Σελίδα:Πλάτωνος, Απολογία Σωκράτους (Μωραϊτίδης).pdf/62

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Η σελίδα αυτή έχει ελεγχθεί για πιθανά λάθη.
62
ΠΛΑΤΩΝΟΣ

νὰ κάμνῃ καὶ νὰ λέγῃ τὰ πάντα. Ἀλλὰ φοβοῦμαι, ὦ ἄνδρες, μήπως δὲν εἶνε αὐτὸ τὸ δύσκολον νὰ διαφύγῃ κανεὶς τὸν θάνατον, ἀλλὰ μήπως εἶνε πολὺ δυσκολώτερον νὰ ἀποφύγῃ τὴν καταισχύνην. Διότι αὕτη τρέχει πολὺ ταχύτερον ἀπὸ τὸν θάνατον. Καὶ λοιπὸν ἐγώ τόρα, ἐπειδὴ εἶμαι γέρων καὶ βραδύς, συνελήφθην ὑπὸ τοῦ πλέον βραδυτέρου πράγματος ἀπὸ ἐμὲ, οἱ δὲ κατήγοροί μου, ἐπειδὴ εἶνε ὄντως ῥωμαλέοι καὶ ταχεῖς, συνελήφθησαν ὑπὸ τοῦ πλέον ταχυτέρου, ὑπὸ τῆς ἀτιμίας. Καὶ τόρα, ἐγώ μὲν θὰ ἀπέλθω καταδικασθεὶς ἀπὸ σᾶς εἰς θάνατον, οἱ δὲ κατήγοροί μου καταδικασθέντες ἀπὸ τὴν δύναμιν τῆς ἀληθείας εἰς ἀτιμίαν καὶ ἀδικίαν. Καὶ ἐγώ βεβαίως εἶμαι ἕτοιμος νὰ ὑποστῶ τὴν ποινήν , ὁποία ὑπ’ αὑτῶν ὡρίσθη. Αὐτὰ μὲν λοιπὸν ἴσως οὕτως ἔπρεπε νὰ γείνουν καθὼς καὶ ἔγιναν, καὶ νομίζω ὅτι αὐτὰ ἔγιναν καλῶς καὶ καθὼς ἔπρεπε.

XXX. Μετὰ δὲ τοῦτο πλέον ἐπιθυμῶ, ὦ σεῖς ὁποῦ μὲ κατεδικάσατε , νὰ προμαντεύσω διὰ σᾶς τί θὰ σᾶς συμβῇ καὶ δι’ ἄλλους λόγους, τοὺς ὁποίους παραλείπω, ἀλλὰ καὶ διότι εὑρίσκομαι τόρα εἰς αὐτὴν τὴν ἐπίσημον ὥραν, κατὰ τὴν ὁποίαν ἰδίως οἱ ἄνθρωποι ἀποκτοῦν τὴν ἱκανότητα νὰ προλέγουν τὸ μέλλον, ὅταν πλησιάζῃ ὁ θάνατος των[1].

Σᾶς ἀναγγέλλω λοιπόν, ὦ ἄνδρες σεῖς, ὁποῦ μὲ ἐφονεύσατε, ὅτι τιμωρία μεγάλη θὰ ἐπέλθη εἰς σᾶς, εὐθὺς μετὰ τὸν θάνατον μου, ἡ ὁποία θὰ εἶνε πολὺ περισσότερον σκληροτέρα, μὰ τὸν Δία, ἢ ὅσον εἶνε ὁ θάνατος, εἰς τὸν ὁποῖον μὲ κατεδικάσατε. Διότι τόρα ἐπράξατε τοῦτο στοχαζόμενοι ὅτι ἠθέλετε ἀπαλλαχθῇ ἀπὸ τὸ νὰ δώσετε λόγον διὰ τὰς πράξεις τοῦ βίου σας. Καὶ ὅμως θ’ ἀποβῇ τοῦτο πολὺ ἐναντίον διὰ σᾶς, καθὼς ἐγὼ σᾶς τὸ προλέγω. Πολὺ περισσότεροι θὰ ὑπάρξουν κατόπιν ἀπὸ ἐμὲ ἐκεῖνοι, ὁποῦ θὰ σᾶς ἐλέγχουν, τοὺς ὁποίους ἐγὼ τόρα ἐμπόδιζον διὰ τῆς παρουσίας


  1. Οἱ ἀρχαῖοι ἐπίστευον ὅτι προσεγγίζοντος τοῦ θανάτου, ἡ ψυχὴ ἐλάμβανε θείαν τινὰ δύναμιν καὶ ὅτι οἱ ἀποθνῄσκοντες ἐχρησμολόγουν καὶ προέλεγον τὰ μέλλοντα.