Σελίδα:Περί του Ανατολικού ζητήματος Δημήτριος Αινιάν.djvu/4

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα έχει εγκριθεί.
δʹ.

αἱ εὐρωπαϊκαὶ δυνάμεις ὡς φοβούμεναι τὰ ἀποτελέσματα τοῦ ζητήματος τούτου καὶ διατηροῦσαι, ἕνεκα τούτου, πολλὰ ὑπεράριθμα στρατεύματα, ἤθελον ὀλιγοστεύσει τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν· ἑπομένως, ὄχι μόνον ἤθελον ἀπαλλαχθῆ αὗται τῶν δι’ αὐτὰ ἐτησίως καταβαλλομένων ἐξόδων, ἅτινα δὲν εἶναι ὀλίγα, ἀλλ’ ἤθελον ἐπαναφέρει καὶ εἰς τὴν κοινωνίαν μέγαν ἀριθμὸν ἐργατικῶν χειρῶν, ἃς στερεῖται αὕτη τὴν σήμερον. Ἐὰν ὁμοφώνως αἱ εὐρωπαϊκαὶ δυνάμεις ἅπασαι ἤθελον συμβουλεύσει ἢ ἀπαιτήσει παρὰ τῶν Τούρκων τὸ εἶδος τοῦτο τῆς εἰρηνικῆς λύσεως, ἦτον ἐνδεχόμενον οἱ τοῦρκοι νὰ μὴν ἀποποιηθῶσι λαμβάνοντες πρὸ ὀφθαλμῶν τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἀρνήσεως αὐτῶν. Ἀλλ’ ἂν τοῦτο δὲν εἶναι δυνατὸν, εἰς τοιαύτην περίστασιν νομίζομεν ὅτι ἤθελεν ἀποβῆ συντελεστικὸν πρὸς λύσιν τοῦ ἀνατολικοῦ ζητήματος τὸ ἀκόλουθον μέτρον. Ἅπασαι αἱ δυνάμεις ἐκ συμφώνου νὰ ἀφήσωσι τὰς ὑποτελεῖς τῷ Τούρκῳ φυλὰς νὰ ἀγωνισθῶσι κατὰ τῶν ὀθωμανῶν καὶ νὰ διευθετήσωσι μεταξύ των τὰς ὑποθέσεις των μόνοι οἱ ἀντιμαχόμενοι ἄνευ ξένης ἐπεμβάσεως πολιτικῆς ἢ κυβερνητικῆς. Τούτου δοθέντος, δὲν διστάζομεν νὰ πιστεύσωμεν ὄτι ἅπασα ἡ κοινὴ γνώμη τῆς Εὐρώπης ἤθελε κηρυχθῆ ἐν γένει ὑπὲρ τοῦ χριστιανισμοῦ. Συνδρομαὶ δὲ εἰς χρήματα καὶ ἐθελονταὶ ἤθελον ἐπιδαψιλευθῆ πανταχόθεν, ὥστε ἤθελεν ἀποβῆ βεβαία ἡ ἔκβασις ὑπὲρ τοῦ χριστιανισμοῦ. Ὁμολογοῦμεν ὅτι τοιαύτη λύσις θὰ ἐπέλθῃ μετὰ τρομερὰς αἱματοχυσίας καὶ καταστροφάς· ἀλλ’ ὡς μετὰ τὴν τρικυμίαν ἐπέρχεται εὐδία, οὕτω καὶ μετὰ τὴν αἱματηρὰν ταύτην θύε-