στο μέτρο που ο νόμιμος χρήστης δικαιούται να χρησιμοποιεί τμήμα μόνο της βάσης δεδομένων, η προηγούμενη διάταξη εφαρμόζεται μόνο για το τμήμα αυτό. Συμφωνίες αντίθετες προς τις ρυθμίσεις των δύο αμέσως προηγούμενων εδαφίων είναι άκυρες." (άρθρα 5, 6 παρ. 1 και 15 Οδηγίας 96/9)

4. Στο τέλος του τίτλου του έβδομου κεφαλαίου του ν.2121/1993 προστίθενται οι λέξεις "και το δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων".

5. Μετά το άρθρο 45 του ν. 2121/1993 προστίθεται άρθρο με 45Α ως εξής:

"Άρθρο 45Α
Δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων

1. Ο κατασκευαστής βάσης δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαγορεύει την εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου της βάσης δεδομένων, αξιολογούμενου ποιοτικά ή ποσοτικά, εφόσον η απόκτηση, ο έλεγχος ή η παρουσίαση του περιεχομένου της βάσης δεδομένων καταδεικνύουν ουσιώδη ποιοτική ή ποσοτική επένδυση. Κατασκευαστής βάσης δεδομένων είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λαμβάνει την πρωτοβουλία και επωμίζεται τον κίνδυνο των επενδύσεων. Δεν θεωρείται κατασκευαστής ο εργολάβος βάσης δεδομένων.

(άρθρο 7 παρ. 1 Οδηγίας 96/9)

2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου: α) "Εξαγωγή" θεωρείται η μόνιμη ή προσωρινή μεταφορά του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου βάσης δεδομένων σε άλλο υλικό φορέα με οποιοδήποτε μέσο ή με οποιαδήποτε μορφή και β) "επαναχρησιμοποίηση" νοείται η πάσης μορφής διάθεση στο κοινό του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου της βάσης δεδο-