Σελίδα:Πλάτωνος, Απολογία Σωκράτους (Μωραϊτίδης).pdf/29

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Η σελίδα αυτή έχει ελεγχθεί για πιθανά λάθη.
29
ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

ταῦτα θελήσετε νὰ ἐξετάσετε δι’ αὐτὰ τὰ πράγματα, θὰ εὕρετε ὅτι ἔτσι εἶνε.

XI. Περὶ μὲν λοιπὸν ἐκείνων τῶν κατηγοριῶν, τὰς ὁποίας οἱ πρῶτοι μου κατήγοροι ἔκαμαν ἐναντίον μου, αὐτὰ ἂς εἶνε ἀρκετὴ ἀπολογία μου πρὸς σᾶς· τόρα δὲ κατόπιν ἀπὸ αὐτά, θὰ προσπαθήσω νὰ ἀπολογηθῶ εἰς τὸν Μέλητον τὸν ἀγαθὸν καὶ φιλόπολιν, καθὼς λέγει αὐτὸς, καὶ εἰς τοὺς ἄλλους, τοὺς τελευταίους κατηγόρους μου.

Πάλιν λοιπὸν τόρα, ἐπειδὴ εἶνε ἄλλοι οἱ κατήγοροί μου αὐτοί, ἂς ἐπαναλάβωμεν τὴν τελευταίαν ἔγγραφον κατηγορίαν των, καθὼς ἀνεγνώσαμεν καὶ τὴν πρώτην. Εἶνε δὲ αὕτη περίπου: Λέγει ὅτι ὁ Σωκράτης εἶνε ἔνοχος, διότι καὶ τοὺς νέους διαφθείρει καὶ διότι δὲν πιστεύει εἰς τοὺς θεούς, τοὺς ὁποίους ἡ πόλις πιστεύει καὶ διότι ἀντ’ αὐτῶν παρουσιάζει ἄλλα νέα δαιμόνια[1]. Τὸ μὲν ἔγκλημά μου δὰ τοιοῦτον εἶνε. Ἂς ἐξετάσωμεν δὲ ἕν ἕκαστον σημεῖον αὐτοῦ χωριστά. Λέγει ἡ κατηγορία ὅτι ἐγὼ εἶμαι ἔνοχος ἀδικίας, διότι διαφθείρω τὴν νεολαίαν. Ἐγὼ ὅμως τοὐναντίον λέγω, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι , ὅτι δικαίως ἴσα—ἴσα ὁ Μέλητος εἶνε ἔνοχος, διότι εἰς πρᾶγμα τόσον σοβαρὸν ἀστεΐζεται, κατηγορῶν ἐνώπιον τοῦ δικαστηρίου σας

μὲ μεγάλην ἀδιαφορίαν πολίτας, διὰ νὰ φαίνεται ὅτι μὲ σπουδαιότητα φροντίζει διὰ πράγματα, διὰ τὰ ὁποῖα διόλου ἕως τώρα δὲν ἐφρόντισεν. Ὅτι δὲ τοῦτο ἔτσι εἶνε, θὰ προσπαθήσω καὶ πρὸς ὑμᾶς νὰ τὸ ἀποδείξω.

XII. Παρακαλῶ λοιπόν, ἔλα ἐδῶ τόρα σύ, Μέλητε, εἰπέ. Διὰ κανὲν ἄλλο πρᾶγμα δὲν μεριμνᾷς τόσον πολὺ παρὰ πῶς νὰ γίνουν οἱ νέοι ὅσον τὸ δυνατὸν χρηστότατοι;


  1. Τὸ κείμενον τῆς ἐναντίον τοῦ Σωκράτους κατηγορίας διεσώθη παρὰ Διογένει Λαερτίῳ, ἔχει δὲ οὕτω:
    «Τάδε ἐγράψατο καὶ ἀντωμόσατο Μέλητος ὁ Μελήτου, Πιτθεύς, Σωκράτει Σωφρονίσκου Ἀλωπεκῆθεν· ἀδικεῖ Σωκράτης οὓς μὲν ἡ πόλις νομίζει θεοὺς οὐ νομίζων, ἕτερα καινὰ δὲ δαιμόνια εἰσηγούμενος· ἀδικεῖ δὲ καὶ τοὺς νέους διαφθείρων . Τίμημα θάνατος».