Ο Ανδρέας Ζαΐμης ζητεί από το Βουλευτικόν τον διορισμόν του Α. Παπαγεωργίου ως αρχηγού των στρατευμάτων Γαστούνης

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ὁ Ἀνδρέας Ζαΐμης ζητεῖ ἀπὸ τὸ Βουλευτικὸν τὸν διορισμὸν τοῦ Α. Παπαγεωργίου ὡς ἀρχηγοῦ τῶν στρατευμάτων Γαστούνης.
Συγγραφέας:


Ἀριθ. 436

Πρὸς τὸ Σεβαστὸν Βουλευτικὸν Σῶμα


Εἰς τὸ προτοῦ ἔγγαφον ὑπεσχέθην ὅτι ἰδιαιτέρως θέλω εἴπει τὴν γνώμην μου εἰς τὸ Σεβαστὸν τοῦτο Σῶμα περὶ τῆς οἰκονομίας τῆς ἐπαρχίας Γαστούνης. Αὕτη ἡ ἐπαρχία, στοχάζομαι, θέλει ἔμβει εἰς εὐταξίαν νὰ γνωρίζῃ διοίκησιν τὴν εἰς τοὺς νόμους ὑποταγὴν καὶ τὴν ἐξ αὐτοῦ ὠφέλειαν, ἥτις εἶναι καὶ ἡ ἀληθὴς ἐλευθερία, ἐὰν εἰς τὰ ἄρματά τῆς διορισθῇ ἀρχηγὸς ὁ ὑπουργὸς τῶν Πολεμικῶν κύριος Α. Παπαγεωργίου, μὲ τιμὴν καὶ χαρακτῆρα πατριωτικόν.

Θέλει εἶναι βέβαιον τὸ Σεβαστὸν τοῦτο Σῶμα πὼς ἡ εὐταξία ζητεῖται ἀπὸ τὴν ἐπαρχίαν καὶ μάλιστα ἀπὸ τοὺς Καπελήσιους, οἳτινες εἶναι τὸ νεῦρον αὐτῆς καὶ μὲ τοὺς ὁποίους εἶναι σύμφωνοι καὶ τὸ πλειότερον μέρος τῶν Καμπήσιων μὲ τὸ νὰ ἐγνώρισαν τῶν ἀρχηγῶν τοὺς τὴν κακοήθειαν καὶ αἰσχροκέρδειαν καὶ διψοῦν ἄλλον ἀρχηγόν, ἱκανὸν καὶ τὰ ὂπλα τῶν νὰ τιμήσῃ καὶ τὸ ἐσωτερικὸν τῆς ἐπαρχίας των νὰ εὐτακτήσῃ. Ἰδοὺ καὶ ἕν ἀντίγραφον ἀναφορᾶς τῶν Καπελήσιων ἐπάνω εἰς τὴν αὐτὴν τὴν ὑπόθεσιν διὰ βεβαίωσιν.

Λοιπόν παρακαλεῖται τὸ Σεβαστὸν τοῦτο Σῶμα ἵν᾽ ὅσον τάχος προφθάσῃ τὸν διορισμὸν τῆς ἀρχηγίας τῶν ἀρμάτων τῆς Γαστούνης ἐπ᾿ ὀνόματι τοῦ στρατηγοῦ Α. Παπαγεωργίου καὶ ἔστω βέβαιον ὅτι θέλει κατορθωθῇ ἡ εὐταξία καὶ εὐπείθεια ἐν εὐκολίᾳ καὶ ὠφελείᾳ διά τε τὴν Γαστούνην καὶ τὴν πατρίδα. Μένω

Τῇ 31 8βρίου 1823, Ἀνδροβίδᾳ

Ὁ ἀδελφὸς καὶ εἰς τὰς προσταγάς σὰς
Ἀνδρέας ΖαήμηςἘδῶ πρὸς τούτοις διεφημήθησαν καὶ ἄλλα πολλά, τὰ ὁποῖα ἔφεραν εἰς ἀγανάκτησιν τὸν στρατηγὸν Λόντον, καθὼς θέλει πληροφορηθῇ τὸ Σεβαστὸν τοῦτο Σῶμα ἀπὸ τὰ περικλειόμενα ἀντίγραφα τῶν γραμμάτων τῆς ἐξοχότητός του πρὸς ἐμὲ καὶ πρὸς τὸν κύριον Λ. Μισηνέζην.

Ἐπί τοῦ νώτου: Ἀνεγνώσθη τὸ ἔγγραφον τοῦ κ. Ἀνδρέα Ζαΐμη ὑπ᾽ ἀρ. 436 περικλείοντος καὶ ἀναφορὰν τῶν επαρχ. Γαστούνης ὅτι διὰ τὴν εὐταξίαν τῆς ἐπαρχίας Γαστούνης νὰ διορισθῇ ἀρχηγὸς των ἀρμάτων ὁ κ. ὑπουργὸς τῶν Πολεμικῶν Ἀναγνώστης Παπαγεωργίου.


Τῇ 10 Νοεμβρίου 1823, ἐν Ἂργει

Ἐγένετο ἡ ἀπάντησις δι᾽ ἐπιστολῆς ὑπ᾽ ἀριθ. 455 τῇ 10 9βρίου.