Νόμος 1868/1989

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Νόμος 1868/1989
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΝ Ν. 1756/1988 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ», ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΝ Ν. Δ. 3026/1954 «ΠΕΡΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ» ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
ΦΕΚ A 230/1989


Άρθρο 1[Επεξεργασία]

Το άρθρο 7 του ν. 1756/1988 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 7 Γ ραμματέας 1. Για τη νόμιμη συγκρότηση του δικαστηρίου απαιτείταιτη πα­ ρουσία του γραμματέα του, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Αν δεν υπάρχει ή για οποιοδήποτε λόγο απουσιάζει ή κωλύεται ο γραμματέας και ο νόμιμος αναπληρωτής του, καθήκοντα γραμ­ ματέα ανατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 πα­ ράγραφος 6. 2. Αν δεν υπάρχει ή για οποιοδήποτε λόγο απουσιάζει ή κωλύ­ εται ο γραμματέας ειρηνοδικείου, το δικαστήριο συγκροτείται και χωρίς αυτόν και τα πρακτικά τηρούνται από τον ειρηνοδίκη. , 3. Στις διασκέψεις του δικαστηρίου μετέχει και ο γραμματέας του εκτός αν το δικαστήριο δεν κρίνει αναγκαία την παρουσία του».

Άρθρο 2[Επεξεργασία]

Το άρθρο 10 του ν. 1756/1988 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 10 Γραμματεία των δικαστηρίων και των εισαγγελιών 1. Σε κάθε δικαστήριο και εισαγγελία λειτουργεί γραμματεία. 2. Της γραμματείας του δικαστηρίου προΓσταται ο δικαστής ή ο πρόεδρος του τριμελούς συμβουλίου που το διευθύνει και της γραμματείας της εισαγγελίας ο εισαγγελέας που τη διευθύνει. 3.0 γραμματέας του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας διευθύνει τις υπηρεσίες της γραμ'ματείας του και δίνει τις αναγκαίες οδη­ γίες στο προσωπικό της. Μετέχει στις συνεδριάσεις του δικαστη­ ρίου, του δικαστικού συμβουλίου και της ολομέλειας του δικαστηρίου, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Συντάσσει με ευθύνη δική του, και του δικαστή που διευθύνει τη συζήτηση, τα πρακτικά, τις εκθέσεις, τις πράξεις και τα άλλα έγγραφα που α­ παιτεί ο νόμος για την πιστοποίηση των δικαστικών ενεργειών. Εκδίδει τα απόγραφα και αντίγραφα, τα πιστοποιητικά και αποσπάσματα, τηρεί και ενημερώνει τα βιβλία και φυλάει το αρχείο και τα άλλα αντικείμενα του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας. Δια­ χειρίζεται την πίστωση για τη γραφική ύλη και παραλαμβάνει ο,τιδήποτε πρέπει να παρακατατεθεί στο δικαστήριο. Οφείλει να σημειώνει τα εισπρακτέα τέλη του εκδιδόμενου απογράφου ή κα­ τατιθέμενου εγγράφου. Αν υπάρχουν αμφιβολίες για τη χορήγη­ ση απογράφου, αντιγράφου, πιστοποιητικού και άλλων εγγράφων, αποφαίνεται ο προϊστάμενος της γραμματείας. 4. Αν δεν υπάρχει γραμματέας ή για οποιοδήποτε λόγο απου­ σιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει στη διεύθυνση των υπηρε­ σιών της γραμματείας ο επόμενός του ιεραρχικά, που ορίζεται από τον προϊστάμενο της γραμματείας και στο ΛΤπά καθήκοντά του ο υπάλληλος που ορίζεται από το γραμματέα που διευθύνει τη γραμματεία. 5. Αν η αναπλήρωση του γραμματέα δεν είναι δυνατή από υπάλ­ ληλο του ίδιου δικαστηρίου ή της ίδιας εισαγγελίας, αναπληρώ­ νεται, ύστερα από παραγγελία του προϊσταμένου της γραμματείας, από γραμματέα: α. του πρωτοδικείου, για τα ειρηνοδικεία και πταισματοδικεία της περιφέρειας του πρωτοδικείου, β. του εφετείου, για τα πρωτοδικεία της περιφέρειάς του, γ. του διοικητικού εφετείου, για τα διοικητικά πρωτοδικεία της περιφέρειάς του, δ. της εισαγγελίας εφετών, για τις εισαγγελίες της περιφέρειας του εφετείου. β.Άν, για οποιοδήποτε λόγο, δεν υπάρχει γραμματέας και εί­ ναι αδύνατη η αναπλήρωσή του από άλλο δικαστικό υπάλληλο, ο προϊστάμενος της γραμματείας αναθέτει προσωρινά την εκτέ­ λεση των καθηκόντων του γραμματέα σ'οποιοδήποτε ημεδαπό κρί­ νει κατάλληλο. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση απεργίας των δικαστικών υπαλλήλων, εφ' όσον έχει διατεθεί το προσωπικό που ορίζεται στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου. Η ανάθεση των προσωρινών αυτών καθηκόντων γίνεται με πρά­ ξη που κοινοποιείται στο διοριζόμενο ο οποίος οφείλει να παρουοιαστεί αμέσως σ' αυτόν που τον διόρισε και, αφού δώσει τον όρκο της υπηρεσίας, να αναλάβει τα καθήκοντά του. Για την ορκωμο­ σία και την ανάληψη υπηρεσίας συντάσσεται έκθεση. Με κοινή α­ πόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών ορίζονται η καταβλητέα ημερήσια αποζημίωση και τα σχετικά με αυτή ζη­ τήματα. 7. Η μη αναγραφή, στην πράξη ανάθεσης των προσωρινών κα­ θηκόντων, του λόγου αναπλήρωσης του γραμματέα, δεν συνεπά­ γεται ακυρότητα της πράξης. 8. Σε περίπτωση απεργίας των δικαστικών υπαλλήλων η διοί­ κηση της συνδικαλιστικής τους οργάνωσές, που ¿χει κηρύξει την απεργία, οφείλει να διαθέτει σε κάθε γραμματεία δικαστηρίου και εισαγγελίας τους απολύτως αναγκαίους υπαλλήλους για την α­ ντιμετώπιση εξαιρετικώς επειγουσών υποθέ'ο'έων. 9. Οι έμμισθοι επιμελητές των δικαστηρίων και των εισαγγελιών φροντίζουν για την ευταξία των ακροατηρίων, κάνουν τις επιδό­

σεις των εγγράφων κοι εκτελούν τις υπηρεσίες του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας ποιι ανατίθενται σ'αυτούς από τον προϊστάμε­ νο της γραμματείας ή το γραμματέα που διευθύνει τις υπηρεσίες της γραμματείας».

Άρθρο 3[Επεξεργασία]

1. Το άρθρο 14 του ν. 1756/1988 αντικαθίσταται ώς εξής: «Άρθρο 14 Ολομέλεια 1. Η ολομέλεια του δικαστηρίου αποτελείται από όλους τους δικαστές και τους δικαστικούς παρέδρους πόυ υπηρετούν σ'αυτό. Στην ολομέλεια προεδρεύει ο πρόεδρος του τριμελούς συμ­ βουλίου ή ο δικαστής που διευθύνει το δικαστήριο. Ο εισαγγελέας ή ο εισαγγελικός πάρεδρος του δικαστηρίου παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις της ολομέλειας και, αφού εκφράσει τη γνώμη του, αποχωρεί. 2. Την ολομέλεια συγκαλεί ο πρόεδρος του τριμελούς συμβου­ λίου ή ο δικαστής που διευθύνει το δικαστήριο. Η σύγκληση της ολομέλειας είναι υποχρεωτική όταν: α. ζητηθεί εγγράφως από το ένα τρίτο των μελών που κατά το χρόνο της αίτησης συμμετέχουν σ'αυτήν ή, σε περίπτωση που στο δικαστήριο υπηρετούν περισσότεροι από εξήντα δικαστές και δι­ καστικοί πάρεδροι, από είκοσι τουλάχιστο μέλη της, β. ζητηθεί από τον εισαγγελέα του δικαστηρίου ή το Γ ενικό Ε­ πίτροπο της Επικρατείας, όταν πρόκειται για διοικητικά δικαστή­ ρια, και η σύγκλησή της αφορά ζητήματα γενικότερου ενδιαφέ­ ροντος οργάνωσης και λειτουργίας του δικαστηρίου, γ. ασκηθεί προσφυγή από ένα μέλος της εναντίον πράξεως του προέδρου του τριμελούς συμβουλίου ή του δικαστή που διευθύ­ νει το δικαστήριο, δ. υποβληθεί από ιιιέλος της αίτηση για την εφαρμογή του άρ­ θρου 29 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Σε περίπτωση που δεν συγκληθεί η ολομέλεια μέσα σε πέντε (5) ημέρες, εκείνος που ζήτησε τη σύγκλησή της έχει δικαίωμα να συγκαλέσει την ολομέλεια με αίτηση που γνωστοποιείται σε όλα τα μέλη. 3. Η διαδικασία της σύγκλησης και της διεξαγωγής των εργα­ σιών της ολομέλειας μπορεί να ρυθμιστεί από τον κανονισμό του δικαστηρίου. 4. Η ολομέλεια μπορεί να συγκληθεί για ν'ανταλλάξουν τα μέ­ λη της απόψεις σε νομικά ζητήματα. Τα πορίσματα των σχετικών συζητήσεων δεν δεσμεύουν τα δικαιοδοτικά όργανα του δικα­ στηρίου. 5. Η ολομέλεια βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα περισ­ σότερα από τα μισά κατά το χρόνο της σύγκλησης μέλη της, όχι όμως λιγότερα από τρία. Αν ο αριθμός των μελών της ολομέλειας υπερβαίνει τους διακόσιους αρκεί η παρουσία των εκατό. Στην πε­ ρίπτωση της παραγράφου 7 δ' αρκεί η παρουσία του ενός τρίτου των μελών της και, αν υπερβαίνουν τους εκατόν πενήντα, αρκεί η παρουσία των πενήντα. Προκειμένου για τη δημοσίευση των αποφάσεών της, η ολομέλεια του Αρείου Πάγου βρίσκεται σε απαρ­ τία όταν είναι παρόντα δώδεκα τουλάχιστο μέλη της. 6. Οι αποφάσεις της ολομέλειας λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Αν, για κάποιο θέμα, σχηματιΰθούν περισσότερες από δύο γνώμες, επαναλαμβάνεται η ψη­ φοφορία για μία από τις δύο επικρατέστερες γνώμες. Οι αποφάσεις της ολομέλειας υπερισχύουν των αποφάσεων των άλ­ λων οργάνων του δικαστηρίου για το ίδιο θέμα. 7. Στην αρμοδιότητα της ολομέλειας υπάγονται: α. η κατάρτιση, συμπλήρωση, τροποποίηση, αντικατάσταση ή κατάργηση διατάξεων του κανονισμού του δικαστηρίου, β. η λήψη αποφάσεων για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, οργάνωσης και λειτουργίας του δικαστηρίου και απονομής της δι­ καιοσύνης, γ. η κατάρτιση των τμημάτων των διακοπών, δ. η λήψη απόφα(της ή η-γνωμοδότηση για όσα θέματα έχουν υπαχθεί στην αρμοδιότητά της από τον κανονισμό ή από ειδικές διατάξεις. 8. Οι συνεδριάσεις των δικαστικών συμβουλίων και των ολομε­ λειών των δικαστηρίων δεν είναι δημόσιες, εκτός αν ο νόμος ορί­ ζει διαφορετικά. Οι διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 4, 5 παρ. 1 και 7 παρ. 1 εφαρμόζονται αναλόγως στα δικαστικά συμβούλια και στις ολομέλειες των δικαστηρίων. Όταν απαιτείται από το νόμο απόφαση ή γνωμοδότηση της ο­ λομέλειας του Αρείου Πάγου, αυτή συγκροτείται όπως ορίζει το άρθρο 23. 9. Οι δικονομικές διατάξεις, που ρυθμίζουν τα σχετικά με τη διά­ σκεψη και την κατάρτιση των αποφάσεων των δικαστηρίων, εφαρ­ μόζονται αναλόγως και στα δικαστικά συμβούλια και στις ολομέλειες των δικαστηρίων, όταν κρίνουν θέματα διοικητικής φύσης». 2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του π.δ. 18/1989 αντικαθίσταται ως εξής: «Η ολομέλεια συνέρχεται εν συμβουλίω μετά από πρόσκληση του Προέδρου. Η σύγκλησή της είναι υποχρεωτική όταν ζητηθεί εγγράφως από το ένα τρίτο των μελών της. Σε περίπτωσή που δεν συγκληθεί μέσα σε πέντε ημέρες, εκείνοι που ζήτησαν τη σύγκλη­ σή της μπορούν να συγκαλέσουν την ολομέλεια με αίτησή τους που γνωστοποιείται σε όλα τα μέλη της. Η ολομέλεια συντίθεται από όλα τα μέλη της εκτός από εκείνα που κωλύονται». 3. Στο άρθρο 131 του π.δ. 1225/1981 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: «5. Η σύγκληση της ολομέλειας είναι υποχρεωτική όταν ζητη­ θεί εγγράφως από το ένα τρίτο των μελών της. Σε περίπτωση που δεν συγκληθεί μέόα σε πέντε ημέρες, εκείνοι που ζήτησαν τη σύ­ γκλησή της μπορούν να συγκαλέσουν την ολομέλεια με αίτηση που γνωστοποιείται σε όλα τα μέλη της».

Άρθρο 4[Επεξεργασία]

Το άρθρο 15 του ν. 1756/1988 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 15 Διεύθυνση Δικαστηρίων 1. Τα δικαστήρια διευθύνονται: α. από τον πρόεδρο του δικαστηρίου και, αν είναι περισσότε­ ροι, από τον αρχαιότερο, β. από τον πρωτόδικη το ειρηνοδικείο και τον πταισματοδίκη το πταισματοδικείο και, αν είναι περισσότεροι, από τον αρ­ χαιότερο. 2. Το πολιτικό και το διοικητικό εφετείο Αθηνών, τα πρωτοδι­ κεία, πολιτικά και διοικητικά, Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά και το ειρηνοδικείο Αθηνών διευθύνονται από τριμελές συμβούλιο. 3.α. Το συμβούλιο αποτελείται: 1.για το πολιτικό εφετείο Αθηνών από έναν αρεοπαγίτη, ως πρό­ εδρο, και δύο προέδρους εφετών ή έναν πρόεδρο εφετών και έ­ ναν εφέτη, ως μέλη, 2. για το διοικητικό εφετείο Αθηνών από τον αρχαιότερο πρόε­ δρο εφετών ως πρόεδρο και από δύο προέδρους εφετών, ή έναν πρόεδρο εφετών και έναν εφέτη ως μέλη, 3. για τα πολιτικά και διοικητικά πρωτοδικεία από έναν πρόε­ δρο εφετών ή εφέτη ως πρόεδρο και δύο προέδρους πρωτοδικών ή πρωτοδίκες ως μέλη, 4. για το ειρηνοδικείο Αθηνών από έναν πρόεδρο πρωτοδικών ως πρόεδρο και δύο δικαστές που υπηρετούν σ'αυτό, ως μέλη. β. Οι πρόεδροι των συμβουλίων ορίζονται για το πολιτικό εφετείο, τα πολιτικά και διοικητικά πρωτοδικεία και το ειρηνοδικείο με απόφαση του οικείου Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Τα μέ­ λη των συμβουλίων εκλέγονται από την ολομέλεια του αμέσως ανώτερου δικαστηρίου με μυστική ψηφοφορία των μελών της, με­ ταξύ των δέκα αρχαιότερων προέδρων εφετών και των δέκα αρ­ χαιότερων εφετών προκειμένου για το πολιτικό και το διοικητικό εφετείο Αθηνών, των δέκα αρχαιότερων προέδρων πρωτοδικών και των δεκαπέντε αρχαιότερων πρωτοδικών προκειμένου για τα

πολιτικά και διοικητικά πρωτοδικεία και των δεκαπέντε αρχαιό­ τερων δικαστών προκειμένου για το ειρηνοδικείο Αθηνών.

Προκειμένου για το ειρηνοδικείο Αθηνών η εκλογή γίνεται από την ολομέλεια του εφετείου Αθηνών και προκειμένου για το διοι­ κητικό εφετείο Αθηνών από την ολομέλειά του. γ. Η θητεία του προέδρου και των μελών των συμβουλίων είναι διετής και αρχίζει την 1 η Οκτωβρίου του έτους του διορισμού ή της εκλογής τους. Ο πρόεδρος δεν επιτρέπεται να επαναδιοριστεί και τα μέλη του συμβουλίου δεν 6ριτρέπεται να επανεκλεγούν πριν από την πάροδο διετίας από τη λήξη της θητείας τους. δ. Η εκλογή των μελών των συμβουλίων γίνεται το δεύτερο δε­ καπενθήμερο του Σεπτεμβρίου από την ολομέλεια του αρμόδιου δικαστηρίου. Ταυτόχρονα με την εκλογή των μελών των συμβου­ λίων εκλέγονται και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. 4. Κωλύονται να είναι πρόεδροι ή μέλη των συμβουλίων οι δι­ καστές που: α. έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά με οποιαδήποτε ποινή εκτός από επίπληξη ή έχουν παραλειφθεί από προαγωγή τουλάχιστο δύο φο­ ρές στον ίδιο βαθμό, β. εκκρεμεί εναντίον τους ποινική δίωξη για αδίκημα σε βαθμό τουλάχιστον πλημμελήματος. 5. Τα όργανα που διευθύνουν τα δικαστήρια έχουν το καθένα τις παρακάτω αρμοδιότητες: α) Ο πρόεδρος του συμβουλίου: 1. διευθύνει το δικαστήριο και φροντίζει για την εύρυθμη διε­ ξαγωγή των εργασιών του, 2. αποφασίζει για τη σύγκληση της ολομέλειας του δικαστηρίου στις προβλεπόμενες από το νόμο ή τον κανονισμό του δικαστη­ ρίου περιπτώσεις, καθορίζει την ημερήσια διάταξη και διευθύνει τις εργασίες της, 3. παραπέμπει τα κατά την κρίση του σημαντικά θέματα στην ολομέλεια του δικαστηρίου, 4. ορίζει τους κατά το άρθρο 5 αναπληρωτές δικαστές, 5. προσδιορίζει κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους σε επεί­ γουσες περιπτώσεις συζητήσεις υποθέσεων καθ'υπέρβαση του α­ ριθμού, που έχει καθοριστεί από την ολομέλεια ή τον κανονισμό του δικαστηρίου, και σε ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το 10% του αριθμού αυτού, 6. συγκαλεί το συμβούλιο με πρόσκληση που επιδίδεται με α­ πόδειξη στα μέλη του συμβουλίου και εκτελεί τις αποφάσεις του συμβουλίου και της ολομέλειας του δικαστηρίου, 7. εκπροσωπεί το δικαστήριο, 8. έχει την επιμέλεια της αλληλογραφίας του δικαστηρίου, 9. προΓσταται της γραμματείας του δικαστηρίου, 10. εγκρίνει τη χορήγηση αντιγράφων, 11. βεβαιώνει την ιδιότητα και το γνήσιο της υπογραφής των δι­ καστών και δικαστικών υπαλλήλων, 12. αποφαίνεται για τις αιτήσεις κατά προτίμηση προσδιορισμού συζήτησης υπόθεσης σε σύντομη δικάσιμο. Οι κατά προτίμηση προσδιοριζόμενες υποθέσεις δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον α­ ριθμό που έχει καθοριστεί από την ολομέλεια ή τον κανονισμό του δικαστηρίου. Στην άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών ο πρόεδρος επικουρείται από τα μέλη του συμβουλίου, στα οποία μπορεί να αναθέτει ορισμένες απ'αυτές. β) Το τριμελές συμβούλιο: 1. ορίζει τους δικαστές και δικαστικούς υπαλλήλους που θα με­ τέχουν σε επιτροπές, συλλογικά όργανα της Διοίκησης, συμβού­ λια ή άλλα μη δικαιοδοτικά όργανα που προβλέπονται από το νόμο ή τον κανονισμό τςυ δικαστηρίου, 2. καταρτίζει τις συνθέσεις των τμημάτων του δικαστηρίου πριν από την έναρξη του δικαστικού έτους, εφ' όσον ο νόμος ή ο κανο­ νισμός του δικαστηρίου δεν ορίζει διαφορετικά, ί. αποφασίζει για οποιοδήποτε άλλο θέμα το οποίο δεν υπάγε­ ται ρητά από το νόμο ή τον κανονισμό στην αρμοδιότητα ίου προ­ έδρου του συμβουλίου ήτης ολομέλειας (τεκμήριο αρμοδιότητας), 4. τοποθετεί δικαστικόύς υπαλλήλους στα διάφορα τμήματα και υπηρεσίες του δικαστηρίου, 5. μετακινεί δικαστές από ένα τμήμα σε άλλο κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους εφ" όσον το επιβάλλουν ειδικές υπηρεσια­ κές ανάγκες. Το συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλά­ χιστο δύο από τα μέλη του. Οι αποφάσεις του συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη του προέδρου του ή, εφ' όσον ο πρόεδρος δεν είναι πα ρών, του αρχαιότερου μέλους του. γ) Ο δικαστής: Όλες τις αρμοδιότητες του τριμελούς συμβουλίου και του προ­ έδρου του. 6. Οι πράξεις και αποφάσεις του προέδρου του τριμελούς συμ­ βουλίου κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του της περίπτωσης 6 της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του παρόντος νόμου καθώς και οι αντίστοιχες του δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο, υπόκεινται σέ προσφυγή στην ολομέλεια του δικαστηρίου σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου. Οι πράξεις και αποφάσεις του τριμελούς συμβουλίου για όλα τα θέματα των αρμοδιοτήτων του καθώς και του δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο για τις αντίστοιχες αρ­ μοδιότητες υπόκεινται σε προσφυγή στην ολομέλεια του δικαστη­ ρίου που συγκαλείται σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου καθώς και αν ζητηθεί από το μέλος ή τα μέλη της ολομέλειας, τα οποία οι πράξεις και αποφάσεις αυτές αφορούν. Σε περίπτωση που η ολο­ μέλεια του δικαστηρίου έχει λιγότέρα από εφτά (7) μέλη, η προ­ σφυγή ασκείται στην ολομέλεια του αμέσως ανώτερου δικαστη­ ρίου. 7. Ο πρόεδρος και τα μέλη του τριμελούς συμβουλίου υπηρε­ τούν μέχρι να λήξει η θητεία τους σε δικαστήριο της έδρας του δικαστηρίου του συμβουλίου του οποίου είναι μέλη. Σε περίπτωση προαγωγής τους σε βαθμό που δεν επιτρέπει τη συμμετοχή τους στο συμβούλιο αντικαθίστανται με τη διαδικασία της παραγράφου 3 α' του παρόντος άρθρου».·

Άρθρο 5[Επεξεργασία]

Το άρθρο 17 του ν. 1756/1988 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 17 Α. Κανονισμοί 1. Κάθε δικαστήριο και εισαγγελία οφείλει να καταρτίζει τον κα­ νονισμό της εσωτερικής του υπηρεσίας ο οποίος συμπληρώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται όταν το επιβάλλουν οι υπηρεσια­ κές ανάγκες. 2. Ο κανονισμός καταρτίζεται, συμπληρώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται: α. του δικαστηρίου, από την ολομέλειά του, β. της εισαγγελίας, από τον εισαγγελέα που τη διευθύνει και τους εισαγγελείς κ,άι αντεισαγγελείς που υπηρετούν σ'αυτή, γ. του αυτοτελούς μονομελούς δικαστηρίου, από τον πρωτοδίκη. 3. Μέχρις ότου εκδοθεί και ισχύσει ο κανονισμός, τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 5 ρυθμίζονται με πράξη του δικα­ στή ή του τριμελούς συμβουλίου που διευθύνει το δικαστήριο ή του εισαγγελέα που διευθύνει την εισαγγελία. 4.0 Υπουργός της Δικαιοσύνης έχει δικαίωμα να ζητήσει τη σύ­ νταξη, συμπλήρωση, τροποποίηση ή αντικατάσταση κανονισμού. 5. Οι κανονισμοί .των,δικαστηρίων και των εισαγγελιών ορίζουν τα τμήματά.τους και τον τρόπο συγκρότησής τους, τον αριθμό των δικασίμων και των υποθέσεων καθεμιάς δικασίμου, την κατανο­ μή των υποθέσεων στα τμήματα, το χρονικό διάστημα που θα υ­ πηρετούν οι δικαστές στα τμήματα και επιπλέον ρυθμίζουν οποιοδήποτε ζήτημα ανάγεται στην εσωτερική οργάνωση των υ­ πηρεσιών και την εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών τους. 6. Ένα μήνα πριν από την επικείμενη κατάρτιση, συμπλήρωση, τροποποίηση, αντικατάσταση ή κατάργηση του κανονισμού ή διατάξεών του ειδοποιούνται εγγράφως η οικεία ένωση δικαστικών λειτουργών, ο γραμματέας του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας,

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ■ δικηγορικός σύλλογος της έδρας του δικαστηρίου και η οικεία ( υνδ αΑιστική οργάνωση των δικαστικών υπαλλήλων για να υΓ.ϋίΚ.-.Αουν. αν επιθυμούν, έγγραφες προτάσεις για θέματα σχετιίό ,;να με το αντικείμενο του κανονισμού. Τις προτάσεις αυτές ι· α \θΓ νται να αναπτύξουν αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρία­ σης ίης ολομέλειας ο εκπρόσωπος της ένωσης δικαστικών λει­ τουργών, ο γραμματέας του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας και οι πρόεδροι του δικηγορικού συλλόγου και της συνδικαλιστικής οργάνωσης των δικαστικών υπαλλήλων οι οποίοι στη συνέχεια α­ ποχωρούν. 7. Οι κανονισμοί και οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις τους υπο­ βάλλονται στον Υπουργό της Δικαιοσύνης και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Υπουργός της Δικαιοσύνης έχει δικαίωμα, μέσα σ'ένα μήνα από την ημέρα που ο κανονισμός έχει περιέλθει σ'αυτόν, να τον παραπέμψει για συμπλήρωση, τροπο­ ποίηση ή ακύρωση στο αντίστοιχο όργανο του αμέσως ανώτερου δικαστηρίου ή της εισαγγελίας. Οι κανονισμοί ισχύουν από την ημέρα της δημοσίευσής τους ή τη χρονολογία που αυτοί ορίζουν. Προκειμένου για κανονισμούς των διοικητικών εφετείων ο Υπουρ­ γός της Δικαιοσύνης έχει δικαίωμα να παραπέμψει για μία μόνο φορά τον κανονισμό με τις υποδείξεις του για συμπλήρωση, τρο­ ποποίηση ή ακύρωση στην ολομέλεια αυτού του δικαστηρίου. Β. Κλήρωση των συνθέσεων 1. Σε όσα πρωτοδικεία και εφετεία υπηρετούν περισσότεροι.από δεκαπέντε δικαστές και στις εισαγγελίες τους οι συνθέσεις των ποινικών δικαστηρίων καταρτίζονται με κλήρωση. 2. Η κλήρωση για την κατάρτιση των συνθέσεων των ποινικών δικαστηρίων στις δικασίμους κάθε μήνα γίνεται από το πρώτο τρι­ μελές πλημμελειοδικείο ή τριμελές ποινικό εφετείο στην πρώτη δικάσιμο του δεύτερου δεκαήμερου του προηγούμενου μήνα και, αν δεν υπάρχει ή ματαιωθεί, την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά από αυτή. Αν η συνεδρίαοη'ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο, γίνεται την επόμενη δικάσιμο ή εργάσιμη ημέρα αντίστοιχα. 3. Ο δικαστής ή ο πρόεδρος του συμβουλίου που διευθύνει το δικαστήριο και ο εισαγγελέας που διευθύνει την εισαγγελία κα­ ταρτίζουν πίνακα με τα ονόματα των δικαστικών λειτουργών με τις εξής χωριστά κατηγορίες: Στο πρωτοδικείο: α) μικτά ορκωτά δικαστήρια 1) πρόεδροι 2) δεξιά μέλη 3) αρι­ στερά μέλη β) τριμελή πλημμελειοδικεία 1) πρόεδροι 2) δεξιά μέλη 3) αρι­ στερά μέλη γ) δικαστές μονομελών πλημμελειοδικείων. Στην εισαγγελία πρωτοδικών: Εισαγγελείς α) μικτών ορκωτών δικαστηρίων β) τριμελών πλημ­ μελειοδικείων γ) μονομελών πλημμελειοδικείων. Στο εφετείο: α) μικτά ορκωτά εφετεία 1) Πρόεδροι 2) Μέλη β) πενταμελή εφετεία 1) Πρόεδροι 2) Μέλη γ) τριμελή εφετεία 1) Πρόεδροι 2) Μέλη. Στην εισαγγελία εφετών: Εισαγγελείς α) μικτών ορκωτών εφετείων β) πενταμελών εφε­ τείων γ) τριμελών εφετείων. 4. Με βάση τους πίνακες, καταρτίζονται κλήροι, τοποθετού­ νται σε χωριστές κληρωτίδες οι κατηγορίες κάθε δικαστηρίου (προέδρων, δεξιών μελών, αριστερών μελών, εισαγγελέων) και διενεργείται η κλήρωση για την κατάρτιση των συνθέσεων των ποι­ νικών δικαστηρίων. Αν εξαντληθούν οι κλήροι πριν συμπληρωθούν όλες οι συνθέσεις, ρίχνονται και πάλι στην ίδια κληρωτίδα. Δικα­ στικοί λειτουργοί, οι οποίοι κατά τη διάρκεια του ίδιου δικαστι­ κού έτους έχουν κληρωθεί κατ'επανάληψη, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν με προσφυγή στο τριμελές συμβούλιο ή τον προϊστά­ μενο της εισαγγελίας την εξαίρεσή τους από την κλήρωση του επόμενου μήνα. Στην κληρωτίδα δεν τίθενται τα ονόματα των δικαστικών λει­ τουργών που έχο,υν συμπληρώσει την ανάλογη μηνιαία υπηρεσία. 5. Με την ίδια διαδικασία ορίζονται οι αναπληρωματικοί δικα­ στές και εισαγγελείς και οι συμπάρεδροι δικαστές και δεύτεροι εισαγγελείς. 6. Ο κανονισμός του δικαστηρίου και, αν δεν υπάρχει, η πράξη του δικαστή ή του προέδρου του συμβουλίου που διευθύνει το δι­ καστήριο ρυθμίζει τις λοιπές λεπτομέρειες της διαδικασίας της κλήρωσης. 7. Αν εμφανιστεί ανυπέρβλητη δυσχέρεια για την κατάρτιση της σύνθεσης δικαστηρίου σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγρά­ φους, ο δικαστής ή ο πρόεδρος του συμβουλίου ή ο εισαγγελέας που διευθύνει το δικαστήριο ή την εισαγγελία με αιτιολογημένη πράξη του ορίζει τους δικαστές ή τον εισαγγελέα αντίστοιχα. 8. Απαγορεύεται να προσδιοριστεί ή ν'αναβληθεί υπόθεση σε δικάσιμο για την οποία έχει γίνει η κλήρωση της σύνθεσης του δικαστηρίου. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται: α. Ο προσδιορισμός 1) αν συμπληρώνεται ο χρόνος της παρα­ γραφής του εγκλήματος, οπότε ο αρμόδιος εισαγγελέας εκδίδει αιτιολογημένη πράξη, που παραμένει στη δικογραφία, 2) αν ό κα­ τηγορούμενος κρατείται και συμπληρώνεται το ανώτατο όριο της προσωρινής του κράτησης, 3) αν πρόκειται για υποθέσεις του άρ­ θρου 27 παρ. 2 του παρόντος νόμου, 4) αν ο νόμος ορίζει προθε­ σμία προσδιορισμού. β. Η αναβολή 1) αν ο νόμος ορίζει προθεσμία αναβολής, 2) αν συντρέχει λόγος αναβολής σε σύντομη ρητή δικάσιμο, που αιτιο­ λογείται ειδικά στην απόφαση. 9. Ο προσδιορισμός των ποινικών υποθέσεων γίνεται από τον αρμόδιο εισαγγελέα με σημείωση της δικασίμου, χρονολογία και υπογραφή του στους φακέλους των δικογραφιών. 10. Η μη τήρηση των διατάξεων των παραγράφων 2 έως και 8 συνεπάγεται ακυρότητα, που καλύπτεται αν δεν προταθεί πριν αρ­ χίσει η αποδεικτική διαδικασία της υπόθεσης. 11. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν έχουν ε­ φαρμογή στην κατάρτιση των συνθέσεων των δικαστηρίων α­ νηλίκων».

Άρθρο 6[Επεξεργασία]

1. Απαλείφεται από την περίπτωση β' της παραγράφου 6 του άρθρου 18 του ν. 1756/1988 η φράση: «.και να μην απομακρύνε­ ται αυτογνωμόνως πριν λυθεί η συνεδρίαση». 2. Το άρθρο 19 του ν. 1756/1988 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο-19 Εποπτεία 1. Ασκούν εποπτεία: α. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης στη διοίκηση της δικαιοσύνης, β. Ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου στα πολιτικά και ποινικά δι­ καστήρια όλης της Χώρας κάι τις γραμματείες τους. γ. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στις εισαγγελίες όλης της Χώρας και τις γραμματείες τους. δ. Ο γενικός επίτροπος της επικρατείας των τακτικών διοικητι­ κών δικαστηρίων στις γραμματείες τους. ε. Ο πρόεδρος του συμβουλίου ή ο δικαστής που διευθύνει το εφετείο στα δικαστήρια της περιφέρειας του εφετείου και τις γραμ­ ματείες τους. ζ. Ο εισαγγελέας που διευθύνει την εισαγγελία εφετών στις ει­ σαγγελίες και τις γραμματείες της περιφέρειάς της. η. Ο πρόεδρος του συμβουλίου ή ο δικαστής που διευθύνει το πρωτοδικείο στα δικαστήρια της περιφέρειας του πρωτοδικείου και τις γραμματείες τους. θ. Ο εισαγγελέας που διευθύνει την εισαγγελία πρωτοδικών στους ανακριτικούς υπαλλήλους, δημόσιους κατηγόρους, συμβο­ λαιογράφους, φύλακες μεταγραφών, υποθηκών, κτηματολογίων, νηολογίων και υποθηκολογίων πλοίων και αεροσκαφών, ληξιάρχους, υπαλλήλους και επιμελητές της εισαγγελίας πρωτοδικών και τους άμισθους δικαστικούς επιμελητές.

2. Η εποπτεία συνίσταται στην επίβλεψη και στην έκδοση γενι­ κών οδηγιών για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών των δι­ καστηρίων και των εισαγγελιών. 3. Οποιαδήποτε οδηγία, σύσταση ή υπόδειξη σε δικαστικό λει­ τουργό για ουσιαστικό ή δικονομικό θέμα σε συγκεκριμένη υπό­ θεση ή κατηγορία υποθέσεων είναι ανεπίτρεπτη και συνιστά πειθαρχικό αδίκημα». 3. Η περίπτωση α' της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του ν. 1756/1988 αντικαθίσταται ως εξής: «α. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου προς όλους τους εισαγγελικούς λειτουργούς της Χώρας». 4. Το άρθρο 26 του ν. 1756/1988 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 26 Ανακριτές και δικαστές ανηλίκων 1. Ανακριτές και δικαστές ανηλίκων στα πλημμελειοδικεία ορί­ ζονται για μια διετία ένας ή περισσότεροι πρωτοδίκες με προε­ δρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του συμβουλίου ή του δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο, κάι πρόταση του οι­ κείου εισαγγελέα εφετών. Με την ίδια διαδικασία ορίζεται ο ανα­ κριτής και ο δικαστής ανηλίκων του εφετείου. . 2. Σε υποθέσεις επείγουσες ή που απαιτούν ιδιαίτερη ή μακρό­ χρονη έρευνα, το συμβούλιο και ο δικαστής που διευθύνει το δι­ καστήριο μπορεί, με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα εφετών, να ορίσει επίκουρο ανακριτή έναν ή περισσότερους πρωτοδίκες, προκειμένου να βοηθήθεί ο ανακριτής, αν αυτός το ζητήσει. Σε περί­ πτωση που τον ανακριτή έχει διορίσει η ολομέλεια, αυτή ορίζει και τον επίκουρο. 3. Δικαστής ανηλίκων ορίζεται κατά προτίμηση όποιος έχει ει­ δικές γνώσεις. Σε όσα δικαστήρια υπηρετούν περισσότεροι από είκοσι δικαστές οι ανακριτές, επίκουροι ανακριτές και δικαστές ανηλίκων ορίζονται από την ολομέλεια του δικαστηρίου. 4. Αν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται ή έπαψε να υπηρετεί ο ανακριτής και δεν μπορεί άλλος ανακριτής να τον αναπληρώ­ σει, ο δικαστής ή το συμβούλιο που διευθύνει το πρωτοδικείο ο­ ρίζει ως ανακριτή έναν πρωτοδίκη για διάστημα που δέν μπορεί να υπερβεί τους έξι μήνες. 5. Αν συντρέχει επείγουσα ανάγκη, ανακριτικά καθήκοντα εκτελεί και ο πρόεδρος πρωτοδικών. 6. Ο ανακριτής και ο δικαστής των ανηλίκων ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη συμπλήρωση της διετίας μέχρι την αντι­ κατάστασή τους. Πριν από την πάροδο της διετίας απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους με τη διαδικασία της παραγράφου 1, ή, κατά περίπτωση της παραγράφου 3, αν συντρέχει σπουδαίος λό­ γος. Η θητεία του ανακριτή και του δικαστή ανηλίκων μπορεί να ανανεωθεί για μια ακόμη διετία». 5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 27 του ν. 1756/1988 αντικαθί­ σταται ως εξής: «3. Η ολομέλεια του δικαστηρίου καταρτίζει τατμήματά του και ο εισαγγελέας που διευθύνει την εισαγγελία τα τμήματά της για το διάστημα των διακοπών, ανάλογα με την κίνησή τους και τον αριθμό των λειτουργών τους. Η απόφαση υποβάλλεται το δεύτε­ ρο δεκαήμερο του ΜαΤου στον Υπουργό Δικαιοσύνης ο οποίος έ­ χει δικαίωμα, εντός προθεσμίας πέντε ημερών από την ημέρα που έχει περιέλθει σ'αυτόν, να την παραπέμψει για συμπλήρωση, τρο­ ποποίηση ή ακύρωση στο αντίστοιχο όργανο του αμέσως ανώτε­ ρου δικαστηρίου ή εισαγγελίας. Προκειμένου για διοικητικά εφετεία ο Υπουργός της Δικαιοσύνης έχει δικαίωμα να παραπέμψει για μία μόνο φορά την απόφαση με τις υποδείξεις του για συ­ μπλήρωση, τροποποίηση ή ακύρωση στην ολομέλεια αυτού του δικαστηρίου». '

Άρθρο 7[Επεξεργασία]

1. Το άρθρο 29 του ν. 1756/1988 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 29 Αρμοδιότητες γενικού επιτρόπου Ο γενικός επίτροπος: α) ΠροΓσταται της Γενικής Επιτροπείας και της γραμματείας της, διευθύνει τις εργασίες τους και φροντίζει για την εύρυθμη διεξα­ γωγή τους. β) Επικοινωνεί με τις υπηρεσίες των τακτικών διοικητικών δι­ καστηρίων της Χώρας, τα οποία είναι υποχρεωμένα να τον διευ­ κολύνουν στην άσκηση των, κατά τις κείμενες διατάξεις, αρμοδιοτήτων του. γ) Υποβάλλει έγγραφες αιτιολογημένες προτάσεις προς το Α­ νώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, όταν αυτό πρόκειται να αποφασί­ σει για θέματα που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστικών λειτουργών της Γενικής Επιτροπείας και ενεργεί κα­ τά τους ορισμούς της παραγράφου 8 του άρθρου 67 του παρό­ ντος νόμου. δ) Συλλέγει, επεξεργάζεται και αναλύει τα στατιστικά στοιχεία της κίνησης των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων όλης της χώ­ ρας και υποβάλλει κατά το μήνα Μάρτιο κάθε έτους στον Υπουρ­ γό Δικαιοσύνης γενική έκθεση, με την οποία επισκοπείται η πορεία των εργασιών τους, επισημαίνονται οι ελλείψεις και οι αδυναμίες και προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα για την εύρυθμη λειτουρ­ γία τους. ε) Προτείνει στον Υπουργό Δικαιοσύνης με έγγραφη αιτιολο­ γημένη έκθεσή του συγκεκριμένες λύσεις για την επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών και των υπαλλήλων της γραμματείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και της Γ ενικής Επιτροπείας. ζ) Διενεργεί μετά από παραγγελία του Υπουργού Δικαιοσύνης διοικητική εξέταση όταν, σ'αυτόν ή τον Υπουργό, υποβληθούν ε­ πώνυμες αναφορές ή περιέλθουν συγκεκριμένα στοιχεία από τα οποία πιθανολογείται η διάπραξη πειθαρχικού ή ποινικού αδική­ ματος από δικαστικό λειτουργό της Γ ενικής Επιτροπείας ή υπάλ­ ληλο της γραμματείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή της Γ ενικής Επιτροπείας. η) Ασκεί υπέρ του νόμου στο Συμβούλιο Επικρατείας, χωρίς να περιορίζεται από προθεσμίες ή άλλους δικονομικούς κανόνες, αί­ τηση αναίρεσης κατά οποιοσδήποτε απόφασής διοικητικού δικα­ στηρίου. Για το σκοπό αυτό δικαιούται να ζητεί πληροφορίες και στοιχεία από κάθε αρχή και δικαστήριο. Οι σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν έχουν έννομα αποτελέσμα­ τα για τους διαδίκους. Τα έγγραφα και η όλη διαδικασία δεν υπόκεινται σε κανένα τέ­ λος, εισφορά ή παράβολο για οποιονδήποτε. Οι αιτήσεις αναίρε­ σης υπέρ του νόμου ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παράγρ. 6 του άρθρου 19 του π.δ. 18/1989. θ) Γνωμοδοτεί για γενικότερου ενδιαφέροντος θέματα της διοι­ κητικής νομοθεσίας και εισηγείται στον Υπουργό Δικαιοσύνης μέ­ τρα για την εφαρμογή της διοικητικής νομοθεσίας και την απονομή της διοικητικής δικαιοσύνης, για τον αναγκαίο αριθμό οργανικών θέσεων δικαστών και υπαλλήλων καθώς και για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των διοικητικών δικαστηρίων. Οι γνωμο­ δοτήσεις αυτές δεν δεσμεύουν τα αρμόδια δικαστήρια. ι) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που παρέχεται σ'αυτόν από τις κείμενες διατάξεις». 2. Η παράγραφός 3 του άρθρου.39 του ν. 1756/1988 αντικαθί­ σταται ως εξής: «3. Για τον αναδιορισμό άποφαίνεται τό αρμόδιο Ανώτατο Δι­ καστικό Συμβούλιο, το οποίο καθορίζει και την αρχαιότητα του αναδιοριζομένου, λαμβάνόντας υπόψη τη σειρά επιτυχίας του στο διαγωνισμό πρόσληψης και τον τυχόν, στο μεταξύ, διορισμό ή ε­ παναδιορισμό του ως δικηγόρου». 3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 42 του ν. 1756/1988 αντικαθί­ σταται ως εξής: «4. Από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εξαιρού­ νται οι δικαστικοί λειτουργοί που υπηρετούν σε δικαστήρια των πόλεων Αθηνών, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Λαρίσης, Βό­ λου και Ηρακλείου». 4. Η πρώτη περίοδος του εδαφίου 2 της παραγράφου 1 του άρ­ θρου 46 του ν. 1756/1988 τροποποιείται ως εξής: «Εκπαιδευτική άδεια δεν επιτρέπεται να χορηγηθεί μετά τη συ­ μπλήρωση του τεσσαρακοστού πέμπτου (45ου) έτους».

5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του ν. 1756/1988 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Οι προαγωγές ί ων δικαστικών λειτουργών μέχρι το βαθμό του συμβούλου Επικρατείας, του αρεοπαγίτη και του αντεισαγ­ γελέα του Αρείου Πό.γου, του συμβούλου και αντεπιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του γενικού επιτρόπου και του αντεπιτρόπου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων καθώς και ο διορισμός σε θέση αντεπιτρόπου της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ενεργούνται με προεδρικό διάταγμα, ύστερα από α­ πόφαση του οικείου Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου». 6. Από την παράγραφο 3 του άρθρου 49 του ν. 1756/1988 απαλείφονται οι λέξεις: «του γενικού επιτρόπου και του επιτρόπου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων».

Άρθρο 8[Επεξεργασία]

Το άρθρο 50 του ν. 1756/1988 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 50 Μεταθέσεις 1. Οι δικαστικοί λειτουργοί μπορεί να μετατίθενται: α) για πλήρωση κενή£ θέσης ύστερα από αίτηση ή αν συντρέ­ χουν υπηρεσιακές ανάγκες, β) αν υποβληθούν αιτήσεις αμοιβαίας μετάθεσης, γ) αν η μετάθεση επιβάλλεται λόγω συνθηκών που δημιουργούν στό δικαστικό λειτουργό δυσχέρειες στην εκπλήρωση των καθη­ κόντων του, δ) αν υπάρχει περίπτωση κωλύματος. 2. Μετάθεση δικαστικού λειτουργού χωρίς αίτησή του γίνεται μόνο με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Ανώτατου Δικαστι­ κού Συμβουλίου, κατά της οποίας χωρεί αίτηση ανάκλησης από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον του ίδιου Συμβουλίου για σπουδαίο λόγο. Η αίτηση αυτή ασκείται στη γραμματεία του οικείου δικα­ στικού συμβουλίου μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την τηλεγραφι­ κή ειδοποίηση του ενδιαφερομένου, στην οποία προβαίνει ο γραμματέας του Συμβουλίου. Αν η μετάθεση γίνεται για λόγους που ανάγονται στη συμπεριφορά ή την εκτέλεση των καθηκόντων του δικαστικού λειτουργού, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη κλή­ ση του σε ακρόαση. 3. Δημόσιος υπάλληλος και υπάλληλος νομικού προσώπου δη­ μοσίου δικαίου σύζυγος δικαστικού λειτουργού μετατίθεται ύστε­ ρα από αίτησή του στην περιφέρεια όπου υπηρετεί ο σύζυγός του, εφ" όσον υπάρχει κενή θέση σε αντίστοιχη υπηρεσία. Η αποδοχή της αίτησης δεν είναι υποχρεωτική για τη διοίκηση αν δεν έχει παρέλθει έτος από προηγούμενη μετάθεση. Δικαστικοί λειτουρ­ γοί σύζυγοι δικαστικών λειτουργών μετατίθενται ύστερα από αί­ τησή τους στην περιφέρεια που υπηρετεί ο άλλος σύζυγος, εφ' όσον δεν υπάρχει κώλυμα συνυπηρέτησης».

Άρθρο 9[Επεξεργασία]

Το άρθρο 61 του ν. 1756/1988 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 61 Διορισμός-Προαγωγή 1. Σε θέση δόκιμου εισηγητή του Συμβουλίου της Επικρατείας διορίζεται αυτός που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό. Ο διαγωνι­ σμός γίνεται από επιτροπή που αποτελείται από έναν αντιπρόε­ δρο ή σύμβουλό Επικρατείας ως πρόεδρο και δύο συμβούλους Επικρατείας ως μέλη, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από την ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. 2. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται ο γραμματέας του Συμ­ βουλίου της Επικρατείας ή προϊστάμενος τμήματος της γραμμα­ τείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τον αναπληρωτή του. 3. Γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό: α) δικαστικοί λειτουργοί, β) δικηγόροι με διετή τουλάχιστο δικηγορία, γ) πτυχιούχοι νομικής σχολής, εφ' όσον παρακολούθησαν επί ένα έτος ευδόκιμα τις ερ­ γασίες του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως ορίζεται εκάστοτε από τις κείμενες διατάξεις, ή άσκησαν το δικηγορικό λειτούργημα τουλάχιστον επί διετία ή παρακολούθησαν για ένα τουλάχιστον έτος μεταπτυχιακά μαθήματα δημόσιου δικαίου σε πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή αλλοδαπής και έλαβαν δίπλωμα με­ ταπτυχιακών σπουδών ύστερα από ειδικές εξετάσεις ή έχουν α­ ναγνωρισμένο διδακτορικό δίπλωμα σε θέμα που ανάγεται στην εξεταστέα ύλη ή είναι δικαστικοί ή διοικητικοί υπάλληλοι με τριετή τουλάχιστον υπηρεσία μετά την απόκτηση του πτυχίου. 4. Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται μόνο για τις θέσεις εισηγη­ τών που είναι κενές κατά την προκήρυξή του, ο πίνακας όμως των επιτυχόντων στο διαγωνισμό ισχύει για ένα έτος από τη δημοσίευ­ σή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 5. Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει γραπτή και προφορική εξέτα­ ση στα εξής μαθήματα: α) συνταγματικό και διοικητικό δίκαιο, β) δημοσιονομικό δίκαιο, γ) διοικητική και φορολογική δικονομία, δ) στοιχεία δημόσιου διεθνούς δικαίου και στοιχεία ευρωπαϊκού κοι­ νοτικού δικαίου, ε) αστικό δίκαιο, στ) στοιχεία εμπορικού δικαίου, ζ) στοιχεία εργατικού δικαίου, η) πολιτική δικονομία και θ) γενι­ κές αρχές του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης. Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς υποχρεωτικά σε μία από τις γλώσσες αγ­ γλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και προαιρετικά και σε άλλη ή άλλες απ' αυτές τις γλώσσες, για αύξηση του βαθμού της ξέ­ νης γλώσσας κατά μία ή περισσότερες μονάδες, ανάλογα με τον αριθμό των ξένων γλωσσών στις οποίες ο υποψήφιος εξετάζεται προαιρετικά. 6. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρό­ ταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και σύμφωνη γνωμοδότηση της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθορίζονται ο τρό­ πος προκήρυξης του διαγωνισμού, οι αναγκαίες δημοσιεύσεις, ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών, ο έλεγχος των προσόντων, η διεξαγωγή του διαγωνισμού κατά δύο στάδια (προκριματικό και οριστικό), η βαθμολογία, η εξαγωγή των απο­ τελεσμάτων, η ανακήρυξη των επιτυχόντων και η σειρά κατάτα­ ξης στο σχετικό πίνακα σε περίπτωση ισοβαθμίας, όπως και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοια προεδρικά διατάγματα ρυθμίζε­ ται ο τρόπος ασκήσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας των υπο­ ψήφιων εισηγητών. Μέχρι να εκδοθούν τα παραπάνω διατάγματα εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις, εφ' όσον δεν καταργούνται ή τροποποιούνται με τον παρόντα νόμο. 7.0 διορισμός αυτών που πέτυχαν στο διαγωνισμό γίνεται στο βαθμό του δόκιμου εισηγητή και σύμφωνα με τη σειρά εγγραφής στον πίνακα των επιτυχόντων. θέσεις εισηγητών που κενώνο­ νται μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση του πίνακα των επιτυ­ χόντων συμπληρώνονται απ' αυτόν τον πίνακα και με τη σειρά που ορίζεται σ' αυτόν. 8. Οι δόκιμοι εισηγητές διανύουν δοκιμαστική υπηρεσία δύο ε­ τών, στη διάρκεια της οποίας έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υ­ ποχρεώσεις του τακτικού δικαστικού λειτουργού. 9. Μετά τη συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης απο­ φασίζει, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Δικαιοσύνης, για την προαγωγή τους σε θέσεις εισηγητών. Η απόφαση είναι αιτιολο­ γημένη και λαμβάνει υπόψη το ήθος, την επιστημονική κατάρτι­ ση, .τη φιλοπονία που επέδειξαν, καθώς και την ικανότητα και καταλληλότητά τους για το δικαστικό λειτούργημα. Αν, αντίθετα, το συμβούλιο κρίνει ότι ο δόκιμος εισηγητής δεν πρέπει να προαχθεί σε θέση εισηγητή, λόγω ανεπάρκειας ή έλλειψης ήθους, α­ ποφασίζει με αιτιολογημένη απόφασή του την οριστική του απόλυση από την υπηρεσία, η οποία γίνεται με προεδρικό διάταγ­ μα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δι­ καιοσύνης. 10. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης μπορεί επίσης με αιτιολογημένη απόφασή του να παρατείνει τη δοκιμαστική υπηρεσία του δόκιμου εισηγητή για ένα ακόμη έτος, αν κρίνει ότι δεν είναι ακόμα ώριμος να προαχθεί σε θέση ειση­ γητή. Αν όμως και μετά την πάροδο του πρόσθετου έτους το Συμ­ βούλιο κρίνει ότι δεν πρέπει να προαχθεί σε εισηγητή, αποφασίζει ταυτόχρονα, με αιτιολογημένη απόφαση, την οριστική του από­

λυση από την υπηρεσία, η οποία γίνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδ(δεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης.

11. Οι δόκιμοι εισηγητές, που κρίνονται ικανοί οπό τσ Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, προάγονται σε εισηγητές του Συμβουλίου της Επικρατείας σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας στο διαγωνισμό δόκιμων εισηγητών. Η προαγωγή γίνεται με προεδρικό διάταγ­ μα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δι­ καιοσύνης».

Άρθρο 10[Επεξεργασία]

1. Το άρθρο 64 του ν. 1756/1988 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 64 Διορισμός σε θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων 1) Σε θέση παρέδρου πρωτοδικείου των τακτικών διοίκητικών δικαστηρίων διορίζεται αυτός που πέτυχε στο σχετικό διαγωνι­ σμό. Ο διαγωνισμός γίνεται από πενταμελή επιτροπή που απ®6λείται.από: α) έναν αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας ή σύμ­ βουλο Επικρατείας, ως πρόεδρο και β) δύο προέδρους εφετών διοικητικών δικαστηρίων και γ) δύο καθηγητές του Νομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Α­ θηνών ως μέλη. Καθήκοντα γραμματέα της επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της γραμματείας των διοικητικών δικαστηρίων με το βαθμό α'. 2) Ο πρόεδρος της Επιτροπής και ο αναπληρωτής του καθώς και τα υπό στοιχ. β' μέλη της Επιτροπής και οι αναπληρωτές τους ορίζονται από τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας.Τα υπό στοιχ. γ' μέλη και οι αναπληρωτές τους ορίζονται από τον πρόεδρο του Νομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το γραμματέα της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του ορίζει ο Γ ενι­ κός Επίτροπος της Επικρατείας. Η επιτροπή συγκροτείται με α­ πόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης που τοιχοκολλάται στα γραφεία της Γραμματείας της Γενικής Επιτροπείας δεκαπέντε του­ λάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη του διαγωνισμού. 3) Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής: α) δικαστικοί λειτουργοί, β) δικηγόροι με διετή τουλάχιστο δι­ κηγορία, γ) πτυχιούχοι νομικού τμήματος ανώτατου εκπαιδευτι­ κού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, εφ' όσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικών ή πολιτικών επι­ στημών ή κάτοχοι διπλώματος μεταπτυχιακών νομικών σπουδών που απονέμεται από ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής μετά από παρακολούθηση τουλάχιστον ενός έτους μεταπτυχιακών μαθημάτων και εξετάσεις και δ) δικα­ στικοί ή διοικητικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. με τριετή υπηρε­ σία από τη λήψη του πτυχίου νομικού τμήματος. 4) Ο διαγωνισμός ενεργείται μόνο για την πλήρωση των κενών θέσων. Κενές θέσεις θεωρούνται όλες οι κενές θέσεις δικαστικών λειτουργών της ιεραρχίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων που υπάρχουν κατά το χρόνο της προκήρυξης του διαγωνισμού. Στις κενές θέσεις υπολογίζονται και αυτές που θα προκύψουν κατά την 30ή Ιουνίου του έτους της διενέργειας του διαγωνισμού με την αποχώρηση δικαστικών λειτουργών λόγω ορίου ηλικίας. Στην προκήρυξη πρέπει να μνημονεύεται ο αριθμός των θέσεων που θα πληρωθούν με το διαγωνισμό. 5) Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει γραπτή και προφορική εξέτα­ ση για τα εξής μαθήματα: ά) συνταγματικό δίκαιο, β) διοικητικό δίκαιο, γ) αστικό και ε­ μπορικό δίκαιο, δ) δημοσιονομικό δίκαιο, ε) γενικές αρχές του δι­ καίου των κοινωνικών ασφαλίσεων, στ) διοικητική και φορολογι­ κή δικονομία, ζ) δίκαιο της διοικητικής εκτέλεσης, η) πολιτική δικονομία και θ) στοιχεία δικαίου των ευρωπαϊκών κοινοτήτων. Προαιρετική είναι η εξέταση σε μία ή περισσότερες από τις γλώσ­ σες αγγλική, γαλλική, γερμανική και ιταλική, καθώς και στις γε­ νικές αρχές της λογιστικής επιστήμης. 6) Εάν υπάρχει ανάγκη εξέτασης υποψηφίου στις γενικές αρ­ χές της λογιστικής επιστήμης ή σε ξένη γλώσσα που δεν είναι γνω­ στή σε τρία τουλάχιστο μέλη της επιτροπής, ο πρόεδρος της επιτροπής ορίζει έναν ή δύο ή τρεις κατά περίπτωση παρέδρους ή εισηγητές του Συμβουλίου της Επικρατείας ή εψέτες ή προέ­ δρους πρωτοδικών ή πρωτοδίκες των διοικητικών δικαστηρίων, ως ειδικούς εξεταστές. 7) Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρό­ ταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και σύμφωνη γνωμοδότηση της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθορίζονται, κα­ τά τα λοιπά, ο τρόπος προκήρυξης του διαγωνισμού, οι αναγκαίες δημοσιεύσεις, ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών, ο έλεγχος των προσόντων, η διεξαγωγή του διαγωνι­ σμού κατά δύο στάδια (προκριματικό και οριστικό), όπως και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Μέχρι να εκδοθούν τα παραπάνω διατάγ­ ματα εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις». 2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 67 του ν. 1756/1988 τροποποιείται ως εξής: Απαλείφονται οι λέξεις «τους διοικητικούς δικαστές των τακτι­ κών διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και». 3. α) Οι διατάξεις των δύο τελευταίων περιόδων της παραγρά­ φου 8 του άρθρου 68 του ν. 1756/1988 καταργούνται. β) Μετά τη λέξη «προαγωγή» του πρώτου εδαφίου της πρώτης περιόδου της παραγράφου 8 του άρθρου 68 του ν. 1756/1988, προ­ στίθεται η φράση «ή οποιοδήποτε άλλο αίτημα σχετικό με την υ­ πηρεσιακή κατάσταση». γ) Μετά τη λέξη «παραλείφθηκε από αυτήν» του ίδιου, όπως πιο πάνω, εδαφίου, προστίθεται η φράση «ή δεν έγινε δεκτό άλλο αί­ τημά τους σχετικό με την υπηρεσιακή κατάσταση».

Άρθρο 11[Επεξεργασία]

1. Το άρθρο 69 του ν. 1756/1988 τροποποιείται ως εξής: «Άρθρο 69 Διορισμός δόκιμων εισηγητών 1. Οι θέσεις των δόκιμων εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου συμπληρώνονται με το διορισμό αυτών που πέτυχαν στο σχετικό διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός γίνεται από επιτροπή που αποτελείται από τρεις αντιπροέδρους ή συμβούλους του Ελεγκτικού Συ­ νεδρίου, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται ο γραμματέας του Ελε­ γκτικού Συνεδρίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. 3. Γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό α) δικαστικοί λειτουργοί, β) δικηγόροι που έχουν ασκήσει το δικηγορικό λειτούργημα τουλά­ χιστον επί διετία και γ) υπάλληλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Υπουργείου Οικονομικών που έχουν πτυχίο νομικού τμήμα­ τος Πανεπιστημίου και δεκαετή τουλάχιστον υπηρεσία. 4. Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται μόνο για τις θέσεις δόκιμων εισηγητών που είναι κενές κατά την προκήρυξή του, ο πίνακας ό­ μως των επιτυχόντων στο διαγωνισμό ισχύει για ένα χρόνο από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 5. Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει γραπτή και προφορική εξέτα­ ση στά εξής μαθήματα: α) συνταγματικό δίκαιο, β) διοικητικό δί­ καιο, γ) δημοσιονομικό δίκαιο και οργανισμό του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δ) συνταξιοδοτικό δίκαιο δημοσίων υπαλλήλων, και υ­ παλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ε) αστικό δίκαιο και στ) πολιτική δικονομία. 6. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρό­ ταση του Υπουργού και σύμφωνη γνωμοδότηση της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθορίζονται ο τρόπος προκήρυξης του διαγωνισμού, οι αναγκαίες δημοσιεύσεις, ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών, ο έλεγχος των προσόντων, η διεξαγωγή του διαγωνισμού, η βαθμολογία, η εξαγωγή αποτελε­ σμάτων, η ανακήρυξη των επιτυχόντων και η σειρά κατάταξηςΛοτο σχετικό πίνακα σε περίπτωση ισοβαθμίας, όπώς-.και κάθε ανα­ γκαία λεπτομέρεια. 7.0 διορισμός αυτών που πέτυχαν στο διαγωνισμό γίνεται με

το ¡ΐαθμό του δόκιμου εισηγητή και σύμφωνα με τη σειρά εγγρα­ φές στον καταρτιζόμενο πίνακα των επιτυχόντων. θέσεις δόκι­ μων εισηγητών που κενώνονται μέσα σε ένα χρόνο από τη δημοσίευση του πίνακα των επιτυχόντων συμπληρώνονται με τη σε.ρά που ορίζεται σκν πίνακα. Οι δόκιμοι εισηγητές διανύουν δοκιμαστική υπηρεσία δύο ετών, στη διάρκεια της οποίας έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του δικαστικού λειτουρ­ γοί! Οι δόκιμοι εισηγητές βοηθούν τους συμβούλους και παρέδρους, καθώς και το γενικό επίτροπο και αντεπίτροπο, στην εκτέλεση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τα οριζόμενα με α­ πόφαση της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σε εξαιρετι­ κές περιπτώσεις μπορεί, με πράξη του προέδρου του Ελεγκτικού

Συνεδρίου, να ανατεθεί σε δόκιμους εισηγητές η προσωρινή αναπλήρωση παρέδρων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για χρονικό διά­ στημα μέχρι τρεις μήνες. 8. Μετά τη συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου απο­ φασίζει, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Δικαιοσύνης, για την προαγωγή των δόκιμων εισηγητών σε θέση εισηγητών. Η απόφαση είναι αιτιολογημένη και λαμβάνει υπόψη το ήθος, την επιστημο­ νική κατάρτιση, τη φιλοπονία που επέδειξαν καθώς και την ικα­ νότητα και καταλληλότητά τους για το δικαστικό λειτούργημα. Αν, αντίθετα, το Συμβούλιο κρίνει ότι ο δόκιμος εισηγητής δεν πρέπει να προαχθεί σε θέση εισηγητή λόγω ανεπάρκειας ή έλλει­ ψης ήθους, αποφασίζει με αιτιολογημένη απόφαση την οριστική του απόλυση από την υπηρεσία η οποία γίνεται με προεδρικό διά­ ταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δι­ καιοσύνης. 9. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο μπορεί επίσης με αιτιολο­ γημένη απόφασή του να παρατείνει τη δοκιμαστική υπηρεσία του δόκιμου εισηγητή για έναν ακόμα χρόνο αν κρίνει ότι δεν είναι ώριμος να προαχθεί σε θέση εισηγητή. Αν όμως και μετά την πά­ ροδο του πρόσθετου χρόνου το Συμβούλιο κρίνει ότι δεν μπορεί να προαχθεί σε εισηγητή, αποφασίζει ταυτόχρονα με αιτιολογη­ μένη απόφαση την οριστική απόλυση από την υπηρεσία, η οποία γίνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρό­ ταση του Υπουργού Δικαιοσύνης. 1Ο. Οι δόκιμοι εισηγητές, που κρίθηκαν ικανοί από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, προάγονται εισηγητές του Ελεγκτικού Συ­ νεδρίου σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό δό­ κιμων εισηγητών. Ο διορισμός τους γίνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δι­ καιοσύνης. 11. Οι εισηγητές βοηθούν τους συμβούλους, τους παρέδρους και το γενικό επίτροπο και αντεπίτροπο της Επικρατείας. Επίσης μπορούν να αναπληρώσουν προσωρινά τους παρέδρους του Ε­ λεγκτικού Συνεδρίου για χρονικό διάστημα μέχρι έξι μήνες, με πράξη του προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου». 2. Η παρ. 3 του άρθρου 71 του ν. 1755/1988 (ΦΕΚ 35) αντικαθί­ σταται ως ακολούθως: «3. Σε σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή αντεπιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προάγεται, μόνο κατ' από­ λυτη εκλογή, πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου που έχει τρία τουλάχιστον έτη υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν». 3. Στην παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 1756/1988 προστίθενται τα εξής εδάφια: «Στην περίπτωση αυτήν, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο συ­ γκροτείται, εκτός από τον πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και το γενικό επίτροπο της Επικρατείας, από τα τρία προκειμένου για το επταμελές, και τα πέντε, προκειμένου για το εννεαμελές, τα­ κτικά μέλη των οποίων τα ονόματα είχαν εξαχθεί πρώτα κατά σειρά από την κληρωτίδα. Τα υπόλοιπα μέλη θεωρούνται αναπληρωμα­ τικά. Αν η συγκρότηση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου ού­ τε με τη μειωμένη αυτή σύνθεση είναι δυνατή, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο συγκροτείται από τον Πρόεδρο του Ελε­ γκτικού Συνεδρίου, το Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας και οποιοδήποτε αριθμό μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αν ο αριθμός των μελών είναι άρτιος εφαρμόζεται ανάλογα η διάταξη του άρθρου 11 παρ. 11 του π.δ. 774/1980. Τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη που έχουν ορισθεί με κλήρω­ ση και κατά τη διάρκεια της θητείας τους προάγονται σε πρόε­ δρο ή γενικό επίτροπο της Επικρατείας αντικαθίστανται με νέα κλήρωση σύμφωνα με την παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου για το υπόλοιπο της θητείας τους».

Άρθρο 12[Επεξεργασία]

Το άρθρο 74 του ν. 1756/1988 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 74 Κέντρο Δικαστικών Σπουδών 1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου υπό την επω­ νυμία «Κέντρο Δικαστικών Σπουδών», εποπτευόμενο από τον Υ­ πουργό Δικαιοσύνης, με έδρα που θα ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Σκοπός του είναι η επαγγελματική εκπαί­ δευση των δικαστικών και εισαγγελικών παρέδρων, η περιοδική μετεκπαίδευση των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και η οργάνωση σεμιναρίων για τους δικαστικούς γραμματείς από ιν­ στιτούτο διαρκούς επιμόρφωσης και η διεξαγωγή δικαστικών με­ λετών και ερευνών, καθώς και η επιμέλεια συναφών εκδόσεων από ινστιτούτο ερευνών: Το επιμορφωτικό ινστιτούτο και το ινστιτού­ το ερευνών αποτελούν μονάδες του Κέντρου. 2. Το Κέντρο έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Διοικείται από πενταμελές διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.) διοριζόμενο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από τον προϊστάμενο της επιθεώρησης δικαστηρίων, ως πρόεδρο, δύο ανώτατους δικαστικούς ή εισαγγελικούς λειτουργούς, προτεινόμενους με τους αναπληρωτές τους από το Ανώτατο Δικαστι­ κό Συμβούλιο, και δύο καθηγητές του νομικού τμήματος νομικής σχολής πού προτείνονται με τους αναπληρωτές τους από τον πρό­ εδρο του νομικού τμήματος. Η θητεία του προέδρου του Δ.Σ. του Κέντρου συμπίπτει με τη θητεία του ως προϊσταμένου της επιθε­ ώρησης. Η θητεία των λοιπών μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και μπο­ ρεί να ανανεωθεί για μια ακόμη τριετία με την ίδια διαδικασία. Το κέντρο εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του. 3. Στο Κέντρο λειτουργεί γνωμοδοτικό συμβούλιο συγκροτού­ μενο με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Το συμβούλιο αυ­ τό γνωμοδοτεί σχετικά με τις γενικές κατευθύνσεις των προγραμμάτων σπουδών. Στο συμβούλιο αυτό μετέχουν ο πρόε­ δρος του Κέντρου, ως πρόεδρος και δύο ανώτατοι δικαστικοί ή εισαγγελικοί λειτουργοί, οριζόμενοι με τους αναπληρωτές τους από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο και από δύο εκπροσώπους των δικηγορικών συλλόγων του Κράτους, από τους οποίους ένας εκπρόσωπος του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών, καθώς και του Εθνικού Συμβουλίου Ανώτατης Παιδείας, οριζόμενους με τους α­ ναπληρωτές τους από την Ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων του Κράτους προκειμένου για τους εκπροσώπους των δικηγορι­ κών συλλόγων και από τον αντίστοιχο φορέα προκειμένου για τους εκπροσώπους του Εθνικού Συμβουλίου Ανώτατης Παιδείας ύστε­ ρα από ερώτημα του Υπουργού Δικαιοσύνης. Αν οι εκπρόσωποι αυτοί δεν οριστούν σε προθεσμία 30 ημερών από τη λήψη του ε­ ρωτήματος, το συμβούλιο συγκροτείται χωρίς τη συμμετοχή τους. 4. Ως διευθυντές των ινστιτούτων επιμόρφωσης και ερευνών το­ ποθετούνται δικαστικοί ή εισαγγελικοί λειτουργοί, με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, για ορισμένο χρόνο που μπορεί να παραταθεί. 5. Πόροι του Κέντρου είναι: α) ετήσια τακτική επιχορήγηση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης με ιδιαίτερο κωδικό αριθμό, β) επιχορηγήσεις από το ΤΑΧΔΙΚ ή τον προϋπολογισμό δημόσιων επενδύσεων και γ) δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες και κάθε είδους εισφορές νομικών ή φυσικών προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών. 6. Οι μονάδες και οι υπηρεσίες του Κέντρου λειτουργούν σε αί­ θουσες που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου. 7. Με προεδρικά διατάγματα, εκδιδόμενα με πρόταση των Υ­ πουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών, μέσα σε δύο έτη από την έναρξη ισχύος του κώδικα αυτού, και τροποποιούμενα με την ί­ δια διαδικασία, κανονίζονται: α) η διαδικασία διορισμού των με­ λών του διοικητικού και του γνωμοδοτικού συμβουλίου του Κέντρου, ο τρόπος σύγκλησης και λειτουργίας τους, οι αρμοδιότητές τους και οι αρμοδιότητες του προέδρου του διοικητικού συμ­ βουλίου, β) το αναγκαίο για μόνιμο προσωπικό, προερχόμενο από δημόσιους δικαστικούς και πανεπιστημιακούς λειτουργούς, καθώς και η διαδικασία επιλογής και ανάθεσης των σχετικών καθηκό­ ντων από το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου, γ) η διαδικασία συγκρότησης των προγραμμάτων εκπαίδευσης και μετεκπαίδευ­ σης στο ινστιτούτο επιμόρφωσης των λοιπών δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και η οργάνωση σεμιναρίων για τους δικαστικούς γραμματείς, δ) η διαδικασία σύστασης ομάδων στο ινστιτούτο ερευνών για ειδικές μελέτες ή εργασίες ή για την πα-' ροχή συμβουλευτικής συνδρομής και νομικών πληροφοριών και η επιμέλεια των εκδόσεων του Κέντρου, ε) η απόσπαση για ορι­ σμένη χρονική περίοδο, ανανεώσιμη με απόφαση του οικείου υ­ πηρεσιακού συμβουλίου, υπαλλήλων της γραμματείας των πολιτικών δικαστηρίων για τις ανάγκες του Κέντρου, στ) η τυχόν ιδιαίτερη αποζημίωση για την απασχόληση, έξοδα κίνησης, υπερωριακή εργασία κ.λπ. του διδακτικού προσωπικού και των υπαλ­ λήλων του Κέντρου, κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού, απολογισμού και ισολογισμού και έγκρισης των δαπανών, ζ) η ορ­ γάνωση μηχανογραφικής τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και εκτυπωτικής μονάδας, η) οι ειδικότεροι όροι και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση, λειτουργία και επίτευξη των σκο­ πών του Κέντρου και θ) η έναρξη λειτουργίας του, που μπορεί να είναι σταδιακή».

Άρθρο 13[Επεξεργασία]

1. Το άρθρο 75 του ν. 1756/1988 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 75 Διορισμός παρέδρων πρωτοδικείων και εισαγγελίας 1. Σε θέση παρέδρου πρωτοδικείου και εισαγγελίας διορίζεται αυτός που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός γίνε­ ται από επιτροπή που αποτελείται από α) τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου, ως πρόεδρο και β) τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, γ) έναν αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου ή αρεοπαγίτη, που ορίζει με τον αναπληρωτή του η ολομέλεια του Αρείου Πάγου και δ) δύο καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, έναν του αστικού και έ­ ναν του εμπορικού δικαίου, που ορίζει με τους αναπληρωτές τους η οικεία σχολή, ως μέλη. 2. Ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, όταν κω­ λύονται, αναπληρώνονται κατά τον οργανισμό των δικαστηρίων. Οι αναπληρωτές τους όμως δεν παίρνουν τη θέση των κωλυομένων, αλλά εκείνη που ανήκει στο βαθμό τους κατά τον ίδιο ορ­ γανισμό. 3. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται ο γραμματέας του Αρείου Πάγου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. 4. Γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό α) δικαστικοί λειτουργοί, β) δικηγόροι, γ) όσοι έχουν διατελέσει δικηγόροι ή δικαστικοί λει­ τουργοί για δύο τουλάχιστον έτη και δ) οι κάθε βαθμού υπάλλη­ λοι όλων των κλάδων της γραμματείας των δικαστηρίων και εισαγγελιών, αφού συμπληρώσουν δύο έτη υπηρεσίας μετά τη λή­ ψη πτυχίου νομικού τμήματος Πανεπιστημίου ή ένα έτος, εφ' ό σον έχουν τριετή συνολική υπηρεσία δικαστικού υπαλλήλου. 5. Ο διαγωνισμός ενεργείται ενιαία για τις θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου και παρέδρων εισαγγελίας και μόνο για την πλή­ ρωση των κενών θέσεων. Κενές θέσεις θεωρούνται όλες οι κενές θέσεις δικαστικών λειτουργών από τον ανώτατο μέχρι τον κατώτατο βαθμό που υπάρχουν κατά το χρόνο της προκήρυξης του δια­ γωνισμού. Στις κενές θέσεις υπολογίζονται και αυτές που θα προκύψουν κατά την 30ή Ιουνίου του έτους της έναρξης του δια­ γωνισμού με την αποχώρηση δικαστικών λειτουργών λόγω ορίου ηλικίας. Στην'υπουργική απόφαση προκήρυξης πρέπει να μνημο­ νεύεται ο αριθμός των θέσεων πού θα πληρωθούν με το δια­ γωνισμό. ,-οί'χί' ν'.'.Ι-,.ί'·. ■' 'ίν· 6. Ο διαγωνισμός περιλαμβάνειΐγραπτή και προφορική· εξέτα- . ση στα εξής μαθήματα: α) αστικό δίκαιο, β) εμπορικό δίκαιοί γ).πο-λιτική δικονομία, δ) συνταγματικό δίκαιο και στοιχεία ευρωπαϊκού ν κοινοτικού δικαίου, ε) διοικητικό δίκαιο, στ) ποινικό δίκαιο, ζ) ποι­ νική δικονομία. Προαιρετική είναι η εξέταση σε μία ή περισσότε­ ρες από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική και ιταλική. Η εξέταση αυτή είναι γραπτή και προφορική και γίνεται είτε από μέ­ λος της επιτροπής ή από ειδικό εξεταστή στην ξένη γλώσσα;που!ο ορίζει ο πρόεδρος της επιτροπής. Η επιτυχής εξέταση στην ξένη » γλώσσα με βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς» προσαυξάνει,το σύ-.' νολο της βαθμολογίας αυτού πόυέυδοκίμησε στο διαγωνισμό: με π μια κλασματική μονάδα (1/5) για κάθε ξένη γλώσσαν η»** 7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρότα­ ση του Υπουργού Δικαιοσύνης και σύμφωνη γνωμοδότηση της ο­ λομέλειας του Αρείου Πάγου, καθορίζονται ο τρόπος προκήρυξης του διαγωνισμού, οι αναγκαίες δημοσιεύσεις, ο τρόπος διενέρ­ γειας του διαγωνισμού και εξαγωγής των αποτελεσμάτων, η α­ νακήρυξη των επιτυχόντων, (ο αριθμός .των οποίων δεν μπορεί σε ο καμία περίπτωση να είναι ανώτερος από τον αριθμό τών θέσεων , που προκηρύχθηκαν) και η σειρά κατάταξής τους στο σχετικό γεν νικό πίνακα και στους ειδικούς πίνακες παρέδρων .πρωτοδικείου τ και παρέδρων εισαγγελίας, καθώς-καί'η σεΓράίτούςίσε περίπτωΐ)? ση ισοβαθμίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Αν δεν εκδοθούν τα παραπάνω διατάγματα, εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις, εφ' όσον δεν καταργούνται ή τροποποιούνται με τον παρόντα κώδικα. 8. Οι επιτυχόντες διορίζονται κατά τη σειρά που έχουν στο,σχετικό πίνακα και τοποθετούνται κατάίπρότίμηση στα πρωτοδικεία' ή στις εισαγγελίες Αθηνών, Πειραιά/θέσ/νίκηςρΠατρών, Ηρα­ κλείου και Λάρισας. ·.· ββί'ί',ί··.··!· ·. γμ ·;ιν'\Λ. ',.ί 9. Οι πάρεδροι πρωτοδικείου1 και- εισαγγελίας διανύουν.'δι'ετή δοκιμαστική υπηρεσία, στη διάρκεια τηςΛόποίας έχο'υν όλα τα δι­ καιώματα και τις υποχρεώσεις του τακτικού δικαστικού λειτουρ­ γού και επιθεωρούνται όπως και οι λοιποί τακτικοί δικαστές. 10. Οι εκθέσεις των παρέδρων πρωτοδικείου και εισαγγελίας και κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο ή πληροφορία για την επίδοση ή την καταλληλότητά τους φυλάσσονται σε ειδικό'ατομικό φάκεί'.ν λο, που στο τέλος της δοκιμαστικής υπηρεσίας-υποβάλλεται στό Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο μέσω του Υπουργού Δικαιοσύνης. 11. Στη διάρκεια της δοκιμαστικής τους υπηρεσίας οι πάρεδροκ 5 πρωτοδικείου α) μετέχουν στη σύνθεση του πολυμελούς πρωτο­ δικείου και του τριμελούς πλημμελειοδικείου, β) μετέχουν στη σύν­ θεση του δικαστικού συμβουλίου, γ) ορίζονται εισηγητές για τη διεξαγωγή αποδείξεων, δ) μετέχουν στην ολομέλεια του δικαστη­ ρίου και ε) κατά την κρίση του προέδρου πρωτοδικών ή του οργά­ νου που διευθύνει το πρωτοδικείο ασκούν τα λοιπά καθήκοντα του πρωτοδίκη, εκτός από τα καθήκονταώΤόύνανακριτή.Τ τ οό 12. Οί πάρεδροι εισαγγελίας κατά τη διάρκεια της δοκιμαστι-; κής τους υπηρεσίας ασκούν τα καθήκοντα του εισαγγελέα, αναλόγως της προόδου τους, κατά την κρίση του προϊσταμένου .της;* εισαγγελίας. ροούΓΠιΟΑ .3.'ΰ; ι-ρνοίν νΑ ,άί’» 13. Κατά το πρώτο έτος της δοκιμαστικής υπηρεσίας επιτρέπε­ ται να μετατάσσονται οι πάρεδροι πρωτοδικείου σε κενές θέσεις παρέδρων εισαγγελίας και αντιστρόφως. Η μετάταξη γίνεται ύ­ στερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και απόφαση του Ανώτα­ του Δικαστικού Συμβουλίου. Δεύτερη μετάταξη στο βαθμό του . παρέδρου δεν επιτρέπεται. ?ίτπ· ρ~“·λ «οι ο ¿«¡· χ'ν,·' 14.Αυτοί.που μετατάσσονται λαμβάνουν στο νέο κλάδόιτη σει·3ν ρά αρχαιότητάς τους μεταξύ αυτών .που :προέρχονται από:τον ί-Λ διο τελικό διαγωνισμό, σύμφώνάΡε'ί 'τό 'γενικό ' πίνακα 'των ” επιτυχόντων. 15. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται και για όσους δικαστικούς λειτουργούς έχουν μετάταγεί, ενώ είχαν το βαθμό του παρέδρου, μέχρι σήμερα». 2. Το άρθρο 82 του ν. 1756/1988 τροποποιείται ως εξής:

1. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 τροποποιείται ως εξής: «α. Στους παρέδρους, εισηγητές και δόκιμους εισηγητές του Ε­ λεγκτικού Συνεδρίου, σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ορίζεται με απόφαση του οικείου Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίοι. Με ίδια απόφαση ορίζεται προϊστάμενος της επιθεώρησης αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου με βοηθό του ένα σύμβουλο». 2. Η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής: «2. Προϊστάμενος της Επιθεώρησης των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων είναι σύμβουλος του Συμβουλίου της Επικρατείας, που ορίζεται με απόφαση του οικείου Ανώτατου Δικαστικού Συμ­ βουλίου». 3. Το άρθρο 84 του ν. 1756/1988 τροποποιείται ως εξής: Απαλείφονται από την παράγραφο 7 οι λέξεις «του Συμβουλίου Επικρατείας. και».

Άρθρο 14[Επεξεργασία]

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 87 του ν. 1756/1988 τροποποιεί­ ται ως εξής: «1. Η επίδοση των εκθέσεων της Επιθεώρησης στους επιθεωρουμένους γίνεται μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή τους στο Υπουργείο. Ο επιθεωρούμενος, μέσα σε τριάντα (30) μέρες αφότου λάβει την έκθεση .της τακτικής επιθεώρησης, έχει δικαίωμα να προσφύγει υπηρεσιακώς ή με συστημένη επιστολή στον προϊ­ στάμενο της επιθεώρησης και να ζητήσει διόρθωση της έκθεσης ή επανάκριση, ιδιαίτερα αν η έκθεση: α) περιέχει ανακριβή περι­ στατικά ή β) είναι αναιτιολόγητη ή γ) περιέχει ανακριβείς αιτιο­ λογίες ή δυσμενείς κρίσεις και χαρακτηρισμούς που δεν δικαιολο­ γούνται από τις διαπιστώσεις όπου αναφέρονται σ' αυτήν ή στη­ ρίζονται σε στοιχεία αντικειμενικώς ανακριβή ή βρίσκονται σε α­ ντίθεση με. προηγούμενες εκθέσεις». 2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 88 του ν. 1756/1988 καταργείται. 3. Το άρθρο 91 του ν. 1756/1988 τροποποιείται ως εξής: 1, Η περίπτωση δ'-τής,παραγράφου 3 τροποποιείται ως εξής: «δ) η αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εκτέλεση καθηκόντων τους». 2. Οι περιπτώσεις α', β', γ', της παραγράφου 5 τροποποιούνται ως εξής: «α) η άρνησή του να εφαρμόσει διατάξεις που τίθενται κατά κα­ τάλυση του συντάγματος ή είναι αντίθετες σ' αυτό· β) η έκφραση γνώμης δημοσίως, εκτός αν γίνεται με σκοπό τη μείωση του κύρους της δικαιοσύνης ή υπέρ ορισμένου κόμματος ή άλλης ορισμένης πολιτικής οργάνωσηςγ) η συμμετοχή και η ανάπτυξη δραστηριότητας σε ήδη αναγνω­ ρισμένες ενώσεις δικαστών ή άλλα σωματεία και η έκφραση γνώ­ μης και κριτικής άποψης που γίνεται στα πλαίσια της συνδικα­ λιστικής δραστηριότητας». 4. Η διάταξη υπό στοιχεία ββ' της περίπτωσης α' της παραγρά­ φου 5 του άρθρου 95 του ν. 1756/1988 αντικαθίσταται ως εξής: «ββ) στους προέδρους εφετών, στους εφέτες και στους προέ­ δρους πρωτοδικών των διοικητικών δικαστηρίων». 5. Στο άρθρο 99 του ν. 1756/1988 προστίθεται η εξής παράγρα­ φος ως παράγραφος 12: . «12. Αν για την ίδια περίπτωση έχουν επιληφθεί περισσότεροι από τους κατά την παράγραφο 1 συναρμοδίους, η διαδικασία για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης συνεχίζεται μόνο από αυτόν που σύμφωνα με το άρθρο 55 είναι κατά βαθμό ανώτερος και ο οποίος καθίσταται αποκλειστικά αρμόδιος. Στην περίπτωση αυ­ τήν ο ιεραρχικά.κατώτερος σε βαθμό υποβάλλει όλα τα σχετικά έγγραφα στον ανώτερο. Αν η υπόθεση τεθεί στο αρχείο, σύμφω­ να με αυτά που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, δεν μπο­ ρεί να επανέλθει σ' αυτήν, άλλος αρμόδιος για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης, εκτός από τον Υπουργό Δικαιοσύνης». 6. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 1756/1988 απαλείφεται. 7. Το άρθρο 109 του ν. 1756/1988 τροποποιείται ως εξής: 1. Η τέταρτηιπιερίοδος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρ­ θρου 109 του ν. 1756/1988 τροποποιείται ως εξής: «Η ένταξη γίνεται με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμ­ βουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της ολομέλειας του αρμόδιου Εφετείου, εφ- όσον ο κρινόμενος έχει τα προσόντα της κατ' εκλογή προαγωγής στο βαθμό του πρωτοδίκη». · 2. Η παρ. 10 τροποποιείται ως εξής: «10. Πράξεις της διαδικασίας ένταξης των ειρηνοδικών και πταισματοδικών (δηλώσεις, εκθέσεις, γνωμοδοτήσεις) που έγιναν κα­ τά τη διάρκεια της ισχύος του παρόντος κώδικα, διατηρούν την ισχύ τους. Στην περίπτωση αυτήν η διαδικασία ένταξης συνεχί­ ζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κώδικα».

Άρθρο 15[Επεξεργασία]

1. Τα άρθρα 110 και 111 του ν. 1756/1988 καταργούνται και τα άρθρα 112 και 113 αριθμούνται ως άρθρα 110 και 111. 2. Στο άρθρο 112 του ν. 1756/1988 (Μεταβατικές διατάξεις) προ­ στίθενται οι εξής παράγραφοι: «8. Όπου στον παρόντα νόμο και τις κείμενες διατάξεις αναφέρεται προϊστάμενος του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας νοεί­ ται το όργανο που διευθύνει το δικαστήριο ή την εισαγγελία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του παρόντος νόμου. 9. Η θέση του προϊσταμένου των Δικαστηρίων, όπως μέχρι τώ­ ρα ισχύει, καταργείται. Οι προϊστάμενοι που είχαν οριστεί με α­ πόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου ανακαλούνται απ' αυτό. Τα δικαστήρια τα οποία διευθύνονται από τριμελές συμβού­ λιο, μέχρι να συγκροτηθεί το συμβούλιο αυτό, διευθύνονται από τον αρχαιότερο δικαστή που υπηρετεί στα δικαστήρια αυτά. ΙΟ.Άνασυνιστάται η θέση Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία καταργήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του ν. 1470/1984 και καταργείται η θέση συμβούλου που είχε συοταθεί αντί γΓ αυτή με την ίδια διάταξη. Ο αριθμός των Αντιπρο­ έδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας ορίζεται σε πέντε (5) και των συμβούλων σε τριάντα τέσσερις (34). 11. Όσοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου φοιτούν στο τμήμα διοικητικής δικαιοσύνης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, εξέλθουν επιτυχώς και επιτύχουν στην εξέταση που προβλέπεται από το άρθρο 22 παράγραφος 1 του ν. 1388/1983, ό­ πως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 23 εδάφιο (η) του ν. 1586/1986, διορίζονται σε θέση δόκιμου εισηγητή του Συμβουλίου τής Επικρατείας ή παρέδρου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή δό­ κιμου εισηγητή του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο διορισμός γίνεται κατά την οριστική σειρά επιτυχίας, αφού ληφθεί υπόψη, για την κατανομή στις θέσεις, η δήλωση επιλογής των διοριστέων». 3.α) Τα τριμελή συμβούλια για τη δικαστική περίοδο που αρχί­ ζει το Σεπτέμβριο 1989 θα συγκροτηθούν μέσα σε 15 μέρες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και θα έχουν ετήσια θητεία. β) Δικαστικοί λειτουργοί, που παραλείφθηκαν κατά τις κρίσεις που έχουν γίνει από την έναρξη της ισχύος των ν. 1649/1986 και 1756/1988, μπορούν να ζητήσουν, με αίτησή τους, που υποβάλλε­ ται μέσα σε 30 μέρες από τη δημοσίευση τοι) παρόντος νόμου, να επανακριθούν και, σε περίπτωση προαγωγής, κατατάσσονται στη σειρά αρχαιότητας που καθορίζει το οικείο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.

Άρθρο 16[Επεξεργασία]

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 62 του ν.δ. 3026/1954 (ΦΕΚ Α 235) προστίθεται περίπτωση θ', που έχει ως εξής: «θ. Οι ευρωβουλευτές, οι καθηγητές πρώτης βαθμίδας, οι ανα­ πληρωτές, επίκουροι καθηγητές λέκτορες και ειδικοί επιστήμο­ νες όλων των σχολών των πανεπιστημίων και των άλλων ανώτατων σχολών, εφ' όσον διδάσκουν μαθήματα νομικών και πολιτικών ε­ πιστημών, καθώς και οι μόνιμοι ή με σύμβαση καθηγητές νομικών και πολιτικών επιστημών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». 2. Στο άρθρο 62 του ν.δ. 3026/1954 προστίθεται παράγραφος 6, η οποία έχει ως εξής: «6. Οι διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 του ν. 1640/1986, του άρθρου 6 παράγραφοι 1 και 3 του ν. 1791/1988 και του άρ­ θρου 21 του ν. 723/1977, καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διά­ ταξη που αντίκειται στα παραπάνω, καταργούντάι».

Άρθρο 17[Επεξεργασία]

1. Το άρθρο 206 του ν.δ. 3026/1954 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 206 1. Ως συντονιστικό όργανο των δικηγορικών συλλόγων λειτουρ­ γεί η «ολομέλεια των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων Ελλάδας». Η ολομέλεια εδρεύει στήν Αθήνα, όπου διατηρεί γραφεία κάι διοικητικό προσωπικό. Μέλη της ολομέλειας είναι οι πρόεδροι των δικηγορικών συλλόγων της Χώρας. Η ολομέλεια διευθύνεται από τριμελές προεδρείο, το οποίο αποτελείται από τους προέδρους των δικηγορικών συλλόγων Α­ θήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά. Πρόεδρος αυτής είναι ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου Αθήνας, ό οποίος και την εκπροσωπεί. Πόροι της ολομέλειας είναι η ετήσια συνδρομή των δικηγορικών συλλόγων της Χώρας, που καθορίζεται κάθε φορά με απόφασή της. 2. Σκοπός της ολομέλειας είναι ο συντονισμός της δραστηριό­ τητας των δικηγορικών συλλόγων και η εκπροσώπηση του δικη­ γορικού σώματος. Ιδίως έργο της ολομέλειας είναι: α. Η μελέτη και επεξεργασία θεμάτων σχετικών με τη νομοθε­ σία και τη νομολογία. β. Η μέριμνα για ζητήματα που αφορούν την οργάνωση και λει­ τουργία της δικαιοσύνης και την άσκηση της δικηγορίας. γ. Η παρέμβαση σε ζητήματα εθνικής ή κοινωνικής σημασίας. δ. Η δημιουργία και λειτουργία από την ίδια ή σε συνεργασία με άλλους, κρατικούς ή μη Φορείς, τράπεζας νομικών πληρο­ φοριών. ε. Η εκπροσώπηση του δικηγορικού σώματος ενώπιον των αρ­ χών, των διεθνών οργανισμών και των οργάνων των ευρωπαϊκών κοινοτήτων. στ. Η οργάνωση συνεδρίων των δικηγορικών συλλόγων της Χώρας. 3. Οι συνεδριάσεις της ολομέλειας γίνονται με έγγραφη πρό­ σκληση του προέδρου της, επίσης με αίτηση των δύο άλλων με­ λών του προεδρείου ή δέκα τουλάχιστον μελών της ολομέλειας προς τον πρόεδρο αυτής, ο οποίος οφείλει, σε διάστημα ενός μή­ να από την υποβολή της αίτησης, να συγκαλέσει την ολομέλεια. Στην πρόσκληση του προέδρου ή την αίτηση των μελών πρέ­ πει να αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 4. Η ολομέλεια βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα του­ λάχιστον τα 3/5 των μελών της, αποφασίζει δε με ονομαστική ψη­ φοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Τα μέλη υποχρεωτικά παρίστανται αυτοπροσώπως. 5. Η ανεξαρτησία και η αυτοτέλεια των δικηγορικών συλλόγων της Χώρας, όπως το άρθρο 199 του παρόντος ορίζει, δεν θίγο­ νται από την ύπαρξη και λειτουργία της ολομέλειας των προέδρων. Οί αποφάσεις της ολομέλειας αξιοποιούνται από τους δικηγορι­ κούς συλλόγους στην αναζήτηση λύσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους και την πραγμάτωση των σκοπών τους». 2. Στο ν.δ. 3026/1954, μετά το άρθρο 206 προστίθενται άρθρα 206 Α, 206 Β και 206 Γ, που έχουν ως εξής: «Άρθρο 206 Α 1. Η ολομέλεια των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων Ελ­ λάδας οργανώνει κάθε τριετία τουλάχιστον πανελλήνιο συνέδριο, το οποίο σκοπό έχει τη λήψη αποφάσεων σε θέματα που αναφέρονταί στη δικαιοσύνη, τη δικηγορία, τη νομοθεσία και νομολο­ γία, καθώς και σε θέματα γενικότερου εθνικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Σύνεδροι είναι οι πρόεδροι και τα μέλη των διοι­ κητικών συμβουλίων των δικηγορικών συλλόγων, δικαίωμα όμως παρέμβασης έχουν και εκπρόσωποι συνδικαλιστικών δικηγορικών παρατάξεων. ,..............................\ 2. Με απόφαση της ολομέλειας ορίζεται επταμελής επιτροπή, η οποία συντάσσει τον κανονισμό του συνεδρίου, που ορίζει χρ και νο και τόπο διοργάνωσης του συνεδρίου, την ημερήσια διάταξη, τους εισηγητές και τα μέλη επιτροπών επεξεργασίας των θεμά­ των αυτής, τον τρόπο παρέμβασης των συνδικαλιστικών δικηγο­ ρικών παρατάξεων και γενικά ό,τι αφορά στη διεξαγωγή του συνεδρίου. Εισηγητές και μέλη των επιτροπών μπορούν να ορισθούν και δικηγόροι μη μέλη των διοικητικών συμβουλίων των δι­ κηγορικών συλλόγων. Ο κανονισμός αυτός εγκρίνετάι από την ολομέλεια και η εφαρμογή του ανατίθεται στην πιο πάνω επταμελή επιτροπή». «Άρθρο 206 Β ■■.Τι* IV γ Η ολομέλεια των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων Ελλά­ δας εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας της. Ο κανονισμός συ­ ντάσσεται από πενταμελή επιτροπή, που εκλέγεται από μέλη της». «Άρθρο 206 Γ 1. Η ολομέλεια των προέδρων τών δικηγορικών συλλόγων ε­ κλέγει με μυστική ψηφοφορία, στήν πρώτη μετά τη συγκρότησή της συνεδρίαση, συντονιστική επιτροπή, η όποίά αποτελείται από τους προέδρους των δικηγορικών συλλόγων Αθήνας, Θεσσαλο­ νίκης και Πειραιά και από δέκα (10) προέδρους συλλόγων επαρ­ χιακών πόλεων. 2. Η συντονιστική επιτροπή εδρεύει στην Αθήνα και εξυπηρε­ τείται από το διοικητικό προσωπικό της ολομέλειας, διευθύνεται δε από τον πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου Αθήνας, ο οποίος συγκαλεί και τις συνεδριάσεις~άυτής. 3. Η συντονιστική επιτροπή συγκαλείται επίσης με αίτηση πέ­ ντε (5) τουλάχιστο μελών της, βρίσκεται δε σε απαρτία όταν πα- , ρίστανται στις συνεδριάσεις της τουλάχιστον επτά από τα μέλητης και αποφασίζει με πλειοψηφία των τριών πέμπτων των παρά1 ντων μελών της. 4. Έργο της συντονιστικής επιτροπής είναι η αντιμετώπιση ε­ πειγόντων ζητημάτων και όσων αναθέτει σ' αυτήν η ολομέλεια. 5. Οι διατάξεις για τη λειτουργία της ολομέλειας των προέδρων 1 και των διοικητικών συμβουλίων των δικηγορικών συλλόγων ισχύ- · ουν αναλογικά και για τη συντονιστική επιτροπή». 3. Η παρ. 2 του άρθρου 221 τού ν.δ. 3026/1954 αντικαθίσταται1 . ως εξής: 'ιΓ ' ■ ' · ' ■ Ί «2. Σε όσους δικηγορικούς συλλόγους τα μέλη τους υπερβαί­ νουν την 31 Ιανουαρίου του έτους των εκλογών τα 200 ο πρόε­ δρος και οι σύμβουλοι θέτουν υποψηφιότητα σε συνδυασμούς οι οποίοι περιλαμβάνουν υποψηφίους τουλάχιστον το ένα τρίτο του αριθμού των συμβούλων και σε περίπτωση κλάσματος, τα χωρίς το κλάσμα ακέραιου αριθμού που ορίζονται για κάθε σύλλογο, σύμ­ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 216 και 217'όπως άντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 του ν. 343/1976. Υποψήφιος σύμβουλος μπορεί να μετέχει μόνο σε ένα συνδυασμό. Επιτρέπεται υποβολή μεμο­ νωμένων υποψηφιοτήτων μόνο για τη θέση του προέδρου. Επι­ τρέπεται επίσης η υποβολή μεμονωμένων υποψηφιοτήτων για . θέσεις συμβούλων μέχρι του ενός τρίτου (1/3) του αριθμού των συμβούλων σε συνδυασμούς που περιλαμβάνουν υποψηφίους του­ λάχιστον μέχρι του αριθμού τούτου. Ο συνδυασμός καταρτίζεται με έγγραφη δήλωση, που υπογράφεται από τον υποψήφιο πρόε­ δρο και τους υποψηφίους συμβούλους που τον αποτελούν ή μό- . νο απ' αυτούς και που αναγράφονται σ' αυτήν με αλφαβητική σειρά. Η δήλωση κατατίθεται στο δικηγορικό σύλλογό σύμφωνα με τη διάταξη της προηγούμενης παραγράφου. .*». μ I 3. Η ανακήρυξη των υποψηφίων προέδρων και συμβούλων γί- ι νεται μέχρι την 3η Φεβρουαρίοϋ τοϋ έτους των εκλογών». 4. Το άρθρο 227 του ν.δ. 3026/1954 αντικαθίσταται ως εξής: . «Άρθρο 227 1. Η εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου γίνεται με

ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΙ το σι'ιοτημα της απλής αναλογικής. Οι θέσεις των συμβούλων κατανέμονται μεταξύ των. συνδυασμών ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη: Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των θέσεων του διοικητικού συμβουλίου. Το πηλίκον . αυτής της διαίρεσης, και σε περίπτωση κλάσματος ο πλησιέστερ.ος προς το κλάσμα ακέραιος αριθμός, αποτελεί το εκλογικό μέ­ τρο. Αν το κλάσμα ισούται με το μισό της μονάδας, ως εκλογικό μέτρο θεωρείται ο μεγολύτερος ακέραιος αριθμός. Κάθε συνδυα­ σμός καταλαμβάνει τόσες θέσεις στο διοικητικό συμβούλιο, όσες Φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφο, "δελτίων πουέλαβε.1 Συνδυασμός, που περιλαμβάνει υποψηφίους λιγότερους από τις θέσεις που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνο θέσεις, όσοι είναι.και οι υποψήφιοί του. Οι θέσεις που μέ­ νουν αδιάθετες από την πρώτη κατανομή, σύμφωνα με τα παρα­ πάνω, κατανέμονται στη συνέχεια στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν τα μεγαλύτερα κατά σειρά υπόλοιπα ψήφων, έστω και αν δεν κατέλαβαν έδρα από την πρώτη κατανομή. Σε περίπτωση ίσου αριθμού ψήφων γίνεται κλήρωση. Ο επικεφαλής συνδυασμού εκλέγεται σύμβουλος, αν ο συνδυασμός, στον οποίο ηγείται, κα­ ταλάβει μία τουλάχιστον έδρα από οποιαδήποτε κατανομή». ‘-'-“ .δ.Άπό τής δημοσιέύσεωςίτοΰ'παρόντος νόμου καταργούνται "ΐ ο» (διατάξεις .του. ν.δϋΐ 210/72 περί Κώδικος Δικαστικών Επιμελη­ τών που αφορούν το σύστημα/εκλογής των μελών του διοικητι¿κοι'ί’συμβουλίου των συλλόγωνΛτων δικαστικών επιμελητών και στο εξής εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 221 και του άρθρου 227 του Κώδικος περί Δικηγόρων, όπως τροπο­ ποιούνται με τις διατάξεις του παρόντος, σ όλους τους συλλό­ γους δικαστικών επιμελητών ανεξάρτητα από τον αριθμό των -¡μελώνΛους. Οι αυτές διατάξεις εφαρμόζονται και για την εκλογή των μελών των εξελεγκτικών επιτροπών. . Άρθρο 18 γ α·.: ;.!·■ ογι 1.01 παράγραφοι 2 και 6 του άρθρου 11 του ν. 1649/1986 (ΦΕΚ Α 149) αντικαθίστανται ως εξής: «2. Η επιλογή γίνεται από πενταμελή επιτροπή που αποτελείται από: α) έναν πρόεδρο πρατοδικών του πρωτοδικείου της έδρας του Λβικηγσρικούίσυλλόγαιι, ν»? νω)λι 0) τρεις δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με 15ετή τουλά■' χιστο δικηγορική υπηρεσία, ,πού'ορίζονται από το διοικητικό συμ­ βούλιο του οικείου δικηγορικού συλλόγου, ι ■! 2?γ) έναν εκπρόσωπο ,του;ενδιαφερόμενου νομικού προσώπου. Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο πρόεδρος πρωτοδικών, καθή­ κοντα δε γραμματέα αυτής ασκεί υπάλληλος του νομικού προσώ­ που. Υποψήφιοι μπορούν να είναι δικηγόροι μέλη του δικηγορικού συλλόγου του τόπου, όπου πρόκειται να παρασχεθούν οι υπη­ ρεσίες.» , '- «6. Μετηνάίτησή τους οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα απαραίτηλ ταδικαιολόγητικάγια την απόδειξη των τυπικών-και ουσιαστικών ¡ προσόντων τους.} ■ Για την πρόσληψη λαμβάνονται υπόψη η προσωπικότητα του '•υπόψηφίουΛηχπιστημονική του κατάρτιση, η εξειδίκευσή του στο αντικείμενο της απασχόλησης, η επαγγελματική του πείρα και ε­ πάρκεια και η γνώση ξένων γλωσσών, που συνεκτιμώνται με την οικογενειακή και οικονομική του κατάσταση, τις βιοτικές του α­ νάγκες, την ηλικία τον και την πρόβλεψη της εξέλιξής του. Κρίσι­ μος χρόνος για τον έλεγχο .της συνδρο μής των τυπικών προσόγ ντων είναι ο; χρόνος λήξης τηςπροθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων. Προσλήψεις, που γίνονται ή έχουν γίνει από την έναρ­ ξη της ισχύος τόυ,παρόντος νόμου χωρίς την τήρηση της προβλείιπόμένης απ’* αατόν/διαδικασίαςρείναι άκυρες». • 2.-Στην παράγραφο 3τουάρθρου 68 του ν. 4125/1960 (ΦΕΚ Α 202) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι προθεσμίες όμως, που έχουν ταχθεί για τη διεξαγωγή απο­ δείξεων, αναστέλλονται κατά το χρονικό αυτό διάστημα. Η ανα­ στολή αυτή δεν ισχύει όταν πρόκειται για συντηρητική απόδειξη 'ή για’υποθέσεις τών τμημάτωΛδιακοπών. Στις προθεσμίες για την άσκηση προσφυγής ή ένδικων μέσων ή άλλων ένδικων βοηθημά­ των δεν υπολογίζεται το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου.»

Άρθρο 19[Επεξεργασία]

1. Η αγωγή αποζημίωσης ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων είναι ανεξάρτητο ένδικο βοήθημά σε σχέση με την προσφυγή, την αίτηση ακύρωσης ή άλλα ένδικα βοηθήματα κατά της διοικητικής πράξης ή παράλειψης από την οποία απορρέει η αξίωση προς α­ ποζημίωση και μπορεί να ασκηθεί και αυτοτελώς κατ' επιλογή του ενδιαφερομένου. 2. Στην αγωγή αποζημίωσης το διοικητικό δικαστήριο εξετάζει παρεμπιπτόντως τη νομιμότητα της διοικητικής πράξης ή παρά­ λειψης από την οποία απορρέει η αξίωση προς αποζημίωση, με την επιφύλαξη τυχόν ύπαρξης δεδικασμένου από απόφαση που εκδόθηκε ύστερα από άσκηση προσφυγής ή αίτησης ακύρωσης ή άλλου ένδικου βοηθήματος. 3. Το δεδικασμένο που απορρέει από απόφαση αγωγής αποζη­ μίωσης εκτείνεται και στα διοικητικής φύσης ζητήματα που κρίθηκαν παρεμπιπτόντως και αποτεΧούν αναγκαία προϋπόθεση για την επιδίκαση αποζημίωσης, εφ' όσον το δικαστήριο ήταν καθ' ύλη αρμόδιο να αποφασίζει για τα ζητήματα αυτά. 4. Αν εκκρεμεί προσφυγή κατά διοικητικής πράξης ή παράλει­ ψης και αγωγή για αποζημίωση που απορρέει από την ίδια πράξη ή παράλειψη, η οποία δεν έχει σωρευθεί στο ίδιο δικόγραφο με την προσφυγή, εφαρμόζεται το άρθρο 39 του π.δ. 341/1978. 5. Αν εκκρεμούν αίτηση ακύρωσης κατά διοικητικής πράξης ή παράλειψης και αγωγή αποζημίωσης από την ίδια πράξη ή παρά­ λειψη, αναβάλλεται, μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση για την αίτηση ακύρωσης, η εκδίκαση της αγωγής αποζημίωσης είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από αίτηση του διαδίκου. 6. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 5 αυτού του άρθρου εφαρμόζονται και σε αγωγές που δεν έχουν συζητηθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση που απορρίπτε­ ται αγωγή αποζημίωσης για το λόγο ότι δεν είχε προηγηθεί η έκ­ δοση, ύστερα από άσκηση προσφυγής ή αίτησης ακύρωσης ή άλλου ένδικου βοηθήματος, δικαστικής απόφασης που να διαπι­ στώνει ευθέως την παρανομία της ζημιογόνου πράξης ή παράλει­ ψης από την οποία απορρέει η αξίωση, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει εκ νέου αγωγή. Το χρονικό διάστημα από την άσκηση της αγωγής που απορρίφθηκε δεν υπολογίζεται στο χρόνο πα­ ραγραφής της σχετικής αξίωσης για αποζημίωση.

Άρθρο 20[Επεξεργασία]

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 8 του ν. 702/1977 αντικα­ θίστανται ως εξής: «1. Οι αποφάσεις για τις κατά το προηγούμενο άρθρο διαφο­ ρές υπόκεινται σε έφεση ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου τρι­ μελούς διοικητικού εφετείου. 2. Για την εκδίκαση της έφεσης κατά απόφασης που εκδόθηκε σε προσφυγή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 60 έως 64 του π.δ. 341/1978,166,167,168 παρ. 2,3 και 6,170,172, 173 και 174 του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας, όπως σήμερα ισχύει, και των άρθρων 14 και 15 του π.δ. 458/1985». 2. Σε περίπτωση που εκκρεμούν εφέσεις κατ' αποφάσεων που εκδόθηκαν σε προσφυγή κατά διοικητικής πράξης ή παράλειψης και σε αγωγή αποζημίωσης από την ίδια πράξη ή παράλειψη, ε­ φαρμόζεται αναλόγως η διάταξη του άρθρου 39 του π.δ. 341/1978. 3. Η προθεσμία και η άσκηση της έφεσης δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης που εκδόθηκε σε προσφυγή. 4. Το εφετείο συγκροτούμενο ως συμβούλιο, με τις προϋποθέ­ σεις της παραγράφου 5 του άρθρου 31 του π.δ. 341/1978, μπορεί, ύστερα από αίτηση του εκκαλούντος, να αναστείλει με αιτιολο­ γημένη απόφασή του ολικά ή μερικά την εκτέλεση της πράξης κατά της οποίας ασκήθηκε προσφυγή, όπως τυχόν διαμορφώθηκε με την απόφαση του πρωτοδικείου μέχρι να εκδοθεί οριστική από 4687 φαση για την έφεση. 5. Η αίτηση υποβάλλεται μαζί με δύο αντίγραφα στη γραμμα­ τεία του δικαστηρίου που εξέδωσε την εκκαλούμενη απόφαση και διαβιβάζεται στο εφετείο μαζί με το φάκελο της έφεσης. Αν ο φά­ κελος έχει ήδη διαβιβασθεί, η αίτηση υποβάλλεται στη γραμμα­ τεία του δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η έφεση. Αντίγραφο της αίτησης κοινοποιείται, με την επιμέλεια της γραμ­ ματείας του δικαστηρίου, στον εφεσίβλητο για να διατυπώσει τις απόψεις του μέσα σε προθεσμία που τάσσεται από τον πρόεδρο. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τους λόγους που μπορούν να δικαιο­ λογήσουν στη συγκεκριμένη περίπτωση την αναστολή. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 6, 7 και 9 του άρθρου 31 του π.δ. 341/1978. ( 6. Η παράγραφος 6 του άρθρου 26 του ν. 1729/1987 αντικαθί­ σταται ως εξής: «6.α. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται επίσης και μετά την έκδοση οριστικής καταδικαστικής απόφασης για τα ε­ γκλήματα της χρήσης ναρκωτικών και της προμήθειας ή κατοχής ναρκωτικών για ίδια αποκλειστική χρήση (άρθρο 12 παράγραφος 1), καθώς και για τα εγκλήματα των άρθρων 5 και 6 του παρό­ ντος, εφ' όσον ο δράστης έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση κατά το άρθρο 13 παράγραφος 3, περίπτωση β'. β. Τα αυτά ισχύουν και στην περίπτωση που ο χρήστης ναρκω­ τικών (άρθρο 12 παράγρ. 1) έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση για τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας του κεφαλαίου 23 του Π.Κ. και για τα εγκλήματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων του κεφα­ λαίου 24 του Π.Κ.. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται αίτηση του καταδικασμένου, που υποβάλλεται στα δικαστήρια του τόπου της εκτέλεσης της ποινής του.» 'Αρθρο 21 Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης συνιστώνται ειδικές επιτροπές για τη μελέτη σχεδίων νέου Κώδικα Οργανισμού Δικα­ στηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και νέου Κώδι­ κα Δικηγόρων και σχεδίου νόμου για την αναμόρφωση των νομικών σπουδών και της άσκησης των υποψήφιων δικηγόρων. 'Αρθρο 22 1. Το άρθρο 3 του ν. 1861/1989 τροποποιείται από τότε που ίσχυσε ως εξής: «'Αρθρο 3 Στο άρθρο 9 του ν. 813/1978 προστίθεται παράγραφος με αριθ­ μό 9 που έχει ως εξής: «9. Σε περίπτωση άσκησης στο μίσθιο επαγγέλματος που προ­ στατεύεται από το νόμο αυτόν ή μικτής χρήσης (επαγγελματική στέγη και κατοικία), αν ο εκμισθωτής ή ο κύριος του μισθίου, σύ­ ζυγός τους ή ενήλικο τέκνο τους δεν έχει, για ένα τουλάχιστον έτος πριν από την άσκηση του δικαιώματός του, ιδιόκτητη κατοι­ κία στην ίδια πόλη ή σε προάστιό της που να καλύπτει τις οικογε­ νειακές ή ατομικές ανάγκες στέγασής τους, ο εκμισθωτής ή, αν κατά τη διάρκεια του μισθωτικού χρόνου έγινε μεταβίβαση τής κυριότητας του μισθίου, ο νέος κύριος, μπορεί να ζητήσει την α­ πόδοση του μισθίου για ιδιοκατοίκηση, μετά τη λήξη του συμβα­ τικού χρόνου της μίσθωσης, εφ' όσον το μίσθιο είναι κατάλληλο για κατοικία. Στην περίπτωση αυτήν α) τα αποτελέσματα της καταγγελίας ε­ πέρχονται μετά από οκτώ μήνες από την επίδοσή της στο μισθω­ τή, β) ο εκμισθωτής οφείλει στο μισθωτή ως αποζημίωση το κατά το χρόνο της καταγγελίας καταβαλλόμενο μίσθωμα οκτώ μηνών. Το δικαστήριο, εκτιμώντας τις περιστάσεις, μπορεί να αυξήσει την αποζημίωση μέχρι του ποσού δεκαοκτώ μηνιαίων μισθωμάτων, γ) ο εκμισθωτής υποχρεώνεται να ιδιοχρησιμοποιήσει το μίσθιο ως κατοικία αυτού ή των προσώπων που προαναφέρονται για χρονι­ κή περίοδο τουλάχιστον τριών ετών και δ) αν η καταγγελία ασκείται υπέρ πολύτεκνης οικογένειας, αναπήρων, ατόμων που πάσχουν από ανίατη σωματική ή πνευματική νόσο ή χηρών με ανήλικα τέ­ κνα, το δικαστήριο, εκτιμώντας τις περιστάσεις, δικαιούται να μειώ­ σει το ποσό της αποζημίωσης ή το χρόνο επελεύσεως των αποτελεσμάτων της καταγγελίας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 813/1978 όπως ισχύει. Τα ίδια ισχύουν και για τις αγωγές που ασκήθηκαν με βά­ ση τη διάταξη που τροποποιείται με τον παρόντα νόμο». 2.α. Η εφαρμογή του Κεφαλαίου Β', άρθρα 6 έως και 15, του νό­ μου 1805/1988 «Εκσυγχρονισμός του θεσμού του ποινικού μητρώ­ ου, τροποποίηση ποινικών διατάξεων και ρύθμιση άλλων σχετικών θεμάτων» (ΦΕΚ Α' 199) αναστέλλεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1990. β. Αναστέλλεται μέχρι 31.12.1990 η εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 15 και η εφαρμογή των άρθρων 58 έως 60 και 64 έως 76 του ν. 1851/1989 «Κώδικας βασικών κανόνων για τη με­ ταχείριση των κρατουμένων και άλλες διατάξεις». Για το ίδιο χρονικό διάστημα διατηρείται η ισχύς των άρθρων 53 έως και 63 του α.ν. 125/1967 «Σωφρονιστικός κώδικας». 3. Καταργούνται από 11ανουαρίου 1990 οι διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του ν. 1489/1984 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της κεί­ μενης συνταξιοδοτικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 170), του άρθρου 40 του ν. 1731/1987 «Ρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 161), καθώς και οι υπουργικές αποφάσεις που κατ' εξουσιοδότησή τους έχουν εκδοθεί, και επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις που είχαν καταργηθεί ή τροποποιηθεί από τις πιο πάνω διατάξεις. 4. Η διάταξη τουϊρθρου 11 του «Κώδικος των νόμων περί των δικών του Δημοσίου» (Κ.Δ. της 26-6/10.7.1944) εφαρμόζεται και στις υποθέσεις δικαιοδοσίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ε­ λεγκτικού Συνεδρίου και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ως προς όλα τα ασκούμενα από το Δημόσιο ή τη διοικητική αρχή ενώπιόν τους ένδικα βοηθήματα και ένδικα μέσα. 5. Η κατά τη διάταξη του άρθρου 53 τοα ν.δ.-170/1973 (π.δ. 18/1989 άρθρο 53, Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβού­ λιο της Επικρατείας ΦΕΚ Α' 8) προθεσμία για την άσκηση αναίρε­ σης από το Δημόσιο ή τη διάδικη διοικητική αρχή στο Συμβούλιο της Επικρατείας αρχίζει από την κοινοποίηση της απόφασης στο Δημόσιο ή τη διάδικη διοικητική αρχή. 6. Το εδάφιο α' της παραγράφου 1 του άρθρου 489 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (π.δ. 258/26.7-8.8.86, ΦΕΚ Α' 121) τροποποιεί­ ται ως εξής: «α) κατά της απόφασης του πταισματοδικείου και του ειρηνοδι­ κείου (άρθρο 116) αν με αυτήν ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε κράτηση περισσότερο από οκτώ ημέρες ή σε πρόστιμο πάνω από δεκαπέντε χιλιάδες δραχμές ή σε αποζημίωση ή σε χρηματι­ κή ικανοποίηση προς τον πολιτικώς ενάγοντα πάνω από δέκα χι­ λιάδες δραχμές συνολικά». 7. Η παράγραφος 16 του άρθρου 5 του ν. 1738/1987 για τη «Σύ­ σταση Συμβουλίου Πρόληψης της Εγκληματικότητας, τροποποί­ ηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, των Κωδίκων Ποινικής και Πολιτικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις» καταργείται. 8. α. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του ν.δ. 4114/1960 (ΦΕΚ 164 Α) προστίθεται εδάφιο δ', που έχει ως εξής: «δ) Εισφορά από ειδικό ένσημο αξίας ίσης με την παράσταση δικηγόρου στο πρωτοδικείο, που επικολλάται από τους δικηγό­ ρους στα αντίγραφα εγγράφων που επικυρώνουν, με εξαίρεση όσα προσκομίζονται στα δικαστήρια ως σχετικά. Σε περίπτωση μη επικόλλησης τα αντίγραφα είναι ανίσχυρα». β. Η διάταξη του άρθρου 23 του ν. 1759/1988 καταργείται. 9. Οι κενές θέσεις δικαστικών λειτουργών των πολιτικών και ποι­ νικών δικαστηρίων και εισαγγελιών, που υπάρχουν κατά τη δη­ μοσίευση του νόμου αυτού, για τις οποίες έγινε ο διαγωνισμός παρέδρων της 2ας Μαΐου 1988, πληρούνται με διορισμό στο βαθ­ μό αυτόν από τους υποψηφίους του ως άνω διαγωνισμού, που έ­ λαβαν μέχρι και το βάθμό «σχεδόν καλώς» επτά (7). 10.α. Στο άρθρο 9 του ν. 1093/1980 προστίθεται παράγραφός 1α, που έχει ως εξής: «1 .α. Με την απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Δικηγο­ ρικού Συλλόγου, καθορίζεται το ποσοστό αμοιβής των δικηγόρων των διαδίκων που αξιώνουν κυριότητα στο απαλλοτριούμενο ή άλ­ λο σ' αυτό εμπράγματο δικαίωμα. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το προβλεπόμενο στη διάταξη του άρθρου 100 και επόμ. ελάχιστο όριο». β. Η παράγραφος 6 του άρθρου 9 τού ν. 1093/1980 αντικαθίστα­ ται ως εξής: «6. Ο υπόχρεος προς αποζημίωση παρακρατεί την αμοιβή του δικηγόρου του καθ' ου η απαλλοτρίωση, που καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 1α του παρόντος. Αν δεν παρακρατηθεί απ'αυτόν και κατατεθεί η αποζημίωση στο Ταμείο Παρακαταθηκών κάι Δανείων, τότε η υποχρέωση για την παρακράτηση αυτή βαρύνει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Ο υπόχρεος προς αποζημίωση και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αποδίδουν την αμοιβή που παρακράτησαν στο Δικηγορικό Σύλλογο που ανήκει ο δικαιούχος δικηγόρος. Η αμοιβή αυτή είναι ακατάσχετη και ανεκχώρητη. Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του ν.δ. 797/1971 περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων καταργείται. Η ισχύς του νόμου αυτού καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς υπο­ θέσεις περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, εφ' όσον έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης περί καθορισμού του ποσοστού που πάρακρατείται εκ μέρους του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου από τις αμοιβές των δικηγόρων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 του ν. 1093/1980 και εφ' όσον δεν έχει πληρωθεί στο δικαιούχο η αποζημίωση. Σε κάθε άλλη περίπτωση ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημε­ ρίδα της Κυβερνήσεως». 11. Οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα βαθμολογίας υποψηφίων βολαιογράφων κατά το διαγωνισμό του Μαρτίου 1987 για την πε­ ριφέρεια του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, που έχουν λάβει βαθμολογία όχι μικρότερη των 72 βαθμών συνολικά, διορίζονται συμβολαιογράφοι στην ανωτέρω περιφέρεια, ως υπεράριθμοι, με ατΛόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και καταλαμβάνουν κατά προτεραιότητα και κατά τη σειρά του πίνακα δύο κατ' έτος κενούμενες θέσεις συμβολαιογράφων, αρχής γενομένης από του έτους 1990 και μέχρι την κατά προτεραιότητα πλήρη απορρόφησή τους στις νέες θέσεις συμβολαιογράφων που θα συσταθούν με το α­ μέσως επόμενο σχετικό προεδρικό διάταγμα καθορισμού των θέσεων. 12. Στο άρθρο 1 του ν.δ. 811/1971 οι παράγραφοι 5 και 7 αριθμούνται ως παράγραφοι 7 και 8 αντιστοίχως και προστίθεται πα­ ράγραφος 6, που έχει ως εξής: «6. Οι πρώτοι έξι (6) υπάλληλοι, που θα προσληφθούν από τον ειδικό ¿μισθό Υποθηκοφύλακα Νέας Σμύρνης, θα προέρχονται υ­ ποχρεωτικά από το υπαλληλικό προσωπικό που εργάζεται στο ει­ δικό άμισθο Υποθηκοφυλακείο Καλλιθέας κατά το χρόνο έναρξης λειτουργίας του ειδικού άμισθου Υποθηκοφυλακείου Νέας Σμύρ­ νης και η σχέση εργασίας τους θα θεωρείται σαν σχέση εργασίας στον ίδιο εργοδότη. Οι υποχρεωτικές αυτές προσλήψεις γίνο­ νται χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου του ν.δ. 811/1971».

Άρθρο 23[Επεξεργασία]

1. α) Οι Ειρηνοδίκες Β' τάξεως με Προϋπηρεσία τρία (3) χρόνια στο βαθμό αυτόν και ένδεκα (11) χρόνια από το διορισμό τους λαμ­ βάνουν τις αποδοχές του επόμενου βαθμού. β) Με την ένταξη των Ειρηνοδικών σε Πρωτόδικες δεν αλλάζει σε βάρος τους η μισθολόγική τους κατάσταση και ο μέχρι τότε τρόπος μισθολογικής τους εΕέλιξης. 2. Τα συμβόλαια και πάσης φύσεως συμβολαιογραφικές πρά­ ξεις που καταρτίστηκαν από τη δημοσίευση του ν. 670/1977 (25-8-1977) μέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος από το νό­ μιμο αναπληρωτή του Ειρηνοδίκου, είναι ισχυρά και έγκυρα, λογιζομένης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ως υπαρχούσης της αρμοδιότητας του συντάξαντος αυτά αναπληρωτού. 3. Στο άρθρο 102 του ν. 670/1977 προστίθεται παράγραφος 5, που έχει ως εξής: ο* Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Συμβολαιογρα­ φικού Συλλόγου, που εκδίδεται μία φορά, μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, συνεχίζεται το καταβαλλόμε­ νο επίδομα στους υπαλλήλους του Συλλόγου από τα προς διανο­ μή δικαιώματα των άρθρων 101 και 102 του ν. 670/1977, όπως ισχύει. Τα μέχρι σήμερα καταβληθέντα επιδόματα νομιμο­ ποιούνται. Εκκρεμμείς δίκες για το αντικείμενό αυτό, για τις οποίες δεν εκδόθηκε αμετάκλητη δικαστική απόφαση, καταργούνται».

Άρθρο 24[Επεξεργασία]

1. Η παράγραφος 9, που προστέθηκε στο άρθρο 10 του ν.δ.; 4114/1960 με το άρθρο 13 του ν. 1512/1985, αντικαθίσταται ως εξής: «9. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που απασχολούν δικηγόρους που αμείβονται με πάγια αντιμισθία, έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν στο Ταμείο Νομικών εισφο­ ρά 3% που υπολογίζεται στο σύνολο των κάθε είδους μηνιαίων αποδοχών των απασχολουμένων σ' αυτά δικηγόρων, για το μέ­ ρος αυτών που αντιστοιχεί κάθε φορά στο μισθό του 13ου κλιμα­ κίου δημοσίου πολιτικού υπαλλήλου και ποσοστό 5% για το επί πλέον ποσό ή για οποιοδήποτε άλλο ποσοστό καθοριστεί μελλο­ ντικά με νόμο. Η εισφορά αυτή αποδίδεται στο Ταμείο Νομικών μέσα στο πρώ­ το δεκαήμερο του επόμενου μήνα από την ημερομηνία της υπο­ χρέωσης προς καταβολή από τον εντολέα. Η απόδοση της παραπάνω εισφοράς γίνεται με κατάθεση του σφμιλόμενου ποσού είτε στο Ταμείο Νομικών είτε στα κατά τόπους υποκαταστήματα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για λογα­ ριασμό του Ταμείου». 2. Το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. που απασχολούν δικηγόρους με έμμισθη εντολή ορισμένου ή αορίστου χρόνου, όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις του ν. 3026/1954 «περί του Κώδικα Δι­ κηγόρων», έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν στο Ταμείο Νομικών, το Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων και το ΚΕΑΔ ποσοστό δύο τρίτων της εκάστοτε ετήσιας ασφαλιστικής εισφοράς των απασχολουμένων σε αυτά δικηγόρων. Η παραπάνω εισφορά αποδίδεται από τους φορείς στα ασφα­ λιστικά ταμεία μέσα στο μήνα Ιανουάριο του επόμενου έτους στο οποίο αφορά η υποχρέωση καταβολής των εισφορών. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραπάνω διάταξης θα ρυθμισθούν με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών Οικονο­ μικών, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Δι­ καιοσύνης. 3. Στο τελευταίο εδάφιό της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 1649/ 1986, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος, προστίθεται το εξής: «Προσλήψεις δικηγόρων, που υπηρετούσαν ή υπηρετούν στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο 9 του ν. 1232/1982 και στο άρθρο 1 παρ. θ του ν. 1256/1982, με πάγια αντι­ μισθία ή με αποκλειστική ή συστηματική ανάθεσή υποθέσεων με πάγια αμοιβή, στις αντίστοιχες θέσεις που προέβλεπαν οι οικείοι οργανισμοί, χωρίς να τήρηθούν οι διάδικάσίες και οι προϋποθέ­ σεις του ν. 1649/1986, είναι έγκυρες και έχουν τις ίδιες συνέπειες». 4. Δικηγόροι ή νομικοί σύμβουλοι, που υπηρετούσαν στον κα­ τά τις κείμενες διατάξεις δημόσιο τομέα με πάγια αντιμισθία και απολύθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1232/1982 και του άρθρου 21, παρ. 7 και 8 του ν. 1400/1983, επανέρχονται στη\ υπηρεσία από την οποία απομακρύνθηκαν χωρίς προηγούμεντ πράξη του νομικού προσώπου στο οποίο υπηρετούσαν. Οι διαπιστωτικές πράξεις της απόλυσής τους ανακαλούνται και οι απολυθέντες επανέρχονται στην υπηρεσία από την οποία απο μακρύνθηκαν, ανεξάρτητα από τα αν έχουν ή όχι κριθεί με δικα στική απόφαση ως προς το αν είχαν ή όχι πλήρη απασχόληση Οι δικηγόροι εμφανίζονται στην υπηρεσία από την οποία απο λύθηκαν μέσα σε ένα μήνα φιό τη δημοσίευση του παρόντος κα

αναλαμβάνουν χωρίς άλλο υπηρεσία. Ο χρόνος εκτός υπηρεσίας των επανερχομένων θεωρείται χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, υπολογίζεται για κάθε άλλο δικαίωμα αντίστοιχης πραγματικής υπηρεσίας και οι συμβάσεις τους θεωρούνται ότι συ­ νεχίζονται χωρίς διακοπή. Οι αξιώσεις των δικηγόρων αυτών για αποδοχές από την απομάκρυνσή τους μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος θεωρούνται παραγεγραμμένες.

Τα ποσά όμως που εισπράχθησαν από αυτούς μέχρι σήμερα για αποζημίωση ή μισθούς υπερημερίας δεν αναζητούνται. Οι εκκρε­ μείς δίκες καταργούνται. 5. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν.δ. 3026/1954 (ΦΕΚ 300 Α'), όπως ισχύει, προστίθεται διάταξη, η οποία έχει ως εξής: «Όσοι έχουν αποκτήσει πτυχίο μέχρι και 30.6.89 μπορούν να ζητήσουν μέσα σε 6μηνη προθεσμία από τη δημοσίευση του πα­ ρόντος να εγγραφσύν στα οικεία βιβλία ασκουμένων και να μετάσχουν στις εξετάσεις για να διοριστούν δικηγόροι σε δικηγορικούς συλλόγους του ανατολικού Αιγαίου και δεν δικαιούνται να μετα­ τεθούν σε άλλο δικηγορικό σύλλογο πριν από την πάροδο διετίας. Η εγγραφή τους γίνεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του δικηγο­ ρικού συλλόγου, στον οποίο ζητούν να μετατεθούν. Σε κάθε πε­ ρίπτωση η μετάθεσή τους δεν είναι δυνατή για τους δικηγορικούς συλλόγους Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης». 6. Επιτρέπεται η μετάταξη σε κενή θέση δικαστικών υπαλλήλων από τη γραμματεία των πολιτικών-ποινικών δικαστηρίων στη γραμ­ ματεία των διοικητικών δικαστηρίων και αντίστροφα μετά από αί­ τησή τους. Η μετάταξη γίνεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης με­ τά από σύμφωνη γνώμη των οικείων δικαστικών (υπηρεσιακών) συμβουλίων. Σε περίπτωση διαφωνίας του ενός ή και των δύο δι­ καστικών (υπηρεσιακών) συμβουλίων, η αίτηση μετάταξης παρατίέμπεται στα πενταμελή ή στο πενταμελές δικαστικό συμβούλιο του δικαστηρίου που εξέφρασε την αρνητική γνώμη. Εάν και στα δύο ή έστω και στο ένα δικαστικό συμβούλιο απορριφθεί η αίτη­ ση, δεν γίνεται η μετάταξη.

Άρθρο 25[Επεξεργασία]

1. Στο άρθρο 18 παρ. 3, εδ. α' του ν. 1586/1986 και μετά τη φρά­ ση «... και του άρθρου 12 του ν. 1042/1980» προστίθεται: «καθώς και όσοι προέρχονται από τον ίδιο με τους τελευταίους διαγωνι­ σμό ανεξάρτητα απά το χρόνο διορισμού τους». 2.α. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου προστίθεται στον πίνακα των τρίτων δικαιούχων που πεοιέχεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 063/1977 (ΦΕΚ 215 Α'), η οποία συμπληρώνεται ως εξής: «ια) Στο Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου ποσοστό 0,70%. Το ποσοστό αυτό μπορεί ν' αυξομειώνεται με α­ πόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών». β. Το ποσοστό της προηγούμενης παραγράφου αποδίδεται στο Ινστιτούτο από 1-1-1990. γ. Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος άρθρου καταργούνται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 4431/1964 (ΦΕΚ 218 Α') καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, που ρυθμί­ ζει θέματα κρατικής επιχορήγησης του Ελληνικού Ινστιτούτου Διε­ θνούς και Αλλοδαπού Δικαίου.

Άρθρο 26[Επεξεργασία]

Το άρθρο 26 του ν. 1419/1984 καταργείτάι και στο άρθρο 497 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προστίθεται παράγραφος 7, που έχει ως εξής: «7. Σε περίπτωση που ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε με α­ πόφαση πρωτοβάθμιου δικαστηρίου σε ποινή στερητική της ελευ­ θερίας και άσκησε έφεση, η οποία όμως δεν έχει ανασταλτική δύναμη, μπορεί να ζητηθεί, με αίτηση του ίδιου ή του εισαγγελέα, η αναστολή της εκτελέσεως της πρωτόδικης αποφάσεως, μέχρις ότου εκδοθεί η τελεσίδικη απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστη­ ρίου. Η αίτηση απευθύνεται στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο και, αν πρόκειται για το Μικτό Ορκωτό Εφετείο, στο Πενταμελές Εφετείο. Η αναστολή διατάσσεται αν ο κατηγορούμενος δεν είναι ι­ διαίτερα επικίνδυνος ή υπότροπος και δεν αηοδεικνύεται ότι υπάρχει βάσιμος φόβος πως θα τελέσει νέες αξιόποινες πράξεις, εφ' όσον η έκτιση της ποινής μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως επί της εφέσεως προβλέπεται ότι θα έχει σαν συνέπεια υπέρ­ μετρη και ανεπανόρθωτη βλάβη για τον ίδιο ή για την οικογένειά του. Στον κατηγορούμενο μπορεί να επιβληθούν περιοριστικοί όροι, σύμφωνα με το άρθρο 294 Κ.Π.Δ.».

Άρθρο 27[Επεξεργασία]

Οι διατάξεις του ν.δ." 1059/1971 «Περί απορρήτου των τραπεζι­ κών καταθέσεων» του ν. 1806/1988 «Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα χρηματιστήρια αξιών και άλλες διατάξεις» και του ν. 1858/1989 τροποποιούνται ως εξής: 1. Το άρθρο 3 του ν.δ. 1059/1971 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 3 Εξαιρετικώς επιτρέπεται η παροχή πληροφοριών για τις απόρ­ ρητες χρηματικές ή άλλες καταθέσεις σε τράπεζες που λειτουρ­ γούν στην Ελλάδα μετά από ειδικά αιτιολογημένη παραγγελία ή αίτηση ή απόφαση του αρμόδιου για την άσκηση ποινικής δίωξης ή τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης ή κύ­ ριας ανάκρισης οργάνου δια του δικαστικού συμβουλίου ή δικα­ στηρίου, στο οποίο διενεργείται η σχετική διαδικασία, εφ' όσον η παροχή των πληροφοριών αυτών είναι απολύτως αναγκαία για την ανίχνευση και τον κολασμό κακουργήματος». 2.α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 40 του ν. 1806/1988 αντικαθί­ σταται ως εξής: «2. Το απόρρητο που θεσπίζεται από το άρθρο 1 του ν. 1059/1971 (ΦΕΚ 270 Α') των καταθέσεων σε οποιοσδήποτε μορφής πιστωτι­ κό ίδρυμα που λειτουργεί στη χώρα δεν ισχύει έναντι των ελε­ γκτικών οργάνων και των νομισματικών αρχών της Τράπεζας της Ελλάδος, των δικαστικών αρχών, των προανακριτικών κοινοβου­ λευτικών επιτροπών, στις οποίες κατά το νόμο ανατίθεται ο σχε­ τικός έλεγχος των πιστωτικών ιδρυμάτων, ως προς τις καταθέσεις που υπάρχουν στο οικείο πιστωτικό ίδρυμα, εφ' όσον τα προαναφερόμενα πρόσωπα ή όργανα ασκούν αρμοδιότητες σχετικές με τον έλεγχο του τραπεζικού συστήματος και της ορθής εφαρμο­ γής της πιστωτικής και νομισματικής νομοθεσίας ή της νομοθε­ σίας περί προστασίας του εθνικού νομίσματος». β. Η παράγραφος 4 του άρθρου 40 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α') καταργείται. 3α. Η παράγραφος 5 του άρθρου 40 του ν. 1806/1988 αντικαθί­ σταται ως εξής: «5. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στη συνέχεια οφείλουν να υ­ ποβάλουν μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από τη δημοσίευση αυτού του νόμου, και στο εξής το μήνα Απρίλιο κάθε έτους, δή­ λωση για την προέλευση των χρηματικών ή άλλων οικονομικών μέσων, με τα οποία συμμετέχουν σε εκδοτική επιχείρηση ή πιστω­ τικό ίδρυμα της παραγράφου 1. Σε περίπτωση ίδρυσης επιχείρησης ή συμμετοχής σε επιχείρη­ ση πιστωτικού ιδρύματος η δήλωση υποβάλλεται, προκειμένου για την ίδρυση, μαζί με την αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουρ­ γίας και προκειμένου για συμμετοχή μέσα σ' ένα μήνα από την κτήση του σχετικού δικαιώματος. Τα υπόχρεα σε υποβολή της πα­ ραπάνω δήλωσης φυσικά ή νομικά πρόσωπα υποβάλλουν αυτήν τη δήλωση στην Τράπεζα της Ελλάδος, αν συνδέονται με πιστω­ τικό ίδρυμα της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου με οποιαδήποτε από τις ιδιότητες των περιπτώσεων β' ή δ' της παρούσας παραγράφου, ή στον κατά το άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 1738/1987 αρ­ μόδιο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αν συνδέονται με εκδοτική επιχείρηση της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου με οποιαδήποτε από τις ιδιότητες των περιπτώσεων α' ή γ' ή δ' της παρούσας

παραγράφου κατά τα οριζόμενα στη συνέχεια.

Τσ υπόχρεα σύμφωνα με τα ανωτέρω πρόσωπα είναι τα εξής: α) πρόεδροι, διοικητές, γενικοί διευθυντές, αναπληρωτές, γε­ νικοί διευθυντές και διαχειριστές των επιχειρήσεων της παραγρά­ φου 1 ή άλλα όργανα των ιδίων επιχειρήσεων που ασκούν διοίκηση ή διαχείριση βάσει του καταστατικού ή ύστερα από απόφαση γε­ νικής συνέλευσης των μετόχων ή των εταίρων ή του διοικητικού συμβουλίου, εκδότες και διευθυντές εφημερίδων, περιοδικών, ρα­ διοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών καθώς και ιδιοκτήτες, εκ­ δότες και διευθυντές περιοδικών. β) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν του­ λάχιστον το 5% του μετοχικού κεφαλαίου ελληνικών τραπεζών της παρ. 1, όπως αυτό προκύπτει από το βιβλίο των μετόχων ή των συμμετοχών στην προηγούμενη του ελέγχου γενική συνέλευ­ ση των μετόχων. γ) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή ενώσεις προ­ σώπων που λειτουργούν με οποιαδήποτε μορφή και ιδίως ως α­ νώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, κοινοπραξίες, ιδρύματα και εταιρίες αστικού δικαίου και έχουν σκοπό ή ασχολούνται με την έκδοση ημερησίων εφημερίδων και εβδομαδιαίων εκδόσεων και περιοδι­ κών κάθε Φύσης, καθώς και με την ίδρυση ή λειτουργία ραδιοφω­ νικών ή τηλεοπτικών σταθμών. δ) Οι εκπρόσωποι κάθε είδους επιχείρησης, στην οποία συμμε­ τέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα των προηγούμενων περιπτώ­ σεων α', β' και γ' κατά ποσοστό τουλάχιστον 10% τβυ εταιρικού κεφαλαίου. ε) Συγγενείς εξ αίματος ή συγγενείς μέχρι και του δευτέρου βαθ­ μού εξ αγχιστείας των προσώπων που αναφέρονται στις προηγού­ μενες περιπτώσεις α' έως και δ'». , β. Η παράγραφος 8 του άρθρου 40 του ν. 1806/1988, η παράγρα­ φος 5 της κοινής υπουργικής απόφασης 60013/14.10.1988 (ΦΕΚ 750/14.10.88) καθώς και το άρθρο 10 του ν. 1858/1989 κατάργούνται. 4. Η πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος αριθ. 1379/24.10.88, που αφορά την ίδρυση πιστωτικού ιδρύματος, εφαρ­ μόζεται και στις περιπτώσεις μεταβίβασης τραπεζών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου για μεταβιβάσεις μετοχών που εκπροσωπούν τουλάχιστον 10% του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 28[Επεξεργασία]

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει αΗό τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 1989

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Γ. ΙΟΥΦΛΙΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Μ. ΕΒΕΡΤ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α. ΣΑΜΑΡΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Φ.ΚΟΥΒΕΛΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Α. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα τον Κράτους

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 1989

O ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Φ. ΚΟΥΒΕΛΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΊΥΠΟΓΡΛΦΕΙΟ