Προκήρυξη του Αλέξανδρου Υψηλάντη προς τους κατοίκους της Πελοποννήσου

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Προκήρυξη του Αλέξανδρου Υψηλάντη προς τους κατοίκους της Πελοποννήσου
Συγγραφέας:
Αποσταλείσα δια του αντιπροσώπου του Αρχιμανδρίτη Γρηγόριου Δικαίου«Σεβασμιώτατοι και Πανιερώτατοι Αρχιερείς, Ευγενέστατοι Άρχοντες και Προεστώτες, Ανδρείοι Στρατηγοί και Καπετάνιοι και πάντες οι Αδελφοί της Πελοποννήσου Έλληνες φιλοπάτριδες.

Εις τας παρούσας κρισίμους περιστάσεις της Πατρίδος μας καμμία άλλη επαρχία της Ελλάδος δεν έδειξε τόσον ζήλον υπέρ της ευτυχούς εκβάσεως των ιερών του Γένους σκοπών, όσον οι φιλογενείς ψυχαί σας, ώ Πελοποννήσιοι! Τα έργα σας κηρύττουσι τρανότατα, ότι εις τας φλέβας σας κυκλοφορεί ακόμη το ευγενές εκείνο Σπαρτιατικόν αίμα, το οποίον διήγειρε τον θαυμασμόν όλων των αιώνων. Αι εκούσιαι και υπέρ τας δυνάμεις σας συνεισφοραί ανακαλούσιν εις την μνήμην τας μεγάλας και αμιμήτους θυσίας των Προπατόρων σας, η δε αξιότιμος πειθαρχία και η γενναία απόφασίς σας μαρτυρούσιν, ότι εις τον ορίζοντά σας θέλει ανατείλει το φαεινόν της Ελευθερίας Άστρον, και διαδώσει εις όλην την Ελλάδα τας λαμπράς του ακτίνας, και ότι από το μέσον σας μέλλει να αναφανώσι νέοι Λεωνίδαι, οι οποίοι με τας ανικήτους Φάλλαγγάς των θέλουσιν επιφέρει τρόμον εις τους εχθρούς και ευδαιμονίαν εις τους Αδελφούς των Έλληνας. Ναι, ώ Ανδρες Πελοποννήσιοι. Η ώρα του ευγενούς Αγώνος εγγίζει. Το στάδιον της δόξης ανοίγεται, κ’ ιδού σας πέμπω τον φιλογενέστατον και αξιοσέβαστον δια τας αρετάς του και τον πατριωτισμόν του Συμπολίτην σας Αρχιμανδρίτην Δίκαιον, τον δια τας μεγάλας εκδουλεύσεις του προς την Πατρίδα γνωστόν και εις εμέ και εις άλλους Ανωτέρους, δια να σας οδηγήση εις τον ορθόν της Αθανασίας δρόμον. Η Πανοσιότης του θέλει σας εξηγήσει τα σχέδιά μου και δώσει εις έκαστον τας προς το κοινόν καλόν Διαταγάς μου. Θεωρήσετέ τον, ως άλλον εμέ. Βάλετε εις πράξιν τας οδηγίας του και δώσατε παράδειγμα εις όλους τους Ομογενείς σας ότι ο καλός Πατριώτης, όταν πρόκειται λόγος περί κοινού της Πατρίδος συμφέροντος, πρέπει ν’ αποχωρίζηται με χαράν από τας αγκάλας των γονέων, συγγενών και φίλων του, να θυσιάζη την περιουσίαν του, να καταφρονή κινδύνους, ταλαιπωρίας και αυτόν τον θάνατον και ν’ ακούη την φωνήν της Πατρίδος.
Ταύτα ακολουθούντες εδοξάσθησαν οι Προπάτορές μας Έλληνες. Με ταύτα μόνον ημπορούμεν και ημείς ν’ αποκτήσωμεν τους αειθαλείς στεφάνους της ευκλείας, και να δείξωμεν εις όλα τα Έθνη της Ευρώπης, τα οποία ασπλάχνως μας κατηγορούσιν, ότι ήμεθα αληθινοί των Ελλήνων Απόγονοι και κληρονόμοι των μεγάλων και αμίμητων Αρετών των.
Ετοιμασθείτε λοιπόν, Φίλτατοι Ομογενείς. Ώστε, όταν έλθη η ευτυχεστάτη της ζωής μου ώρα, να καταφιλήσω το ιερόν της Πατρίδος μας έδαφος και να ευρεθώ εις το μέσον σας, να ήναι τα πράγματα καλώς διατεταγμένα και να μη μας ακολουθήση η παραμικρά αργοπορία, αλλ’ αμέσως να κινηθώμεν με την βοήθειαν της θείας Προνοίας προς επίτευξιν του ιερωτάτου και δικαιοτάτου ημών σκοπού. Χαίρετε».

Το Παρόν μου εσφραγίσθη και εδόθη
Ισμαήλ, τη 8 Οκτωβρίου 1820
(σφραγίς)
Αλέξανδρος Υψηλάντης