Σελίδα:Πλάτωνος, Απολογία Σωκράτους (Μωραϊτίδης).pdf/49

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
49
ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

νὰ ζήση πολλὰ ἔτη. Ἀλλ’ ἐγὼ καθ’ ὅλον τὸν βίον μου, καὶ κατὰ τὸν δημόσιον, ἂν καμμίαν φορὰν ἀνεμίχθην εἰς καμμίαν ὑπόθεσιν πολιτικὴν, ὡσαύτως τοιοῦτος θὰ φανῶ, καὶ κατὰ τὸν ἰδιωτικὸν μου ὁ ἴδιος, ὅτι εἰς κανένα ποτὲ ἕως τόρα κατ’ οὐδὲν ὑπεχώρησα ἐναντίον τοῦ δικαίου, οὔτε εἰς κανένα ἄλλον, οὔτε εἰς κανένα ἀπὸ αὐτούς, τοὺς ὁποίους οἱ συκοφαντοῦντές με ὀνομάζουν μαθητάς μου[1]. Ἀλλ’ ἐγὼ ποτὲ δὲν ἔκαμα τὸν διδάσκαλον εἰς κανένα. Ἂν ὅμως κανεὶς ἐπιθυμῇ ν’ ἀκούῃ τὰς ὁμιλίας μου, ἢ νὰ μὲ βλέπῃ εἰς τὸ ἔργον μου τοῦτο, εἴτε νέος εἴτε γέρων, εἰς κανένα ποτὲ δὲν ἀπηγόρευσα ἀπὸ φθόνον αὐτὴν τὴν εὐχαρίστησιν. Ἀλλ’ οὐδὲ ὅταν μὲν λαμβάνω χρήματα, ὁμιλῶ, ὅταν δὲ δὲν λαμβάνω, σιωπῶ· ἀλλ’ ἐπίσης καὶ εἰς πλούσιον καὶ εἰς πτωχὸν εὐχαρίστως ἐπιτρέπω νὰ μὲ ἐρωτοῦν, καὶ εἰς κάθε ἄνθρωπον, ὁ ὁποῖος προτιμᾷ καλλίτερον νὰ ἀπαντᾷ εἰς τὰς ἐρωτήσεις μου, καὶ ν’ ἀκούῃ ὅσα ἤθελον εἴπει. Καὶ εἴτε γίνεται χρηστὸς κανεὶς εἴτε ὄχι, ἐγὼ δικαίως δὲν θὰ ἤμουν ὁ αἴτιος, διότι οὔτε ὑπεσχέθην εἰς κανένα ποτὲ ἕως τόρα κανὲν μάθημα, οὔτε ἐδίδαξα· ἐὰν δὲ κανεὶς καυχᾶται ὅτι ἔμαθε τίποτε ἀπὸ ἐμὲ καμμίαν φοράν, ἢ ἤκουσε τίποτε ἀπὸ ἐμὲ ἰδιαιτέρως, τὸ ὁποῖον δὲν ἤκουσαν. ἢ δὲν ἔμαθαν συγχρόνως καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι, νὰ εἶσθε βέβαιοι ὅτι αὐτὸς δὲν λέγει τὴν ἀλήθειαν.

XXII. Ἀλλὰ διατί ἐπὶ τέλους μερικοὶ εὐχαριστοῦνται νὰ μὲ ἀκούουν καὶ νὰ συνομιλοῦν μαζί μου τόσον πολὺν καιρόν; Ἠκούσατε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι· ὅλην τὴν ἀλήθειαν, ἐγὼ σᾶς εἶπα* Πράττουσι τοῦτο, διότι αἰσθάνονται ἰδιαιτέραν χαρὰν νὰ ἀκούουν, ἐπειδὴ ἀποδεικνύονται ἠπατημένοι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι ἰσχυρίζονται μὲν ὅτι εἶνε σοφοί, δὲν εἶνε ὅμως. Εἶνε δὲ τοῦτο βεβαίως τερπνότατον καὶ χαριέστατον πρᾶγμα. Πρὸς τούτοις, καθὼς ἐγὼ πρὸ ὀλίγου εἶπα, τοῦτο διετάχθη εἰς ἐμὲ ἀπὸ αὐτὸν τὸν θεὸν τῶν


  1. Ὑπονοεῖ ἰδίως τὸν Κριτίαν, ἕνα ἐκ τῶν Τριάκοντα, καὶ τὸν Ἀλκιβιάδην, τῶν ὁποίων τὰ ἐλαττώματα ἀπεδίδοντο εἰς τὴν διδασκαλίαν τοῦ Σωκράτους ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν αὑτοῦ.