Σελίδα:Ημερολόγιο Σκόκου (1886).djvu/33

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα έχει εγκριθεί.
ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

δας ἐτῶν ἀνεφάνησαν αἴφνης ἐκ τῶν καταχθονίων οἱ νεμεσητικοί, γενόμενοι εἰς τοὺς μεταγενεστέρους χρόνους Εἰσαγγελεῖς τοῦ Κράτους.

Καὶ ὁ κ. Χόλδεν ἐδημιούργει ὁλοέν. Ἐλάμβανε πηλὸν ἐξηραμμένον καὶ κατεσκεύαζεν ὑπουργούς καὶ βουλευτάς. Ὁ κονιορτὸς καὶ ἡ ῥευστὴ λάσπη μετεμορφοῦτο διὰ τῶν πλαστικῶν του χειρῶν εἰς δημάρχους καὶ δημοτικοὺς συμβούλους. Ἐκ τῆς ἰλύος τοῦ Γκαζοχωρίου ἐφιλοτέχνησε τοὺς χοίρους καὶ τοὺς ὁμογενεῖς, ἐκ δὲ τῶν ἑλῶν τοῦ Φαλήρου ἐμορφοποίησε τοὺς μεσίτας καὶ τοὺς χαβιαροχανίτας χρηματιστάς. Ὀλίγη κόνις καρβούνων τῷ ἐχρειάσθη πρὸς ἀνθρωποποίησιν τῶν δασκάλων, τῶν καλογήρων καὶ τῶν ἠθοποιῶν. Ἐξ ἀγγλικοῦ ἅλατος ἔπλασε τοὺς ῥήτορας τῶν ὑπαιθρίων διαδηλώσεων καὶ ἐκ φλόμου τὰ ἀστυνομικὰ ζωόφυτα. Καὶ ἐπειδὴ τὸ χῶμα εἶχεν ἐξαντληθῇ, ἐχρησιμοποίησεν ὀλίγα ἄχυρα, ἐκεῖ που εὑρεθέντα, καὶ κατεσκεύασεν ἐξ αὐτῶν ὀλίγους ὑπουργοὺς τῆς Ἀπαιδευσίας.

Ὁ Ἑρμῆς ὅμως εἶχεν ἐμπιστευτικὴν ἐντολὴν παρὰ τοῦ Διός, καθ' ἥν ἐκλέξας τὴν εὐγενεστέραν ὕλην ἐκ τοῦ γηΐνου ἐδάφους, ἤτοι ἄσβεστον καὶ ἀλάβαστρον, ἐνετείλατο τῷ κ. Χόλδεν νὰ πλάσῃ τὰ θήλεα νευρόσπαστα. Ἡ ἄσβεστος ἐλήφθη ἐκ τῶν λατομείων τῆς Πνυκὸς τοῦ κ. Τοτόμη. Καὶ δι' αὐτὸ ἔκτοτε ἡ ὡραία ἀτθὶς φλέγεται ἀλλὰ δὲν κατακαίεται. Καὶ δι' αὐτὸ ἀκόμη ἔχει ᾀεικίνητον τὴν γλῶσσαν, διότι, ἡ Πνὺξ ἐχρησίμευε διὰ τὴν γλωσσαλγίαν τῶν ἀρχαίων.

Ὁ Ζεὺς κατώπτευεν ἀπὸ τοῦ ὕψους τοῦ ἀπείρου τὰ ἀπὸ τῶν χειρῶν τοῦ θεοῦ Χόλδεν ἀναπηδῶντα ὁμοιώματά του καὶ ἐξεκαρδίζετο γελῶν καὶ καγχάζων.


33