Σελίδα:Πλάτωνος, Απολογία Σωκράτους (Μωραϊτίδης).pdf/32

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Η σελίδα αυτή έχει ελεγχθεί για πιθανά λάθη.
32
ΠΛΑΤΩΝΟΣ

νέους; ἢ καὶ ἐκεῖνοι ὅλοι εἶνε ὁμοίως ἱκανοὶ νὰ κάμνουν αὐτοὺς καλυτέρους;

Μέλητος.

Καὶ ἐκεῖνοι εἶνε ὁμοίως ἱκανοὶ εἰς αὐτό.

Σωκράτης.

Ὡς φαίνεται λοιπόν, ὅλοι οἱ Ἀθηναῖοι ἠμποροῦν νὰ κάμουν τοὺς νέους καλοὺς καὶ ἀγαθούς, ἐκτὸς ἐμοῦ, ἐγὼ δὲ μόνος τοὺς διαφθείρω. Αὐτὸ ἐννοεῖς;

Μέλητος.

Μάλιστα. Αὐτὸ ἀκριβῶς ἐννοῶ.

Σωκράτης.

Μὲ κρίνεις βέβαια ὡς ἕνα ἀπὸ τοὺς πλέον δυστυχεῖς ἀνθρώπους. Ἀλλὰ σὲ παρακαλῶ, ἀπάντησον. Σοῦ φαίνεται βεβαίως ὅτι τὸ ἴδιον εἶνε καὶ ὅταν ὁμιλῶμεν διὰ ἵππους. Ἐκεῖνοι μὲν ὁποῦ κάμουν αὐτοὺς χρησιμωτέρους εἶνε ὅλος ὁ κόσμος, ἕνας δὲ μόνος εἶνε ὁποῦ τοὺς διαφθείρει; ἢ ὅλως διόλου τὸ ἐναντίον, ἕνας μὲν μόνος ὑπάρχει, ὅστις εἶνε ἱκανὸς. νὰ κάμνῃ αὐτοὺς χρησιμωτέρους, ἢ πολὺ ὀλίγοι, ἐκεῖνοι ὁποῦ ὀνομάζονται ἱππικοί, οἱ δὲ ἐπίλοιποι ἄνθρωποι, ἐὰν ἴσα-ἴσα καταγίνωνται μὲ τοὺς ἵππους πάντοτε καὶ μεταχειρίζωνται αὐτοὺς εἰς χρῆσιν των, τοὺς διαφθείρουν ; Δὲν εἶνε ἔτσι, ὦ Μέλητε, καὶ διὰ τοὺς ἵππους καὶ δι’ ὅλα τὰ ἄλλα ζῷα; Βεβαιότατα ἀναμφιβόλως, κατ’ ἐμέ, εἴτε σὺ καὶ ὁ Ἄνυτος ἀρνηθῆτε αὐτό, εἴτε τὸ παραδεχθῆτε. Διότι πολὺ μεγάλη εὐτυχία καὶ ἔκτακτον πλεονέκτημα θὰ ἦτο διὰ τοὺς νέους, ἂν τῇ ἀληθείᾳ ἕνας μὲν μόνος εἶνε ἱκανὸς νὰ διαφθείρῃ αὐτούς, καθὼς σὺ λέγεις, οἱ δὲ λοιποὶ ὅλοι ἠμποροῦσαν νὰ τοὺς ὠφελοῦν καὶ νὰ τοὺς κάμνουν χρηστοτέρους. Ἀλλ’ ὅμως δὲν εἶνε ἔτσι, ὦ Μέλητε. Διότι σὺ ἀρκετὴν ἐπίδειξιν ἔκαμες εἰπὼν ὅτι ἕως τόρα ποτὲ δὲν ἐφρόντισες διὰ τὴν ἐκπαίδευσιν τῶν νέων καὶ ἀδιστάκτως ὁμολογεῖς τὴν ἀμέλειάν σου, ὅτι διόλου δὲν ἔχεις μεριμνήσει διὰ τὰ ζητήματα αὐτά, διὰ τὰ ὁποῖα εἰσάγεις ἐμὲ εἰς δίκην.


    ἀπὸ 6000 ψήφους. Ἡ Ἐκκλησία συνήρχετο κατὰ πρῶτον μὲν εἰς τὴν ἀγοράν, ὕστερον δὲ εἰς τὴν Πνύκα, ἀντικρὺ τοῦ Ἀρείου Πάγου.