Σελίδα:Πλάτωνος, Απολογία Σωκράτους (Μωραϊτίδης).pdf/44

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
44
ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

μέγα κακὸν νὰ κάμνῃ κανεὶς ὅσα σήμερον αὐτὸς κάμνει, νὰ ἐπιζητῇ δηλαδὴ νὰ καταδικάσῃ ἕνα ἄνθρωπον ἀδίκως. Τόρα λοιπόν , ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πολὺ ἀπέχω ἐγώ νὰ ἀπολογοῦμαι ἀπὸ ἀγάπην πρὸς τὸν ἑαυτόν μου, καθὼς θὰ ἠμποροῦσε κανεὶς νὰ νομίσῃ, ἀλλ’ ἀπολογοῦμαι ἀπὸ ἀγάπην πρὸς ὑμᾶς, διότι, ἐὰν μὲ καταδικάσετε, φοβοῦμαι μήπως τύχῃ καὶ ἐξυβρίσετε τὸ δῶρον τοῦτο τοῦ Ἀπόλλωνος, τὸ ὁποῖον ἐχαρίσθη πρὸς ὑμᾶς, ὅστις μὲ διέταξε νὰ σᾶς ἐμποδίζω ἀπὸ τὰς πλάνας καὶ τὰ ἐλαττώματα καὶ νὰ σᾶς συμβουλεύω εἰς τὴν σπουδήν τῆς ἀρετῆς. Διότι ἂν ἐμὲ καταδικάσετε εἰς θάνατον, δὲν θὰ εὕρετε εὔκολα ἄλλον ἄνθρωπον τοιοῦτον, καθὼς εἶμαι ἐγώ, τὸν ὁποῖον ὁ θεὸς στενῶς ἔχει προσκολλήσει εἰς τὴν πόλιν σας—ἂν καὶ εἶνε ὀλίγον γελοία ἡ παρομοίωσις—ἀπαράλλακτα καθὼς εἰς κανένα ἵππον εὐγενῆ μὲν καὶ γενναῖον, ὅστις ὅμως ἕνεκα τοῦ μεγαλείου του αὐτοῦ πολὺ χαῦνος εἶνε καὶ νωθρὸς καὶ ἔχει ἀνάγκην κανενὸς κεντρίσματος, διὰ νὰ ἐξεγείρεται καὶ ἐξυπνᾷ. Δὲν ὑπάρχει καμμία ἀμφιβολία, μοῦ φαίνεται, ὅτι ὁ θεὸς μὲ προσεκόλλησεν εἰς τὴν πόλιν σας μὲ τοιαύτην περίπου ἰδιότητα, ὥστε νὰ μὴ παύσω διόλου ὁλόκληρον τὴν ἡμέραν πανταχοῦ νὰ παρακάθημαι πλησίον σας καὶ νὰ μὴ σᾶς ἀφίνω ποτὲ ἡσύχους, προσπαθῶν νὰ σᾶς ἐξεγείρω ἀπὸ τὴν νάρκην καὶ νὰ σᾶς πείθω καὶ νὰ ἐπιπλήττω τὸν καθένα χωριστὰ. Τοιοῦτον λοιπὸν ἄλλον ἄνθρωπον δὲν θὰ εὕρετε εὔκολα, ὦ ἄνδρες, ὅσον καὶ ἂν κοπιάσετε, ἀλλ’ ἐὰν θέλετε νὰ πεισθῆτε εἰς ἐμέ, λυπηθῆτε τὴν ζωὴν μου. Σεῖς δέ, ἴσως ὠργισμένοι, καθὼς εἶνε οἱ ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι νυστάζουν ἀκόμη, ὅταν τοὺς ἐξυπνίσῃ κανείς, ἠθέλατε μὲ κτυπήσει πεισθέντες εἰς τὸν Ἄνυτον, καὶ ἔτσι ἀσκόπως ἠθέλετε μὲ φονεύσει, ἔπειτα δὲ κατὰ τὸν ἐπίλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς σας ἠθέλατε ἐξακολουθεῖ νὰ εὑρίσκεσθε εἰς μίαν βαθεῖαν νάρκην, ἂν δὲν ἤθελε σᾶς εὐσπλαγχνισθῆ ὁ θεός, προνοῶν διὰ σᾶς καὶ δὲν ἤθελε πέμψει κατόπιν μου κανένα ἄλλον ὅμοιον μου. Ὅτι δὲ ἐγὼ τυχαίνει νὰ εἶμαι τοιοῦτος, ὥστε νὰ ἔχω δοθῆ εἰς τὴν πόλιν σας ὑπὸ τοῦ θεοῦ, ἀπὸ τὰ κατωτέρω ἠμπορεῖτε νὰ ἐννοήσετε καλά. Δηλαδὴ δὲν φαίνεται νὰ εἶνε ἀνθρώπινον πρᾶγμα τὸ νὰ ἔχω μὲν