Σελίδα:Περί του Ανατολικού ζητήματος Δημήτριος Αινιάν.djvu/8

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα έχει εγκριθεί.
— 8 —

διατηρήσεως τοῦ κράτους τούτου, καὶ πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον ἀνεδέχθη μετὰ τῆς Γαλλίας τὸ μέγα ἔργον τοῦ Κριμαϊκοῦ πολέμου, δι’ ὃν τοσαῦτα κατηναλώθησαν χρήματα καὶ τοσοῦτον ἔῤῥευσεν αἷμα.

Ἀλλ’ ἐκτὸς τοῦ πολέμου, ὃν ἐθεώρησεν αὕτη ὡς φάρμακον ζωοποιὸν εἰς τὸν ἀσθενῆ, προέβη, καὶ εἰς ἄλλα μέτρα θεωρούμενα ὡς συντελεστικὰ εἰς τὴν ἀνάῤῥωσιν τοῦ λογιζομένου ἀσθενοῦς, οἷον εἰς τὴν ἔκδοσιν τοῦ Χάτι Χουμαγιοῦν, δι’ οὗ ὑπεσχέθησαν δικαιώματα τινα εἰς τοὺς ὑποτελεῖς, τὴν ῥύθμισιν τῶν οἰκονομικῶν τοῦ κράτους τούτου, καὶ ἄλλα μέτρα τακτοποιήσεως καὶ βελτιώσεως. Ἀλλὰ κατὰ πόσον ἐπέτυχον ὅλα ταῦτα, ἀπόδειξις ἀναντίῤῥητος ὑπάρχει, ἡ ἐν ἁπάσῃ τῇ Ἀγγλίᾳ σχηματισθεῖσα ἤδη κοινὴ γνώμη, ὅτι οὐδεμία σχεδὸν ἐλπὶς σωτηρίας ἢ διατηρήσεως τοῦ κράτους τούτου ὑφίσταται.

Ἐὰν ὅμως ὑπάρχουν ἄνθρωποι ἔχοντες ἔτι, ἔστω καὶ μικρὰν, ἐλπίδα περὶ διατηρήσεως τοῦ κράτους τούτου, ἀνάγκη νὰ τεθῶσιν ὑπὸ συζήτησιν τὰ αἴτια, τὰ ὁποῖα προπαρασκευάζουσι μάλιστα τὴν κατάπτωσιν αὐτοῦ.

Ἂν καὶ πολλοὶ πολλάκις ὡμίλησαν περὶ τοῦ ἀδυνάτου τῆς ἀνορθώσεως τοῦ κράτους τούτου, θέλομεν καὶ ἡμεῖς ἐπιληφθῆ ἐπὶ μικρὸν τῆς ὑποθέσεως ταύτης, κυρίως διὰ τὴν Ἑλλάδα, ἥτις ἐνδιαφέρεται εἰς αὐτὴν πλειότερον πολλῶν ἄλλων εὐρωπαϊκῶν ἐθνῶν.

Κυριώτερα αἴτια τῆς ἐκπτώσεως τοῦ κράτους τούτου δύνανται νὰ θεωρηθῶσι τὰ ἐξῆς·

1ον. Ἡ οἰκογένεια παρὰ τοῖς Τούρκοις ἐκτὸς ἐξαιρέσεων τινῶν, καὶ τούτων μεταξὺ τῆς τάξεως τῶν χωρικῶν δὲν συνδέεται μὲ δεσμοὺς στενοὺς καὶ ἀμοιβαίως εἰλικρινεῖς μεταξὺ ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, διότι δὲν ὑπάρχει ἰσότης τρόπον τινὰ δικαιωμάτων μεταξὺ αὐτῶν, διὰ τοῦτο δὲν ὑπάρχει καὶ ἀνάλογος γονιμότης,

2ον. Αἱ γυναῖκες θεωρούμεναι ὡς πράγματα, πολλάκις οὖσαι ἀργυρώνητοι, οὐδέποτε δὲ λαβοῦσαι ἀνατροφὴν καὶ ἐκπαίδευσιν, δὲν ἔχουν τὴν ἱκανότητα νὰ δώσωσι τὰς πρώ-