Σελίδα:ΦΕΚ Α 6 - 30.03.1841.pdf/1

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα έχει εγκριθεί.


Coat of arms of Greece (Wittelsbach).svg

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.


ΑΡΙΘ. 6. 1841 ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, 30 Μαρτίου.


ΣΥΝΟΨΙΣ ΤΩΝ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ.

ΝΟΜΟΣ
Περὶ συστάσεως Ἐθνικῆς Τραπέζης
ΟΘΩΝ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Ἐπὶ τῇ κοινῇ προτάσει τῶν Ἡμετέρων ἐπὶ τῶν Ἐσωτερικῶν καὶ Οἰκονομικῶν Γραμματειῶν τῆς Ἐπικρατείας, ἀκούσαντες καὶ τὴν γνώμην τοῦ Ἡμετέρου Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάττομεν·

ΜΕΡΟΣ Α′.

1. Συνιστᾶται εἰς τὴν πρωτεύουσαν τοῦ Ἡμετέρου Βασιλείου Ἐθνικὴ Τράπεζα, ἐν εἴδει ἀνωνύμου ἑταιρείας, ἥτις δύναται νὰ ἔχῃ καταστήματα καὶ εἰς ἄλλα μέρη τοῦ Κράτους.

2. Τὰ κεφάλαια τῆς τραπέζης ὁρίζονται ἐπὶ τοῦ παρόντος εἰς πέντε ἑκατομμύρια, τὰ ὁποῖα ὅμως δύνανται νὰ ἐπαυξηνθῶσιν, ἐὰν αἱ ἀνάγκαι τοῦ τόπου τὸ ἀπαιτήσουν, καὶ ληφθῇ πρὸς τοῦτο ἡ συγκατάθεσις τῆς Βασιλικῆς Κυβερνήσεως.

3. Τὰ Κεφάλαια τῆς τραπέζης διαιροῦνται εἰς πέντε χιλιάδας μετοχὰς, ἀνὰ χιλίας δραχμὰς ἑκάστη. Ἑκάστη δὲ μετοχὴ δύναται κατ’ αἴτησιν τῶν μελλόντων νὰ γίνωσι μέτοχοι, νὰ διαιρεθῇ εἰς τὸ ἥμισυ ἢ τὸ τέταρτον τῆς μετοχῆς.

Ἡ Κυβέρνησις θέλει λάβει τοὐλάχιστον χιλίας ὁλοκλήρους μετοχάς· τῶν λοιπῶν μερίδων δύνανται νὰ γενῶσι μέτοχοι ἀδιαφόρως Ἕλληνες καὶ ἀλλοδαποί.

4. Ἑκάστη μετοχὴ θέλει ἐκδίδεσθαι εἴτε εἰς τὸ ὄνομα τοῦ λαμβάνοντος αὐτὴν μετόχου, εἴτε ἀνωνύμως (au porteur) κατὰ τὴν ἀρέσκειαν τοῦ μετόχου.

5. Ἡ τράπεζα θεωρεῖται ὡς συστημένη, ἅμα ἐγγραφῶσι μέτοχοι διὰ δύο ἑκατομμύρια καὶ ἑξακοσίας χιλιάδας δραχμάς.

ΜΕΡΟΣ Β′.

6. Ἡ ὁμᾶς τῶν μετόχων τῆς τραπέζης ἀντιπροσω-