Ο Ιωάννης Νοταράς εκθέτει προς το Βουλευτικόν την κατάληψιν του Ακροκορίνθου υπό των τοπικών στρατευμάτων

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ὁ Ἰωάννης Νοταρᾶς ἐκθέτει πρὸς τὸ Βουλευτικὸν τὴν κατάληψιν τοῦ Ἀκροκορίνθου ὑπὸ τῶν τοπικῶν στρατευμάτων.
Συγγραφέας:


Πρὸς τὸ Σεβαστὸν Βουλευτικὸν Σῶμα

Ἀπὸ ἀσχολίας δὲν εὐκαίρησα ἄχρι τῆς σήμερον νὰ γράψω πρὸς τὴν Ὑπερτάτην Διοίκησιν εὐαγγελισάμενος αὐτῇ τὴν ἅλωσιν τῆς Ἀκροκορίνθου. Ὁ παντοδύναμος Θεὸς εὐδόκησε καὶ τὰ ὅπλα τῶν Κορινθίων ἐνισχύσαντα ἐβίασαν τοὺς Ὀθωμανοὺς νὰ παραδώσωσι τὸ φρούριον εἰς τὴν ἑλληνικὴν δύναμιν. Καὶ ἤδη ἴστανται ἐπὶ τῶν τειχῶν τῆς Ἀκροκορίνθου αἱ κυανόχροαι σημαῖαι τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους. ᾿Εφρόντισα κατὰ τὸ χρέος μου καὶ κατὰ τὴν σεβαστὴν διαταγήν σας, ἄφησα ἐν τῷ φρουρίῳ μὲ ἑκατὸν στρατιώτας φρουρὰν τὸν χιλίαρχον Γεωργάκην Λύκον. Ἂφησαν καὶ οἱ πληρεξούσιοι τοῦ Ἐκτελεστικοῦ ἄλλους ἑκατόν. Ἐδιωρίσαμεν καὶ φροντιστὴν μὲ 6 χ. γρόσια νὰ ἐξοικονομήσῃ τοὺς ἐν τῷ φρουρίῳ διά τινας ἡμέρας, ἕως ὅτου ἡ Ὑπερτάτη Διοίκησις διορίσῃ φρούραρχον καὶ φροντιστήν, οὕστινας θέλει καὶ ἐγκρίνει ἀξίους. Ὁ εὐγενέστατος βουλευτὴς κ. Ν. Γ. Λουμάκης φέρει πρὸς τὴν Διοίκησιν εἰδικὴν καταγραφὴν ἁπασῶν τῶν ἐν τῷ φρουρίῳ πολεμικῶν ἀποσκευῶν.

Ὅθεν εἰδοποιῶν πρὸς τὴν Διοίκησιν τὰ πεπραγμένα μας εὔχομαι ἐν τοσούτῳ διὰ τῆς θείας εὐδοκίας καὶ διὰ τῆς ἐπαγρύπνου προστασίας τῆς Ὑπερτάτης Διοικήσεως νὰ εὐδοκιμηθῶμεν εἰς ἅλωσιν καὶ τῶν λοιπῶν τειχῶν. Καὶ μένω εὐσεβάστως

Τῇ 31 8βρίου 1823, ἐν Κορίνθῳ

Ὁ εὐπειθὴς

Ἰωάννης Νοταρᾶς

Ἐπὶ τοῦ νώτου: Πρὸς τὸ Σεβαστὸν Βουλευτικὸν Σῶμα. Εἰς Ἂργος - Ἔγγραφον τοῦ ἀντιστρατήγου Ἰωάννου Νοταρᾶ ἐκ Κορίνθου. Ἀνεγνώσθη ἐπὶ συνελεύσει.