Ο Ανδρέας Ζαΐμης ζητεί αποστολήν πλοίων δια την μεταφοράν στρατευμάτων προς ενίσχυσιν της αμύνης του Μεσολογγίου

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ὁ Ἀνδρέας Ζαΐμης ζητεῖ ἀποστολὴν πλοίων διὰ τὴν μεταφορὰν στρατευμάτων πρὸς ἐνίσχυσιν τῆς ἀμύνης τοῦ Μεσολογγίου.
Συγγραφέας:Ἀριθ. 382

Πρὸς τὸ Σεβαστὸν Βουλευτικὸν Σῶμα

Νομίζω χρέος μου νὰ ἀναφέρω καὶ εἰς τὸ Σεβαστὸν τοῦτο Σῶμα ὅτι προχθὲς ὁ στρατηγὸς Ἀ. Λόντος ἀπεράθη εἰς τὰ παράλια τῆς Βοστίτζης, διὰ νὰ μετακομίσῃ διακοσίους ἀσθενεῖς στρατιώτας καὶ νὰ θεωρήσῃ τὰς ὑποθέσεις τοῦ στρατοῦ του. Μ᾽ εδιηγήθη, πορευθέντα εἰς ἀντάμωσίν του, ὅτι ὁ Σκόντρας διέβη ταχέως ἀπὸ τὰς ἐπαρχίας Καρπενήσι, Κράβαρι καὶ Ἀπόκουρον χωρὶς νὰ κάμῃ κανὲν βάρβαρον κίνημα εἰς τοὺς προσκυνημένους κατοίκους καὶ σπεύδει εἰς Μισολόγγι. Εἰς αὐτὴν τὴν πόλιν μετὰ βεβαιότητος εὑρίσκεται μία φατρία τουρκολατρῶν ἀνταποκρινομένη μὲ τοὺς ἐχθροὺς καὶ διὰ τοῦτο διευθύνεται τόσον ταχέως ὁ Σκόντρας, ὁποὺ νὰ δυνηθῇ διὰ χρημάτων νὰ τὴν υποτάξῃ. Αὐτὰ μ᾽ ἐδιηγή(θη) ὁ ρηθεὶς στρατηγὸς καὶ πρὸς τούτοις ὅτι εἰς τὰς ἐπαρχίας Κράβαρι καὶ Ἀπόκουρον ἐνεψυχώθησαν πάλιν οἱ Ἕλληνες καὶ ὁ Σαφάκας ἐκτύπησεν εἰς τὰ ὀπίσθια τοὺς ἐχθρούς, ἐσκότωσεν 15, ἔλαβε καὶ 80 μουλάρια μὲ τροφάς. Εἶτα ἡ ἐξοχότης του ἀνεχώρησε πέραν διὰ νὰ ἐνωθῇ μὲ τὸν Μῆτζον Κοντογιάννη καὶ Δῆμον Σκαλτζᾶ εἰς τὸ στρατόπεδον καὶ ν' ἀκολουθήσουν κατόπι τὸν ἐχθρόν.

Κάμνω λοιπὸν τὸ χρέος μου καὶ ἰδεάζω τὴν Διοίκησιν ὅτι τὸ μόνον μέσον διὰ νὰ μὴ κατορθώσουν οἱ ἐχθροὶ καὶ οἱ τουρκόφρονες τούς σκοπούς τῶν εἶναι ὅτι ἡ Διοίκησις νὰ κάμῃ καὶ τὰ ἀδύνατα δυνατὰ νὰ ἐκπλεύσουν 15 ελληνικά πλοῖα εἰς τὸ Μισολόγγι καὶ νὰ ἐκπλεύσουν ὅσον τάχιστα, ὅτι, καθὼς εἶπον, ὁ ἐχθρὸς μήτε κοιμᾶται, μήτε κάθεται, ἀλλὰ κινεῖται μὲ δραστηριότητα. Λοιπόν, ἃς γένῃ ἡ προσήκουσα φροντὶς διὰ τὰ πλοῖα καὶ δι’ ὅσα ἄλλα ἀναγκαιοῦν διὰ τὴν ἐκστρατείαν αὐτήν. Ἐγώ, ὅσον ἀπὸ μέρους μου, εἶμαι πάντοτε ἕτοιμος μὲ ἑξακοσίους στρατιώτας νὰ περάσω εἰς Μισολόγγι οἵαν ὥραν φθάσουν τὰ πλοῖα. Ἄλλο περισσότερον δὲν δύναμαι καὶ ἡ Διοίκησις, ἂν θέλῃ, νὰ κάμνῃ πράματα∙ νομίζω ὅτι οὕτω συμφέρει νὰ πράξῃ ὅσον τάχιστα, ὅτι ἡ σωτηρία τοῦ Μισολογγἱου καὶ τῆς Δ. Ἑλλάδος κρέμεται εἰς τὰ πλοῖα.

Τῇ 21η 7βρίου 1823, Κερπινῇ

Μένω ὁ ἀδελφὸς

Ἀνδρέας Ζαήμης

Ἐπὶ τοῦ νώτου : Πρὸς τὸ Βουλευτικόν Σῶμα. Εἰς Σαλαμῖνα -᾿Ανεγνώσθη τῇ 28 7βρίου. Ἐγένετο ἡ ἀπάντησις ὑπ᾽ ἀρ. 350 τῇ 29 Σεπτεμβρίου 1823, ἐν Σαλαμῖνι.