Σελίδα:Ημερολόγιο Σκόκου (1886).djvu/7

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Η σελίδα αυτή έχει ελεγχθεί για πιθανά λάθη.
ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

ΜΑΪΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 14 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 10.
Ὁ Ἥλιος εἰς τοὺς Διδύμους.

Ν. Π.
13 01 Πέ. Ἱερεμία τοῦ Προφήτου.
14 02 Πα. Ἡ ἀνακομιδὴ τοῦ λειψάν. Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλ.
15 03 Σά. Τῆς ἁγίας Μαύρας καὶ Τιμοθέου μάρτυρος.
16 04 Κυ. Τοῦ Παραλύτου. Πελαγίας μάρτυρος.
17 05 Δε. Εἰρήνης μεγαλομάρτυρος.
18 06 Τρ. Ἰὼβ τοῦ δικαίου καὶ πολυάθλου.
19 07 Τε. Τῆς Μεσοπεντηκοστῆς. Ἡ ἀνάμν. τοῦ ἐν τῷ οὐρ. φανέν. σημ. τοῦ Σταυροῦ ἐν Ἰερουσ. κλπ. μ.
20 08 Πέ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελις.
21 09 Πα. Ἡσαΐου τοῦ προφήτου καὶ Χριστοφόρου μάρτυρος.
22 10 Σά. Σίμωνος Ἀποστόλου τοῦ Ζηλωτοῦ.
23 11 Κυ. Τῆς Σαμαρείτιδος. Μωκίου ἱερομάρτυρος.
24 12 Δε. Ἐπιφανίου ἐπ. Κύπρου καὶ Γερμανοῦ ἀρχιεπ. Κωνστ.
25 13 Τρ. Γκυκερίας μάρτυρος.
26 14 Τε. Ἰσιδώρου μάρτυρος τοῦ ἐν τῇ Χίῳ.
27 15 Πέ. Παχωμίου τοῦ Μεγ. καὶ Ἀχιλλίου ἀρχιέπ. Κ)λεως.
28 16 Πα. Θεοδώρ. τοῦ ἡγιασμένου μαθητοῦ τοῦ ὁσ. Παχωμ.
29 17 Σά. Ἀνδρονίκου τοῦ Ἀποστόλου καὶ Ἰουνίας.
30 18 Κυ. Τοῦ Τυφλοῦ. Πέτρου, Διονυσίου κλπ. μαρτύρ.
31 19 Δε. Πατρικίου ἱερομ. ἐπισκ. Προύσης καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.
Ἰούνιος.
01 20 Τρ. Θαλλελαίου μάρτυρος.
02 21 Τε. Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Βασιλέων. Ἀργία.
03 22 Πέ. Τῆς Ἀναλἠψεως. Βασιλίσκου μάρτυρος.
04 23 Πα. Μιχαὴλ ὁμολογητοῦ ἐπισκόπου Συνάδων.
05 24 Σά. Συμεῶνος τοῦ ἐν τῷ θαυμαστῷ ὄρει.
06 25 Κυ. Τῶν Πατέρων. Ἡ γʹ. εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου.
07 26 Δε. Κάρπου τοῦ Ἀποστόλου ἐκ τῶν 70.
08 27 Τρ. Ἑλλαδίου ἱερομάρτυρος.
09 28 Τε. Εὐτυχοῦς ἱερομάρτυρος.
10 29 Πέ. Θεοδοσίας ἱερομάρτυρος.
11 30 Πα. Ἰσαακίου ἡγουμένου τῆς Μονῆς τῶν Δαλμάτων.
12 31 Σά. Τῶν κεκοιμημένων. Ἑρμείου μάρτυρος.

7