Σελίδα:Λογίδριον εκφωνηθέν παρά του δημάρχου Αθηνών κ. Αναργύρου Πετράκη κατά την εορτήν της του Χριστού Γεννήσεως, την 25 Δεκεμβρίου 1842.djvu/6

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Η σελίδα αυτή έχει ελεγχθεί για πιθανά λάθη.
—6—

δος μας, ἐβλάστησε τὸ ὡραῖον τοῦτο δένδρον τῆς ἐθνικῆς ὑπάρξεως καὶ αὐτονομίας, ἐν ᾗ ἀπολαύομεν τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ πολίτου τὰ ἱερὰ δικαιώματα. Αἰωνία ἡ μνήμη αὐτῶν! Δόξα δὲ καὶ τιμὴ εἰς τὸν Σεβαστὸν ἡμῶν Βασιλέα, τοῦ ὁποίου μόνου ἡ παρουσία εἰς τὴν Ἑλλάδα ἐστήριξε τὴν ἀποκτηθεῖσαν ταύτην ἐλευθερίαν, ἥτις χωρὶς τῆς αὐτοῦ Βασιλικῆς παρουσίας ἐκινδύνευεν αὖθις νὰ ἀπωλεσθῇ! Δόξα καὶ τιμὴ καὶ ἀφοσίωσις ἐξ ἡμῶν εἰς τὸν ἀγαπητὸν ἡμῶν Βασιλέα, ὅστις καθὼς ἐπιφανεὶς ἐν τῇ Ἑλλάδι κατέπαυσε τὸν σάλον τὸν κλειδονίζοντα τὸ σκάφος τῆς πολιτείας μας, καὶ τώρα διὰ τὰ εὐσεβῆ αὐτοῦ αἰσθήματα, μᾶς χορηγεῖ τὴν εὐκαιρίαν νὰ ἐκτελῶμεν τὰ τοιαῦτα θεοφιλῆ καὶ εὐάρεστα ἔργα, διὰ τῶν ὁποίων μᾶς γίνεται ἐπαισθητὴ οὐ μόνον ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ τῆς ὁποίας ἠξιώθημεν, ἀλλὰ τὸ τερπνὸν καὶ εὐάρεστον καὶ ἱερὸν καθῆκον ἐκπληροῦμεν νὰ ἀνεγείρωμεν εἰς τὸν Ὕψιστον ναὸν περικαλλῆ, διὰ νὰ προσφέρωμεν ἐν αὐτῷ μιᾷ γλώσσῃ καὶ μιᾷ καρδίᾳ τοὺς εἰς τὴν μεγαλωσύνην αὐτοῦ προσήκοντας ὕμνους καὶ ἱερὰς δοξολογίας.

Ἀλλ' ὦ Συμπολῖται! Τὸ χρέος ἡμῶν εἶναι τόρα νὰ συνδράμωμεν πάσῃ δυνάμει εἰς τὴν ἐκτέλεσιν αὐτοῦ τοῦ ἔργου, τὸ ὁποῖον θέλει εἶναι ὡράϊσμα τῆς ἡμετέρας πόλεως, τὴν ὁποίαν μέχρι τοῦδε ἠσχήμιζον τὰ ἐρείπια τῶν ἱερῶν ναῶν τοὺς ὁποίους ἡ μανία τῶν βαρβάρων ἀπίστων τυράννων μᾶς κατέστρεψε. Χρέος εἶναι νὰ συνδράμωμεν ὅσον καὶ ὅπως δύναται ἕκαστος, εἰς τὴν οἰκοδομὴν τοῦ ναοῦ ὅστις θέλει εἶναι καὶ εἰς τὰ τέκνα μας καὶ εἰς ὅλους τοὺς ἀπογόνους μας, μαρτύριον σταθερὸν τοῦ θρησκευτικοῦ ζήλου καὶ