Σελίδα:Πλάτωνος, Απολογία Σωκράτους (Μωραϊτίδης).pdf/60

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Η σελίδα αυτή έχει ελεγχθεί για πιθανά λάθη.
60
ΠΛΑΤΩΝΟΣ

ἀκόμη ὀλιγώτερον ἠθέλατε μὲ πιστεύσει. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν εἶνε, καθὼς ἐγὼ τὰ λέγω, ὦ ἄνδρες· νὰ σᾶς κάμω ὅμως νὰ τὰ πιστεύσετε, δὲν εἶνε εὔκολον. Πρὸς τούτοις ἐγὼ συνάμα δὲν ἐσυνήθισα νὰ θεωρῶ τὸν ἑαυτόν μου ἄξιον καμμιᾶς ποινῆς. Βεβαίως ὅμως ἐὰν εἶχα χρήματα, θὰ προέτεινα διὰ τὸν ἑαυτόν μου τὴν ποινὴν τῶν χρημάτων, τόσων δέ, ὅσα ἤμουν εἰς θέσιν νὰ πληρώσω. Διότι αὐτὸ δὲν θὰ μοῦ ἐπροξένει καμμίαν βλάβην. Τώρα ὅμως δὲν ἠμπορῶ νὰ προτείνω τὴν ποινὴν αὐτὴν, διότι δὲν ἔχω τίποτε, ἐκτὸς ἂν ἴσως θέλετε νὰ ὁρίσητε ποινὴν δι’ ἐμὲ τόσον πρόστιμον, ὅσον ἠμπορῶ ἐγὼ νὰ πληρώσω. Ἴσως δὲ θὰ ἠμποροῦσα νὰ σᾶς πληρώσω πρόστιμον μίαν μνᾶν. Εἰς τόσον λοιπὸν πρόστιμον καταδικάζω τὸν ἑαυτόν μου. Ὁ Πλάτων ὅμως οὗτος, ὁ ὁποῖος εἶνε παρὼν ἐδῶ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, καὶ ὁ Κρίτων καὶ ὁ Κριτόβουλος καὶ ὁ Ἀπολλόδωρος μὲ παρακινοῦν νὰ προτείνω πρόστιμον ἕως τριάκοντα μνᾶς, καὶ γίνονται οἱ ἴδιοι ἐγγυηταί μου· καταδικάζω λοιπὸν τὸν ἑαυτόν μου εἰς τόσον πρόστιμον· οὗτοι δὲ θὰ εἶνε πρὸς ὑμᾶς ἐγγυηταὶ ἀξιόχρεοι τῶν χρημάτων τούτων.


(Ἀφοῦ ὁ Σωκράτης πειθόμενος εἰς τὸν νόμον κατεδίκασε τὸν ἑαυτόν του εἰς πρόστιμον, οἱ δικασταὶ ἀπεσύρθησαν εἰς διάσκεψιν, μετὰ ταῦτα δὲ ἐξελθόντες ἀπήγγειλαν τὴν ἀπόφασιν των καὶ κατεδίκασαν τὸν Σωκράτην εἰς θάνατον. Τότε ὁ Σωκράτης λαμβάνει πάλιν διὰ τελευταίαν φορὰν τὸν λόγον).


XXIX. Διὰ νὰ κερδήσετε δέ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὀλίγον βεβαίως χρόνον, ὅστις μοῦ ἀπομένει ἀκόμη διὰ νὰ ζήσω, διότι εἶμαι γέρων καὶ θὰ ἀπέθνῃσκον, πολὺ κακὴν φήμην θ’ ἀποκτήσετε, καὶ θὰ κατηγορηθῆτε, ἀπὸ ἐκείνους ὁποῦ ἔχουν τὴν διάθεσιν νὰ ὀνειδίζουν τὴν πόλιν, διότι κατεδικάσατε εἰς θάνατον τὸν Σωκράτην αὑτὸν τὸν σοφὸν ἄνθρωπον διότι θὰ εἴπουν ἀναντιρρήτως ὅτι εἶμαι σοφός, ἂν καὶ δὲν εἶμαι, ἐκεῖνοι ὁποῦ θέλουν νὰ με-