Ο Ιωάννης Ορλάνδος αναχωρών εις Λονδίνον προς σύναψιν δανείου καλεί τους Έλληνας να ομονοήσουν

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ὁ Ἰωάννης Ὀρλάνδος ἀναχωρῶν εἰς Λονδῖνον πρὸς σύναψιν δανείου καλεῖ τοὺς Ἓλληνας νὰ ὁμονοήσουν.
Συγγραφέας:


Πρὸς τὸ Σεβαστὸν Βουλευτικὸν Σῶμα


Ἄν πραγματικῶς ἔδειξα πάντοτε πόσον σέβομαι τὰς διαταγὰς τοῦ Σεβαστοῦ Σώματος, δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ παραβῶ καὶ τὴν τελευταίαν, ὅσον δύσκολον καὶ ἂν ἦτο δι᾽ ἐμὲ ὕστερον ἀπὸ τόσας χρηματικὰς θυσίας ν᾿ ἀναδεχθῶ τὸ βάρος τῶν ἐξόδων τῆς ἀποστολῆς μου. Ἐκτελεῖται λοιπὸν ἡ προσταγή σας, κύριοι, καὶ ἀναχωρῶ ἔχων πρὸ πάντων τὰς ἐλπίδας μου εἰς τὰς εὐχάς σας καὶ τὸν ζῆλόν σας ὑπὲρ τῆς συντηρήσεως τῶν δικαίων τῆς πατρίδος καὶ τῆς ἐκτελέσεως τῶν γενικῶν συμφερόντων τοῦ ἔθνους. Δὲν εἶναι ἔργον μου νὰ εἴπω ὅ τι τὸ Σεβαστὸν ὑμῶν Σῶμα καὶ κρεῖττον ἐμοῦ γνωρίζει καὶ ἀόκνως ἔνεργεῖ. Χρέος μου ὅμως εἶναι προλαμβάνων νὰ σᾶς γνωστοποιήσω ὅτι οὔτε δανείου οὔτε ἄλλου τινὸς ἐπιτυχίαν ἐλπίζω, ἐὰν τὰ πράγματά μας προβαίνωσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, ὄχι ἐξ ἀνάγκης ἀλλ᾽ ἐξ ἀμελείας τῶν ἐθνικῶν συμφερόντων.

Τὸ Μισολόγγιον πρὸ πάντων πρέπει νὰ λυτρωθῇ, διότι, ἂν χάσωμε τὸ προπύργιον τοῦτο τῆς Ἑλλάδος, χάνομε ὅλην μας τὴν ὑπόληψιν καὶ ἡ Διοίκησις πρέπει νὰ στερεωθῇ, διὰ νὰ μὴ πέσωμε εἰς κατηγορίαν ἀναρχίας. Αἱ διατρέξασαι καὶ διατρέχουσαι διχόνοιαί μας δὲν φέρουν προσέτι ὀλίγην ζημίαν ὡς πρὸς τὴν ὑπόληψίν μας εἰς τὰ ἔξω. Εἶχα χρέος νὰ σᾶς ἐνθυμίσω ὅλ᾿ αὐτά, διότι ἐν ὅσῳ ὑπάρχουν δὲν θέλει εἶσθαι σφάλμα μου ἂν ἀποτύχω εἰς τὸ ὁποῖον διορίζομαι ἔργον.

Εὐγνώμων διὰ τὰ περὶ ἐμοῦ αἰσθήματά σας καὶ διὰ τὰς χορηγηθείσας μοι εὐχὰς ὑποφαίνομαι μὲ βαθύτατον σέβας

Τῇ 15 8βρίου 1823, ἐξ Ὕδρας

Εὐπειθέστατος εἰς τὰς σεβαστὰς ὑμῶν ἐπιταγὰς
Ἰωάννης Ὀρλάνδος

Ἐπὶ τοῦ νώτου: ἔγγραφον τοῦ κ. Ἰω. Ὀρλάνδου ὅπερ ἀνεγνώσθη τῇ 23 Νοεμβρίου 1823. Ἄργος.