Σελίδα:Πλάτωνος, Απολογία Σωκράτους (Μωραϊτίδης).pdf/31

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Η σελίδα αυτή έχει ελεγχθεί για πιθανά λάθη.
31
ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ
Σωκράτης.

Τί λέγεις, ὦ Μέλητε; Αὐτοὶ ἐδῶ οἱ δικασταὶ εἶνε ἱκανοὶ νὰ ἐκπαιδεύουν τοὺς νέους καὶ νὰ τοὺς κάμνουν χρηστοτέρους;

Μέλητος.

Μάλιστα.

Σωκράτης.

Τί ἀπὸ τὰ δύο, ὅλοι ὁμοῦ οἱ δικασταὶ εἶνε ἱκανοὶ πρὸς τοῦτο, ἢ μερικοὶ μὲν ἀπὸ αὐτοὺς μόνον, μερικοὶ δὲ ὄχι;

Μέλητος.

Ὅλοι οἱ δικασταί.

Σωκράτης.

Αὐτὰ ποῦ λέγεις εἶνε θαυμάσια τῳόντι, μὰ τὴν Ἥραν, καὶ ἀνεκάλυψες ἔτσι μεγάλην ἀφθονίαν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ἠμποροῦν νὰ ὠφελοῦν τοὺς νέους. Ἀλλὰ τί λοιπόν; Αὐτοὶ ἐδῶ οἱ ἀκροαταὶ ὅλοι, ὁποῦ μᾶς ἀκούουν, ἐπίσης ἠμποροῦν νὰ κάμνουν τοὺς νέους καλυτέρους ἢ ὄχι;

Μέλητος.

Καὶ αὐτοὶ ἠμποροῦν ἐπίσης.

Σωκράτης.

Ἀλλὰ καὶ οἱ βουλευταί,[1] ἠμποροῦν καὶ αὐτοί;

Μέλητος.

Καὶ οἱ βουλευταὶ ὁμοίως.

Σωκράτης.

Ἀλλ’ ὦ Μέλητε, μήπως λοιπὸν ἐκεῖνοι ὁποῦ συνέρχονται εἰς. τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ λαοῦ,[2] οἱ Ἐκκλησιασταί, διαφθείρουν τοὺς


  1. Δύο Βουλαὶ ὑπῆρχον ἐν Ἀθήνας, ἡ Βουλὴ τῶν Πεντακοσίων, ἡ ἀσχολουμένη ἰδίως περὶ τὰ πολιτικὰ, καὶ ἡ Βουλὴ τοῦ Ἀρείου Πάγου, κυρίως μέγα δικαστικὸν σῶμα μὲ τὴν ἀνωτέραν ἐποπτείαν ἐπὶ τῆς ἠθικῆς τοῦ Κράτους.
  2. Εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ δήμου ἤσκει ὁ λαὸς ἐν τῇ Ἀθηναϊκῇ δημοκρατίᾳ τὴν κυριαρχικήν του δύναμιν συνερχόμενος καὶ διασκεπτόμενος περὶ τῶν ὑπερτάτων συμφερόντων τῆς πολιτείας, πολέμου, εἰρήνης, συμμαχιῶν, φορολογίας κλπ. Εἰς τὰς σπουδαίας ἀποφάσεις ἡ πλειοψηφία ἔπρεπε νὰ ἀπαρτίζεται.