Σελίδα:Πλάτωνος, Απολογία Σωκράτους (Μωραϊτίδης).pdf/58

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Η σελίδα αυτή έχει ελεγχθεί για πιθανά λάθη.
58
ΠΛΑΤΩΝΟΣ

τρόπον μᾶλλον διὰ τὸν ἑξῆς λόγον. Ἐγὼ εἶμαι πεπεισμένος ὅτι, ὅσον ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν θέλησίν μου, ἐν γνώσει δὲν ἠδίκησά ποτε κανένα ἄνθρωπον, ἀλλ’ εἰς τοῦτο ὑμᾶς δὲν ἠμπορῶ νὰ πείσω σήμερον ἐπειδὴ ὀλίγον χρόνον ἀναμεταξὺ μας συνωμιλήσαμεν. Κατὰ τὴν ἰδέαν μου ὅμως, ἐὰν εἴχατε νόμον νὰ μὴ δικάζωνται ἐντὸς μιᾶς μόνον ἡμέρας[1] τὰ περὶ θανάτου ἐγκλήματα, ἀλλὰ νὰ ἐξακολουθῇ ἡ δίκη δι’ αὐτὰ εἰς περισσοτέρας κατὰ συνέχειαν ἡμέρας, καθὼς τοῦτο ἰσχύει εἰς ἄλλας πόλεις, τότε θὰ κατώρθονα νὰ σᾶς πείσω. Τώρα ὅμως δὲν εἶνε εὔκολον πρᾶγμα εἰς τόσον ὀλίγον διάστημα νὰ ἀπαλλάξω τὸν ἑαυτόν μου ἀπὸ τόσον μεγάλας συκοφαντίας καὶ δυσφημήσεις. Ἐνῷ λοιπὸν ἐγὼ εἶμαι πεπεισμένος ὅτι δὲν ἠδίκησα ποτὲ κανένα ἄλλον ἄνθρωπον, βεβαίως δὲν θὰ ἀδικήσω ποτὲ τὸν ἑαυτόν μου καὶ δὲν θὰ εἴπω κατηγορίας ἐναντίον τοῦ ἑαυτοῦ μου, λέγων ὅτι εἶμαι ἄξιος νὰ ὑποστῶ ποινὴν τινα καὶ νὰ προτείνω ὁ ἴδιος τοιαύτην ποινὴν διὰ τὸν ἑαυτόν μου. Διατί; Ἀπὸ ποῖον φόβον; Ἀλήθεια, μήπως ὑποστῶ αὐτὴν τὴν ποινήν, ὅπου προτείνει δι’ ἐμὲ ὁ Μέλητος, διὰ τὴν ὁποίαν εἶπον ὅτι δὲν γνωρίζω ἀληθῶς οὔτε ἂν εἶνε καλὴ, οὔτε ἂν εἶνε κακὴ; Νὰ ἐκλέξω λοιπὸν κανὲν ἀπὸ ταῦτα τὰ κακά, τὰ ὁποῖα γνωρίζω μετὰ βεβαιότητος ὅτι εἶνε κακὰ καὶ νὰ προτείνω αὐτὸ ὡς ποινὴν μου; Τί ἀπὸ τὰ δύο; Νὰ προτείνω ὡς ποινήν μου τὰ δεσμά; Καὶ ποία ἀνάγκη νὰ ζῶ διαρκῶς μέσα εἰς τὸ δεσμωτήριον, καὶ νὰ εἶμαι ὑπόδουλος εἰς τὴν ἑκάστοτε ἰσχύουσαν ἐξουσίαν τῶν Ἕνδεκα;[2] Ἀλλὰ νὰ προτείνω τὴν χρηματικὴν ποινὴν διὰ τὸν ἑαυτόν μου καὶ νὰ εἶμαι κλεισμένος εἰς τὸ δεσμωτήριον ἕως ὅτου ἤθελα πληρώσει τὸ πρόστιμον; Ἀλλ’ αὐτὸ εἶνε δι’ ἐμὲ τὸ ἴδιον, τὸ ὁποῖον τόρα δὰ εἶπα, νὰ ζῶ δηλαδὴ διαρκῶς φυλακισμένος ἐντὸς τοῦ δεσμωτηρίου· διότι δὲν ἔχω χρήματα, μὲ τὰ ὁποῖα νὰ πληρώσω τὸ πρόστιμον. Ἀλλὰ τέλος πάντων νὰ προτείνω διὰ


  1. Ὅλαι αἱ δίκαι εἰς τὰς Ἀθήνας ἔπρεπε νὰ τελειώσουν ἐντὸς μιᾶς ἡμέρας.
  2. Οἱ Ἕνδεκα ἦτο ἀρχή, εἰς τὴν ὁποίαν ὑπῆρχεν ἀνατεθειμένη ἡ ἐπίβλεψις τῶν φυλακῶν τῆς πόλεως.