Οι έφοροι Μεγάρων, Κουντούρων και Σαλαμίνος γνωστοποιούν ότι θα παράσχουν τα αιτούμενα υλικά δια τας πολεμικάς ανάγκας

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Οἱ ἔφοροι Μεγάρων, Κουντούρων καὶ Σαλαμῖνος γνωστοποιοῦν ὅτι θὰ παράσχουν τὰ αἰτούμενα ὑλικὰ διὰ τὰς πολεμικὰς ἀνάγκας.


Ὑπερτάτη Ἐθνικὴ Διοίκησις τῆς Ἐλευθέρας Ἑλλάδος
Προσκυνοῦμεν

Ἐλάβαμεν τὰς ἔγραφον προσταγάς σας, αἱ ὁποῖαι μᾶς προστάζει (sic) νὰ δώσωμεν τρεῖς χιλιάδες ὁκάδες νέφτι, διακόσια καντάρια κατράνι, ρετζένι καντάρια διακόσια εἰς τὸν καπετὰν Ἀνδρέα Μαυρογιάννη΄ εἰς διορίαν δέκα ἡμερῶν νὰ δώσωμεν χίλιες ὀκάδες νέφτι, ρετζίνι καντάρια ἐξήντα ἓξε, κατράνι καντάρια ἐξήντα ἕξε. Ἐμεῖς διὰ τὸ κοινὸν καλὸν καὶ διὰ τὴν ἐλευθερίαν τοῦ γένους μας ὄχι μόνον τοῦτο ὁποὺ μᾶς προστάζετε ἀλλὰ καὶ τὴν ἰδίαν μας ζωὴν δίδομεν. Πλὴν Μέγαρα καὶ Κούλουρη δὲν βρίσκουται οὔτε πεῦχα εἰς τὰ σύνορά μας ἀπάνω. Μένει λοιπὸν μόνον τὰ Κούντουρα᾽ ἐπειδὴ οἱ Κουντουριῶτες αὐτὴν τὴν τέχνην ἔχομεν ἕνα ἥμισυ χρόνον ὃ δὲν τὴν δούλευσαν, μόνον εὑρισκόμαστε εἰς ἄρματα καὶ πολέμους. Καὶ μὲ ὅλον τοῦτο ἀπὸ παλαιὸ κατράμι εὑρέθηκε τὰ ἑξήντα ἓξε καντάρια ρετζίνι΄ ὅμως δὲν εὑρίσκεται τελείως νέφτι΄ ὅμως ἔχει ἕνας ᾿Αθηναῖος μερικό, ὀνομαζόμενος Λάμπρος Ἠλιακόπουλος, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται ἢ εἰς Αἴγενα ἢ εἰς ᾿Αθήνας. Καὶ ἐπειδὴ ἡ ἀνάγκη, ὡς μᾶς γράφετε, δὲν θέλει ἀργοπορίαν, σᾶς παρακαλοῦμεν διὰ τὸ πλέον ὀγληγορώτερον ἃς προσταχθῇ καὶ ἡ Βίλια, Μπίσια, Περαχώρα, μάλιστα καὶ τὸ Σοφικό, ὁποὺ αὐτὰ τὰ χωρία δουλεύουν αὐτὴν τὴν τέχνη, νὰ προφθάσουν καὶ αὐτά, ἐπειδὴ καὶ ἡμεῖς εἴμεθα πρόθυμοι, μ᾽ ὅλον ὁποὺ ἡ δυστυχίαν μας εἶναι εἰς ἄκραν, καὶ ἀπὸ τοὺς μιστοὺς τῶν στρατιωτῶν καὶ ἀπὸ τὰ καθημερινὰ ἄφεχτα ἔξοδα καὶ ἀπὸ ἔλλειψιν ζωοθροφίας καὶ μάλιστα τόσον πλῆθος τῶν ξένων φαμελιῶν Ἀνατολῆς καὶ Ῥούμελης, οἱ ὁποῖες ἦλθαν ὅλοι γνομοί (sic). Παρακαλοῦμεν ὅμως μὴν μᾶς στοχαστῆτε ἀπειθεῖς εἰς πράγματα ἀνοικονόμητα. Καὶ μένομεν.

1822, Μαρτίου 26, Μέγαρα

Οἱ Ἔφοροι Μεγάρων
Παπα- Ἐλευθέρης
Ἀναγνώστης Φίλιππος
Ἀναγνώστης Σακελλάριος
Δημήτρης Σταυράκο
Σπῦρος Μπεδελῆς

Οἱ Ἒφοροι Κουντούρων
Οἰκονόμος
Ἰωάννης Χατζημελέτιος
Κωσταντῆς Κοντούλης

Οἱ Ἔφοροι τῆς Κούλουρης
Παπα-Νικόλας
Ἀναγνώστης Πιρπίλης
Ἀναγνώστης Λάζαρης

Ἐπὶ τοῦ νώτου: Ὁ μινίστρος τῶν ᾿Εσωτερικῶν νὰ λάβῃ τὴν ἀνήκουσαν φροντίδα, διὰ νὰ γίνουν ὅσον τάχος τὰ γράμματα καὶ εἰς τὰ ἄλλα χωρία, νὰ ἰδεάσῃ δὲ καὶ τῶν Ναυτικῶν τὸ μινιστέριον διὰ τὰ ὁποῖα ἤθελε λάβει μέτρα.