Σελίδα:Πλάτωνος, Απολογία Σωκράτους (Μωραϊτίδης).pdf/63

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Η σελίδα αυτή έχει ελεγχθεί για πιθανά λάθη.
63
ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

μου, σεῖς δὲ δὲν τοὺς ἐβλέπατε, καὶ τόσον περισσότερον ὀχληροὶ θὰ εἶνε, ὅσον εἶνε πλέον νεώτεραι, καὶ σεῖς πολὺ περισσότερον θ’ ἀγανακτήσετε τότε. Διότι ἐὰν στοχάζεσθε ὅτι, μὲ τὸ νὰ καταδικάζετε ἀνθρώπους εἰς θάνατον, θὰ ἐμποδίσετε ἄλλους ἀπὸ τὸ νὰ σᾶς ὀνειδίζουν διότι δὲν ζῆτε ὀρθῶς, δὲν σκέπτεσθε ὀρθῶς. Διότι ὁ τρόπος αὐτὸς τῆς ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τὸν ἕλεγχον οὔτε εἶνε πολὺ δυνατὸν νὰ κατορθωθῇ, διότι θὰ ἀναφανῶσιν ἄλλοι κατόπιν ἀπὸ ἐκείνους πάλιν, οὔτε εἶνε ἔντιμος, διότι προκύπτει ὄνειδος εἰς τὸν φονεύοντα· ἀλλ’ ἐκεῖνος ὁ τρόπος τῆς ἀπαλλαγῆς εἶνε ἄριστος καὶ εὐκολώτατος, νὰ μὴ ἐμποδίζῃ κανεὶς τοὺς ἄλλους ἀπὸ τὸ νὰ ἐλέγχουν αὐτόν, ἀλλὰ νὰ εἶνε ἕτοιμος, αὐτὸς ὁ ἴδιος ἔχων παρεσκευασμένον τὸν ἑαυτόν του μὲ ποῖον τρόπον νὰ φανῇ ὅσον τὸ δυνατὸν ὠφελιμώτατος. Ἀφοῦ λοιπὸν προεῖπον αὐτὰ διὰ σᾶς, οἱ ὁποῖοι μὲ κατεδικάσατε εἰς θάνατον, δύναμαι πλέον νὰ σᾶς ἀφήσω.

XXXI. Μὲ σᾶς δέ, οἱ ὁποῖοι ἐδώσατε ἀθῳωτικὴν ψῆφον εἰς ἐμέ, εὐχαρίστως ἤθελον συνομιλήσει εἰς ὑποστήριξιν αὐτοῦ, τὸ ὁποῖον τόρα συνέβη εἰς ἐμέ, ἐνόσῳ οἱ ἄρχοντες, οἱ Ἕνδεκα, εἶνε ἀπησχολημένοι μὲ τὰ προκαταρκτικὰ τῆς ἀπαγωγῆς μου, καὶ δὲν ἐσύρθην ἀκόμη εἰς τὸ δεσμωτήριον. ὅπου ἀφοῦ ἀπαχθῶ, πρέπει νὰ ὑποστῶ τὴν θανατικὴν ποινήν. Ἀλλὰ σᾶς παρακαλῶ, ὦ ἄνδρες, παραμείνατε ὀλίγην ἀκόμη ὥραν. Διότι κανὲν ἐμπόδιον δὲν ὑπάρχει νὰ συνομιλήσωμεν μεταξύ μας, ἐνόσῳ ἔχομεν καιρὸν ἀκόμη. Διότι θέλω νὰ καταστήσω φανερὸν πρὸς ὑμᾶς ὡς πρὸς φίλους μου, ποίαν σημασίαν ἐπὶ τέλους ἔχει αὐτό, τὸ ὁποῖον εἰς ἐμὲ τόρα συνέβη. Εἰς ἐμέ, ὦ ἄνδρες δικασταί — καὶ δὲν ἀπατῶμαι, φρονῶ, ἐὰν ὀνομάζω δικαστὰς μόνον σᾶς, οἱ ὁποῖοι μοῦ ἐδώσατε ἀθῳωτικὴν ψῆφον —συνέβη κάτι τι πολὺ καταπληκτικόν. Ἡ μαντικὴ φωνὴ τοῦ οἰκειοτάτου μου δαιμονίου, καθ’ ὅλον μὲν τὸν προηγούμενον χρόνον τῆς ζωῆς μου πολὺ συχνὰ πάντοτε ἐναντιόνετο, ἀκόμη καὶ εἰς τὰς πλέον ἀσημάντους περιστάσεις, ὁσάκις ἐδοκίμαζα νὰ ἐπιχειρήσω ἔργον τι, τὸ ὁποῖον ἤθελεν ἀποβῇ κακῶς δι’ ἐμέ. Τώρα ὅμως συνέβησαν εἰς ἐμὲ αὐτὰ δά, τὰ ὁποῖα