Σελίδα:Πλάτωνος, Απολογία Σωκράτους (Μωραϊτίδης).pdf/57

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
57
ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

τερον διὰ τὸν ἑαυτόν του πῶς νὰ γείνῃ χρηστότατος καὶ σοφώτατος , μήτε διὰ τὰς ὑποθέσεις τῆς πόλεως πρὶν φροντίσῃ πρότερον δι’ αὐτὴν τὴν πόλιν, καὶ διὰ τὰ λοιπὰ ἐπίσης νὰ μεριμνᾷ κατὰ τὸν ἴδιον τρόπον. Τί λοιπὸν εἶμαι ἄξιος νὰ πάθω, ἀφοῦ εἶμαι τοιοῦτος; Πολὺ μέγα καλὸν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἐὰν πρέπῃ βεβαίως κατὰ τὴν ἀξίαν μου τῇ ἀληθείᾳ νὰ ὁρίσητε τὴν ἀνταμοιβήν μου· καὶ μάλιστα καλὸν τῳόντι τοιοῦτον, τὸ ὁποῖον ἤθελεν εἶναι κατάλληλον δι’ ἐμέ. Τί λοιπὸν καλὸν ἁρμόζει εἰς ἄνθρωπον πένητα , εὐεργέτην σας ὅμως, ὅστις ἔχει ἀνάγκην μεγάλης ἀναπαύσεως διὰ νὰ ἐνασχολῆται διαρκῶς εἰς τὸ νὰ σᾶς δίδῃ συμβουλάς; Καμμία ἄλλη ἀνταμοιβή, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, δὲν ἁρμόζει καλύτερον τόσον, ὅσον τὸ νὰ τρέφεται πάντοτε αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ Πρυτανεῖον, πολὺ δικαιότερον βεβαίως αὐτὸς, παρὰ ὅστις ἀπὸ σᾶς ἐνίκησεν εἰς τοὺς Ὀλυμπιακοὺς ἀγῶνας, εἰς ἱππικὸν δρόμον ἐξ ἑνὸς ἢ δύο ἵππων ἢ εἰς δρόμον ἁρμάτων ἐκ τριῶν ἢ τεσσάρων ἵππων. Διότι ἐκεῖνος μὲν διὰ τῆς νίκης του συντελεῖ νὰ εἶσθε σεῖς εὐδαίμονες μόνον κατὰ τὸ φαινόμενον, ἐνῷ ἐγώ σᾶς κάμνω νὰ εἶσθε ἀληθῶς τοιοῦτοι· καὶ ἐκεῖνος μὲν δὲν ἔχει ἀνάγκην διόλου τῆς βοηθείας σας πρὸς διατροφήν του. Ἐγώ δὲ ἔχω μεγάλην ἀνάγκην. Ἐὰν λοιπὸν πρέπει ἐγώ μὲ δικαιοσύνην νὰ ὁρίσω τὴν ἀμοιβήν, τῆς ὁποίας εἶμαι ἄξιος, προτείνω αὐτὴν τὴν ἀμοιβὴν, νὰ τρέφωμαι δημοσίᾳ δαπάνῃ εἰς τὸ Πρυτανεῖον[1].

XXVII. Ἴσως λοιπὸν ἀκόμη καὶ τὴν στιγμὴν αὐτὴν κατὰ τὴν ὁποίαν λέγω ταῦτα, σᾶς φαίνομαι ὅτι ὁμιλῶ ὡσὰν διὰ νὰ σᾶς παρακαλῶ μὲ ταπείνωσιν νὰ λάβετε οἶκτον δι’ ἐμέ, δεικνύων μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον μου μεγάλην αὐθάδειαν. Αὐτὸ ὅμως, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, δὲν ἔχει οὕτως, ἀλλ’ ὡμίλησα κατ’ αὐτὸν τὸν


  1. Οἱ Ὀλυμπιονῖκαι καὶ ὅσοι εἶχον προσφέρει μεγάλας ὑπηρεσίας εἰς τὴν πόλιν, ἐτρέφοντο δημοσίῳ δαπάνη εἰς τὸ Πρυτανεῖον μετὰ τῶν Πρυτάνεων· τοῦτο ἐλογίζετο παρὰ τοῖς Ἕλλησι μεγάλη τιμὴ. Τὸ Πρυτανεῖον τοῦτο, διάφορον τοῦ ἀρχαίου παρὰ τὴν Ἀκρόπολιν, ἔνθα ἐφυλάσσοντο καὶ οἱ νόμοι τοῦ Σόλωνος, ἐκαλεῖτο καὶ θόλος καὶ σκιάς, ἔνθα συνεδρίαζον οἱ Πρυτάνεις κα δημοσίῳ ἐτρέφοντο.