Σελίδα:Πλάτωνος, Απολογία Σωκράτους (Μωραϊτίδης).pdf/61

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Η σελίδα αυτή έχει ελεγχθεί για πιθανά λάθη.
61
ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

γαλώσουν τὸ αἶσχος σας. Ἐὰν λοιπὸν ἠθέλατε περιμείνει ὀλίγον καιρὸν ἀκόμη, θὰ ἐπήρχετο εἰς ἐμὲ ὁ θάνατος μόνος του φυσικὰ, καὶ ἠθέλετε ἀπολαύσει ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον τόσον πολὺ ἐποθήσατε. Διότι βλέπετε βεβαίως ὅτι ἡ ἡλικία μου πλέον εἶνε μακρὰν μὲν τῆς ζωῆς, πλησίον δὲ τοῦ θανάτου. Αὐτὸ δὲ λέγω ὄχι δι’ ὅλους ὑμᾶς, ἀλλὰ μόνον δι’ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι μὲ κατεδίκασαν εἰς θάνατον. Πρὸς αὐτοὺς δὲ τοὺς ἰδίους λέγω ἀκόμη καὶ τὰ ἑξῆς. Ἴσως στοχάζεσθε, ὦ ἄνδρες, ὅτι ἐγώ κατεδικάσθην δι’ ἔλλειψιν λόγων τοιούτων, διὰ τῶν ὁποίων θὰ σᾶς ἔπειθον, ἐὰν ἐφρόνουν ὅτι ἔπρεπεν ὅλα τὰ μέσα νὰ μεταχειρισθῶ καὶ ὅλα τὰ ἐπιχειρήματα νὰ εἴπω ὅσα ἠδυνάμην, ὥστε νὰ ἀποφύγω τὴν καταδίκην. Αὐτὸ διόλου δὲν εἶνε ἀληθὲς. Κατεδικάσθην ἀληθῶς, ὄχι ὅμως δι’ ἔλλειψιν λόγων ἢ ἐπιχειρημάτων, ἀλλὰ δι’ ἔλλειψιν θρασύτητος καὶ ἀναισχυντίας καὶ ἐπιθυμίας τοῦ νὰ λέγω πρὸς ὑμᾶς τοιαῦτα, ὁποῖα θὰ σᾶς ἐπροξένουν μὲν μεγίστην εὐχαρίστησιν νὰ τὰ ἀκούετε, νὰ θρηνῶ καὶ νὰ ὀδύρωμαι παρακαλῶν ὑμᾶς καὶ ἄλλα πολλὰ τοιαῦτα νὰ κάμνω καὶ νὰ λέγω, ἀνάρμοστα εἰς ἐμέ, καθὼς ἐγὼ τὰ θεωρῶ· ὁποῖα δὰ ἔχετε συνηθίσει μάλιστα νὰ ἀκούετε πάντοτε ἀπὸ τοὺς ἄλλους κατηγορουμένους. Ἀλλ’ οὔτε τότε πρὸ τῆς ἀποφάσεως ἐνόμισα ὅτι ἔπρεπεν ἕνεκα τοῦ κινδύνου νὰ πράξω κανὲν ἄνανδρον, οὔτε τόρα μετὰ τὴν καταδίκην μου μετανοῶ, διότι κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον ἔκαμα τὴν ἀπολογίαν μου, ἀλλὰ πολὺ περισσότερον προτιμῶ νὰ ἀποθάνω μὲ τὴν ἀπολογίαν, τὴν ὁποίαν ἔκαμα, παρὰ νὰ ζήσω μὲ τὸν ἄλλον τρόπον ἐκεῖνον τῶν παρακλήσεων καὶ τῶν δακρύων. Οὔτε εἰς τὸ δικαστήριον βεβαίως, οὔτε εἰς τὸν πόλεμον, οὔτε ἐγώ, οὔτε ἄλλος κανεὶς ἔντιμος ἄνθρωπος πρέπει νὰ ζητῇ νὰ ἐφεύρῃ μηχανὴν πῶς νὰ ἀποφύγῃ τὸν θάνατον , πᾶν μέσον πρὸς τοῦτο μεταχεριζόμενος. Διότι εἰς τὰς μάχας μάλιστα πολλάκις γίνεται φανερὸν ὅτι τὸν θάνατον βεβαίως πολὺ εὐκολώτερον ἴσως ἤθελεν ἀποφύγει κανεὶς ῥίπτων τὰ ὅπλα καὶ ζητήσας ἔλεος ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς· ὑπάρχουν δὲ προσέτι καὶ ἄλλα πολλὰ μέσα χωριστὰ εἰς κάθε ἕνα κίνδυνον, ὥστε νὰ ἀποφεύγῃ κανεὶς τὸν θάνατον, ἐὰν προβαίνῃ εἰς τόσην ἀναισχυντίαν ὥστε