Σελίδα:Ημερολόγιο Σκόκου (1886).djvu/127

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

στάσεως; Καὶ ὅμως ἠδυνάμην ν' ἀπαλλαγῶ πασῶν τούτων τῶν δυσαρεσκειῶν καὶ ἐνοχλήσεων, ἀρνούμενος νὰ δεχθῶ τὸν πρόσκλησίν σου, ἢ ρίπτων καὶ ἐγὼ μετὰ τοσούτων ἄλλων, ὀλίγην μελάνην ἐπὶ τοῦ λευκοῦ χάρτου, κατὰ τὸ εἰωθὸς, περὶ ἀνέμων καὶ ὑδάτων, de omnibus rebus et quibusdam aliis......

Τὸ πoλιτικὸν ἔτος 1885 θέλει μείνει ἀξιομνημόνευτον ἐν τῇ ἑλληνικῇ ἱστορίᾳ.

Ὑπάρχουσι πολιτικαὶ περίοδοι ἐν τῇ ἱστορίᾳ τῶν λαῶν, σημαινόμεναι διά τινος λέξεως, φράσεως ἑρμηνευούσης τὴν φύσιν καὶ τὸν χαρακτῆρα τῆς περιόδου ταύτης, τῆς τελεσθείσης ἢ τελουμένης ἐργασίας. Ἀναγέννησις, μεταρρύθμισις, στρατιωτικαὶ, οἰκονομικαὶ, ἐκπαιδευτικαί παρασκευαὶ, ἐπιστημονικὴ, γραμματολογικὴ, θρησκευτικὴ κίνησις, καὶ τόσα ἄλλα. Ὁ μέλλων συγγραφεύς τῆς Ἑλλάδος θέλει ἐπιγράψει τὸ κεφάλαιον τοῦ ἱστορικοῦ αὐτοῦ ἔργου, τὸ πραγματευόμενον περὶ τῆς Ἑλλάδος κατὰ τὸ 1885 καὶ τῶν κατ' αὐτὸ τελεσθέντων πολιτικῶν γεγονότων — Ἀποκολοκύνθωσις.

Τὴν λέξιν ταύτην μετεχειρίσθη ὡς γνωστὸν ὁ Ρωμαῖος φιλόσοφος Σενέκας, χαρακτηρίζων τὴν βασιλείαν τοῦ αὐτοκράτορος Κλαυδίου. Ἂς μοὶ ἐπιτραπῇ νὰ χαρακτηρίσω τοιουτοτρόπως τὴν βασιλείαν τοῦ σημερινοῦ προέδρου τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως. Δὲν ἐπιθυμῶ κατὰ τὴν στιγμὴν ταύτην νὰ ἐξετάσω, ἂν ὑπάρχωσι κοινὰ συγγενείας σημεῖα μεταξὺ τῶν δύο τούτων ἐξόχων ἀνδρῶν, διότι δὲν ἀρέσκομαι εἰς τὰς ἱστορικὰς συγγενείας καὶ ἀναλογίας. Ἄλλως ἠδυνάμην νὰ καταφύγω εἰς τὸν Συετώνιον καὶ τὸν Προκόπιον, ἂν ἐπεχείρουν ἐπαξίως νὰ σκιαγραφήσω τὸν σημερινὸν πρόεδρον τῆς κυβερνήσεως, λαμβάνων οὐχ' ἧττον τὸ προσῆκον μέρος παρὰ τῶν ἐν μακαρίᾳ τῇ λήξει Ρωμαίων Ἰουβενάλη, Περσίου, ἢ Μαρτιάλη.

Ἀλλ' ἃς ἀφήσωμεν τὰς ρωμαϊκάς καὶ τὰς λατινικὰς ἀναμνήσεις.


127