Σελίδα:Πλάτωνος, Απολογία Σωκράτους (Μωραϊτίδης).pdf/65

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Η σελίδα αυτή έχει ελεγχθεί για πιθανά λάθη.
65
ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

ὄνειρον νὰ ἴδῃ, καὶ ἀφοῦ ἀντιπαραβάλῃ ὅλας τὰς λοιπὰς νύκτας καὶ ὅλας τὰς λοιπὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς του μὲ αὐτὴν τὴν νύκτα, ἐὰν ἔπρεπε νὰ σκεφθῇ τότε καὶ νὰ εἴπῃ ποίας ἡμέρας καὶ νύκτας ἔζησεν εἰς τὸν βίον του πλέον εὐτυχέστερον καὶ πλέον γλυκύτερον ἀπὸ αὐτὴν τὴν νύκτα, στοχάζομαι ὅτι ὄχι μόνον ἕνας ἰδιώτης καὶ ἁπλοῦς ἄνθρωπος, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὁ μέγας βασιλεὺς τῆς Περσίας πολὺ ὀλίγας θὰ εὕρῃ τὰς ἡμέρας αὐτὰς καὶ νύκτας , συγκριτικῶς πρὸς τὰς λοιπὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς του. Ἐὰν λοιπὸν τοιοῦτον πρᾶγμα εἶνε ὁ θάνατος, τότε ἐγὼ δικαίως τὸν θεωρῶ κέρδος. Διότι ὁλόκληρος ὁ χρόνος τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου διόλου δὲν φαίνεται πραγματικῶς ὅτι εἶνε πλέον μακρότερος ἀπὸ μίαν νύκτα. Ἐὰν δὲ πάλιν ὁ θάνατος εἶνε ὡσὰν μία ἀποδημία ἀπὸ αὑτὸν τὸν τόπον εἰς κανένα ἄλλον, ὅθεν εἶνε ἀληθινὰ ὅσα λέγονται, ὅτι ἐκεῖ λοιπὸν εὑρίσκονται ὅλοι οἱ νεκροί, τότε ποῖον ἄλλο καλὸν ἠμπορεῖ νὰ φαντασθῇ κανεὶς ὅτι εἶνε μεγαλύτερον ἀπὸ αὐτό, ὦ ἄνδρες δικασταί; Διότι ἐὰν κανείς, ἀφοῦ ἔλθῃ εἰς τὸν ᾍδην γλυτώσας ἀπὸ αὐτούς, οἱ ὁποῖοι ψευδῶς διατείνονται ὅτι εἶνε δικασταί, εὕρῃ ἐκεῖ τοὺς ἀληθινοὺς δικαστάς, οἱ ὁποῖοι ἴσα-ἴσα, ὡς λέγουν, ἀπονέμουσιν ἐκεῖ τὴν δικαιοσύνην, ὁ Μίνως καὶ ὁ Ῥαδάμανθυς καὶ ὁ Αἰακὸς καὶ ὁ Τριπτόλεμος καὶ ἄλλοι ὅσοι ἀπὸ τοὺς ἡμιθέους ὑπῆρξαν δίκαιοι εἰς τὴν ζωήν των, ἆρά γε κακὴ θὰ ἦτο ἡ ἀποδημία αὕτη; Ἢ πάλιν νὰ συναναστραφῇ κανεὶς ἐκεῖ μὲ τὸν Ὀρφέα καὶ τὸν Μουσαῖον καὶ τὸν Ἡσίοδον καὶ τὸν Ὅμηρον, πόσα ἤθελε στέρξει κανεὶς ἀπὸ σᾶς νὰ πληρώσῃ; Διότι ἐγὼ βεβαίως ὄχι μίαν φοράν, ἀλλὰ πολλάκις ἐπιθυμῶ νὰ ἀποθάνω, ἐὰν αὐτὰ εἶνε ἀληθινά. Ἀφοῦ καὶ εἰς ἐμὲ τὸν ἴδιον κατ’ ἐξοχὴν τερπνὴ ἤθελεν εἶνε ἡ συναναστροφὴ ἐκεῖ, διότι θὰ ἦτο δυνατὸν νὰ συνομιλῶ μὲ τὸν Παλαμήδην καὶ τὸν Αἴαντα τὸν Τελαμώνιον καὶ ὅλους τοὺς λοιποὺς ἥρωας τῆς ἀρχαιότητος, ὅσοι κατεδικάσθησαν ἀδίκως εἰς θάνατον καὶ θὰ εὕρισκον ὄχι ὀλίγην εὐχαρίστησιν, καθὼς ἐγὼ στοχάζομαι, νὰ ἀντιπαραβάλω τὰ ἰδικά μου - παθήματα μὲ τὰ ἰδικά των; καὶ τέλος τὸ προσφιλέστατον ἀπὸ ὅλα δι’ ἐμέ, θὰ διηρχόμην τὰς ἡμέρας μου ἐξετάζων καὶ