Νόμος 2819/2000/Άρθρο 9

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Νόμος 2819/2000
Ίδρυση Εταιρείας "Ολυμπιακό Χωριό 2004 A.E." προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 9
Ρύθμιση θεμάτων μετόχων Ο.Τ.Ε.


Άρθρο 9
Ρύθμιση θεμάτων μετόχων Ο.Τ.Ε.

1. Σε κάθε μέτοχο που απέκτησε μετοχές του Ο.Τ.Ε. κατά τη δημόσια εγγραφή που έλαβε χώρα στην Ελλάδα σύμφωνα με την αριθμ. 4386/2.7.1999 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποίησης και εξακολουθεί να τις κατέχει τουλάχιστον επί έξι (6) μήνες από την ημέρα μεταβίβασης και μέχρι τις 14.1.2000, παρέχεται μια δωρεάν μετοχή κυριότητας της Δημόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών Α.Ε. (Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε.), ανά δέκα κατεχόμενες κατά τα ανωτέρω μετοχές και μέχρι εκατό συνολικά δωρεάν μετοχές ανά μέτοχο. H διάθεση των δωρεάν μετοχών παρέχεται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών.

2. Οι δικαιούχοι των δωρεάν μετοχών απαλλάσσονται από οποιονδήποτε άμεσο ή έμμεσο φόρο ή άλλη εισφορά υπέρ του Δημοσίου, ασφαλιστικών ταμείων ή τρίτων για την αξία των ως άνω μετοχών του Ο.Τ.Ε..

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου δύναται να έχουν εφαρμογή σε κάθε μέτοχο που αποκτά μετοχές κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου ή της Δημόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών Α.Ε. (Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε.) οποιωνδήποτε ανωνύμων εταιριών κατά τη δημόσια εγγραφή που λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα, σύμφωνα με αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποίησης.