Ο παραστάτης Ψαρών Νικόλαος Λουμάκη αναφέρεται εις ναυτικάς προετοιμασίας των Τούρκων εις Αιγαίον και παράλια Μικράς Ασίας

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ὁ παραστάτης Ψαρῶν Νικόλαος Λουμάκη ἀναφέρεται εἰς ναυτικὰς προετοιμασίας τῶν Τούρκων εἰς Αἰγαῖον καὶ παράλια Μικρᾶς Ἀσίας.


'Αρ. 5

Πρὸς τὸ Σεβαστὸν Βουλευτικὸν Σῶμα

Δὲν λείπω εἰς τὸ νὰ ἀποσιωπήσω πρὸς τὸ Σεβαστὸν ἡμῶν Βουλευτικὸν Σῶμα τὰς νεωστὶ εἰδήσεις ἃς ἔχομεν. Εἰς τὰς 15 τοῦ ἤδη τρέχοντος μηνὸς ἔφθασεν ἐντεῦθεν ἀπὸ Κωνσταντινούπολιν ἕν δικάταρτον ἐμπορικὸν ρωσικὸν πλοῖον λείποντας ἡμέρας τρεῖς, τὸ ὁποῖον μᾶς ὁμολογεῖ οτι οἱ Τοῦρκοι ἐκυριεύθησαν ἀπὸ φόβον μέγαν καὶ συλλογὴν μεγίστην διὰ τὸ ἐρχόμενον. Πέντε τζαλοῦπες ἀνεχώρησαν διὰ προσταγῆς τοῦ Σουλτάνου νὰ ἔλθωσιν πρὸς βοήθειαν τῆς νήσου Λέσβου. Μὲ μίαν τρικυμίαν ὅμως ἐναυάγησαν οἱ τέσσαρες εἰς τὴν νῆσον Μαρμαρᾷ καὶ ἐχάθησαν παμψυχῇ, ἡ δὲ μία ἐγλύτωσεν μὲ μεγαλωτάτην φθοράν, ἴσως διὰ νὰ φέρῃ πρὸς τὸν ἀρχηγὸν τοῦ σκότους Σουλτάνον τὴν ὀλεθρίαν διὰ αὐτὸν ἀγγελίαν. Κακὸς οἰωνὸς διὰ τοὺς νεωστὶ σκοποὺς τοῦ τυράννου. Μέγας ὁ Θεὸς τῶν ᾿Ελλήνων! Ὅλοι οἱ κατοικοῦντες βάρβαροι εἰς τὰ παράλια τῆς ᾿Ασίας ἑντὸς τῆς ξηρᾶς καὶ ἀπὸ ὅλας τὰς πλησίον μὰς νήσους ἀναφέρθησαν πρὸς τὸν Σουλτάνον καὶ ἀναφέρονται ἀκαταπαύστως μὲ ἀρτζιχάλια κλαίγοντες καὶ λέγοντες ὀδυρόμενοι ὅτι ἡσυχίαν πλέον δὲν ἔχωσιν ἀπὸ τοὺς Ψαριανοὺς ἡμέραν καὶ νύκτα κατατρεχόμενοι ξηρᾶς τε καὶ θαλάσσης. Ἂν κατέλιπον τὰ παράλια, τὰς οἰκίας των, τοὺς ἀγρούς των καὶ ἐκατοίκησαν εἰς τὰς κορυφὰς τῶν ὀρέων ζῶντες ὡς ἄγρια θηρία, ὅλα τά πρός αὐτό, ὁποὺ καὶ αὐτοῦ ὄντες καθημερινῶς λαφυραγωγίζονται καὶ σκλαβώνονται καὶ ἀπελπισθέντες τὸν παρακαλοῦν νὰ κάμῃ τρόπον νὰ καθησυχάσῃ καὶ νὰ τοὺς εἰρηνεύσῃ. Παρομοίως ὁ πασᾶς τῆς Σμύρνης ἔκαμεν συνέλευσιν καὶ ἐπροσκάλεσεν ὅλους τοὺς προξένους τῆς Εὐρώπης, παρακαλῶντάς τοὺς νὰ ἤθελε γράψωσιν εἰς τὴν νῆσον Ψαρὰ διὰ τὴν αὐτὴν ὑπόθεσιν, καθ᾽ οὗ τὸ Σεβαστὸν Σῶμα θέλει πληροφορηθῆ ἀπὸ τὰ ἴσα τῶν αὐτῶν γραμμάτων καὶ ἀπὸ τὴν ἀπόκρισιν τῆς Βουλῆς τῶν Ψαρῶν. Ὁ Σουλτάνος πρὸ πολλοῦ εἶχε ζητήσει βοήθειαν στρατιωτικὴν ἀπὸ τὸ μέρος τῆς ᾿Ανατολῆς. Ἡ δὲ ἀπόκρισις αὐτοῦ ἐστάθη ὅτι μὲ τὸ νὰ βλάπτωνται ἀκαταπαύστως παρά τῶν Ψαριανῶν δὲν ἠμποροῦν νὰ ἀπομακρύνωσιν ἀπὸ τὰς ἐπαρχίας τῶν. Μετὰ τὴν άλωσιν ὅμως τοῦ Τζανταρλίου καὶ τὴν ἐρήμωσιν τόσων τζεφτιλικίων ὁ Σουλτάνος ἔστειλεν καὶ ἀπεκεφάλισεν πολλοὺς πασιάδες, μὲ τὸ νὰ μὴν ἐστάθησαν ἱκανοὶ νὰ διαφεντευθοῦν. Εἰς τὰς 17 τοῦ ἰδίου ἔφθασεν ἄλλο πλοῖον ρωσοεμπορικὸν καὶ λέγει ὅτι ἀπὸ τὰ καθημερινὰ ἀρτζιχάλια ὁποὺ λαμβάνει ὁ Σουλτάνος, ὡς ἄνωθεν εἴπομεν, ἐκάλεσεν τὸν καπετὰν πασιᾶ καὶ τὸν ἐδιώρισεν νὰ ἑτοιμάσῃ τὸν στόλον καὶ ἄρχισεν ἤδη νὰ τὸν διορθώνῃ. Περὶ δὲ Ρωσίας ἐπροσκάλεσαν τὸν Μητζάκην εἰς τὴν Πετρούπολιν καὶ τὰ στρατεύματα ἀναχώρησαν ἀπὸ τὸ μέρος ὁποὺ ἔμενον νὰ ξεχειμάσουν καί έφθασαν εἰς τα σύνορα. ᾿Απὸ αὐτὸ συμπεραίνομεν σημεῖον πολέμου. ᾌμποτες ὁ ὑπερασπιστὴς της Ελλάδος νὰ ἐμπνεύσῃ εἰς τὰς ψυχὰς τῶν Ἑλλήνων ὁμόνοιαν καὶ ἀγάπην. ᾿Αδελφοί, ὁ τύραννος εἶναι τῷ ὄντι ἀδύνατος κατὰ ξηράν τε καἰ θάλασσαν καὶ δὲν μένει ἄλλο διὰ νὰ τὸν ἀφανίσωμεν παρὰ νὰ κινηθῶμεν ἐναντίον του ὅλοι ὁμογνώμως. Αἱ εἰδήσεις ἀπὸ Εὐβοίας, ὡς ἔχομεν, εἶναι ὅτι οἱ Ἕλληνες κατὰ ξηράν τε καὶ θάλασσαν ἐβίασαν τοὺς Τούρκους μὲ μεγάλην των φθορὰν καὶ τοὺς ἐσφάλησαν εἰς τὸ φρούριον τῆς Εὐβοίας καὶ ἤδη καταγίνονται νὰ τοὺς πολιορκήσουν στενώτατα πανταχόθεν.

Πολλοὶ ἐλθόντες ἀπὸ τὸ μέρος τῆς Ρούμελης καὶ ἀπὸ τὴν Σκιάθο καὶ μᾶς ὁμολογοῦν ὅτι κατὰ τὸ μέρος τοῦ Βόλου εἶδον φλὸξ <sic> μεγάλην καὶ ἤκουσαν πολλότατα ριξήματα κανονίου. Καὶ ἐκ τούτου συμπεραίνομεν νὰ ἔκαμον τὸ χρέος των τὰ τέσσαρα ψαριανὰ πολεμικὰ πλοῖα καὶ δύο μπουρλότα, ὁποὺ μαξοὺς ἐπῆγαν διὰ νὰ ἀφανίσουν τὰ ἐχθρικά, ὁποὺ αὐτοῦ εὑρίσκοντο ταῦτα. Καὶ μὲ τὸ προσῆκον σέβας μένω


Ἐκ Ψαρῶν τὰς 25 Δεκεμβρίου 1823


Ὁ Παραστάτης τῆς νήσου Ψαρῶν
καὶ ὑμέτερος ἀδελφὸς
Νικόλαος Γ. Λουμάκη

Κάποιον λῃστρικὸν πλοῖον ἰδικόν μας ἔφθασεν καὶ μᾶς λέγει ὅτι ἐβιζιτάρισεν ἕν πλοῖον, ὄνομα (;) καπ. Κούπας΄ τοῦ εἶπεν ότι τέσσαρες φεργάτες καὶ τέσσερα δικάταρτα ἐχθρικά, ὁποὺ ἦτον εἰς τὰ Δαρδανέλλια, ἦτον ἕτοιμα διὰ να ἐκπλεύσουν πρὸς βοήθειαν τῆς νήσου Λήμνου΄ ὁμοίως καὶ τέσσαρες γαλιότες ὁποὺ πρὸς ὁδοῦ ἧτον εἰς τὴν νῆσον Τένεδον.