Ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης ζητεί ταχείαν αποστολήν στρατιωτικών και ναυτικών δυνάμεων δια την ενίσχυσιν του πολιορκουμένου Μεσολογγίου

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ὁ Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης ζητεῖ ταχεῖαν ἀποστολὴν στρατιωτικῶν καὶ ναυτικῶν δυνάμεων διὰ τὴν ἐνίσχυσιν τοῦ πολιορκουμένου Μεσολογγίου
Συγγραφέας:


Πρὸς τὸ Σεβαστὸν Βουλευτικὸν Σῶμα

Σήμερον λίαν πρωΐ ἐξεμπαρίσθημεν <sic> εἰς τὸν λιμένα τῆς ᾿Επιδαύρο καὶ καθ᾿ ὁδὸν ἀπήντησα γράμματα τοῦ αὐταδέλφου μου Κωνσταντίνου ἀπὸ Γαστούνην ὁποὺ τὴν αὐτὴν στιγμὴν ἔλαβον, ὅστις μὲ ἀνυπομονησίαν μοὶ γράφει καὶ παρακαλεῖ θερμῶς νὰ προφθάσουν τὰ δέκα καράβια καὶ δύο μπουρλότα, ὥστε ὑψιπετεῖς ἀετοὶ νὰ προφθάσουν, ἐπειδὴ καὶ τὸ Μισολόγγιον ἐπολιορκήθη στενῶς διά τε ξηρᾶς καὶ θαλάσσης. Ἀπὸ τὴν ξηρὰν εἶναι ὁ Σκόντρας καὶ Μερβεργιόνης καὶ διὰ θαλάσσης εἴκοσι βρωμοκάραβα τῶν ἀπίστων καὶ βρωμερῶν΄ καὶ ὑπόσχεται, πρῶτον ὁ Θεός, νὰ ἀπεράσῃ καὶ ὁ ἴδιος ἀδελφός μου εἰς Μισολόγγιον μὲ ἀρκετοὺς καὶ νὰ φέρῃ βεβαίως τὸν ἐξολοθρευμὸν αὐτῶν. Ἐπειδὴ καὶ ἔκαμε τρόπον καὶ τοὺς ἔμβασε ἕξ χιλιάδες δεκάρια φυσέκια καὶ ὁλοὲν καταγίνεται μὲ δραστήριον γενναιότητα νὰ τοὺς ἐμβάσῃ καὶ ἄλλα, καθὼς ἀκόμη καὶ ζωοτροφίαν. Τὴν αὐτὴν στιγμὴν ἔλαβον καὶ γράμματα ἀπὸ Καλαμάτα παρὰ τῶν ἄλλων αὐταδέλφων μοι, οἵτινες μοὶ λέγουν ὅτι ἀγόρασαν ἕν ἄξιον ἀρμαμέντο ἀπὸ τὲς Σπέτζες, τριάντα πουγγία ἄσπρα, τὸ ὁποῖον εἶναι μὲ ὀκτὼ κανόνια καὶ πολλὰ ὀγλήγορον, τὸ ὁποῖον τὸ ἀρμάτωσαν εὐθὺς μὲ ἑξήντα καλοὺς ναύτας καὶ ὁ διοικητὴς τοῦ ἰδίου εἶναι ἀνδρειότατος, ὀνόματι Χατζηπαναγιώτης, Σπαρτιάτης, ὧν ὑπανδρευμένος εἰς τὲς Σπέτζες. Καὶ ἀμέσως τὸ ἐξαπέστειλον διὰ Γαστούνην, ὅπου καὶ τὸ ἐζητοῦσε ὁ ἐκεῖ αὐτάδελφός μου Κωνσταντῖνος πρὸς χρησίμευσιν τῶν πολιορκουμένων ἀδελφῶν μας. Καὶ ἐλπίζω ἀπὸ αὐτὸ νὰ ἀκούσωμεν θαύματα. Λοιπὸν ἐγὼ ἀμέσως ἔκαμον τὰ ἀναγκαῖα γράμματα ἀποκρινόμενος τῶν αὐταδέλφων μου καὶ ἄλλων, εἰδοποιῶν αὐτοὺς ὅτι καὶ ἡμεῖς προφθάνομεν ἐκεῖ μὲ δυνάμεις ξηρᾶς καὶ θαλάσσης ἀρκετῶν στρατευμάτων. Γράφω πρὸς τούτοις τῷ αὐταδέλφῳ μοι Κωνσταντίνῳ διὰ νὰ σηκώσῃ κόπιαν τοῦ γραμμάτου μου καὶ νὰ τὸ στείλῃ εἰς Μισολόγγιον πρὸς ἐμψύχωσι τῶν ἐκεῖ. Διὸ πασχίσατε, δι᾽ ἀγάπην Θεοῦ, νὰ συναχθοῦν όσα γρόσια δυνηθοῦν καὶ νὰ προφθάσῃ ἐκεῖ ὁ “Αγιος Ἅρτης, ὡς ὑψιπέτης ἀετός, μὲ τὸ ψαριανὸν καράβι καὶ νὰ παρακινήσῃ καὶ εἰς τὴν Ὕδραν καὶ Σπέτζες, ὁποὺ ἀμέσως στιγμὴν νὰ μὴν ἀργήσουν πρὸς ἔκπλευσιν τῶν ἐννέα πολεμικῶν, καὶ τὸ ψαριανὸν δέκα, καὶ δύο μπουρλότα ἀρκοῦν νὰ ἀφανίσουν τοὺς ἐχθρούς. Διὸ σᾶς θερμοπαρακαλῷ μὴν χάνετε καιρὸν ἀπὸ σοφίσματα καὶ φιλονικίας, ὅτι οἱ Τοῦρκοι μὲ αὐτὰ δὲν σκοτώνονται∙ ἀλλὰ ἀμέσως νὰ ὑπάγῃ ὁ “Αγιος Ἄρτης πρὸς ἔκπλευσιν τῶν πλοίων, τὰ ὁποῖα θέλει εἶναι, πρῶτα ὁ Θεός, ἡ μόνη σωτηρία τῆς ᾿Ελλάδος. Καὶ θέλει ἔμβουν ἀρκετὰ γρόσια εἰς τὰς τρεῖς νήσους ἀπὸ τοὺς δασμούς, ἂν ἀσφαλισθῇ ἡ πατρίς. Ὁμοίως θέλει βιάσωμεν καὶ τοὺς εὐκαταστάτους νὰ πληρώσωμεν, εἰ δὲ ἀλλέως θὰ τοὺς πάρῃ ὁ διάβολος.

Ἔχω ἀπόφασιν νὰ γένω κακὸς εἰς τοὺς τοιούτους. Ὅθεν οἱ ἀδελφοὶ Ὑδριοπετζιῶται ἃς μὴν ἀμφιβάλλουν, ἀλλὰ καὶ εἰς τὸν τωρινὸν μέγαν κίνδυνον ἃς δείξουν τὴν γενναιότητα καὶ προθυμίαν τους. ᾿Εὰν ὁ στρατηγὸς Ὀδυσσεύς, τὸ παιδί μας, εἰσέτι εὑρίσκεται αὐτοῦ, δείξετε τὸ παρόν μου, διὰ νὰ σφίξῃ τοὺς ᾿Αθηναίους καὶ ὅσους ἄλλους εὐκαταστάτους διὰ τὰ γρόσια τῶν καραβίων, ὁμοίως καὶ διὰ να πληρωθῇ τὸ μηνιαῖον τοῦ καπετὰν Σκανδάλη, ἵνα ὑπάγῃ ἀμέσως μαζί του ὁ Ἄγιος Ἄρτης, καὶ ἀπ᾽ ἐκεῖ περιμένω τὸν αὐτὸν καπετὰν Σκανδάλη εἰς Ναύπλιον, δι᾿ ὅπου σὺν Θεῷ αὔριον ὑπάγομεν. Καὶ ἄν ἐκεῖ μᾶς εὔρῃ, ὑπάγει καλῶς, εἰ δὲ καὶ ἀποφασίσομεν νὰ κινηθῶμεν διὰ ξηρᾶς συμφώνως με τῶν ἄλλων πρὸς παρακίνησιν στρατευμάτων, θέλει ἀφήσω ἐγγράφως εἰς χεῖρας τοῦ ἐκεῖ ἐπάρχου ὅλον τὸ ἀναγκαῖον τζορνάλε πῶς θὰ ἀκολουθήσῃ καὶ νὰ ἐκτελέσῃ προθύμως. Τοῦ λόγου σας δὲ μὴν ἀργοπορῆτε αὐτόθι, ὅτι ἡ ἄργητά σας θέλει εἶναι ἀνωφελής. Ταῦτα καὶ Θεόθεν ὑγιαίνοιτε.

Ἐν ᾿Ἐπιδαύρῳ τῇ 27 7βρίου 1823

Ὁ ζηλωτὴς πατριώτης
Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης

Ἐπὶ τοῦ νώτου : Πρὸς τὸ Σεβαστὸν Βουλευτικὸν Σῶμα. Εἰς Σαλαμῖνα - ᾿Ανεγνώσθη τῇ 2 ᾽Οκτωμβρίου. Ἔγγραφον τοῦ ἐκλαμπροτάτου κ. Π. Μαυρομιχάλη. ᾿Εγένετο ἢ ἀπάντησις ὑπ᾽ ἀριθ. 358. καὶ ἡμέραν 2 Ὄκτωμ.