Νίκος Σαραντάκος/Ιστολόγιο/Ποσείδιππος/78

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Πάπυρος του Μιλάνου / Ποσειδίππου 78 Ω ποιητές, τη δόξα μου όλοι διαλαλήστε
Συγγραφέας:
Μεταφραστής: Νίκος Σαραντάκος
Νίκος Σαραντάκος/Ιστολόγιο
Ω ποιητές, τη δόξα μου όλοι διαλαλήστε (εἴπατε, πάντες ἀοιδοί, ἐμὸν κλέος), Ποσειδίππου, Πάπυρος του Μιλάνου, επίγραμμα 78, μετάφραση Νίκου Σαραντάκου, Ιστολόγιο Ν. Σαραντάκου, 2012


Ποσείδιππος 78 (μετάφραση Ν. Σαραντάκος)[Επεξεργασία]

Ω ποιητές, τη δόξα μου όλοι διαλαλήστε
αν πράγματα γνωστά αγαπάτε να διηγείστε
γιατί’ν’ αρχαίο μου το κλέος· προπάτοράς μου ο Πτολεμαίος,
με τ’ άτια του στο στάδιο της Πίσας κέρδισε τη νίκη
και του πατρός μου η μητέρα, η Βερενίκη·
Και ο πατέρας μου στο άρμα, το ίδιο,
βασιλιάς γιος βασιλιά, μ’ όνομα ίδιο,
Κι η Αρσινόη μέσα σε μια μέρα κατακτά
στεφάνια τρία σ’ αγωνίσματα ζευκτά
Και τώρα εγώ, βασίλισσα παρθένα, στις γυναίκες ξακουστή,
διατάζω η σεπτή του πατρός μου οικογένεια θεϊκή να ονομαστεί,
Τόσες νίκες απ’ τον ίδιο οίκο η Ολυμπία έχει αντικρύσει
παιδιά παιδιών με τ’ άρματά τους αθλοφόρα έχει τιμήσει
και τώρα Μακεδόνες, της βασίλισσας της Βερενίκης
στο τέθριππο, τραγουδήστε, το στέφανο της νίκης.


Το πρωτότυπο: Πάπυρος του Μιλάνου/78:


Ποσειδίππου 78[Επεξεργασία]

[ε]ἴπατε, πάντες ἀοιδοί, ἐμὸν [κ]λέος, ε[ἴ] π̣[οτ’ ἀρέσκει] γ̣νωστὰ λέγειν, ὅτι μοι δ̣ό̣ξ̣[α παλαιόγονος·]
ἅρματι μὲν γάρ μοι προπάτω̣[ρ Πτολεμ]α̣ῖος ἐν̣[ίκα] Πισαίων ἐλάσας ἵππον ἐπὶ στα[δίων,]
καὶ μήτηρ Βερενίκη ἐμοῦ πατ[ρός· ἅ]ρ̣[μ]ατι δ’ αὖτ̣[ις] νίκην εἷλε πατὴρ ἐκ βασιλέω[ς] βασ[ι]λεὺς
πατρὸς ἔχων ὄνομα· ζευκτ̣[ὰς δ’] ἐξήρατο πάσας Ἀρσινόη νίκας τρεῖς ἑνὸς ἐξ ἀέ̣[θλου·]
πα̣[τρὸς νῦν τιμῶ] γένος ἱερὸν [ἠδὲ γυ]ν̣αικῶν κέ[κλημαι φέγγος] παρθένιος [βασιλί]ς.
τ̣α̣[ῦ]τ̣[α] μ̣ὲ̣[ν εὔχε’ ἐ]π̣εῖδεν Ὀλυ̣[μπ]ί̣α̣ [ἐξ ἑ]νὸς οἴκ̣ο̣υ̣ ἅρμασι καὶ παίδων παῖδας ἀεθλοφόρο̣[υ]ς̣·
τεθρίππου δὲ τελείου ἀείδετε τὸν Βερ[ε]ν̣ί̣κ̣η̣[ς] τῆς βασιλευούσης, ὦ Μακέτα[ι], στέφανον.