Πρότασις συνάψεως νέου δανείου δι' αγοράν εξ πολεμικών πλοίων

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Πρότασις συνάψεως νέου δανείου δι΄ἀγοράν ἕξ πολεμικῶν πλοίων.


Περίοδος Βα
Ἀρ. 3090

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑ

Πρὸς τὸ Σεβαστὸν Βουλευτικὸν Σῶμα

Δὲν εἶναι ἀμφιβολία ὅτι ὁ πόλεμος εἶναι εἰς κάθε ἔθνος τὸ μόνον δραστήριον μέσον διὰ τοῦ ὁποίου οἱ χρηματικοί του πόροι ἐξαντλοῦνται καὶ δὲν εἶναι πρὸς τούτοις ἀμφιβολία ὅτι διὰ νὰ εὐδοκιμήσωμεν εὐτυχῶς εἰς τὸν παρόντα Ἀγῶνά μας εἶναι ἀνάγκη νὰ φανῶμεν ἀνώτεροι τοῦ ἐχθροῦ ὄχι μὲ πόλεμον ὑπερασπιστικὸν ἀλλὰ βλαπτικόν. Διότι ὁ πόλεμος, ἀφανίζων τὰς προσόδους ἑνὸς ἔθνους, ἐξακολουθῶν συνεχῶς καὶ χρονίως, ἐμπορεῖ νὰ καταντήσῃ τὸ ἔθνος ἐκεῖνο ὥστε νὰ πέσῃ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ τοῦ μετὰ καιρόν. Ὅθεν, διὰ νὰ ἐξακολουθήσωμεν τὸν πόλεμον βλαπτικὸν μ᾽ ὠφέλειαν τῆς πατρίδος καὶ κατὰ θάλασσαν καὶ κατὰ γῆν, διὰ νὰ εἰσβάλωσι τὰ στρατεύματά μας διὰ ξηρᾶς εἰς τὴν ἐχθρικὴν γῆν, διὰ νὰ κτυπήσωμεν κατὰ θάλασσαν τὸν ἐχθρὸν (πρᾶγμα ἀναγκαιότατον διὰ τὴν ἐπιτάχυνσιν τῆς ἀνεξαρτησίας μας), διὰ νὰ λάβωσι τὰ ὅπλα καὶ αἱ λοιπαὶ νῆσοι καὶ νὰ ἐκτείνωμεν τὰ ὅρια τῆς ἑλληνικῆς ἐπικρατείας καὶ διὰ νὰ ἐφοδιάσωμεν ὅλα τῆς ἐπικρατείας τὰ φρούρια κατὰ τὸν τρόπον τῶν εὐνομουμένων ἐθνῶν τῆς Ἑὐρώπης, εἶναι ἀνάγκη, στρατολογίας ἱκανῆς ποσότητος καὶ ἀγορᾶς ἔξ, ἀριθ. 6, φρεγάδων, αἱ ὁποῖαι νὰ εἶναι ἐνταῦθα κατὰ τὸν Μάρτιον. Καὶ δι᾽ ὅλα ταῦτα ἀνάγκη μεγάλης χρημοτικῆς ποσότητος. Τὸ Ἐκτελεστικὸν λοιπὸν προβάλλει νὰ πραγματευθῇ δεύτερον δάνειον δέκα πέντε μιλλιουνίων ταλλήρων ἱσπανικῶν καὶ ὑποβάλλει ὑπὸ τὴν σκέψιν τοῦ Σ. Βουλευτικοῦ τὸ ἐσώκλειστον σχέδιον νόμου.

Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 25 Ἰουλίου 1824

Ὁ Πρόεδρος
Γεώργιος Κουντουριώτης
Παναγιώτης Μπότασης
Ἰωάννης Κωλέττης
Ἀναγνώστης Σπηλιωτάκης
Πανοῦτζος Νοταρᾶς

Ὁ Πρ. Γενικ. Γραμ.
Π. Γ. Ρόδιος.

(Σφραγὶς)

Ἐπὶ τοῦ νώτου: Προβούλευμα τοῦ Ἐκτελ. ἀρ. 3090, ὁμοῦ μὲ σχέδιον νόμου περὶ λήψεως δευτέρου δανείου δεκαπέντε μιλλιουνίων ταλλήρων. Ἀνεγνώσθη τῇ 25 Ἰουλίου καὶ ἔμεινεν εἰς σκέψιν. Ἐγένετο ἡ ἀπάντησις διὰ προβουλεύματος ὑπ᾽ ἀριθμὸν 1078.