Σελίδα:Πλάτωνος, Απολογία Σωκράτους (Μωραϊτίδης).pdf/20

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Η σελίδα αυτή έχει ελεγχθεί για πιθανά λάθη.
20
ΠΛΑΤΩΝΟΣ

ὁποῖος, καθὼς ἔμαθα ἀπὸ τὸν Καλλίαν, κατοικεῖ ἐν Ἀθήναις ὡς ξένος. Διότι ἔτυχε μίαν ἡμέραν νὰ ἐπισκεφθῶ κάποιον, ὅστις εἶχε πληρώσει εἰς τοὺς σοφιστὰς χρήματα περισσότερα ἀπὸ ὅσα ἐπλήρωσαν ὅλοι ὁμοῦ οἱ ἄλλοι συμπολῖταί μας, τὸν Καλλίαν τὸν υἱὸν τοῦ Ἱππονίκου[1]. Αὐτὸν λοιπὸν ἐπανειλημμένως ἠρώτησα, ὅτε ἐγίνετο λόγος διὰ τοὺς υἱούς του—διότι αὐτὸς ἔχει δύο υἱοὺς—ὦ Καλλία, εἶπον ἐγώ, ἂν εἶχες, ἀντὶ τῶν δύο υἱῶν, δύο πώλους ἢ δύο μόσχους, θὰ ἀνεζητούσαμεν νὰ λάβωμεν εἰς τὴν ὑπηρεσίαν μας δι’ αὐτοὺς ἕνα ἐπιστάτην μὲ μισθὸν, ἕνα ἱκανὸν βέβαια ἄνθρωπον , ὅστις νὰ κάμῃ αὐτοὺς τελείους καθ’ ὅλα, ὥστε νὰ εἶνε ἐπιτήδειοι ὁ καθένας διὰ τὸ κατάλληλον ἔργον του. Θὰ ἦτο δὲ αὐτὸς ὁ ἐπιστάτης ἢ ἕνας ἀπὸ τοὺς ἱππικοὺς βέβαια διὰ τὸν πῶλον, ἢ ἕνας ἀπὸ τοὺς γεωργικοὺς διὰ τὸν μόσχον. Τώρα δέ, ἀφοῦ οἱ υἱοί σου εἶνε ἄνθρωποι, τί εἴδους ἐπιστάτην σκέπτεσαι νὰ προσλάβῃς δι’ αὐτούς; Ποῖος διδάσκαλος ἔχει αὐτὴν τὴν ἐπιστημονικὴν ἱκανότητα , ἥτις ἀφορᾷ εἰς τὸν ἄνθρωπον γενικῶς καὶ εἰς τὸν πολίτην ἰδιαιτέρως; Διότι φρονῶ ὅτι ἔχεις σκεφθῆ περὶ αὐτοῦ τοῦ πράγματος , ἀφοῦ ἔχεις παιδιά. Γνωρίζεις λοιπὸν κανένα, εἶπον ἐγώ, ἢ ὄχι; —Μάλιστα, ἀπήντησε ὁ Καλλίας.—Ποῖος εἶνε αὐτὸς, ἠρώτησα ἐγώ, καὶ ἀπὸ ποῦ εἶνε καὶ πόσα λαμβάνει διὰ μισθὸν τῆς διδασκαλίας του;—Αὐτὸς εἶνε ὁ Εὔηνος, ὦ Σώκρατες, μοῦ εἶπεν ἐκεῖνος, ὁ Πάριος, καὶ λαμβάνει μισθὸν ἀπὸ τὸν κάθε μαθητήν του πέντε μνᾶς[2]. Ἐγὼ τότε ἐμακάρισα τὸν Εὔηνον, ἂν εἶνε


  1. Οὗτος ἦτο βαθύπλουτος τόσον, ὥστε κατὰ τὴν μαρτυρίαν τοῦ Πλουτάρχου ὠνομάζετο ἁπλῶς ὁ πλούσιος. Εἰς τὸν οἶκον του δὲ συνηθροίζοντο ὅλοι οἱ σοφοὶ τῶν χρόνων ἐκείνων. Ἐσυγγένευε μὲ τὸν Περικλἐα καὶ τὸν Ἀλκιβιάδην. Ἀλλὰ καταδαπανήσας ἀσώτως τὰ πλούτη αὑτοῦ ἀπέθανε πένης.
  2. Ἤτοι 500 δρ. (κατὰ δὲ τὴν σημερινὴν τοῦ χρυσοῦ ἀξίαν 3500 δρ. περίπου) Ἑκάστη μνᾶ εἶχεν ἀξίαν 100 δρ. ἀττικῶν. Τὸ ποσὸν τοῦτο ἦτο ὀλίγον σχετικῶς μὲ τοὺς μισθούς, τοὺς ὁποίους ἐλάμβανεν ὁ Γοργίας ἢ ὁ Πρωταγόρας. Οὗτοι ἐλάμβανον ἀπὸ κάθε μαθητήν των μισθὸν 100 μνᾶς ἤτοι 10, 000 δρ. (κατὰ δὲ τὴν σημερινὴν τοῦ χρυσοῦ ἀξίαν 70, 000 δρ.)