Σελίδα:Πλάτωνος, Απολογία Σωκράτους (Μωραϊτίδης).pdf/23

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Η σελίδα αυτή έχει ελεγχθεί για πιθανά λάθη.
23
ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

σοφία οὔτε μεγάλη οὔτε μικρά. Τί λοιπὸν τάχα ἐννοεῖ ὁ θεὸς διακηρύττων ὅτι ἐγὼ εἶμαι σοφώτατος ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους; Διότι βεβαίως ὁ θεὸς δὲν ψεύδεται ποτὲ· διότι δὲν εἶνε πρέπον τοῦτο εἰς αὐτόν. Καὶ πολὺν μὲν καιρὸν ἤμουν εἰς ἀπορίαν τί τέλος πάντων ἐννοοῦσεν ὁ χρησμὸς τοῦ μαντείου, ἕως οὖ, ὕστερον ἀπὸ πολὺν κόπον, ἐσκέφθην νὰ κάμω μίαν τοιούτου εἴδους ἔρευναν εἰς ἐξήγησιν αὐτοῦ. Μετέβην εἰς ἕνα ἐκ τῶν συμπολιτῶν μας, ὅστις ἔχει φήμην ὅτι εἶνε σοφός, στοχαζόμενος ὅτι ἐδῶ καλύτερα ἀπὸ κάθε ἄλλο μέρος θὰ ἠμποροῦσα νὰ ἐξελέγξω ἀπατώμενον τὸ μαντεῖον καὶ ν’ ἀποδείξω εἰς τὸν χρησμὸν ὅτι αὐτὸς ἐδῶ ὁ ἄνθρωπος εἶνε σοφώτερος ἀπὸ ἐμέ, ἐνῷ σύ, ὦ μαντεῖον, εἶπες ὅτι ἐγὼ εἶμαι σοφώτερας. Καλοστοχαζόμενος λοιπὸν αὐτὸν—τοῦ ὁποίου δὲν ἔχω ἀνάγκην νὰ εἴπω τὸ ὄνομα, ἦτο ὅμως ἕνας ἀπὸ τοὺς πλέον μεγάλους πολιτικούς μας, σχετικῶς μὲ τὸν ὁποῖον μοῦ συνέβη κατὰ τὴν ἐξέτασιν τοιοῦτον τι ὁποῦ δὲν ἐπερίμενα—καὶ συνομιλῶν μὲ αὐτὸν εἶδα ὅτι αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος πιστεύεται μὲν ἀπὸ πολλοὺς ἄλλους ὅτι εἶνε σοφός, καὶ μάλιστα ἀπὸ τὸν ἴδιον τὸν ἑαυτόν του, ὅμως ἀληθινὰ δὲν εἶνε σοφός. Ἀφοῦ ἐννόησα τοῦτο, ἐπεχείρησα ν’ ἀποδείξω εἰς αὐτὸν ὅτι ἐπίστευε μὲν ὅτι εἶνε σοφός, δὲν εἶνε ὅμως. Ἕνεκα τούτου λοιπὸν καὶ εἰς αὐτὸν ἔγινα μισητὸς καὶ εἰς πολλοὺς ἄλλους ἀπὸ τοὺς φίλους του. οἱ ὁποῖοι ἦσαν παρόντες κατὰ τὴν συνομιλίαν μας. Τὸ βέβαιον ὅμως εἶνε, ὅτι ἐνῷ ἀπεχωριζόμην ἀπὸ αὐτόν, ἤρχισα νὰ σκέπτωμαι μόνος μου, ὅτι ἀπὸ αὐτὸν βεβαίως τὸν ἄνθρωπον ἐγὼ εἶμαι σοφώτερος* ὡς φαίνεται ὅμως, κανεὶς ἀπὸ τοὺς δύο μας δὲν γνωρίζει κανέν, τὸ ὁποῖον νὰ εἶνε τελείως καλὸν πρᾶγμα. Ὑπάρχει ὅμως αὐτὴ ἡ διαφορὰ μεταξύ μας. Αὐτὸς μὲν φαντάζεται ὅτι γνωρίζει κάτι τι, ἐνῷ δὲν γνωρίζει τίποτε, ἐγὼ δέ, καθὼς δὲν γνωρίζω τίποτε, ἔτσι καὶ πιστεύω ὅτι δὲν γνωρίζω. Μοῦ φαίνεται λοιπὸν βεβαίως ὅτι ἐγὼ εἶμαι ὀλίγον τι σοφώτερος ἀπὸ αὐτόν, ὡς πρὸς τοῦτο ἀκριβῶς , ὅτι ὅσα δὲν γνωρίζω, αὐτά καὶ πιστεύω ὅτι δὲν τὰ γνωρίζω. Τότε μετέβην εἰς ἄλλον συμπολίτην μας ἀπὸ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἔχουσι τὴν φήμην ὅτι εἶνε σοφώτεροι ἀπὸ τὸν πρῶτον ἐκεῖνον,