Νόμος ΝΑ/1864

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Νόμος ΝΑ′ [=51]/1864
Περὶ Ἰσχύος τῆς μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Μεγάλης Βρετανίας Συμβάσεως περὶ συντάξεων καὶ ἀποζημιώσεων τῶν ἐν τῇ ὑπηρεσίᾳ τῶν Ἰονίων Νήσων διατελεσάντων προσώπων.
ΦΕΚ 25 Α΄ - 17.06.1864


ΝΟΜΟΣ ΝΑ′
Περὶ Ἰσχύος τῆς μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Μεγάλης Βρετανίας Συμβάσεως περὶ συντάξεων καὶ ἀποζημιώσεων τῶν ἐν τῇ ὑπηρεσίᾳ τῶν Ἰονίων Νήσων διατελεσάντων προσώπων.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α′,
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ,

Κυροῦμεν τὸν ἑπόμενον Νόμον, ψηφισθέντα ὑπὸ τῆς ἐν Ἀθήναις Δευτέρας Ἐθνικῆς τῶν Ἑλλήνων Συνελεύσεως, καὶ διατάσσομεν τὴν δημοσίευσιν αὐτοῦ.

Ἡ μεταξὺ Ἑλλάδος, ἀφ ἑνὸς, καὶ Ἀγγλίας, ἀφ’ ἑτέρου, συνομολογηθεῖσα. ἐν Λονδίνῳ, τὴν δεκάτην ἑβδόμην (εἰκοστὴν ἐννάτην) Μαρτίου ἐνεστῶτος ἔτους Σύμβασις περὶ ἀπαιτήσεων βρετανῶν ὑπηκόων καὶ ἄλλων προσώπων, ἕνεκα ὑπηρεσιῶν προσενεχθεισῶν εἰς τὴν Κυβέρνησιν τοῦ Ἰονίου Κράτους, καθ’ ὃν χρόνον τοῦτο διετέλει ὑπὸ τὴν προστασίαν τῆς Αὐτῆς Βρετανικῆς Μεγαλειότητος, συγκειμένη ἐκ τριῶν ἄρθρων, τῆς ὁποίας τὸ κείμενον ἕπεται, θέλει ἔχει πλήρη καὶ νόμιμον ἰσχύν.

Ἐν Ἀθήναις, τὴν 28 Μαρτίου 1864.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Ἐθεωρήθη καὶ ἑτέθη
ἡ μεγάλη τοῦ Κράτους σφραγίς,
Ἐν Ἀθήναις, τὴν 14 Ἀπριλίου 1864.
Ὁ ἐπὶ τῆς Δικαιοσύνης Ὑπουργός,
Α. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Η. ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α′,
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ,

Δηλοποιοῦμεν ὅτι, διαπραχθείσης, ἐν Λονδίνῳ, τὴν δεκάτην ἑβδόμην (εἰκοστὴν ἐννάτην) Μαρτίου τοῦ χιλιοστοῦ ὀκτακοσιοστοῦ ἑξηκοστοῦ τετάρτου ἔτους, μεταξὺ Ἡμῶν τε καὶ τῆς Αὐτῆς Μεγαλειότητος τῆς Βασιλίσης τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου τῆς Μεγάλης Βρετανίας καὶ τῆς Ἰρλανδίας Συμβάσεως περὶ ἀπαιτήσεων Βρετανῶν ὑπηκόων καὶ ἄλλων προσώπων ἕνεκα, ὑπηρεσιῶν προσενεχθεισῶν εἰς τὴν Κυβέρνησιν τοῦ Ἰονίου Κράτους, καθ’ ὃν χρόνον τοῦτο διετέλει ὑπὸ τὴν προστασίαν τῆς Αὐτῆς Βρετανικῆς Μεγαλειότητος, ἧς τὸ κείμενον ἕπεται:

Ακολουθεί κείμενο σε αγγλικά και γαλλικά

Ἡ Αὐτοῦ Μεγαλειότης ὁ Βασιλεὺς τῶν Ἑλλήνων καὶ ἡ Αὐτῆς Μεγαλειότης ἡ Βασίλισσα τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου τῆς Μεγάλης Βρετανίας καὶ τῆς Ἰρλανδίας, ἐπιθυμοῦντες νὰ συνεννοηθῶσιν ὡς πρὸς τὰς ἀπαιτήσεις τῶν Ἄγγλων ὑπηκόων καὶ ἄλλων, συνεπείᾳ τῶν ὑπηρεσιῶν ἃς οὗτοι προσήνεγκον τῇ Κυβερνήσει τῆς Ἡνωμένης Πολιτείας τῶν Ἰονίων Νήσων, καθ’ ὃν καιρὸν αἱ Νῆσοι αὗται, διετέλουν ὑπὸ τὴν προστασίαν τῆς Αὐτῆς Βρετανικῆς Μεγαλειότητος, συνεφώνησαν νὰ συνομολογήσωσιν ἐπὶ τούτῳ Σύμβασιν, καὶ διώρισαν ὡς Πληρεξουσίους Των:

Ὁ μὲν Βασιλεὺς τῶν Ἑλλήνων, τὸν Κύριον Χαρίλαον Σ. Τρικούπην, Πληρεξούσιον ἐν τῇ Ἐθνικῇ τῶν Ἑλλήνων Συνελεύσει·

Ἡ δὲ Βασίλισσα τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου τῆς Μεγάλης Βρετανίας καὶ Ἰρλανδίας, τὸν Ἐντιμότατον Ἰωάννην, Κόμητα Ῥῶσσελλ, Ὑποκόμητα Ἄμπερλεϋ τοῦ Ἄμπερλεϋ καὶ Ἀρδσάλλα, Ὁμότιμον τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου, Ἱππότην τοῦ Εὐγενεστάτου Τάγματος τῆς Περικνημίδος, Μέλος τοῦ Ἐντιμοτάτου Ἰδιαιτέρου Συμβουλίου τῆς Αὐτῆς Μεγαλειότητος καὶ Ὑπουργὸν Αὐτῆς ἐπὶ τῶν Ἐξωτερικῶν·

Οἵτινες, κοινοποιήσαντες ἀλλήλοις τὰ πληρεξούσιά των, εὑρεθέντα ἐν καλῇ τάξει, συνεφώνησαν καὶ συνωμολόγησαν τὰ ἑπόμενα ἄρθρα:

Ἄρθρον 1.

Ἐπειδὴ, κατὰ διαφόρους καιροὺς, ἐχορηγήθησαν συντάξεις εἰς Ἄγγλους ὑπηκόους παρὰ τῆς Ἰονικῆς Κυβερνήσεως, καὶ νῦν δὲ πρόκειται νὰ δοθῶσι τοιαῦται, συνεπείᾳ τῶν ἐπικρατούντων κανονισμῶν ἐν ταῖς Ἰονίοις Νήσοις ὡς πρὸς τὰς συντάξεις· καὶ ἐπειδὴ τὸ ποσὸν τῶν εἰρημένων συντάξεων ἀναβαίνει κατ’ ἔτος εἰς λίρας στερλίνας ἑπτὰ χιλιάδας τετρακοσίας τρεῖς, ὀκτὼ σελήνια καὶ τέσσαρα δηνάρια, ὡς ἐμφαίνει ὁ συνημμένος ὑπὸ στοιχεῖον Α πίναξ, ἡ Αὑτοῦ Μεγαλειότης ὁ Βασιλεὺς τῶν Ἑλλήνων συνομολογεῖ ὅτι, ἀφοῦ ἀφαιρεθῶσιν αἱ δέκα χιλιάδες λιρῶν κατ’ ἔτος, αἱ μνημονευόμεναι ἐν τῷ 5ῳ ἄρθρῳ τῆς σήμερον ὑπογραφείσης Συνθήκης μεταξὺ τῆς Αὐτοῦ Μεγαλειότητος τοῦ Βασιλέως τῶν Ἑλλήνων ἀφ’ ἑνὸς, καὶ τῶν Αὐτῶν Μεγαλειοτήτων τῆς Βασιλίσσης τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου τῆς Μεγάλης Βρετανίας καὶ Ἰρλανδίας, τοῦ Αὐτοκράτορος τῶν Γάλλων καὶ τοῦ Αὐτοκράτορος πασῶν τῶν Ῥωσσιῶν ἀφ’ ἑτέρου, τὸ ἀνωτέρω ποσὸν θέλει ἀποτελέσει τὴν δευτέραν ὑποχρέωσιν, τὴν ἐπιβαρύνουσαν τὰς εἰσπράξεις τοῦ τελωνείου Κερκύρας καὶ τῶν λοιπῶν Ἰονίων Νήσων, καὶ θέλει καταβάλλεσθαι, εἰς ἑξαμηνιαίας δόσεις, εἰς τὸν ἐν Κερκύρᾳ Πρόξενον τῆς Αὐτῆς Βρετανικῆς Μεγαλειότητος, πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦ νὰ διανέμηται ὑπ’ αὐτοῦ εἰς τὰ διάφορα πρόσωπα τὰ δικαιούμενα εἰς τὰς ἀνωτέρω συντάξεις,

Ἐπειδὴ δὲ ἀναγκαῖον κατέστη νὰ δοθῶσιν ἀποζημιώσεις εἴς τινα ἄλλα, πρόσωπα, διατελοῦντα μὲν νῦν ἐν τῇ ὑπηρεσίᾳ τῆς Ἰονίου Κυβερνήσεως, ἀλλὰ μέλλοντα νὰ ἀπολέσωσι, τὰς δέσεις των συνεπείᾳ τῆς μετὰ τῆς Ἑλλάδος ἑνώσεως τῶν Ἰονίων Νήσων, αἱ δ’ ἀποζημιώσεις αὗται συμποσοῦνται κατ’ ἔτος εἰς λίρας. στερλίνας τρεῖς χιλιάδας διακοσίας ἑβδομήκοντα δύω καὶ δώδεκα σελήνια, ὡς ἐμφαίνει ὁ συνημμένος ὑπὸ στοιχεῖον Β πίναξ, ἡ Αὐτοῦ Μεγαλειότης ὁ Βασιλεὺς τῶν Ἑλλήνων συνομολογεῖ ὅτι τὸ εἰρημένον ποσὸν θέλει ἐπιβαρύνει τὰ εἰσοδήματα τοῦ Ἑλληνικοῦ Βασιλείου, καὶ θέλει καταβάλλεσθαι, καθ’ ἑξαμηνιαίας δόσεις, εἰς τὸν ἐν Ἀθήναις Πρέσβυν τῆς Αὐτῆς Βρετανικῆς Μεγαλειότητος, πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦ νὰ διανέμηται ὑπ’ αὐτοῦ εἰς τοὺς ἔχοντας δικαιώματα ἐπὶ τῶν εἰρημένων ἀποζημιώσεων.

Αἱ διάφοροι αὗται συντάξεις καὶ ἀποζημιώσεις ἄρξονται ἐπιβαρύνουσαι τὴν Ἑλληνικὴν Κυβέρνησιν καὶ καταστήσονται πληρωτέαι παρ’ αὐτῆς μετὰ τὴν παῦσιν τῆς Ἀγγλικῆς Προστασίας ἐπὶ τῶν Ἰονίων Νήσων καὶ εἰς τὸ ἑξῆς. Ἑπομένως, αἱ πρῶται καταβολαὶ γενήσονται εἰς τον ἐν Κερκύρᾳ Πρόξενον τῆς Αὐτῆς Βρετανικῆς Μεγαλειότητος καὶ τὸν ἐν Ἀθήναις Πρεσβευτὴν τῆς Αὐτῆς Βρετανικῆς Μεγαλειότητος δέκα ἡμέρας πρὸ τῆς 19/31 Μαρτίου, τῆς 18/30 Ἰουνίου, τῆς 18/30 Σεπτεμβρίου, ἢ τῆς 19/31 Δεκεμβρίου, τῆς εὐθὺς παρεπομένης μετὰ τὴν ἄρσιν τῆς Ἀγγλικῆς ἐξουσίας ἐν ταῖς Ἰονίοις Νήσοις. Ἐφεξῆς δὲ αἱ πληρωμαὶ θέλουσι γίνεσθαι δέκα ἡμέρας πρὸ της λήξεως ἑκάστης ἑπομένης ἑξαμηνίας,

Ἐπειδὴ δὲ διάφοροι Ἰόνιοι ὑπήκοοι λαμβάνουσι συντάξεις χορηγηθείσας αὐτοῖς δι’ ὑπηρεσίας πρὸς τὴν Ἰονικὴν Κυβέρνησιν, ἡ Αὐτοῦ Μεγαλειότης ὁ Βασιλεὺς τῶν Ἑλλήνων ἀναδέχεται ἵνα τὰ δικαιώματα αὐτῶν ἐπὶ τῶν εἰρημένων συντάξεων ἀναγνωρισθῶσι, πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦ νὰ ἐξακολουθήσωσιν οὗτοι δεόντως λαμβάνοντες αὐτάς, 'Ὁ ἐν Ἀθήναις Ἄγγλος Πρεσβευτὴς, ἀφοῦ λάβῃ κατάλογον τῶν τοιούτων συντάξεων παρὰ τοῦ Λόρδου Μεγάλου Ἁρμοστοῦ τῆς Αὐτῆς Βρετανικής Μεγαλειότητος, θέλει παραδώσει αὐτὸν εἰς τὸν ἐπὶ τῶν Ἐξωτερικῶν Ὑπουργὸν της Ἑλλάδος, καὶ οὐδεὶς Ἰόνιος ὑπήκοος θὰ δύναται νὰ ἔχη τινὰ ἀπαίτησιν παρὰ τῆς Αὐτοῦ Ἑλληνικῆς Μεγαλειότητος λόγῳ συντάξεως διδομένης νῦν αὐτῷ, ἐκτὸς ἂν ἡ σύνταξις αὕτη περιλαμβάνηται ἐν τῷ ρηθέντι καταλόγῳ,

ΠΙΝΑΞ ὑπὸ στοιχεῖον Α.
Πρόσωπα δικαιούμενα εἰς συντάξεις ἐκ τῶν δημοσίων εἰσπράξεων τῶν Ἰονίων Νήσων.
Ὄνομα. Ποσόν.

Λίρ.0σελ. δην.

Μπέκερ, Ἑῤῥῑκος....................................................................................................................................................................................................................................................55400302

Μπάρ, Ε. Φ.....................................................................................................................................................................................................................................................50000000

Μπλαίρ, Οὐΐλλιαμ....................................................................................................................................................................................................................................................71000000

Μπόϋδ, Α. Φ.....................................................................................................................................................................................................................................................41601304

Κόλογκαν, Ι. Β.....................................................................................................................................................................................................................................................13500000

Κολθάρστ, Λοχαγὸς....................................................................................................................................................................................................................................................09701000

Φαλκόνα, Ἰάκωβος....................................................................................................................................................................................................................................................11500608

Φρέζερ, Σιρ Ι.....................................................................................................................................................................................................................................................51000000

Γκίσβορν, Τ. Ι.....................................................................................................................................................................................................................................................38201000

Χάττων, Κάρολος....................................................................................................................................................................................................................................................08001309

Χώντερ, Ἰάκωβος....................................................................................................................................................................................................................................................06601304

Χώντερ, Ἰωάννης....................................................................................................................................................................................................................................................20000000

Κιρκπάτρικ, Ἰωάννης....................................................................................................................................................................................................................................................73201000

Λάουρενς, Λοχαγὸς....................................................................................................................................................................................................................................................15000000

Μαρκῆς, Ἰωάννης....................................................................................................................................................................................................................................................03901009

Πῆς, Θωμᾶς....................................................................................................................................................................................................................................................03000000

Ῥακνάου, Λοχαγὸς....................................................................................................................................................................................................................................................35101203

Ῥέϊδ, Λοχαγὸς....................................................................................................................................................................................................................................................19101203

Ῥέϊδ, Σιρ Ἰάκωβος....................................................................................................................................................................................................................................................7100000

Ῥέϋνολδς, Ο. Α.....................................................................................................................................................................................................................................................23800608

Στενχάους, Ῥοβέρτος....................................................................................................................................................................................................................................................19001034

Στίβενς, Γ. Α.....................................................................................................................................................................................................................................................02900500

Στίβενς, Γεώργιος....................................................................................................................................................................................................................................................13500000

Στίβενς, Ῥιχάρδος....................................................................................................................................................................................................................................................15801304

Θώμψων, Ὑπολοχαγὸς....................................................................................................................................................................................................................................................01600500

Οὐΐλσων, Ι.....................................................................................................................................................................................................................................................02400000

Γουδχάους, Ἰάκωβος....................................................................................................................................................................................................................................................63701000


Λίραι στερλῖναι007,40300804.


ΠΙΝΑΞ ὑπὸ στοιχεῖον Β.

Πρόσωπα, ὧν αἱ ἀποζημιώσεις, ἕνεκα ἀπωλείας τῆς θέσεώς των, εἰσὶ πληρωτέαι παρὰ τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως πρὸς τὸν ἐν Ἀθήναις Πρέσβυν τῆς Αὐτῆς Βρετανικῆς Μεγαλειότητος.

Ὄνομα. Ποσόν.

Λίρ.0σελ. δην.

Μπέκερ, Δρ. Β.....................................................................................................................................................................................................................................................19900608

Κοκκάττος, Στέλιος....................................................................................................................................................................................................................................................02500000

Κόλκχουν, Σιρ Π.....................................................................................................................................................................................................................................................57601304

Δεβίασης, Σεβαστὸς....................................................................................................................................................................................................................................................01200208

Δεβίασης, Βικέντιος....................................................................................................................................................................................................................................................01301300

Δέντιν, Σταμάτιος....................................................................................................................................................................................................................................................00900208

Δέβερελλ, Οὐΐλλιαμ....................................................................................................................................................................................................................................................06601304

Δ’ Ἔβερτον, Βαρὼν (Κάρολος Σεπράϊτ)....................................................................................................................................................................................................................................................28300608

Φόῤῥεστ, Λοχαγὸς....................................................................................................................................................................................................................................................06000000

Γκιφφρὲ, Δομ.....................................................................................................................................................................................................................................................02300800

Γκρηγγοὺδ, Ἰάκωβος....................................................................................................................................................................................................................................................01601304

Λάϊν, Καικίλιος....................................................................................................................................................................................................................................................16601304

Λάζαρος, Σπυρίδων....................................................................................................................................................................................................................................................01101400

Μινάρης, Βασίλειος....................................................................................................................................................................................................................................................01200208

Μόῤῥεϊ, Λοχαγὸς....................................................................................................................................................................................................................................................03701000

Μοντανίνης, Λοχαγὸς....................................................................................................................................................................................................................................................03701000

Ὄγκαρος, Ἀλβερτος....................................................................................................................................................................................................................................................01801500

Πάολι, Ῥουννιέρος δὲ....................................................................................................................................................................................................................................................01200208

Πέρμης, Φερδινάνδος....................................................................................................................................................................................................................................................01301300

Κουΐνλανδ, Ἰάκωβος....................................................................................................................................................................................................................................................06000000

Σάργεντ, Σιρ Κάρολος....................................................................................................................................................................................................................................................57601304

Σέλλας, Σωτήριος....................................................................................................................................................................................................................................................01200208

Στέγνης, Ἰωσὴφ....................................................................................................................................................................................................................................................01301300

Τοῤῥίνης, Ματθαῖος....................................................................................................................................................................................................................................................07500000

Γουδχάους, Συνταγματάρχης Ἔντιμος Β.....................................................................................................................................................................................................................................................25000000

Οὐόλφ, Σιρ Ε. Δ.....................................................................................................................................................................................................................................................57601304


Λίραι στερλῖναι003,27201200.


Ἐκτὸς τῶν ἀνωτέρω ἐνιαυσίων ἀποζημιώσεων, θέλει δοθῇ εἰς τὰ κατωτέρω πρόσωπα, ὡς ἀποζημίωσις ἕνεκα τῆς ἀπωλείας τῶν θέσεών των, τὸ ποσὸν της μισθοδοσίας των ἐπὶ ἓν ἔτος, ἤτοι εἰς τοὺς ἑξῆς:

Λίρ.

Ἀλεξάνδερ, Ὄθωνα....................................................................................................................................................................................................................................................052

Βούλουερ, Ἑῤῥῖκον....................................................................................................................................................................................................................................................300

Θῶμας....................................................................................................................................................................................................................................................078


430.


Ἄρθρον 2.

Κατὰ τὸν Ἰανουάριον ἑκάστου ἔτους, ὁ ἐν Ἀθήναις Πρεσβευτὴς τῆς Αὐτῆς Βρετανικῆς Μεγαλειότητος θέλει παραδίδει τῷ ἐπὶ τῶν Ἐξωτερικῶν Ὑπουργῷ τῆς Αὐτοῦ Μεγαλειότητος τοῦ Βασιλέως τῶν Ἑλλήνων, κατάλογον τῶν προσώπων ἅπερ δικαιοῦνται, εἰς συντάξεις ἢ ἀποζημιώσεις συνεπείᾳ τοῦ προηγουμένου ἄρθρου. Κατὰ τὴν σύνταξιν τοῦ καταλόγου τούτου, θ’ ἀφαιρῶνται ἐκ τοῦ καταλόγου τοῦ προηγουμένου ἔτους τὰ ὀνόματα τῶν τεθνεώτων, ὡς καὶ τὰ ὀνόματα ἐκείνων ὅσοι ἐδέξαντο ὑπηρεσίαν παρὰ τοῦ Στέμματος τῆς Μεγάλης Βρετανίας ἐπὶ μισθῷ ἴσῳ πρὸς τὲς συντάξεις ἢ ἀποζημιώσεις ἃς δικαιοῦνται νὰ λαμβάνωσι. Πρὸς δὲ τούτοις ἐκ τοῦ ποσοῦ τῶν πληρωτέων συντάξεων καὶ ἀποζημιώσεων εἰς τὰ πρόσωπα, ὧν τὰ ὀνόματα θὰ μείνωσιν ἐν τῷ καταλόγῳ, θὰ ἐκπίπτηται ὁ ὀφειλόμενος αὐτοῖς μισθὸς συνεπείᾳ θέσεων εἰς ἃς τυχὸν διορισθῶσιν, ἐὰν ὁ μισθός οὗτος τυγχάνῃ ἐλάσσων τοῦ ποσοῦ τῶν δεδομένων αὐτοῖς συντάξεων καὶ ἀποζημιώσεων.

Ἄρθρον 3.

Ἡ παροῦσα Σύμβασις ἐπικυρωθήσεται, αἱ δ’ ἐπικυρώσεις ἀνταλλαχθήσονται ἐν Λονδίνῳ, συγχρόνως μετὰ τῆς ἀνταλλαγῆς τῆς σημερινῆς Συνθήκης.

Πρὸς πίστωσιν τούτων, οἱ ἀμοιβαῖοι Πληρεξούσιοι ὑπέγραψαν αὐτὴν καὶ ἐπέθεσαν τὰς ἑαυτῶν σφραγίδας.

Ἐγένετο ἐν Λονδίνῳ, τὴν δεκάτην ἑβδόμην (εἰκοστὴν ἐννάτην) ἡμέραν Μαρτίου, ἐν ἔτει σωτηρίῳ χιλιοστῷ ὀκτακοσιοστῷ ἑξηκοστῷ τετάρτῳ.

(Τ. Σ.) Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ,
(Τ. Σ.) ΡΩΣΣΕΛΛ.

Ἐγκρίνομεν, ἐπικυροῦμεν καὶ ἐπιβεβαιοῦμεν τὴν ἀνωτέρω Σύμβασιν, κατὰ πάντα τὰ ἐν αὐτῇ περιεχόμενα, ὑποσχόμενοι, δι’ Ἡμᾶς καὶ τοὺς Ἡμετέρους Κληρονόμους καὶ Διαδόχους, νὰ φυλάττωμεν αὐτὴν πιστῶς, χωρὶς νὰ προσβάλωμεν αὐτὴν ἡ νὰ ἐπιτρέψωμεν νὰ προσβληθῇ οὐδ’ ἐπ’ ἐλάχιστον.

Ὅθεν εἰς πίστωσιν, ὑπεγράψαμεν τὸν παροῦσαν πρᾶξιν τῆς ἐπικυρώσεως, ἐφ’ ἧς ἐτέθη ἡ τοῦ Βασιλείου Ἡμῶν Σφραγίς.

Ἐξεδόθη ἐν Ἀθήναις, τὴν εἰκοστὴν ἕκτην/ἑβδόμην ἡμέραν τοῦ μηνὸς Μαρτίου/Ἀπριλίου ἐν ἔτει σωτηρίῳ χιλιοστῷ ὀκτακοσιοστῷ ἑξηκοστῷ τετάρτῳ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

(Σφραγὶς τοῦ Κράτους)

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ