Σελίδα:Αθηναΐς Α αρ. 10.djvu/5

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
77
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

ὅτε καὶ ἀνελαβε τὰς ἡνίας τοῦ Κράτους, τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἀποχωρήσαντος τῆς διευθύνσεως τῶν κοινῶν. Τὸν Σεπτέμβριον τοῦ 1843 ἐνυμφεύθη τὴν Θηρεσίαν, θυγατέρα τοῦ τέως βασιλέως τῶν Δύο Σικελιῶν Φραγκίσκου Α΄. Ἐξ αὐτῆς ἀπέκτησε δύο θυγατέρας, τὴν πριγκίπισσαν Ἰσαβέλλαν γεννηθεῖσαν τῷ 1846, καὶ νυμφευθεῖσαν μετὰ τοῦ Κόμητος d’Eu, πρεσβυτέρου υἱοῦ τοῦ δουκός του Νεμοὺρ, καὶ τὴν Πριγγίπισσαν Λεοπολδίναν, γεννηθεῖσαν τῷ 1847, καὶ νυμφευθεῖσαν τῷ 1861, μετὰ τοῦ πρίγκηπος Αὐγούστου τοῦ Σὰξ Κοβούργου. Ὁ αὐτοκράτωρ εἶναι κατ’ εὐθεῖαν γραμμὴν ἔκγονος τοῦ Οἴκου τής Βραγάντσας, ἡ ἄρρην γραμμὴ τοῦ ὁποίου βασιλεύει ἐπί τῆς Πορτογαλλίας.

Ἡ ἀπέραντος χώρα, ἐφ’ ἧς τοσοῦτον ἐπαξίως ἡγεμονεύει σοφὸς ἄναξ, δὲν περιέχει πληθυσμὸν ἀνάλογον πρὸς τὴν ἔκτασιν αὐτῆς. Κατὰ τὴν τελευταίαν ἀπογραφὴν ὁ πληθυσμὸς τῆς Βρασιλίας ἀνέρχεται εἰς 9,930,478, ἐξ ὧν 8,419,677 ἐλεύθεροι καὶ 1,510,306 δοῦλοι, ἐπικρατοῦσα δὲ θρησκεία εἶναι ἡ ῥωμανοκαθολική.

Ὁ βαθμὸς τῆς διαδόσεως τῶν φώτων ἔχει ὡς ἐξῆς. Ἐκ τῶν ἀρρένων 1,012,097 δύνανται ν’ ἀναγινώσκωσιν, ἐκ δὲ τῶν θηλέων μόνον 550,987. Ὁ μαθητευόμενος εἰς τὰ σχολεῖα πληθυσμὸς ἀπὸ 6 μέχρι 15 ἐτῶν ἡλικίας ἀριθμεῖ 941,782 ἄρρενας, καὶ 960,672 θήλεα.

Ἡ Βρασιλία ἔχει καὶ ναυτικὴν δύναμιν οὐχὶ εὐκαταφρόνητον, ἀπαρτιζομένην ἐξ 63 πολεμικῶν πλοίων, ἐξ ὧν 11 θωρηκτὰ, δυνάμεως 6,657 ἵππων καὶ ὡπλισμένα διὰ 205 τηλεβόλων. Εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ στόλου τούτου ἐπασχολοῦνται 4,772 ἄνδρες. Ἐν τοῖς ναυπηγείοις τοῦ Ρίου Ἰανεΐρου κατασκευάζονται κατ’ ἔτος πολεμικὰ πλοῖα μετὰ πάντων τῶν ἐξαρτημάτων αὐτῶν.

Ἕν τινι ἀγορᾷ τῆς Νέας Ὑόρκης ὑπάρχει ἀποθήκη ἔνθα διατηρεῖται θερμοκρασία 26° ὑπὸ τὸ μηδὲν. Ἐπὶ ἕξ μήνας διατηροῦνται νωπὰ ἐν αὐτῇ φυλαττόμενα κυνήγια.


Ὁ Λίγκολν ἐνώπιον τοῦ δικαστηρίου.
ΒΡΑΧΕΑ ΤΙΝΑ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΟ
Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
(καθηγητοῦ τῆς φυσικῆς καὶ χημείας τῶν ἐν Ἀθήναις Γυμνασίων).

Ἵνα δείξωμε τὴν πρόοδον τῶν ἐπιστημῶν, θέλομεν διεξέλθει τροχάδην τὰ διάφορα μέσα, τὰ ὁποῖα μετεχειρίσθησαν οἱ ἄνθρωποι πρὸς φωτισμὸν ἀρχόμενοι ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων καὶ τελευτῶντες μέχρις ἡμῶν.

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ

Κλάδοι διαφόρων ῥητινωδῶν ξύλων, ἤγουν δᾷδες ὑπῆρξαν τὸ πρῶτον μέσον, ὅπερ οἱ ἄνθρωποι μετεχειρίσθησαν πρὸς φωτισμόν. Καὶ τὴν σήμερον ἀκόμη διάφοροι ἄγριοι λαοὶ μεταχειρίζονται πρὸς φωτισμὸν, τὴν καῦσιν τῶν ῥητινωδῶν ξύλων.

Εἰς τὸν ἀρχαῖον πολιτισμὸν, τὸ ἔλαιον καὶ ὁ κηρὸς ὑπῆρξαν αἱ πρῶται οὐσίαι, τὰς ποίας μετεχειρίσθησαν πρὸς φωτισμὸν. Οἱ Ἰνδοὶ, πάντες οἱ κάτοικοι τῆς Ἄνω Ἀσίας, οἱ Αἰγύπτιοι καὶ οἱ Ἑβραῖοι μετεχειρίσθησαν ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων λύχνους πρὸς καῦσιν τοῦ ἐλαίου. Ὑπάρχουσιν οἱ τύποι πολυαρίθμων σχημάτων ποικιλομόρφων λύχνων ἑλληνικῶν, αἰγυπτιακῶν καὶ ῥωμαϊκῶν. Πάντα ταῦτα τὰ σκεύη ἐθεμελιοῦντο ἐπὶ τῶν αὐτῶν ἀρχῶν, ἤγουν τῆς καύσεως τοῦ ἐλαίου διὰ θρυαλλίδος βαμβακίνης ἐμβεβυθισμένης ἐντὸς τοῦ ὑγροῦ τούτου, ὅπερ ἀνυψοῦτο κατὰ τὸ μῆκος τῆς θρυαλλίδος διὰ τῆς δυνάμεως τῆς γνωστῆς ἐν τῇ φυσικῇ, ὑπὸ τὸ ὄνομα τριχοειδές.

Ἡ χρῆσις τοῦ λίπους εἶναι πολὺ μεταγενεστέρα τῆς τοῦ ἐλαίου καὶ τοῦ κηροῦ. Τοὺς δὲ στεατίνους λύχνους μετεχειρίσθησαν τὸ πρῶτον ἐν Ἀγγλίᾳ τὸν δωδέκατον αἰῶνα· τὸ δὲ ἔτος 1370