Σελίδα:Ημερολόγιο Σκόκου (1886).djvu/135

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

γαστρὸς τῶν πτωχῶν δημοσίων ὑπαλλήλων καὶ τῶν συνταξιούχων—πεινώντων.

Πᾶσα ναυτικὴ προπαρασκευὴ ἐγκατελείφθη· ὁ στρατὸς διαλύεται καθ' ἣν στιγμὴν καταλαμβάνουσι τὴν Φιλιππούπολιν καὶ ἀνακηρύττωσι θᾶττον ἢ βράδιον τὴν μεγάλην Βουλγαρίαν, περιλαμβάνουσαν τὴν Θρᾴκην καὶ τὴν Μακεδονίαν.

Ἀδιάφορον δι' ὅλα ταῦτα. Τὸ πρόγραμμα τῆς πρώην ἀντιπολιτεύσεως ἐξετελέσθη· ἡ ψῆφος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἱκανοποιήθη. Οἱ μοχθηροὶ καὶ οἱ ἀστεῖοι ἐχειροκρότησαν ἐν τῇ ἐπελθούσῃ καταστροφῇ, ἐπιφωνοῦντες: Ἀποκολοκύνθωσις!

Ἀλλ' ἐγὼ, ἐνώπιον τοῦ τραγικοῦ καὶ ἀπελπιστικοῦ τούτου φαινομένου, ἀποσυρόμενος εἰς ἐμαυτὸν καὶ οἰκτείρων τὴν κατάστασιν τῶν πραγμάτων καὶ τὴν ματαίωσιν τῶν ἐθνικῶν ὀνείρων, ἑπαναλέγω τὸ μυριάκις ἐπαναληφθέν: Ἕκαστος λαὸς εἶνε ἄξιος τῆς τύχης του—καὶ τῆς κυβερνήσεώς του.

Ἀθῆναι, Σεπτέμβριος. 1885.

Incognito.