Σελίδα:Πλάτωνος, Απολογία Σωκράτους (Μωραϊτίδης).pdf/55

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
55
ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

ἄλλη συζήτησις, ἵνα ὁρισθῇ ἡ ποινὴ, ὁποῦ ἔπρεπε νὰ ἐπιβληθῇ εἰς τὸν ἔνοχον· διὸ καὶ λαμβάνει πάλιν τὸν λόγον ὁ Σωκράτης.]

Καὶ ἄλλοι μὲν πολλοὶ λόγοι συνετέλεσαν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, εἰς τὸ νὰ μὴ ὀργισθῶ δι’ αὐτὸ τὸ συμβάν, ὅτι μὲ κατεδικάσατε ὡς ἔνοχον, τὸ κυριώτατον δὲ εἶνε ὅτι δι’ ἐμὲ δὲν ὑπῆρξεν ἀπροσδόκητος ἡ ἀπόφασίς σας αὕτη· μάλιστα πολὺ περισσότερον παραξενεύομαι διὰ τὸ γενικὸν ἐξαγόμενον τῆς ψηφοφορίας. Διότι ἐγὼ τοὐλάχιστον δὲν ἤλπιζα ὅτι ἡ διαφορὰ μεταξὺ τῶν καταδικαστικῶν καὶ ἀθῳωτικῶν ψήφων θὰ ἦτο τόσον μικρά, ἀλλ’ ὅτι θὰ κατεδικαζόμην μὲ παρὰ πολὺ μεγαλυτέραν πλειοψηφίαν. Τόρα δέ, ὡς φαίνεται, ἐὰν τριάκοντα μόνον ψῆφοι ἐρρίπτοντο ἀντιθέτως, ἤθελον ἀθῳωθῆ. Τὸ βέβαιον ὅμως εἶνε ὅτι ἀπὸ τὸν Μέλητον, κατὰ τὴν γνώμην μου, καὶ τόρα, μετὰ τὴν ἀπόφασιν σας αὐτήν, ἐσώθην. Καὶ ὄχι μόνον ἐσώθην, ἀλλὰ προσέτι, εἶνε πασίδηλον βεβαίως , ὅτι ἂν δὲν προσήρχοντο εἰς τὸ δικαστήριον ὁ Ἄνυτος καὶ ὁ Λύκων ὡς συνήγοροι αὐτοῦ, διὰ νὰ μὲ κατηγορήσουν, ὄχι μόνον, θὰ ἐκηρυττόμην ἀθῷος, ἀλλὰ ὁ Μέλητος θὰ ἐπλήρωνε μάλιστα καὶ πρόστιμον χιλίων δραχμῶν[1] διότι δὲν θὰ συνεκέντρονεν ὑπὲρ τῆς κατηγορίας ἓν πέμπτον περιπλέον τοῦ ἡμίσεος τῶν ψήφων τῶν δικαστῶν.

XXVI. Προτείνει λοιπὸν ἐναντίον μου ὁ καλὸς ἄνθρωπος τὴν ποινὴν τοῦ θανάτου. Ἂς εἶνε. Ἀλλ’ ἐγὼ τόρα, ὦ ἄνδρες Ἀθη-


    καστικαί. Ἀλλὰ καὶ οὕτως ὁ ὑπόδικος δὲν ἀπελύετο διότι δὲν ὑπῆρχεν ἰσοψηφία, τοῦ δικαστηρίου ὡς γνωστὸν ἀποτελουμένου ἐκ 500.

  1. Ὁ κατήγορος ἔπρεπε νὰ λάβῃ ὑπὲρ τῆς κατηγορίας του τὸ ἥμισυ τῶν ψήφων τῶν δικαστῶν καὶ περιπλέον ἓν πέμπτον ἀκόμη, ἄλλως κατεδικάζετο εἰς πρόστιμον χιλίων δραχμῶν. Τὸ κόμμα τοῦ Μελήτου δὲν κατώρθωσε μόνον του νὰ ἀπαρτίσῃ τὸν νόμιμον ἀριθμὸν τῶν ψήφων ἐναντίον τοῦ Σωκράτους καὶ ἐδέησε νὰ προστεθῶσι καὶ αἱ ψῆφοι τῶν κομμάτων τοῦ Ἀνύτου καὶ Λύκωνος.