Νόμος 2819/2000/Άρθρο 11

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Νόμος 2819/2000
Ίδρυση Εταιρείας "Ολυμπιακό Χωριό 2004 A.E." προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 11
Ρύθμιση καταβολής επιδομάτων πολυτέκνων σε υπηκόους κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Άρθρο 11
Ρύθμιση καταβολής επιδομάτων πολυτέκνων σε υπηκόους κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

α. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 63 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α'/31.7.1990) της Γ1α/440/91 (ΦΕΚ 90 Β'/21.2.1991) κοινής υπουργικής απόφασης που κυρώθηκε με το ν. 2008/1992 (ΦΕΚ 16 Α'/11.2.1992) και το άρθρο 3 του ν. 2163/1993 (ΦΕΚ 125 Α'/28.7.1993), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α'/18.2.1997) έχουν ανάλογη εφαρμογή και στους υπηκόους των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Έλληνες πολίτες και τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αναγνώριση πολυτεκνικής ιδιότητας, απονομής πολυτε-κνικών επιδομάτων, επιδόματος τρίτου παιδιού και ισόβιας πολυτεκνικής σύνταξης, εφαρμόζονται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και στους υπηκόους των χωρών που εντάσσονται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Κυρωτικός Νόμος Συμφωνίας 2155/93/ΦΕΚ 104 Α').