Πρότασις προβιβασμού Κ. Ζαφειροπούλου εις υποχιλίαρχον

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Πρότασις προβιβασμοῦ Κ. Ζαφειροπούλου εἰς ὑποχιλίαρχον.


Ὑπερτάτη Διοίκησις

Ἀφ᾽ ἧς ὥρας ἠνοίχθη τὸ ὑπὲρ πατρίδος στάδιον τοῦ ἱεροῦ τούτου ἀγῶνος, ὁ καπετὰν Κωνσταντῖνος Ζαφειρόπουλος, καθ᾽ ὅλας τὰς ἀκολουθησάσας ἐκστρατείας καὶ καθ᾽ ὅλους τοὺς ἐπισυμβάντας πολέμους Τρικόρφων, Κορίνθου καὶ λοιπῶν, ἐδείχθη γενναιότατος, ἐπίμων εἰς τὰς συγκροτουμένας μάχας κατὰ τῶν ἐχθρῶν, θερμουργὸς καὶ πρόθυμος, ὥστε μὲ τὸ παράδειγμα τῆς γενναιότητός του ἐνθάρρυνε καὶ πολλοὺς ἄλλους τῶν στρατιωτῶν. Ὡς τοιοῦτον λοιπὸν καὶ καλὸν πατριώτην διαμαρτυρόμενος κατὰ χρέος ἀναφέρω τῇ Ὑπερτάτῃ Διοικήσει, παρακαλῶν ἵνα ἀξιωθῇ τοῦ ἐλέους αὐτῆς διὰ τοῦ ἀνήκοντος βαθμοῦ, ὅστις κατ᾽ ἐμὴν μὲν κρίσιν ὑπάρχει ὁ τῆς ὑποχιλιαρχίας, ἀφιεροῦται δὲ εἰς τὴν αὐτὴν ἐπίκρισιν, τὸ μὲν ἵνα αὐξήσῃ ὁ ζῆλος καὶ ἡ προθυμία τῆς γενναιότητός του καὶ εἰς τὰ μετὰ ταῦτα, τὸ δὲ ἵνα φιλοτιμούμενοι καὶ οἱ λοιποὶ στρατιῶται δι᾽ αὐτοῦ τοῦ ὑποδείγματος τῆς ἀνταμοιβῆς σπεύδουσι μετὰ προθυμίας ἀριστουργεῖν καὶ τρέχωσιν εἰς τὸν ἱερὸν ἀγῶνα ἐνθουσιῶντες. Τῆς ὁποίας δικαίας μου ταύτης αἰτήσεως πεπεισμένος ὅτι θέλω ἀξιωθῆ, μένω μ᾽ ὅλον τὸ προσῆκον σέβας

1823, Μαρτίου 22, ἐν Ἂστρει

Ὁ ταπεινὸς ἀδελφὸς καὶ δοῦλος
Κανέλλος Δεληγιάννη

Ἐπὶ τοῦ νώτου: Πρὸς τὴν Ὑπερτάτην Ἐθνικὴν Ἑλληνικὴν Διοίκησιν. Εἰς Ἄστρος