Σελίδα:Πλάτωνος, Απολογία Σωκράτους (Μωραϊτίδης).pdf/47

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
47
ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

φυλὴ ἡ Ἀντιοχίς, εἰς τὴν ὁποίαν ἀνήκω, ὅτε σεῖς τοὺς δέκα στρατηγούς, οἱ ὁποῖοι δὲν συνέλεξαν τὰ πτώματα τῶν φονευθέντων ἐν τῇ γνωστὴ ναυμαχίᾳ[1], ἐπεμένατε ὅλους ὁμοῦ συγχρόνως μὲ μίαν ψηφοφορίαν νὰ δικάσετε[2] παρὰ τὸν νόμον, καθὼς βραδύτερον τῳόντι ὡμολογήσατε ὅλοι σας, ὅτι παρανόμως ἐνηργήσατε[3]. Τότε εἰς τὴν περίστασιν ἐκείνην μόνος ἐγὼ ἐκ τῶν πρυτάνεων ἐτόλμησα νὰ ἐναντιωθῶ εἰς τὴν ἐπιθυμίαν ἐκείνην τοῦ δήμου καὶ εἶπα ὅτι δὲν ἔπρεπε νὰ παραβιάσετε τὸν νόμον καὶ ἔδωκα ἀντίθετον ψῆφον[4]· καὶ ἐν ᾧ οἱ ῥήτορες ἦσαν ἕτοιμοι νὰ μὲ καταγγείλουν εἰς τὴν δικαστικὴν ἀρχὴν ὡς ἔνοχον καὶ διὰ συνοπτικῆς διαδικασίας νὰ μὲ παραδώσουν εἰς τοὺς Ἕνδεκα πρὸς τιμωρίαν, ὅλοι δὲ σεῖς τοὺς ἐπροτρέπατε εἰς τοῦτο μὲ ἀπειλὰς καὶ μὲ βοήν, ἐπροτίμησα νὰ διακινδυνεύσω τὴν ζωήν μου μὲ τὸν νόμον καὶ μὲ τὸ δίκαιον, παρὰ νὰ συμφωνήσω μὲ σᾶς, οἱ ὁποῖοι δὲν ἀπεφασίζατε δικαίως, χωρὶς νὰ φοβηθῶ τὸ δεσμωτήριον καὶ τὸν θάνατον. Καὶ ταῦτα μὲν ἐγίνοντο ὅτε ἐκυβερνᾶτο ἀκόμη δημοκρατικῶς ἡ πόλις.

Ἀφοῦ δὲ ἐγκαθιδρύθη ὀλιγαρχία, τότε οἱ Τριάκοντα[5] πάλιν διὰ τῆς βίας, ἀφοῦ μὲ προσεκάλεσαν μετὰ πέντε ἄλλων εἰς τὴν Θόλον[6], μὲ προσέταξαν νὰ συλλάβω καὶ φέρω ἀπὸ τὴν Σαλα-


  1. Ἡ ναυμαχία αὕτη ἔγινε παρὰ τὰς Ἀργινούσας, τρεῖς νησῖδας παρὰ τὴν Λέσβον, μεταξὺ Λακεδαιμονίων ὑπὸ τὸν ναύαρχον Καλλικρατίδαν, τῶν Ἀθηναίων ὁδηγουμένων ὑπὸ τῶν δέκα στρατηγῶν, οἵτινες καὶ ἐνίκησαν. Ἡ ναυμαχία αὕτη περιγράφεται ὑπὸ τοῦ Ξενοφῶντος (Ἑλλην. βιβλ. Α. ).
  2. Ὁ Νόμος διέτασσε δι’ ἕκαστον κατηγορούμενον νὰ γίνεται ἰδιαιτέρα χωριστὰ δίκη.
  3. Οἱ Ἀθηναῖοι μεταμεληθέντες κατόπιν διὰ τὴν παράνομον καταδίκην τῶν στρατηγῶν, κατεδίκασαν εἰς θάνατον ὡς συκοφάντας τοὺς παραπλανήσαντας τὸν λαὸν.
  4. Ὁ Σωκράτης τυχὼν τότε νὰ εἶνε πρόεδρος τῆς πρυτανευούσης φυλῆς καὶ ἐπιστάτης διευθύνων κατὰ τὸν νόμον τὰς ἐργασίας τῆς Ἐκκλησίας, ἠρνήθη νὰ θέση τὸ ζήτημα τοῦτο εἰς ψηφοφορίαν.
  5. Οἱ Τριάκοντα τύραννοι ἐγκατεστάθησαν περὶ τὸ ἔτος 404 π. X. ὅτε ὁ Σωκράτης εἶχεν ἡλικίαν 64—65 ἐτῶν.
  6. Ἡ Θόλος ὠνομάζετο καὶ Πρυτανεῖον (διάφορον τοῦ παλαιοῦ παρὰ τὴν Ἀκρόπολιν Πρυτανείου)· ἦτο αἴθουσα θολωτὴ πλησίον τοῦ Βουλευτηρίου, ἔνθα