Λογοδοσία Παναχαϊκού Γ. Σ. 1893

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ Β'. ΕΤΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ (1892-1893) ΑΝΑΓΝΩΣΘΕΙΣΑ ΤΗ 21 ΜΑΙΟΥ

ΥΠΟ ΧΡ. Π. ΚΟΡΥΛΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ "Ο ΦΟΙΝΙΞ", Π. ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ 1893

ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Λογοδοσία περί των κατά το Β' έτος πεπραγμένων (1892-1893)

Αναγνωσθείσα τη 21 Μαΐου υπό Χρ. Π. Κορύλλου προέδρου (Έν Πάτραις 1893)

Κύριοι Συνάδελφοι!

Εκ καθήκοντος και νόμω υποχρεωμένος ίνα δώσω υμίν λόγον των κατά το ήδη λήγον έτος υπό την εμήν προεδρείαν, γενομένων, καθήκον ηγούμαι υπέρτατον ίνα εκφράσω ευγνωμοσύνην εμού αυτού τε και διοκητικού συμβουλίου, δια την ευγενή προθυμίαν μεθ' ης υπεστηρίξατε και εχειραγωγήσατε ημάς, προς εκτέλεσιν του ανατεθέντος ημίν έργου, ου μόνον της διοικήσεως, αλλά και της διευθετήσεως, των ως εν παντί αρτισυστατω συλλόγω ούτω και εν τω ημετέρω, ατάκτως εχόντων και λίαν επιπροσθούντων εις την κοινωνικήν λειτουργίαν των διεπόντων αυτόν κανονισμών. Και δεν καυχώμεθα μεν ότι επετύχομεν εν πάσι του αγαθού ημών σκοπού, διότι, απησχολημένοι εκ παλαιού εις το ίδιον έκαστος έργον, ουδεμίαν ή ελαχίστην είχομεν πείραν των τοιούτου είδους λειτουργιών· γιγνώσκοντες όμως ότι ο επιζητών ειλικρινώς το αγαθόν, ραδίως ευρίσκει την άγουσαν εις την τούτου κτήσιν, εχωρήσαμεν μετά θάρρους επί τα πρόσω και επειράθημεν ίνα θέσωμεν τας βάσεις, εφ' ων οι εμπειρότεροι και μάλλον πεφωτισμένοι διάδοχοι ημών οικοδομούντες, θ' αναπληρώσωσι το ελλείπον και χρειώδες προς επιτυχίαν του υπό του συλλόγου επιδιωκομένου ευγενούς και υψηλού σκοπού, της σωματικής δηλ. και ψυχικής διαμορφώσεως της νεότητος της πόλεως ημών, άχρι τούδε σκολιάν τα πολλά πορευομένης οδόν. Και εάν μεν επετύχομεν του ζητουμένου, ουδείς οφείλεται ημίν έπαινος διότι το καθήκον ημών εξετελέσαμεν εάν δ' απετύχομεν, συγγνωστέοι τυγχάνομεν όντες, διότι ουχί εξ αδρανείας και οκνηρίας, αλλ' εξ ασθενείας προήλθεν η αποτυχία. Και ταύτα μεν προεισαγωγικώς, ίνα δικαιολογήσω τας πολλάς ημών ελλείψεις. Ήδη δε, μεταβαίνων εις την εν περιλήψει αφήγησιν των γενομένων, άρχομαι ποιούμενος λόγον.

Α.

ΠΕΡΙ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Δυστυχώς, ένεκεν ερίδων αναφυεισών προ έτους, κατά την εκλογήν των νέων αρχών του συλλόγου, διηρέθησαν τα αποτελούντα αυτόν μέλη, τούτου δ' ένεκεν, αι τότε καθεστηκυίαι αρχαί κήρυξαν το σύλλογον, αυτοβούλως διαλελυμένον, ο δε γραμματεύς παρέλαβε μεθ' εαυτού το τε μητρώον και τα σχετικά του συλλόγου βιβλία, έτι δεν την σφραγίδα και την γραφικήν ύλην και μόνο τη παρεμβάσει της αρμοδίας δημοσίας αρχής, επέστρεψεν ημίν την σφραγίδα και το μητρώον εκ της παραβολής δε τούτου προς έγγραφον του τότε ταμίου, είδομεν ότι τασυμμορφωθέντα προς το άρθρον 33 του κανονισμού μέλη, δηλ. τα εκπληρώσαντα άπασας τας προς τον σύλλογον υποχρεώσεις αυτών ανήρχονο εις 104, οι δε εταίροι εις 24. Έκτοτε όμως, τη προθύμω συνδρομή απασών των κοινωνικών τάξεων της πόλεως ημών, ο αύξων αριθμός των μεν μελών ανήλθεν εις 806, των δ' εταίρων εις 242. Των μελών, 296 μεν διεγράφησαν ως μη συμμορφωθέντες προς το προμνησθέν 33 άρθρον του Κανονισμού ή απήλθον των Πατρών εγκαταστάντες αλλαχόσε ή μετατεθέντες υπό της Κυβερνήσεως καιό υπάλληλοι· τρεις απεβλήθησαν συνωδά τω άρθρω 34 του Κανονισμού, ο δ' απηνής θάνατος αφήρπασεν εκ των τάξεων ημών τρεις προσφιλεστάτους συναδέλφους, τους Κ. Πορφυρόπουλον, φοιτητήν, Ν. Τσαούσην, πρωτοδίκην και Αναστάσιον Μητσόπουλον, Εφέτην. Των δ' εταίρων 142 διεγράφησαν ως μη συμμορφωθέντες προς το άρθρον 45 του κανονισμού, ή απεβλήθησαν συνωδά τω άρθρω 47 του κανονισμού, τον δε πάσι προσφιλέστατον Λάμπρον Παναγόπουλον άωρος αφήρπασε θάνατος. Ήδη τα μεν μέλη του συλλόγου ανέρχονται εις 507 τακτικά, δύο επίτιμα και 9 αντεπιστέλλοντα, οι δ' εταίροι εις 100.

Β.

ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Εις 21 τακτικάς και εκτάκτους συνεδρίας συνήλθεν ο σύλλογος κατά το έτος τούτο, το δε συμβούλιον, εις 32. Των συνεδριών του συλλόγου αι πλείσται κατηναλώθησαν εις μόνην την εκλογήν νέων μελών, κατά το άρθρον 7 του Καταστατικού του συλλόγου, πλην της Δης της γενομένης τη 31η Ιουλίου 1892, καθ' ην ανεγνώσθη η ένεκα των αναφυεισών δυσχερειών, περί ων είρηται ήδη, μη εγκαίρως αναγνωσθείσα, έκθεσις της εξελεγκτικής των πράξεων των προκατόχων ημών επιτροπής· αι δε λοιπαί ησχολήθησαν εις τε την εκλογήν νέων μελών και εις ζητήματα αφορώντα εις την προαγωγήν της τε υπολήψεως και των συμφερόντων του συλλόγου· οίον εις την έγκρισιν της υπό του συμβουλίου προταθείσης υποδοχής των τη 10η Ιουλίου π. έτους δια της πόλεως ημών διελθόντων Γερμανών γυμναστικών, την προκήρυξιν και εκτέλεσιν κολυμβητικού αγώνος, την έγκρισιν καταρτισμού μουσικού θιάσου εκ μελών του συλλόγου και προωρισμένου ίαν συνοδεύη τον σύλλογον εις τας εορτάς και εκδρομάς αυτού κλπ., εις την εισαγωγήν της δια ποδηλάτων και επί σκοπόν βολής ασκήσεως των μελών, εις την έγκρισιν κατασκευής μεταλλίων ή σημάτων, φερομένων υπό των μελών, έτι δε και σημαίας του συλλόγου, εις την προκήρυξιν και τέλεσιν δημοσίων γυμναστικών αγώνων κ.λ.π. Το δε διοικητικόν συμβούλιον, αποτελούμενον υπ' εμού ως προέδρου, του αντιπροέδρου κ. Κ, Πράτσικα, του γραμματέως κ. Κ. Θεοδώρου, του επόπτου των ασκήσεων κ. Ιω. Κρητικού, του εφόρου των του γυμναστηρίου οργάνων, κ. Π. Παπαγεωργίου, και των συμβούλων κ.κ. Ευαγγέλου Καρόκη, Αθηνοδώρου Σωτηριάδου και Προκλέους Παπαρρούπα, κατά τας προειρημένας 32 συνεδρίας, ησχολήθη εις τε την προπαρασκευήν και βάσανον των εις τον σύλλογον υποβαλλομένων προτάσεων και εις πάντα τα ζητήματα τα αφορώντα εις την εσωτερικήν διοίκησιν του συλλόγου και την αξιοπρεπή παράστασιν αυτού. oπόσον δ΄εν αδελφική συμπνοία ειργάσθη το συμβούλιον προς επιτέλεσιν του ανατεθέντος αυτώ υπό του συλλόγου έργο, μαρτυρούσι τα πρακτικά των συνεδριών αυτού, εν οις ουδαμού φέρεται ότι αι αποφάσεις αυτού ελήφθησαν κατά πλειονοψηφίαν, άλλά πάσαι ομοφώνως και παμψηφεί, διόπερ και χάριτας ομολογώ μυρίας τοις ειλικρινώς και αόκνως μετ΄εμού συνεργασθείσι συναδέλφοις.

Γ.

ΠΕΡΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ

Γνωστού γενομένου τω διοικητικώ συμβουλίω αρμοδίως ότι προσεχώς το 14 τμήμα των γερμανών γυμναστικών η «Σαξωνία», περιοδεύον ανά την ανατολήν, θα επεσκέπτετο και την ππόλιν ημών, το διοικητικόν συμβούλιον προέτεινεν, ο δε σύλλογος ενέκρινεν, ίνα υποδεχθή αυτούς εκ των ενόντων και ξενίση κατά την βραχυχρόνιον ενταύθα διαμονήν αυτών. Και όντως, τη πρωΐα της 10 Ιουλίου, όρθρου βαθέος, καίπερ βροχής ραγδαίας πιπτούσης, άπαντα τα μέλη του συλλόγου μετά του δ. συμβουλίου, ηγουμένης μουσικής, εδεξιώσαντο τους ελθόντας γερμανούς, εγώ δε προσεφώνησα αυτούς Γερμανιστί, αντεφώνησε δε ο Πρόεδρος αυτών κ. Μπηρ, * και είτα ωδηγήσαμεν αυτούς εις το γυμναστήριον, ένθα εψάλλησαν εκατέρωθεν εθνικά άσματα, εγένοντο δε και τινές ασκήσεις επαναγαγόντες δε πάλιν αυτούς εν ήχω σάλπιγγος εις την προκυμαίαν και συνοδεύσαντες τον Πρόεδρον μέχρι του ατμοπλοίου, προσηνέγκομεν αυτώ, ως ενθύμιον, μεγαλοπρεπή στέφανον εκ δάφνης μετά μεταξίνων, Εθνικού χρώματος, ταινιών, φερουσών χρυσοίς Ελληνικοίς γράμμασι την επιγραφήν «ο Παναχαϊκός Γυμναστικός Σύλλογος τω 14ω τμήματι των Γερμανών γυμναστικών «η Σαξωνία». Η πόλις σύμπασα, συμμετασχούσα της πανηγυρικής ταύτης υποδοχής, επεδοκίμασε την πράξιν ημών και έκτοτε ήρξατο υποστηρίζουσα τον σύλλογον δια της αθρόας εγγραφη΄ς πλείστων και εγκρίτων μελών, παντός επαγγέλματος και πάσης ηλικίας, από του επιστήμονος μέχρι του εντίμου εργάτου και από του εφήβου μέχρι του πρεσβύτου. Δυστυχώς οι Γερμανοί, εν τω εθνικώ ίσως εγωϊσμώ αυτών, νομίζοντες ότι παν το απανταχού υφιστάμενον καλόν εκ Γερμανών προέρχεται, εν τη εσχάτως εκδοθείση περιγραφή του ταξειδίου αυτών ** γράφουσιν ότι «εύρον εν Πάτραις «Γερμανικόν Γυμναστικόν Σύλλογον, το πλείστον εξ εγκατεστημένων του οίκου «Fels και Σα» αποτελούμενον, τον πρώτον ον συνήντησαν εν τη εκδρομή αυτών, αφ'ότου αφήκαν το Γερμανικόν έδαφος. Τούτου δ' ένεκεν η υποδοχή εγένετο εγκαρδιωτέρα. Ηγουμένης της μουσικής, ωδηγήθημεν, γράφουσιν, εις το γυμναστήριον, εγυμνάσθημεν κτλ τω δε αξιοτίμω Διευθυντή ημών κ. W. Bier προσηνέχθη δια την πατρίδα, εις ανάμνησιν της επισκέψεως ταύτης, μεγαλοπρεπέστατος εκ δάφνης στέφανος, μετά ταινιών και αμμάτων». Το διοικητικόν συμβούλιον, μόλις εσχάτως λαβόν γνώσιν των αναωτέρω, αξ αντιτύπου, πεμφθέντος μοι υπό του αγαπητού ημών συναδέλφου κ. Αντωνίου Γκάϊγλ, διότι ο συγγραφεύς απηξίωσε φαίνεται να πέμψη και ημίν το βιβλίον, ή μάλλον ηθέλησε να μη γνωρίσωμεν ημείς το εμπεριεχόμενον αυτού, ενετείλατό μοι ίνα απευθύνω επιστολήν προς τον κ. Μπηρ και ζητήσω παρ' αυτού εξηγήσεις, δια την τερατώδη παραχάραξιν της αληθείας, ην ενέχει βιβλίον, υπό την εποπτείαν αυτού βεβαίως εκδοθέν όπερ και εγένετο *** Την αναμενομένην απάντησιν θ' ανακοινώσω εις τον σύλλογον, άμα ως λάβω αυτήν. Το επεισόδιον τούτο έστω πάσιν ημίν δίδαγμα, ίνα εν τω μέλλοντι μη κρίνωμεν τους άλλους εκ των ιδίων ημών αισθημάτων. Ημείς, υποδεχθέντες όσον οίον τε αξιοπρεπώς και πανηγυρικώς τους εντεύθεν διελθόντας Γερμανούς, επράξαμεν ότι η απροιμιώδης Ελληνική φιλοξενία επέταξεν ημίν, επιστεύσαμεν δε ότι οι φιλομαθείς γερμανοί γινώσκουσι το του Σοφοκλέους λέγοντος «Ελευθέρου ανδρός τ' αληθή λέγειν» γράφοντες δε αναμιμνήσκονται των ρημάτων του Σωκράτους, «παρά τω τύφω, καθάπερ παρά κακώ πλάστη διεστραμμένας τας των πραγμάτων εικόνας ιδείν έστιν, - Τους μεν κενούς ασκούς το πνεύμα διΐστησι, τους δε ανοήτους ανθρώπους το οίημα» Ηπατήθημεν όμως, ως προς τους δια της πόλεως ημών διελθόντας γερμανούς γυμναστικούς.

  • Όρα εν τέλει του βιβλίου
    • Die erste deutsche Meer-Turnfahart zum Hellespont 1892
      • Όρα εν τέλει του βιβλίου

Δ.

ΠΕΡΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ

Ο δε κολυμβητικός αγών, τελεσθείς τη 20 Ιουλίου π. έτους, υπερηκόντισε τας προσδοκίας και τω ν μάλλον αισιοδόξων, η δε πόλις, τη μέρα εκείνη, από φυλακής πρωΐας μέχρι νυκτός βαθείας, ετέλει αληθή πανήγυριν και συνεώρταζε μεθ' ημών. Του αγώνος, τελεσθέντος έσωθεν του μεγάλου κυματοθραύστου του λιμένος ημών, μετέσχον εν όλω 15 κολυμβηταί, ηρίστευσαν δε και εβραβεύθησαν κατά σειράν, πρώτος ο Αντώνιος Πεπανός, οινοπνευματοπώλης, μέλος του συλλόγου, διατρέξας κολυμβ΄ν περί τας 6,000 μέτρων εν διαστήματι 2 1)2 ωρών, και λαβών το α' γέρας εκ δραχ. 200, δεύτερος ο Σπ. Φάντης, λεμβούχος, διατρέξας 5,000 περίπου μ. εντός 3 ωρών, και λαβών το β' γέρας εκ δραχ. 100 και γ' ο Αριστ. Παλαιολόγος, ζαχαροπλάστης, διατρέξας 4,000 μ. εντός 3 1)2 ωρών και λαβών το γ' γέρας εκ δραχ. 50. Ο τελευταίος ούτος έκτοτε εγένετο τακτικόν μέλος του συλλόγου. Τους νικητάς συνώδευσεν άπας ο σύλλογος μετά της πόλεως, ηγουμένης μουσικής, μέχρι του Γυμναστηρίου, ένθα, συν τω γέρατι, έλαβον και στέφανον εκ δάφνης, δια χειρός του προέδρου του συλλόγου, προσφωνήσαντος αυτούς καταλλήλως. Τον κολυμβητικόν ημών αγώνα ετίμησε, προσκληθείς και ο Πρόεδρος του εν Αθήναις Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου κ. Κ. Ιω. Φωκιανός μεθ' άπαντος του διοικητικού συμβουλίου. Τας δαπάνας του αγώνος εκείνου εκάλυψαν κατά μέγα μέρος ιδιωτικαί εισφοραί, συλλεγαίσαι υπό ειδικής επιτροπής, διορισθείσης υπό του διοικητικού συμβουλίου και αποτελουμένης εκ των κ.κ. Κ. Πετραλιά, Σπ. Ζούλα, Γ. Σταμπάδου, Α. Γκάϊγλ, Δημ. Ανδρικοπούλου, Βίλπεργ Π. Α. Ρηγοπούλου, και Ιω. Χαϊδοπούλου, το Δημοτικόν συμβούλιον τη προτάσει του Δημάρχου κ. Α. Κοντογούρη, εψηφίσατο υπέρ του αγώνος 200δραχμον συνδρομήν, εφ' ω και ωμολογήσαμεν αυτώ δημοσία την ευγνωμοσύνην του συλλόγου, ο δε σύλλογος απένειμε τα γέρα μόνον. Το διοικητικόν συμβούλιον, μετά της ειδικής επί του αγώνος επιτροπής, διεσκεύασαν φιλοκάλως τας υπό του κ. Μανιάκ ευγενώς προσενεχθείσας δύο φορτηγίδας εις ωραίαν εξέδραν, ούτω δε παρέσχον την ευκαιρίαν ταις αρχαίς της πόλεως, τους προέδροις των ενταύθα συναδέλφων σωματείων και τοις μέλεσι του συλλόγου, ίνα εγγύθεν θεώνται τους αγωνιζομένους και απολαύωσιν εκείθεν του ωραίου θεάματος του τε καταστολίστου λιμένος και της πόλεως, πανηγυρικήν παρουσιαζούσης όψιν. Την εσπέραν της αυτής ημέρας, γεύμα παρατεθέν εκ μέρους του τε διοικητικού συμβουλίου και της επιτροπής, προς τιμήν των αγωνιστών και του τιμήσαντος τον αγώνα ημών διοικητικού Συμβουλίου του εν Αθήναις Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου, εις ο, προσκληθείς, έλαβε την πρωτεύουσαν θέσιν ο κ. Δήμαρχος της πόλεως ημών, επεσφράγισε την πανήγυριν, ην τόσον επιτυχώς ετέλεσεν ο ημέτερος σύλλογος τη ημέρα εκείνη.

Ε.

ΠΕΡΙ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΙΑΣΟΥ

Αλλά το μονιμώτερον έργον του συλλόγου ημών, εφ' ω δικαίως θα καυχάται καθ' άπαντα τον μέλλοντα μακρόν αυτού βίον, είναι ο καταρτισμός του μουσικού θιάσου. Ως γνωστόν τοις πάσιν, η γυμναστική τότε μόνον επιτυγχάνει του υπ' αυτής επιδιωκομένου σκοπού, όταν, συν τω σώματι γυμνάζη και την ψυχήν· τι δε δύναται κάλλιον της μουσικής να διαπλάση και επιρρώση την ψυχήν; Ουδείς πιστεύω έστιν ο τα'ναντία φρονών. Αλλ' ο καταρτισμός μουσικού θιάσου εν τόπω, μη λαβόντι άχρι τούδε ουδαμόθεν σπουδαίαν ώθησιν προς καλλιέργειαν της μουσικής, αποθαρρυνθέντι δε και εκ των άχρι τούδε προς τούτω γενομένων επανειλημμένων αλλ' ατυχών αποπειρών, μόνον παράτολμος εθεωρήθη η απόφασις ημών και δια τούτο πολλαχόθεν απηυθύνοντο ημίν φιλικαί και από χρηστού του συνειδότος απορρέουσαι συμβουλαί, ίνα μη εκτεθώμεν εις προφανή αποτυχίαν, επιζητούντες την επιτυχίαν πραγμάτων ακατορθώτων. Εν τούτοις ο σύλλογος ημών έδειξε και άπαξ έτι ότι ο επιμένων νικά, όταν εργάζηται ουχί φιλοδόξως αλλά φιλοτίμως. Υπερενικήσαμεν λοιπόν τη υλική αρωγή απάντων ανεξαιρέτως των συναδέλφων μελών του συλλόγου, τα εις ομοίου είδους επιχειρήσεις απιπροσθούντα εμπόδια και εμτ' ολίγον εσόμεθα εις την ευάρεστον θέσιν ίνα πείσωμεν τους συνδραμόντας ημάς, ότι δεν έδωκαν εις μάτην τον οβολόν αυτών· διότι θίασος εκ 43 λογάδων μελών του Παναχααϊκού Συλλόγου αποτελούμενος, ευπρεπή και κοσμίαν αμφίεσιν περιβεβλημένος και φέρων ανα χείρας μουσικά όργανα πρωτίστης ποιότητος, εκ του εργοστασίου του πεφημισμένου εν Μιλάνω οργανοποιού G. Pelliti, ου μόνον θα ηγείται ημών εν τε ταις εκδρομαίς και ταις εορταίς του συλλόγου και του Έθνους, αλλά θα τέρπη και το κοινόν της πόλεως ημών τετράκις του μηνός, ανακρούων δημοσία παντοία μέλη*

Και οι μεν την μεγίστην προσενεγκόντες υλικήν συνδρομήν εις τον καταρτισμόν του μουσικού ημών θιάσου ο «Ευρυπίδης». του διδάξαντος κατά το π. θέρος ενταύθα και ο θεατρώνης κ. Κ. Θέμελης διότι ο μεν δραμματικός θίασος έδωκεν ευεργετικήν και πανηγυρικήν υπέρ του συλλόγου παράστασιν, ο δε κ. Θέμελης εδωρήσατο αυτώ το εκ των εισπράξεων της εσπέρας εκείνης αναλογούν αυτώ μερίδιον, όπερ προς 15 % επί των εισπράξεων, ανήρχετο εις 400 περίπου δραχμάς. Ούτω δε αι εκ της παραστάσεως εισπραχθείσαι δραχμαί 1424,90, μεθ' ετέρων χιλίων ψηφισθεισών υπό του συλλόγου, επήρκεσαν εις την αγοράν των αναγκαιούντων ημίν το πρώτον μουσικών οργάνων· το συμβούλιον, εντολή του συλλόγου, απηύθηνε θερμά ευχαριστήρια γράμματα εις τε τον θιασάρχην κ. Αρνιωτάκην και τον υπ' αυτόν θίασον, και τον κ. Κ. Θέμελην. Αλλά και οι αποτελούντες την ορχήστραν την συνοδεύουσαν τας παραστάσεις εν τω θεάτρω και ο κ. Β. Καράμπελας, διευθυντής των καταστημάτων του αερίου φωτός, εδωρήσαντο ημίν οι μεν, την νόμιμον αμοιβήν της εσπέρας εκείνης, ο δε, το αντίτιμον του καέντος αερίου φωτός, εφ' ω και κεφράζομεν αυτοίς και δημοσία την ευγνωμοσύνην ημών. Εάν και το δημόσιον έπέτρεπε και την εκτύπωσιν των εισιτηρίων εφ' απλού και ουχί σεσημασμένου χάρτου, ως συνήθως ποιεί, προκειμένου περί αγαθοεργού ή κοινωφελούς σκοπού, αι εκ της παραστάσεως εισπράξεις ημών θα ήσαν υπέρτεραι κατά 300 περίπου δραχμάς.

Μετά πόσης δε προθυμίας ηγόραζον οι συμπολίται ημών τα υπό του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου προσφερόμενα αυτοίς εισιτήρια του θεάτρου, μαρτυρεί το ποσόν των ακαθαρίστων ειπράξεων, ανελθόν εις 1700 περίπου δραχμάς. Πλείστοι έδιδον ημίν το αντίτιμον των εισιτηρίων και πλέον έτι, χωρίς να λαμβάνωσιν αυτά, και τούτο ίνα πωληθώσι προς άλλους προς αύξησιν του δια την μουσικήν απαιτουμένου κεφαλαίου.

Ο σύλλογος εψηφίσατο έτι και δραχ. 250 κατά μήνα προς καταρτισμόν και συντήρησιν του σχολείου της μουσικής.

Λεπτομερείας περί των δαπανών τούτων θα ίδητε, κύριοι συνάδελφοι, εν τω απολογισμώ του κ. Ταμίου του συλλόγου, ον λαμβάνω την τιμήν να υποβάλλω εις τον έλεγχον της υφ' υμών μετ' ολίγον εκλεχθησομένης εξελεγκτικής επιτροπής. Καθήκον όμως εμόν ηγούμαι απαραίτητον ίνα και δημοσία εκφρράσω την ευγνωμοσύνην του διοικητικού συμβουλίου τω συναδέλφω ημών κ. Ευαγγέλω Καρόκη, διαξαγαγόντι μετά της διακρινούσης αυτόν αυστηρότητος και εμπορικής ακριβείας τας μετά του οργανοποιού Pelliti διαπραγματεύσεις, δι ων ου μόνον όργανα πρωτίστης ως προείρηται, ποιότητος επρομηθεύθημεν, αλλά και των τιμών σπουδαιοτάτην ελάττωσιν επετύχομεν. Πλην μετ' ολίγον, τα προμηθευθένα όργανα εδείχθησαν ανεπαρκή, διότι νέα μέλη του συλλόγου επιμόνως απήτησαν και κατετάχθησαν εις τον μουσικόν ημών θίασον. Την έλλειψιν ταύτην των οργάνων το συμβούλιον έγνω να θεραπεύση δι οικονομικού συνδυασμού, επωφελούς τω τε συλλόγω και τοις μέλεσι του θιάσου Επειδή πολλοί των μουσικών ημών εξεδήλωσαν την επιθυμίαν ίνα προμηθευθώσιν ίδια όργανα, ένιοι δε τούτων εστερούντο του αμέσως απαιτουμένου χρήματος προς αγοράν αυτών, το συμβούλιον, τη εγκρίσει του συλλόγου, επρομηθεύθη εν όλω 14 νέα όργανα ων τα μεν δύο, δαπάναις αυτού του συλλόγου, ως απαραίτητα, μετά την προσθήκην των νέων μουσικών, τα δε 12, δια λογαριασμόν των εφιεμένων την τούτων κτήσιν υποχρεοθέντων πρότερον δια του από 24 Μαρτίου ενεστώτος έτους και υπ' αριθ, 12,364 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Πατρών κ. Νεζερίτου, να καταβάλλωσι κατά μη΄να εις το ταμείον του συλλόγου δραχμάς 10 μέχρις αποπληρωμής, ποιώνται δε χρήσιν μόνον τοιούτων δια τε την κατ' οίκον μελέτην, την εν τω σχολείω διδασκαλίαν και την εν δημοσίοις τόποις ή ταις εορταίς του συλλόγου ανάκρουσιν μουσικών συνθθέσεων, των ομοειδών του συλλόγου οργάνων μενόντων εις αποκλειστικήν χρήσιν των διαδεξαμένων αυτούς συναδέλφων. Τούτω δε τρόπω ο μουσικός ημών θίασος αποτελείται ήδη εκ 43 μελών, τα δε ίδια του Συλλόγου όργανα ανέρχονται εις 31, άπερ ησφαλίσαμεν κατά του πυρός παρά τη «Βορειο-Βρετανική εμπορική ασφαλιστική εταιρία».

Προς συμπλήρωσιν της ιστορίας ούτως ειπείν, των μουσικών οργάνων, οφείλω να μνημονεύσω ευφήμως του ονόματος του βουλευτού της επαρχίας ημών κ. Α. Ρικάκη της ενεργεία του οποίου δις επετράπη ημίν υπό της Σ. Κυβερνήσεως η ατελής αυτών εισαγωγή. Ο τε σύλλογος και το συμβούλιον επανελημμένως εξέφρασαν τω κ. Ρικάκη την ευγνωμοσύνην αυτών ανθ' ων ευ έπαθον.

Και περί ομοιομόρφου δε στολής των μουσικών εμεριμνήσαμεν εγκαίρως· μετ΄ου πολύ δε θα φέρωσιν άπαντες ευπρεπή και κοσμίαν περιβολήν, ανταξίαν του τε συλλόγου και της κοινωνικής των μουσικών ημών θέσεως. Και εν τη περιπτώσει ταύτη κατεφύγομεν εις έτερον οικονομικόν συνδυασμόν, ένεκεν απορίας του ταμείου του συλλόγου. Ο τελευταίος μειοδότης (διότι η κατασκευή των στολών εν γένει απεφασίσθη δια διαγωνισμού) κ. Δ. Γαΐτας εμπορορράπτης και εις των υπό πάσαν έποψιν καλών ημών μουσικών, επιθυμών να διευκολύνει τον σύλλογον, συνήνεσεν ίνα το αντίτιμον των στολών συν τω πηλικίω κ.τ.λ. καταβάλληται αυτώ κατά μηνιαίς δόσεις, αναλόγως της εκάστοτε ευπορίας του ταμείου. Ούτω δε παρεκάμψαμεν και τον οικονομικόν τούτον σκόπελον και ήδη απομένει τοις διαδόχοις ημών η μέριμνα περί κατασκευής των αναλογίων και λοιπών επίπλων, απαραιτήτων εις δημοσίαν ανάκρουσιν μελών.

Εάν τις των ευπόρων και φιλομοτυσών συμπολιτών ημών ανελάμβανε ν' απαλλάξη τον σύλλογον των δαπανών τούτων, μέγα θα διέπραττεν αγαθόν. Τις οίδε! Η πόλις ημών δεν στερείται παραδείγματα παρομοίων γενναιοδωριών.

Η στολή των μουσικών ημών απαρτίζεται εξ αμπέχονος εξ ερέας, μέλανος χρώματος, μετά κυανού περιλαιμίου, σκελέας του αυτού χρώματος, μετά λεπτοτάτων κυανών παρυφών και πηληκίου ομοίυο τω των αξιωματικών του ημετέρου πολεμικού ναυτικού. Αντί του βασιλικού στέμματος, τα των ημετέρων μουσικών πηλήκια θα φέρωσι το μονόγραμμα του συλλόγου εντός κλάδων δάφνης, κάτωθεν δε λύραν.

Η στολή είναι το μόνον δώρον του συλλόγου προς τους μουσικούς οίτινες, τακτικά μέλη όντες, καταβάλλουσι προθύμως την μηνιαίαν αυτών εισφοράν,

Την επίβλεψιν της εν τω σχολείω της μουσικής τηρητέας τάξεως και την άμεσον θεραπείαν των απολύτων αυτού αναγκών, το δ. συμβούλιον ανέθετο εις τρία των εαυτού μελών· τος κ. Κ. Πράτσικαν αντιπρόεδρον Ε. Καρόκην, σύμβουλον και τον γραμματέα Κ. Θεοδώρου, όστις είναι και μέλος του θιάσου. Μετά πόσης δ' επιμελείας και αφωσιώσεως εξετέλεσαν το ανατεθέν αυτοίς έργον οι συνάδελφοι ημών, μαρτυρεί η καταπληκτική πρόοδοςτων εν τω σχολείω διαδσκομένων και η εν αυτώ τηρειθείσα και τηρουμένη απαράμιλλος τάξις.

Ως διδάσκαλον της μουσικής ημών προσελάβομεν επί τριετίαν τον μουσικοδιδάσκαλον κ. Σ. Μπίτσην, μέλος του συλλόγου αντι δραχ. 140 κατά μήνα. Ο ζήλος μεθ' ου εκτελεί το ανατεθέν αυτώ ευγενές αλλά λίαν επίπονον έργον ο κ. Μπίτσης, υπερηκόντισε τας προσδοκίας απάντων ημών· διότι ενώ είναι υπόχρεος να διδάσκη επί δύο μόνον καθ' εκάστην ώρας, κατά τας εργασίμους ημέρας, ου μόνον υπερδιπλάσιον χρόνον εις την διαδσκαλίαν καταναλίσκει, αλλά και ουδεμίαν εξαίρεσιν ποιείται ματαξύ εργασίμων ημερών και εορτών, μη αργήσας ουδέ ακτά την ημέραν της ονομαστικής αυτού εορτής.

Εις τον διακαή ζήλον του μουσικοδιδασκάλου και την επιμέλειαν και μουσικήν ευφυΐαν των μελών του θιάσου, οφείλεται η υπερπήδησις των πολλαπλών κωλυμάτων, των επιπροσθούντων εις ομοίου είδους επιχειρήσεις και η περί την εκμάθησιν της θείας του Απόλλωνος τέχνης προκοπή των συναδέλφων ημών, εφ' ω και ο Σύλλογος συγχαίρει αυτοίς αδελφικώς.

Ως σχολείον μουσικής ενωκιάσαμεν επί τριετίαν οικίαν, πεπαλαιωμένην μεν, πλην εν κεντρική θέση κειμένην και πληρούσαν απάσας τας ανάγκας του μουσικού ημών θιάσου, αντί δρασ. τριάκοντα κατά μήνα.

Άχρι τούδε την εσωτερικήν υπηρεσίαν του σχολείου εξετέλουν δυο οψοκομισταί, διανυκτερεύοντεςεν αυτώ και λαμβάνοντες αμφότεροι κατά μήνα ως αμοιβή δραχ. 8. Ήδη δε των αναγκών του σχολείου πολλαπλασιασθεισών, δια την επικειμένην μάλιστα δημοσίαν εμφάνισιν του θιάσου, οπότε η τε εις τους μουσικούς διανομή και η φύλαξις των μουσικών συνθέσεων, η τοποθέτησις και άρσις των αναλογείων κ.λπ. απαιτεί άνθρωπον ικανόν, παρακολουθούντα τον θίασον απανταχού, το συμβούλιον προσέλαβεν αντί δραχ. 25 κατά μήνα, ίδιον κλητήρα, δεδοκιμασμένης ικανότητος, υπόχρεων ου μόνον να εκτελή πάσαν υπηρεσίαν, αναγομένην εις την μουσικήν εν γένει, αλλά και να τοιχοκολλά τας προς συνεδρίαν προσκλήσεις και λοιπάς ειδοποιήσεις του Συλλόγου, διόπερ άχρι τούδε εδαπανώμεν υπέρ τας 6 δραχμάς κατά μήνα εις παίδας, του εισπράκτορος ημών μη επαρκούντος ίνα εκτελή και την υπηρεσίαν ταύτην.

Η μισθοδοσία του νέου κλητήρος άρχεται από της 1ης επιόντος μηνός Ιουνίου οπότε προστεθήσονται 11 μόνον δραχ. κατά μήνα εις τας δαπάνας της μουσικής μετά την αφαίρεσιν των δραχ. 8, των διδομένων άχρι τούδε τοις οψοκομισταίς και των 6, των δαπανωμένων προς τοιχοκολλήσεις.

Προς συμπλήρωσιν του περί μουσικής κεφαλαίου, προτίθημι ότι τη προτάσει του συμβουλίου και τη εγκρίσει του Συλλόγου, προεκυρήχθη ποιητικός διαγωνισμός μεταξύ των μελών αυτού, προς σύνθεσιν καταλλήλου εμβατηρίου του Συλλόγου και ύμνου προς την γυμναστικήν, άπερ, καταλλήλως μελοποιούμενα προς βήμα και άσμα, ν' ανακρούωσιν οι μουσικοί, να άδωσι δε και τα μέλη. Κατ' αμφοτέρους του διαγωνσιμούς κατήλθον ουκ ολίγοι εις τον αγώνα, όπερ δηλοί ότι ο Σύλλογος ημών εγκλείει και ποιητάς εν τοις κόλποις αυτού, εβραβεύθη δε από των υπό του συμβουλίου ορισθέντων εκάστοτε κριτών, ο αυτός δι' αμφότερα τα ποιήματα ποιητής, ο κ. Γ. Κυριτσόπουλος, ιατρός.

Οι κριταί, οι το εμβατήριον κρίναντες ήσαν οι κ. κ. Δ. Παπανικολάου, Γυμνασιάρχης, Γ. Γέγλες, καθηγητής γυμνασίου, Όθων Βαχατώρης, ιατρός και Ν. Σολιώτης δικηγόρος· οι δε τον ύμνον κρίναντες οι κ.κ. Δ. Μελισσηνός ιατρός και Χαρίλαος Διγενόπουλος, Κ. Φιλόπουλος και Κ. Γκότσης δικηγόροι· αμφοτέρων των επιτροπών προήδρευον εγώ, συνωδά τω άρθρω 13 του κανονισμού, ουδαμώς όμως συνετέλεσα εις την εξαγγελίαν της πεφωτισμένης των κριτών κρίσεως καθό πεζότατος και απηλλαγμένος εντελώς, ευτυχώς, της των ποιητών νόσου.

Μετά την έγκρισιν των ποιημάτων, απεφασίσθη υπό του Συλλόγου η μελοποίησις αυτών. Και το μεν εμβατήριον εμελοποίησαν οι μουσικοδιδάσκαλοι κ.κ. Διοδάτος δε Γράτσια και Σπ. Μπίτσης, τον δε ύμνον άχρι του΄δε μόνος ο μουσικοδιδάσκαλος κ. Ιωσήφ Λιμπεράλης. Ο διευθυντής της μουσικής της φρουράς των Αθηνών κ. Ανδρ. Σάϊλερ, εις ον, ως κριτήν κατάλληλον, υπεβλήθησαν υπό του συμβουλίου, αποφάσει του Συλλόγου, αι δυο του εμβατηρίου μουσικαί συνθέσεις ανωνύμως, υπό τους αριθμούς 1 και 2, προς εκλογήν της κρείσσονος, προέκρινε την του μουσικοδιδασκάλου κ. Σπ. Μπίτση, ως ευεκτελεστοτέρανκαι μάλλον της του κ. Διοδ. δε Γράτσια αρμόζουσαν εις βήμα και εις άσμα. Αμφοτέρας τας συνθέσεις ταύτας θ' ανακρούωσιν οι μουσικοί ημών.

Ο κ. Σάϊλερ επί τη δοθείση αυτώ ευκαιρία ου μόνον έσχε την ευγενή προθυμίαν να επιστρέψη ημίν το βραβευθέν εμβατήριον γεγραμμένον ιδία δι' έκαστον μουσικόν όργανον, αλλ' εδωρήσατο τω Συλλόγω δια τον θίασον αυτού δύο ιδίας μουσικάς συνθέσεις εμβατηρίων, λίαν επαινεθείσας υπό του μουσικοδιδασκάλου ημών κ. Μπίτση. Το δ. συμβούλιον εντολή του Συλλόγου εξέφρασε τοις προμνησθείσιν αόκνους εργάταις, του καλού, κ. κ. Γ. Κυρίτσοπούλω, τω ποιητή και τοις μουσικοδιδασκάλοις Α. Σάϊλερ, Σπ. Μπίτση και Διοδάτω δε Γράτσια τας θερμάς αυτού ευχαριστίας.  • Κακώς λέγομεν και γράφομεν «παιανίζει η μουσική»· διότι παιανίζω σημαίνει παρά τοις αρχαίοις ψάλλω ύμνον, παιάνα, προς τον Απόλλωνα, τον και Παιάνα επονομαζόμενον, («Ιήιε Δήλιε, Παιάν»). Οι αρχαίοι, δι έκαστον μουσικόν όργανον είχον και ίδιον ρήμα· οίον λυρίζω, κιθαρίζω ή ψάλλω (διότι το ρήμα ψάλλω δεν έχει παρ' εκείνοις την σημασίαν του άδω, ην έδωσαν έπειτα εις αυτό οι εκκλησιαστικοί, αλλά την του άπτεσθαι χορδής), σαλπίζω, αυλίζω, τυμπανίζω, κυμβαλίζω κτλ. Άδοντες δε δια ζώσης φωνής, έλεγον άδω ή μέλπω, ύμνον δε άδοντες, έλεγον υμνωδώ. Παιάνες ακολούθως απευθύνοντο και προς άλλους Θεούς και επιφανείς άνδρας· ωσαύτως παιάνες εκλήθησαν και άσματα εμβατήρια (marches),εις τιμήν του Άρεως κτλ. αλλ' αείποτε ήδοντο δια ζώσης φωνής.

Τα μουσικά δε όργανα δεν παιανίζουσιν αλλ' ηχούσιν. Επειδή δε το κρούω σημαίνει κτυπών κάμνω κρότον ή ήχον, εξ ου και προανάκρουσμα, δυνάμεθα να λέγωμεν «οι μουσικοί (και ουχί η μουσική, όπερ δεν έλεγον οι αρχαίοι), ανέκρουσαν παντοία μέλη». «Φαντασθήτε, γράφει ο αείμνηστος Ι. Σκυλίσσης, εν τη «Ποικίλη Στοά» του έτους 1885, περί τοιούτων και άλλων ομοίων γλωσσικών σφαλμάτων πραγματευόμενος, το να λέγωμεν ημείς σήμερον παιανίζω, προκειμένου περί μουσικών οργάνων, ηχούντων πόλκας ή μαζούρκας, ή και αποσπάσματα μελοδραμάτων, πόσον είναι άκυρον τε και άτοπον».


ΣΤ.

ΠΕΡΙ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΒΟΛΗΣ

Αλλά μη τις νομίση ότι το συμβούλιον, μεριμνόν και τυρβάζον περί την μουσικήν παρημέλησε τα αφορώντα εις την του σώματος γυμνασίαν εν γένει. Πολλού γε δει! διότι ου μόνον τα σχεδόν άχρηστα του γυμναστηρίου όργανα βαθμηδόν επιδιόρθωσεν ή ανεκαίνισεν, αλλά και νέα, ιδίαις δαπάναις, κατεσκεύασε προς όσον οίον τε δυνατήν ελάττωσιν των μεγάλων του δημοσίου γυμναστηρίου ελλείψεων, ως μαρτυρεί το βιβλίον του υλικού του Συλλόγου και ως αντελήφθησαν οι κατά τους άρτι τελεσθέντας γυμναστικούς αγώνας παραστάντες συμπολίται και συνάδελφοι ημών· διότι ου μόνον εις τα δύο υπαρχοντα μονόζυγα προσεθέσαμεν έτερα δύο, και το περιβάλλον το τε ιππικόν και το απλούν εφαλτήριον κατεστραμμένον δέρμα αντεκατεστήσαμεν δια νέου στερεού, και των διζύγων απάντων τα βεβλαμμένα τμήματα ανενεώσαμεν και δια στερεών συνδέσμν την προς άλληλα συναρμογήν ενισχύσαμεν, αλλά και όλως νέον κινητόν δίζυγον κατεσκευάσαμεν, εφ' ού διεγωνίσθησαν οι αγωνισταί εις τους αγώνας και αμφίσφαιρον σιδηρούν, βάρους 54 οκάδων εν τοις ενταύθα χυτηρίοις εχύσαμεν, και ούτως επληρώσαμεν σπουδαίαν του γυμναστηρίου έλλειψιν.

Ίνα δε καθωραΐσωμεν πως το γυμναστήριον έσωθεν πειεφράξαμεν στενήν λωρίδα γύρωθεν παρά το περιτοίχισμα αυτού και εφυτεύσαμεν εν αυτή αναρριχώμενα φυτά, ιδίως κισοούς, δενδρύλλια και άνθη· ούτω δε, συν τω χρόνω προϊόντι, περικαλυφθήσεται η εσωτερική επιφάνεια του περιτοιχίσματος δια φυσικού θαλερωτάτου επενδύματος.

Πλην δε των συνήθων εν τοις γυμναστηρίοις ασκήσεων, και ετέρας, νέας όλως και πρωτοφανείς εν τη πόλει ημών εισηγάγομεν, την της ποδηλασίας και την της επί σκοπόν βολής, ου μόνον άνευ δαπάνης, αλλά και επί μελλούση ωφελεία του ταμείου του Συλλόγου· διότι την προμήθειαν των δια την διδασκαλίαν αμφοτέρων των ασκήσεων τούτων αναγκαίων ποδηλάτων και όπλων ανέλαβον εγώ, επί ιδία ευθύνη, πιστωθείς υπό των ασχολυομένων εις την εμπορίαν τοιούτων ειδών κ.κ. Δ. Αγγελοπούλου, Ιω. Μητροπούλυο ακι Χ. Αβδελλοπούλου και πληρώνων αυτοίς το εκάστοτε εκ των διδάκτρων εισπραττόμενον χρήμα· ούτω δε ο Σύλλογος κατέστη ήδη κύριος ενός ποδηλάτου και ενός πιστολίου συστήματος Flombert, μετ' ου πολύ δε εις την περιουσίαν αυτού προστεθήσονται τρία εισέτι ποδήλατα και όπλον λειτουργούν δια συμπεπυκνωμένου αέρος. Η αγοραία τιμή των οργάνων τούτων εν γένει ανέρχεται εις δραχ. 1390· εάν δ' υποτιμήσωμεν ήδη ταύτα, δια την εκ της χρήσεως επελθούσαν αναγκαίαν μείωσιν της αξίας αυτών, δυνάμεθα να υπολογίσωμεν το δι' αυτών προστεθησόμενον κεφάλαιον εις την ουσίαν του Συλλόγου εις δραχ. 800 περίπου.

Περί της ωφελείας αμφοτέρων των ασκήσεων τούτων κρίνω περιττόν να είπω τι, ιδίως δε περί της ποδηλασίας· διότι μετά την μακράν διαμάην των υπερασπιστών και των κατηγόρων αυτής, οι πρώτοι ήραντο νίκην περιφανή, το δε ποδήλατον υπηρετεί ήδη ου μόνον τα άτομα, αλλά και τας κυβερνήσεις, ποιουμένας τούτου χρήσιν εις τε την υπηρεσίαν των ταχυδρομείων και τηλεγράφων, ως και εις την των στρατευμάτων.

Δικαίως λοιπόν δύναται να καυχηθή ο ημέτερος Σύλλογος, ότι πρώτος εισήγαγε και εδίδαξεν εν Πάτραις δημοσία την της ποδηλασίας άσκησιν· οι δε ερασταί ταύτης τοσούτον εν τάχει επληθύνθησαν, ώστε ενεθάρρυναν το δ. συμβούλιονίνα προκηρύξη και αγώνας δια ποδηλάτων, τελεσθησομένους, τη μερίμνη των διαδόχων ημών, τον προσεχή Σεπτέμβριον.

Αμφότερα τα τμήματα, του τε ποδηλάτου και της επί σκοπόν βολής, διευθύνει, υπό την εποτείαν του εφόρου των οργάνων κ. Πέτρου Παπαγεωργίου, ο ακάματος συνάδελφος ημών κ. Πέτρος Διαμαντόπουλος όστις δικαίως δύναται να κληθή η δεξιά χειρ του διοικητικού συμβουλίου. Την δε ποδηλασίαν πρώτος εδίδαξεν εν τω σχολείω αφιλοκερδώς, ο συνάδελφος ημών κ. Κωνστ. Α. Γεωργόπουλος, δεξιώτατος ποδηλατιστής, εφ' ω και εκφράζομεν και δημοσία αμφοτέροις την ευγνωμοσύνην ημών.


Ζ.

ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Αι ασκήσεις των μελών και εταίρων εξηκολούθησαν αδιάκοποι εν τω Γυμναστηρίω καθ' άπαν το έτος, οι δ' εν αυτώ συνερχόμενοι ήσαν πολυπληθείς· ως δε και κατά την ημέραν των προσφάτως τελεσθέντων αγώνων είπον, ουδέποτε ουδ' άπαξ η ελαχίστη ανεφύη έρις μεταξύ των γυμναζομένων, όπερ δηλοί ότι η ψυχή συγγυμνάζεται τω σώματι δια της γυμναστικής.

Πόσον δε επερρώσθησαν αι μυϊκαί των γυμναζομένων δυνάμεις και προήχθη η των σωμάτων αυτών ευκαμψία, εδίχθη καταφανώς κατά τους προμνησθέντας αγώνας ημών καθ' ους νέοι, πρότερον πλαδαροί τας σάρκας και καχεκτικοί την όψιν , εν διαστήματι ενιαυτού κατέστησαν ρωμαλέοι και ανθηροί, κινούμενοι μετά πολλής ευκαμψίας και χάριτος και εκτελούντες θαυμάσια γυμνάσια.

Αι ασκήσεις εν γένει, συντακτικαί τε και οργανικαί, εγένοντο υπό την οδηγίαν του επόπτου κ. Ιω. Κρητικού, του εφόρου του γυμναστηρίου οργάνων κ. Π. Παππαγεωργίου, αρίστου γυμναστού, εκπαιδευθέντος εν Λειψία, και των αφιλκερδώς προσενεχθέντων κ. Γ. Κυριτσοπούλου, ιατρού, του ποιητού του ημετέρου Συλλόγου, και Γ. Μπούμπα, Ελληνοδιδασκάλου, εφ' ω και εκφράζομεν και δημοσία την ευγνωμοσύνην ημών.

Και περί των εις Αθήνας απερχομένων συναδέλφων, σπουυδής χάριν, εμερίμνησε το διοικ. συμβούλιον και έλαβε παρά της διοικήσεως του «Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου» την άδειαν ίνα συνεχίζωσιν ούτοι τας γυμναστικάς αυτών ασκήσεις εν τω εκείσε δημοσίω γυμναστηρίω, κατά τον χρόνον της εις το Πανεπιστήμιον φοιτήσεως αυτών.


Η.

ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ Η ΣΗΜΑΤΩΝ

Το διοικητικόν συμβούλιον, φρονούν ότι τα μέλη του Συλλόγου δέον να φέρωσι διακριτικόν τι σήμα κατά τας επισήμους εορτάς του Έθνους ή του Συλλόγου εψηφίσατο την κατασκευήν ιδίου μεταλλίου ή σήματος, εκ λευκού μετάλλου, σχήματος στρογγύλου, φέροντος επί της μιάς μεν των επιφανειών αυτού, τον χρόνον της ιδρύσεως του Συλλόγου (1891), επί δε της ετέρας, τον τύπον της σφραγίδος αυτού, ήτοι εν τω μέσω Ηρακλήν ροπαλοφόρον και περί αυτόν τας λέξεις «Παναχαϊκός Γυμναστικός Σύλλογος». Το μετάλλιον κατεσκευάσθη εν Λειψία υπό την εποπτείαν του κ. Φωκίωνος Παπά Ναούμ, προξένου της Ελλάδος, και θείου του ημετέρου συναδέλφου κ. Π. Παπαγεωργίου, κατά πρότυπον εκλεχθέν και εγκριθέν υπό του συμβουλίου μεταξύ τριών αποσταλέντων ημίν εκείθεν ως δειγμάτων, εκ των εν χρήσει προς τοιούτον σκοπόν εν Γερμανία. Τον χυτήρα εν ω εχύθησαν τα μετάλλια και ου η αξία ανέρχεται εις 50 γερμανικάς μάρκας, κατέχει ως κτήμα του Συλλόγου ο κ. Φ. Παππά-Ναούμ εν Λειψία, ίνα, όταν εξαντληθώσι τα νυν χυθέντα, δύνηται ο Σύλλογος να προμηθεύηται έτερα δι ήσσονος ή πρότερον δαπάνης..

Σημαία του Συλλόγου. Η έλλειψις καταλλήλου και συναδούσης τη αξιοπρεπεία του Συλλόγου σημαίας εγένετο αισθητή από των πρώτων ημερών της διοικήσεως ημών, διό και αδεία του Συλλόγου, κατασκευάσαμεν τοιαύτην όσον οίον τε καλήν, εδαπανήσαμεν δε δραχ. 386,60.

Η σημαία ημών είναι μεν προσομοία τη των συνταγμάτων του στρατού κατά το σχήμα, διαφέρει δε, διότι είναι μείζων εκείνης κατά 0,25 του μ. κατά τε μήκος και πλάτος και εν τω μέσωφέρει εκατέρωθεν τον τύπον της σφραγίδος ημών, ώσπερ και τα μετάλλια, εζωγραφημένον υπό του εν Αθήναις ονομαστού προσωπογράφου κ. Προσαλέντη.

Σχέσεις του Συλλόγου. Ο ημέτερος Σύλλογος πλην της μετά των ενταύθα σωματείων αδελφικής συμβιώσεως, διατελεί εις πνευματικήν επικοινωνίαν μετά του εν Αθήναις «Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου», του «Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού», του «Ποδηλατικού Συλλόγου Αθηνών», της εν Αθήναις εταιρείας «ο Ελληνισμός» και του εν Κερκύρα άρτι συστάντος «Γυμναστικού Συλλόγου». Ο «Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος». όστις δικαίως δύναται να ονομασθή πατήρ του ημετέρου, προτιθέμενος να τελέση τους ετησίους αυτού αγώνας κατά τον παρελθόντα Απρίλιον, προσεκάλεσε τον ημέτερον Σύλλογον, λίαν φιλοφρόνως, ίνα παραστή, εις δυνατόν, σύσσωμος και συμμεθέξη τούτων δια των μάλλον ησκημένων εκ των μελών αυτού. Ο Σύλλογος απεδέξατο την πρόσκλησιν και απεφάσισεν ίνα όντως μεταβή σύσσωμος εις Αθήνας δι' εκτάκτου αμαξοστοιχίας του σιδηροδρόμου. Αλλ' επειδή η Α.Μ. ο Βασιλεύς, επιθυμών να παραστή αυτοπροσώπως και μετά της Βασιλικής οικογενείας εις τους αγώνας, εβράδυνε να ορίση την ημέραν της τελέσεως αυτών, ο ημέτερος Σύλλογος δεν ηδυνήθη, ως επεθύμει, να παρευρεθή και να συμμετάσχη των αγώνων του «Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου», διότι ετελέσθησαν δύο μόνον ημέρας προς της τελέσεως των ημετέρων. Ελπίζομεν ότι οι διάδοχοι ημών το επιόν έτος ευρεθήσονται εις την ευάρεστον θέσιν ίνα οδηγήσωσιν ημάς προς τον σκοπόν τούτον εις Αθήνας, οπότε και πολυαριθμότεροι εσόμεθα και μάλλον ησκημένοι, όπως επανέλθωμεν στεφανηφόροι.


Θ.

ΠΕΡΙ ΑΓΩΝΩΝ

Οι γυμναστικοί αγώνες του ημέτέρου Συλλόγου ετελέσθησαν κατά τας δια της από 15 Ιανουαρίου ε. έτους προκηρύξεως ορισθείσας δύο ημέρας, της 16ης και 17ης μηνός Μαΐου, μετά της δυνατής μεν εις αρτισύστατον Σύλλογον λαμπρότητος, μετά πολλής δε τάξεως και ευπρεπείας ως ομοφώνως ωμολόγησαν αι τιμήσασαι αυτούς δημόσιαι και δημοτικαί της πόλεως αρχαί, ηγουμένου του Σ. Ιεράρχου ημών κυρ Ιεροθέου και οι πολυπληθείς συνάδελφοι και συμπολίται ημών, οίτινες, λαμβάνοντες υπ' όψει το τε γλίσχρον των πόρων του ταμείου ημών και την απειρίαν των διοικούντων, εξετίμησαν μάλλον την πρόθεσιν ημών ή την εν πάσιν επιτυχή εκτέλεσιν αυτών. Πιστεύομεν ότι οι διάδοχοι ημών οδηγούμενοι εκ των σφαλμάτων ημών, και ευπορώτεροι ημών, δια την μέλλουσαν προκοπήν του Συλλόγου, θ' αποφύγωσιν ό,τι η πείρα έδειξεν ως φευκτέον και θα κατορθώσωσιν ίνα οι συμπολίται ημών ανετώτερον απολαύσωσι του θεάματος των ευγενών της γυμναστικής αγώνων.

Τούτων μετέσχον οι εξείς κκ. Περικλής Κρητικός, έμπορος, Γ. Σεφερλής μαθητής, Π. Τσάκαλος, δικηγ. υπάλληλος, Αχιλλεύς Χατζής, μαθητής, Ανδρ. Στ. Χρηστόπουλος, φοιτητής, Αριστόβουλος Λ. Πετμεζάς, φοιτητής, Ηλ. Μεϊντάνης, φοιτητής, Ν. Ανδριακόπουλος, μαθητής, Χρ. Δουβανάς, υπάλληλος, Ν. Αθανασίου, μαθητής, Σ. Καρβελάς, φοιτητής, Αλέξανδρος Αλεξανδρόπουλος και Αντώνιος Βώβης, υπάλληλοι συμβολαιογραφείων, Λ. Τσικλητήρας, μαθητής και Γ. Τομαρόπουλος, δικαστικός υπάλληλος, εν όλω 15, άπαντες μέλη και εταίροι του Συλλόγου ημών, διηγωνίσθησαν δε την μεν πρώτην ημέραν 16 Μαϊου, α.) εις τον Δρόμον, β.) εις το Άλμα επί κοντώ υπέρ τάφρον (εις μήκος), γ.) εις Ασκήσεις επί του διζύγου, δ.) εις Άλμα απλούν καθ' ύψος, ε.) εις την Αναρρίχησιν επί κάλω στ) εις Άρσιν βαρών και ζ.) εις Ασκήσεις επί του μονοζύγου.

Την δε δευτέραν ημέραν, 17 Μαΐου, α.) εις Άλμα απλούν εις μήκος, β.) εις την Λιθοβολίαν, γ.) εις Άλμα υπέρ το ιππικόν εφαλτήριον, δ.) εις ασκήσεις επί των εξαρτημάτων της γέφυρας, ε.) εις την Αναρρίχησιν επί ιστώ στ.) εις Άλμα επί κοντώ υπέρ σχοινίον και ζ.) εις την Διελκυστίνδα, μεθ' ην απενεμήθησαν τοις νικηταίς, οίτε στέφανοι και τα βραβεία, αντικείμενα τέχνης, προσενεχθέντα επί τούτω υπό ευγενών συμπολιτών ημών, υπό του λαϊκού συνδέσμου «Αγ. Κωνσταντίνος» και υπό του ημετέρου Συλλόγου.

Ελλανοδίκαι διωρίσθησαν υπό του διοικ. συμβουλίου οι κ.κ. Ιω. Κρητικός, και Π. Παπαγεωργίου, ων πρόεδρος ετάχθην εγώ υπό του κανονισμού (αρθρ. 13)

Των αγωνισαμένων ανεκηρύχθησαν νικηταί και εβραβεύθησαν οι εξής:

Εις τον μεν Δρόμον ο κ. Περικλής Κρητικός, έμπορος και μουσικός του Συλλόγου, λαβών στέφανον εξ ελαίας και μεγάλην φωτογραφικήν εικόνα μετά βαρυτίμου πλαισίου (αθλοθέτης ο λαϊκός σύνδεσμος «Άγιος Κωνσταντίνος»)· εις δε το Άλμα επί κοντώ υπέρ τάφρον, ο κ. Παναγιώτης Τσάκαλος, δικηγορικός υπάλληλος και μουσικός του Συλλόγου, λαβών συν τω στεφάνω και ωρολόγιον κόλπου, (αθλοθέτης ο κ. Όθων Βαχατώρης, ιατρός), μετ. αλύσεως επιχρύσου, (αθλοθέτης ο κ. Ν. Βενετσανόπουλος, φαρμακοποιός) εις δε τας Ασκήσεις επί του διζύγου, ο κ. Αριστόβουλος Λ. Πετμεζάς,φοιτητής, λαβών συν τω στεφάνω πολυτελέστατον λεύκωμα (αθλοθ. ο ημέτερος Σύλλογος)· εις δε το Απλούν άλμα καθ' ύψος υπέρ σχοινίον, οι κ. Ηλ. Μεϊντάνης και Ν. Ανδριακόπουλος, δειχθέντες ισόπαλοι και λαβόντες, πλην των στεφάνων, ο μεν κ. Μεϊντάνης, πολυτελές χαρτοφυλάκιον (αθλοθ. ο κ. Ευαγγ. Καρόκης), ο δε κ. Ανδριακόπουλος ωρολόγιον κόλπου αργυρούν εμτ. αλύσεως, (αθλοθ. ο κ. Κυριακός, Ταμίας Πατρών) και συλλογήν βιβλίων, (αθλοθ. ο κ. Α. Πάσχας)· εις δε την αναρρίχησιν επί κάλω, ο κ. Π. Τσάκαλος, λαβών μόνον στέφανον, διότι κατ' απόφασιν του δ. συμβουλίου, τω πολλάκις βραβευθέντι, εν μόνον εδόθη γέρας! εις δε την Άρσιν βαρών α. ο κ. Ανδρ. Χρηστόπουλος, φοιτητής, λαβών, συν τω στεφάνω και μέγα του τοίχου ωρολόγιον, (αθλοθ. ο κ. Π. Πράτσικος) και β. ο κ. Χρ. Δουβανάς, υπάλληλος, λαβών, συν τω στεφάνω και ωρολόγιον κόλπου αργυρύν μετα αλύσεως, (αθλοθ. ο κ. Δημ. Κοντιάδης)· εις δε τας Ασκήσεις επί μονοζύγου ο κ. Ν. Αθανασίου, μαθητής, λαβών συν τω στεφάνω και βαρύτιμον σιγαροθήκην, (αθλοθ. ο κ. Κωνστ. Γ. Σωτηριάδης) εις δε το Απλούν άλμα εις μήκος, ο κ. Αριστ. Πετμεζάς, λαβών μόνον στέφανον· εις δε την Λίθοβολίαν ο κ. Ανδρ. Χρηστόπουλος, λαβών μόνον στέφανον· εις δε το Άλμα υπέρ το ιππικόν εφαλτήριον, ο κ. Αχιλλεύς Χατζής, μαθητής, λαβών συν τω στεφάνω και ωρολόγιον κόλπου αργυρούν μετ' αλύσεως, (αθλοθ. ο ημέτερος Σύλλογος) και πλάστιγγα επιστολών, (αθλοθ. ο κ. Γ. Σωτηριάδης)· εις δε τας Ασκήσεις επί των αξαρτημάτων της Γέφυρας ο κ. Γ. Σεφερλής, μαθητής και μουσικός του Συλλόγου, λαβών συν τω στεφάνω και ζεύγος πολυτελών θερινών υποκαμίσων, (αθλοθ. ο κ. Χρ. Σταμπάδος) και εις το Άλμα επί κοντώ υπέρ σχοινίον, ανεδείχθησαν ισόπαλοι οι κ.κ. Π. Τσάκαλος και Αχιλλεύς Χατζής, λαβόντες αμφότεροι τον του νικητού στέφανον.

Μετά την απονομήν των τε στεφάνων και άθλων έλξαν οι αγώνες, οι δε κατ' αυτούς παραστάντες συμπολίται και συνάδελφοι ημών απήλθον του γυμναστηρίου πλήρεις ελπίδων και θάρρους δια τον μέλλοντα χρόνον.

Εκδρομή εις Ολυμπίαν. Οκτώ ημέρας μετά την τέλεσιν των αγώνων, τη 23η Μαϊου, άπαντα σχεδόν τα μέλη του Συλλόγου, συνοδευόμενοι οι πλείστοι και υπό των οικογενειών ημών, εξεδράμομεν δι' εκτάκτου αμαξοστοιχίας και επεσκέφθημεν την Ολυμπίαν χώραν, ένθα θαυμάσαντες τα περισωθέντα λείψανα της ενδόξου αρχαιότητος και πεισθέντες ιδίαις αισθήσεσι περί της μεγίστης αξίας ην απέδιδον οι πρόγονοι ημών εις την του σώματος άσκησιν, επανήλθομεν αυθημερόν εις τα ίδια, αποκομίσαντες τας μάλλον ευαρέστους αναμνήσεις, εκ τε των διδαγμάτων άπερ ελάβομεν εκ του παρελθόντος και της αδιαπτώτου ευθυμίας και ευφροσύνης, της εζωγραφημένης τη ημέρα εκείνη εις τα πρόσωπα πάντων.

Ελαχίστη παρεκτροπή τριών εκ των 600 σχεδόν συνεδραμόντων μελών, ετιμωρήθη υπό του διοικητικού συμβουλίου αυστηρότατα· διότι κατ' Αισχύλον

«Πειθαρχία έστι της ευπραξίας μήτηρ»


I.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ


Επειδή, ως προείρηται, κατά την το π. έτος γενομένην εκλογήν των νέων αρχών του Συλλόγου, η θεά Έρις επρωτοστάτησε, δια τούτο η προκάτοχος αρχή, ου μόνν δεν παρέδωσεν ημίν τα τε βιβλία και λοιπά έγγραφα του Συλλόγου, αλλά και το εις χείρας αυτής απομείναν χρηματικόν ποσόν, εκ δραχ. 1976 κατέθετο εις το δημόσιον ταμείον, κηρύξασα τον Σύλλογον διαλελυμένον, (άρθρον 76 του κανονισμού). Ημείς όμως και μεθ' ημών η πλειονότης των μελών του Συλλόγου, ποθούντες την ύπαρξιν και την εν τω μέλλοντι συντήρησιν του Σωματείου, προέβημεν και άνευ πόρων επί το έργον, έστω και παραβαίνοντες τον κανονισμόν· διότι, στερούμενοι και του ελαχίστου κεφαλαίου, δεν συνεμορφώθημεν προς το 11 άρθρον του κανονισμού, δηλ. δεν συνετάξαμεν τον προϋπολογισμόν του έτους, ίνα υποβάλωμεν αυτόν εις την έγκρισιν του Συλλόγου, ο δε Σύλλογος εδικαίωσεν ημάς.

Αφού δια των έργων επείσαμεν τους τυχόν ενδιάζοντας έτι ότι ο Σύλλογος ου μόνν δεν διελύθη, αλλά ακμάζει και υπισχνείται πολλά, εάν υποστηριχθή και εν τω μέλλοντι, όπως νυν, υπό των συμπολιτών ημών, εζητήσαμεν δια της νομίμου οδού την επιστροφήν των υπό των προκατόχων εις το δημόσιον ταμείον κατατεθεισών 1976 δραχμών του Συλλόγου και μετά πλείστας αντιδράσεις, μη ασυνήθεις εις τους τ'ανάντια φρονούντας εν παντί ζητήματι, κατωρθώσαμεν, τη ευγενεί αρωγή του βολευτού της επαρχίας ημών κ. Ρικάκη, πααστήσαντος το δίκαιον ημών προς πλήρωσιν των μάλλον επειγουσών αναγκών του Συλλόγου. Επειδή σε επερίσσσευσε μέρος του κεφαλαίου τούτου, αντί να καταθέσωμεν τούτο εις την Εθνικήν Τράπεζαν, συνωδά τω άρθρμού, οπόθεν δεν θα ελαμβάνομεν τόκον, ως μη δυνάμενοι να καταθέσωμεν ταύτα επί προθεσμία, υπερτετραετεί, ως ο κανονισμός της Τραπέζης κελεύει, ηγοράσαμεν δι αυτού δύο λαχειοφόρους ομολογίας της αυτής Τραπέζης, εξ ων ου μόνον θα λαμβάνη ο Σύλλογος τόκον 4% ετησίως εις χρυσόν, αλλά θα έχη την ελπίδα κέρδους οιουδήποτε, έστω και μικρού.

Και την παρανομίαν ημών ταύτην ενέκρινεν ο Σύλλογος.

Το ταμείον του Συλλόγου κατά το β' τούτο έτος της υπάρξεως αυτού

εισέπραξε δραχ. 13.598,20 εδαπάνησε δραχ. 11.518,20 και απέμεινε περίσσευμα δραχ. 2.080,00

Δωρεάν προς τον Σύλλογον είχομεν μίαν μόνην, την του κ. Γερασίμου Κόγκου, δωρησαμένου τω ταμείω του Συλλόγου δραχ. 100.

Περί της διαχειρίσεως εν γένει των χρημάτων του Συλλόγου, περί της περιουσίας αυτού κτλ. δύνανται οι βουλόμενοι να ίδωσιν εν πάση τη δυνατή ακριβεία εν τε τη εκθέσει της εξελεγκτικής επιτροπής και τω υπό του κ. Ταμίου υποβληθέντι ισολογισμώ, άπερ δημοσιεύονται εν τέλει του βιβλίου

Ταύτα εν δυνατή συντομία, Κύριοι συνάδελφοι, τα κατά το λήξαν έτος γενόμενα· παρακαλώ δε ήδη υμάς ίνα, συνωδά τω άρθρω 49 του κανονισμού, εκλέξητε την τριμελή εξελεγκτικήν της διοικήσεως ημών εν γένει επιτροπήν μεθ' ενός λογιστού, εκ τακτικών του Συλλόγου μελών, ήτις οφείλει να υποβάλη την έκθεσιν αυτής κατά την ημέραν της Γενικής Συνελεύσεως των μελών, προς εκλογήν των νέων αρχών, ήτις δια το έτος τούτο ωρίσθη η 6 Ιουνίου. *

Ήδη επιτρέψατέ μοι, Κύριοι, να λαλήσω προς υμάς ως απλούν του Συλλόγου μέλος και υποβάλλω υμίν σκέψεις, σκοπόν εχούσας την επέκτασιν της ευεργετικής του Συλλόγου επιρροής και επί μελών της κοινωνίας αποκλήρων, ούτως ειπείν και φερομένων ώσπερ κοινωνικών ναυαγίων, υπό των ανθρωποφθόρων κυμάτων, άτινα διεγείρει προς των ομμάτων ημών η ανθρωπίνη απληστία και η αδιαφορία των δυνάμεων να κωλύσωσιν την τέλεσιν τοιούτων εγκλημάτων.

Πρόκειται περί των ατυχών οψοκομιστών, των γνωστών υπό το όνομα λούστρων.

Ουδείς εξ υμών, Κύριοι, αγνοεί την απότομον μεταβολήν της τύχης των ομοιοπαθών συναδέλφων αυτών, των διατριβόντων εν Αθήναις, αφ' ότου, τη εισηγήσει του συμπολίτου ημών, του πολυκλαύστου ποιητού Σπ. Βασιλειάδου, ο Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός περισυνέλεξε τα δυστυχή ταύτα όντα και δια της καρποφόρου διδασκαλίας και της πατρικής αυτού προστασίας, ου μόνο ανέστειλε την περαιτέρω πρόοδον του κακού, αλλά και αντίθετον εγέννησε ρεύμα προς την οδόν της σωτηρίας και εις πολλούς των φιλανθρώπων έδωκε την ευκαιρίαν ίνα δια γενναίων συνδρομών έλθωσιν υλικοί αρωγοί του θεαρέστου του Συλλόγου έργου. Εσχάτως δε, θελήσας να καταστείλη την εξάσκησιν της επί των ατυχών τούτων παίδων ασκουμένης σωματεμπορίας, εξητήσατο και επέτυχε την αρωγήν της Κυβερνήσεως και των οικείων δημάρχων και ούτως απήλλαξε τους πλείστους, ειμή πάντας, των ονύχων των απλήστων και απανθρώπων ενοικιαστών αυτών.

Εάν τις εξ υμών αγνοή τον βίον ον διάγουσιν ενταύθα οι παίδες ούτοι και τας συνθήκας υπό τας οποίας παραλαμβάνονται και κομίζονται ενταύθα εκ των πατρικών αυτών εστιών παρ' ειδικών σωματεμπόρων, λειτουργούντων υπό τον εύφημον τίτλον του προστάτου, αρκεί να ερωτήση τον πρώτον τούτων, ίνα μάθη ότι οι ενοικιασταί των ατυχών τούτων όντων συμβάλλονται μετά των γονέων αυτών και δίδοντες αυτοίς 50-100 δραχ. κατ' έτος, καθίστανται κύριοι απόλυτοι των τέκνων αυτών. Οί όύτως ενοικιασθέντες παίδες, κομιζόμενοι ενταύθα, εγκλείονται ανά 15-30 εν σκοτειναίς, ισογείοις και ανηλίοις τα πολλά αποθήκαις, χρησιμευούσαις πρότερον εις εναπόθεσιν αλιπάστων, ιχθύων και ετέρων, δεινώς αποζουσών, ουσιών, υπό των παντοπωλών πωλουμένων, ακι εκεί δθιανυκτερεύουσιν, εν τε χειμώνος και θέρους ώρα, αφαιμασσόμενοι υπό των πολυπληθεστάτων εντόμων των συνοικούντων αυτοίς, το πλείστον φθειρών και κορέων και διαφθειρόμενοι τέλεον, λόγοις και πράξεσιν, υπό τε των προδιαφθαρέντων συμπατριωτών και ομοτέχνων αυτών και υπό των τη κοινωνία λυμαινομένων και απανταχού εισυόντων αλιτηρίων, ων ουκ έστιν αριθμός. Μόλις δε χαράξη η ημέρα, εξωθούνται των τρωγλών οι ατυχείς, νήστεις και τρέμοντες τον χειμώνα και χυνόμενοι εις τας οδούς, κατακλύζουσιν αυτούς, φωνάζοντες και ζητούντες εργασίαν, ης την αμοιβήν φέρουσι περιδεείς ακεραίαν την εσπέραν εις τον ειδεχθή το πλείστον την μορφήν έχοντα, κύριον και δεσπότην αυτών. Ουαί δε εις εκείνον όστις δεν εκέρδισε τουλάχιστον τον υπό του ενοικιαστού ταχθέντα αυτώ κατώτατον όρον! Ο τοιούτος ου μόνον δεν δικαιούται να φάγη τον ξηρόν άρτον, τον υπό του απανθρώπου ενοικιαστού χορηγούμενον αυτώ, αλλ' ουδέ εις την τρώγλην την χρησιμεύουσαν ως ενδιαίτημα, δύναται να εισέλθη. Εσπέραν τινά, κατερχόμενος την οδόν «Ερμού», συνήντησα μικρόν οψοκομιστήν κλαίοντα και οδυρόμενον υπό τας στοάς· νομίσας δε ότι εκακοποιήθη, ηρώτησα αυτόν περί τούτου, εκείνος όμως μοι απήνησεν ότι έκλαιε, διότι δεν συνέλεξεν εκ της εργασίας αυτού το υπό του μάστορά του ορισθέν ποσόν και δια τούτο ου μόνον νηστεία αλλά και βαρεία τιμωρία ανέμενεν αυτόν, εάν ετόλμα να έλθη προς αυτόν. Τι δε, νομίζετε ότι έλλειπεν αυτώ προς συμπλήρωσιν του υπό του μάστορα απαιτουμένου ελαχίστου όρου ; είκοσι μόνον λεπτά!

Αλλά μήπως και μεθ' όλα ταύτα, δύνανται οι ατυχείς να μαλάξωσι την ψυχήν των αποτροπαίων σωματεμπόρων; Μήπως, νοσούντες, τυγχάνουσιν έστω και της ελαχίστης περιθάλψεως; Εκεί εν τινί γωνία της τρώγλης αυτών, εν μέσω κιβωτιδίων, ρυπαρών καλυμμάτων, και σωρών παλαιών υποδημάτων, (διότι οι ενοικιασταί αυτών μετέρχονται το πλείστον το επάγγελμα του εμβαλωματού παλαιών υποδημάτων, διόπερ και μαστόροι καλούνται), μόλις δύναται ο ιατρός, εάν προσκληθή παρ' αδελφού ή συγγενούς, ν' ανακαλύψη τον πάσχοντα και να πεισθή περί της φοβεράς απανθρωπίας της βασιλευούσης εν πόλει, κεκοσμημένη δια μαρμαροτεύκτων ανακτόρων και πηδάκων παρισινού έθους. Οι άθλιοι εκείνοι, ίνα μη καταστώσιν ανίκανοι προς εργασίαν επί μίαν ή δύο ημέρας οι ατυχείς είλωτες αυτών, δεν προσάγουσιν αυτούς προς εμβολιασμόν και δια τούτο η ήδη προ πολλού εν ημίν ενδημούσα επιδημία της ευλογιάς, πολλήν εύρε, ευρίσκει και ευρήσει τροφήν εν ταις προμνησθείσαις τρώγλαις, ένθα ανά 5-6 εκ των παίδων τούτων προσβάλλονται εκάστοτε υπό της νόσου και ισάριθμοι μεταβαίνουσιν εις τας αιωνίους μονάς. Τα εν τη αστυνομία τηρούμενα επίσημα βιβλία περί της κινήσεως της επιδημίας, πρόκεινται εις πίστωσιν των υπ' εμού λεγομένων.

Ήδη, Κύριοι, μετά την ανάγνωσιν μιάς μόνης σελίδος της ογκώδους βίβλου των παθών των ατυχών οψοκομιστών, δεν φρονείτε ότι ο Σύλλογος ημών δύναται να κάμη εν Πάτραις ότι ο Παρνασσός έκαμεν εν Αθήναις, προκειμένου περί των ατυχών ούτων πλασμάτων ; Δεν δυνάμεθα τάχα και ημείς να περισυνελλέξωμεν και εγκαταστήσωμεν τους παίδας τούτους εν ιδίω ασύλω, ένθα να παρέχωμεν αυτοίς χώρον προς α΄νετον τουλάχιστον ύπνον, πνευματικήν τροφήν, έστω και ελαχίστην, εκπαιδεύοντες αυτούς στοιχειωδώς, και προστασίαν κατά των δίκην αγρίων θηρίων κατ' αυτών επιτιθεμένων εκάστοτε λυμεώνων της κοινωνίας;

Γνωρίζω τι θα μοι απαντήσητε και δια τούτο προλαμβάνω να σας είπω ότι, συν τη ανωτέρω προτάσει, υποβάλλω υπό την μελέτην των διαδόχων ημών την εξής σκέψιν. Δεν δύναται ή μάλλον δεν οφείλει ο Σύλλογος ημών να σκεφθή από τούδε περί προσκτήσεως ιδίου γηπέδου, ευρυχώρου, εν ω ού μόνον να εγκαταστήση το ίδιον εαυτού γυμναστήριον, (του νυν ανήκοντος τω δημοσίω και προωρισμένου τάχιον ή βράδιον ίνα χρησιμοποιηθή εις ανέγερσιν δικαστικού μεγάρου), αλλά να οικοδομήση επί το οικονοπμικώτερον και το προμνησθέν δια τους οψοκομιστάς άσυλον; Στερούμεθα χρημάτων; μάλιστα· αλλ' ουχί και φιλανθρώπων ! Γνωρίζω κάτοχον ευρυτάτου οικοπέδου, εγγύς ημών κειμένου, προσφερόμενον ίνα πωλήση τούτο εις τον Σύλλογον αντί μετρίου τιμήματος και επί προθεσμία 15 ή και 20 ετών, εντός της οποίας δια μικρού τόκου και χρεωλυσίου να πληρωθή η αξία του οικοπέδου. Εάν δ' εκ των 600 περίπου μελών του Συλλόγου στέρξωσιν, οικεία θελήσει, οι ημίσεις να προπληρώσωσι την ετησίαν αυτών εισφοράν, δεν δυνάμεθα να πορισθώμεν 6 τουλάχιστον χιλιάδας δραχμών ας να προκαταβάλωμεν τω πωλητή, λόγω εγγυήσεως; Ιδού εις τρόπος προς λύσιν του ζητήματο της αγοράς ιδίου οικοπέδου υπό του Συλλόγου. Οι διάδοχοι ημών, εις την πεφωτισμένην κρίσιν των οποίων υποβάλλω την ατομικήν ταύτην πρότασιν, ελπίζω ότι θα εύρωσι και ετέρους πολλώ συμφερωτέρους και ταχύτερον προς επιτυχίαν του επιδιωκομένου σκοπού άγοντας.

Σπουδαίαν αντίρρησιν δύναται τις να φέρη κατά της εμής, προτάσεως, ότι δηλ. ο Σύλλγος ημών, καθό Γυμναστικός, δεν δύναται ν' ασχολήται εις λύσιν τοιούτων ζητημάτων. Αλλ' απαντώ αυτώ· μη ο Παρνασσός, καθαρός Φιλολογικός Σύλλογος, προώρισται ίνα ασχολήται περί την ίδρυσιν σχολείου και ασύλου των απόρων παίδων, περί την κατασκευήν ιδίων φυλακών των εφήβων και προ πάντων περί την αναδάσωσιν της Ελλάδος ; Και όμως οι πρακτικοί άνδρες, οι αποτελούντες τον περικλειτόν του Παρνασσού Σύλλογον, ού μόνον φιλολογικώς εις υψίστην ανήγαγον αυτόν περιωπήν, αλλά και κοινωνικώς κατέστησαν αυτόν πρωτεργάτην παντός αγαθού, επισπασάμενοι τον θαυμασμόν σύμπαντος του πεπολιτισμένου κόσμου και ευλογούμενοι υπό των οσημέραι πληθυνομένων καρπών της ευεργετικής αυτών επιδράσεως. Μιμηθώμεν τους γίγαντας εκείνους και ημείς οι πηγμαίοι, βέβαιοι όντες ότι και μιμητάς πλείστους όσους θα εύρωμεν και εις πολλάς φιλανθρώπους καρδίας θα δόσωμεν αφορμήν εις εκδήλωσιν των εν αυταίς εμφωλευόντων αισθημάτων.

Σκοπός του Συλλόγου ημών έστω: «άσκησις και ποδηγέτησις της φίλης νεότητος εις τα καλά, προστασία των αποκλήρων της τύχης και απεινής πόλεμος κατά της πανταχόθεν απειλούσης ημάς διαφθοράς.»

Σημ. Γενομένων των αρχαιρεσιών δια το Γ' έτος του Συλλόγου, τη 6η Ιουνίου, εξελέχθη το αυτό και πρότερον διοικητικόν συμβούλιον.

  • Γενομένης αμέσως μυστικής δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας, εξελέγησαν μέλη μεν της εξελεγκτικής επιτροπής οι κ.κ. Ανδρέας Φιλόπουλος, έμπορος, Δημοσθ. Μητσόπουλος, εμπορικός υπάλληλος και Νικόλαος Σολιώτης, δικηγόρος, λογιστής δε ο κ. Δημ. Καλέκας, εμπορ. υπάλληλος.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς τον Σύλλογον !

Δια της ψήφου του Συλλόγου εκλεχθέντες εξελεγκτική επιτροπή της διαχειρίσεως του 1892-93, προς ακριβή εξέτασιν και κατανόησιν της περιουσιακής αυτού καταστάσεως, ωρμήθημεν από της εκθέσεως της εξελεγκτικής επιτροπής του παρελθόντος έτους.

Επιληφθέντες της εξελεγκτικής ημών λειτουργίας, εζητήσαμεν ευθύς εξ αρχής, παρά των αρμοδίων μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα πρωτόκολλα της παρά των προκατόχων των παραλαβής της περιουσίας του Συλλόγου. Παρά πάσαν όμως πρσδοκίαν, εμάθομεν παρ' αυτών ότι τοιαύτα πρωτόκολλα δεν υπάρχουν, ουδ' έλαβε ποτε χώραν παραλαβή της περιουσίας του Συλλόγου, επεδείχθη δ' ημίν η υπ' αύξοντα αριθ. Α' της 26ης Ιουνίου 1892 πράξις του διοικητικού συμβουλίου, εν η λεπτομερώς περιγράφεται η κατάστασις εις ην εύρε τον Σύλλογον το υφεστός διοικ. Συμβούλιον, εις ο το προκάτοχον αυτού ηρνήθη να παραδώση. Ούτω δε, συνεπεία της ειρημένης πράξεως του διοικ. συμβουλίου μόνον πρωτόκολλον ευρέσεως συνετάχθη υπό ημερομηνίαν 1ης Ιουλίου 1892, απότελούν οιονεί κατάλογον του τότε ευρεθέντος υλικού, ου η αξία ανέρχεται κατά τον ειρημένον κατάλογον εις δραχ. 415,70.

Εξ άλλου ο νυν ταμίας του Συλλόγου μηδέν παρά του προκατόχου του παραλαβών, αφού η εις μετρητά περιουσία του Συλλόγου κατετέθη εις το δημόσιον ταμείον παρά του πρώην Προέδρου, κηρύξαντος τον Σύλλογον διαλελυμένον, ήρξατο των εν τω βιβλίω αυτού εγγράφων, από νέας χρήσεως, ασχέτου όλως προς την παλαιάν, συνεπεία της από 25 Αυγούσου π. ε. πράξεως του διοικ. συμβουλίου.

Από τούτων ορμόμενοι, και από της εκθέσεως της εξελεγκτικής επιτροπής του παρελθόντος έτους, εξ ης βεβαιούται ότι ένεκα του αρτισυστάτου ιδρύματος, δεν ετηρήθησαν ακριβώς αι διατάξεις του καταστατικού, παρατηρούμεν ότι η κανονική λειτουργία του Συλλόγου, άρχεται από της εκλογής του υφεστώτος διοικ. συμβουλίου, ως δείκνυται εκ των εξής λεπτομερειών εις ας προβαίνομεν αρχόεμνοι από των εσόδων.

Ταύτα αποτελούνται εκ των εξής ποσών.

Α' Εκ της εις το δημόσιον ταμείον κατατεθείσης, ως ερρέθη, περιουσίας του Συλλόγου, ην το δημόσιον επέστρεψεν αυτώ τη 4η Δεκεμβρίου π.ε. πεισθέν περί της υπάρξεως αυτού δραχ. 1.976,00

Β' εκ διαφόρων καθυστερήσεων παρελθούσης χρήσεως, εισπραχθεισών συνεπεία της από 26ης Ιουνίου π.ε. Α' πράξεως αυτού δραχ. 44,35

Γ' Εκ τακικών εσόδων, ήτοι μηνιαίων καταβολών των μελών, συμφώνως προς τα λεπτομερώς εξελεχθέντα στελέχη διπλοτύπων εισπράξεως, κατ' αντιπαραβολήν των επιστραφέντων, ως μη πληρωθέντων τοιούτων δραχ. 8.411,00

Δ' Εξ εκτάκτων εσόδων ως εξής κατανεμομένων α' Εκ προϊόντος εκτάκτου εισφοράς χάριν των κολμβητικών αγώνων, δραχ. 730,00 β' Εκ προϊόντος θεατρικής παραστάσεως, προς αγοράν μουσικών οργάνων, δραχ. 1.424,90 γ' Εξ ευρεθέντων εν τω κυτίω του Γυμναστηρίου, δραχ. 13,90 δ' Εκ πωλήσεως δύο κιβωτιδίων, δραχ. 10,00 ε' Εκ δωρεάς του κ. Γερασ. Κόγκου, δραχ. 100,00 εν όλω δραχ. 2.278,80

Ε' Εκ πωλήσεως μεταλλίων του Συλλόγου δραχ. 616,25

ΣΤ' Εκ μηνιαίων προσόδων χρεωλυτικής πληρωμής μουσικών οργάνων, περί ων ρηθήσεται εν τοις εξόδοις δραχ. 271,80

Ούτω το σύνολον των τε τακτικών και εκτάκτων εσόδων ανήλθεν εν όλω εις δραχ. 13.598,20

Μετά την ως οίον τε λεπτομερή ταύτην ανάλυσιν των εσόδων μεταβαίνομεν ήδη εις τα έξοδα, ευρίσκομεν δε ότι εδαπανήθησαν τα εξής ποσά.

Α' Δι έξοδα υποδοχής των επισκεφθέντων πέρυσι την πόλιν μας Γερμανών γυμναστικών, πληρωθέντα δια του υπ. αριθ. 1ον εντάλματος δραχ. 55,90

Β' Δι έξοδα αγώνων α' Γυμναστικών του 1892 ως τα υπ' αριθ. 2 και 14 εντάλματα, δραχ. 330,65 β' Κολυμβητικών 1892 αριθμός εντάλματος 7, δραχ. 1.114,05 γ' Γυμναστικών ε.ε. αρ. εντάλμ. 54, δραχ. 563,85 δραχ. 2.008,55

Γ' Δι έξοδα διοικήσεως. Συντήρησις οιργάνων γυμναστηρίου, επισκευαί αυτών, καθαριότης, υπηρεσία εν γένει, φωτισμός και γενικά έξοδα, πληρωθέντα άπαντα δια των υπ' αριθ. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 30, 33, 34, 37, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51 και 53 ενταλμάτων δραχ. 1.452,35

Δ' Δι αξίαν μεταλλίων καταβληθείσαν δι του υπ αριθ. 40 εντάλματος δραχ. 386,60

Ε' Δι αξίαν μεταλλίων, καταβληθείσαν δια του υπ' αριθ. 55 εντάλματος δραχ. 656,25

ΣΤ' Ποσοστά εισπράκτορος, πληρωθέντα ουχί δι ενταλμάτων, αλλά συνεπεία των υπ' αύξοντας αρ. Α' Ζ' και Θ' πράξεων του διοικητικού συμβουλίου της 26 Ιουνίου, 4 και 30 Σεπτεμβρίου π.ε. επί τη βάσει των εκάστοτε πραγματοποιούμενων εκ τακτικών εσόδων, εισπράξεων δραχ. 1.351,55

Ζ' Έξοδα συμβολαίων της μετά των μελών του μουσικού θιάσου συμφωνίας. Αριθ. ενταλ. 13 και 22 δραχ. 111,00

Η' Μισθοί του μουσικουδιδασκάλου από της 17 Ν/βριου π.ε. εως του τέλους Μαΐου. Αριθ. ενταλ. 17, 23, 28, 36 και 41 δραχ. 905,35

Θ' Συντήρησις του μουσικού θιάσου κατά την αυτήν εποχήν ήτοι ενοίκιον οικήματος, καθαριότης, φωτισμός, υπηρεσία, γραφική υ΄λη και λ.π. Αρ. ενταλ/ 24, 25, 29, 31, 32, 35, 38, 42 και 52 δραχ. 648,90

Ι' Αγορά μουσικών οργαν. Αρ. εντ. 27, 39 και 47 δραχ. 2.608,40

ΙΑ' Εις Δ. Γαΐταν, απέναντι τη αξίας των στολών της μουσικής, δια του υπ' αριθ. 48 εντάλματος, συνεπαία της Αγ' πράξεως του Δ. Συμβουλίου και της από 7 Μαΐου αποφάσεως του Συλλόγου, δραχ. 310,00

ΙΒ' Προκαταβολή προς αγοράν μουσικών οργάνων, πληρωθησομένων χρεωλυτικώς παρά των μελών του μουσικού θιάσου, συμφώνως τη αποφάσει του Συλλόγου της 7ης Μαΐου δραχ. 1.023,35

Ήτοι εδαπανήθησαν εν συνόλω δραχ. 11.518,20

Κατεβλήθησαν προσέτι δι αγοράν δύο λαχειοφόρων κτηματικών ομολογιών της Εθνικής Τραπέζης, υπ αριθ. 111,242 και 117,516, συμφώνως τη Κε' πράξει του Δ. Συμβουλίου της 29ης Φεβρουαρίου ε.ε. επικυρωθείση εν τη συνεδριάσει του Συλλόγου της 13ης Μαρτίου ε.ε. δραχ. 1203. Ώστε το απομένον ήδη εις μετρητά εν τω ταμείω υπόλοιπον, προς ολοσχερή μετά των εσόδων εξίσωσιν, ανέρχεται εις δραχ. 877, αίτινες, κατά την γενομένην παρ' ημών εξέλεγξιν, ευρίσκονται εν τω ταμείω του Συλλόγου και αποτελούσι μετά των ομολογιών την εις χρήματα περιουσίαν αυτού.

Η εκ δραχμών όμως 11.518,20 στήλη των δαπανών θέλει επαισθητώς μειωθή ως εξής. Το κονδύλιον των δραχμών 656,25, αίτινες επληρώθησαν δι αξίαν μεταλλίων, ου μόνον θέλει αποσβεσθή εκ της εκποιήσεως αυτών, αλλά και κέρδος τι θέλει αποφέρει τω Συλλόγω, αφού εισεπράχθησαν άχρις ώρας εξ αυτού δραχ. 616,25, απομένουσι δε έτι αδιάθετα 159 μετάλια, ως ερρήθη ήδη εν τοις περί εσόδων. Τουτ' αυτό θέλει συμβεί και εις το κονδύλιον των δραχ. 1.023,35 της αγοράς των μουσικών οργάνων, όπερ θέλει αποσβεσθή εις το άρτιον δια της χρεωλυτικής παρά των μελών πληρωμής συμφώνως τοις μεταξύ αυτών και του Συλλόγου συντεθειμένοις. Και εκ του κονδυλίου τούτου εισεπράχθησαν άχρις ω΄ρας δρ. 291,80, περί ων εν τοις εσόδοις. Απέναντι των υπολειπομένων, μετά την αφαίρεσιν των δύο ανωτέρω κονδυλών, δαπανών, ανερχομένων ούτως εις δραχ. 9.838,60, ο Σύλλογος προσεκτήσατο το εξής υλικόν.

Α' Είδη γυμναστικής, λεπτομερώς αναγραφόμενα εν τω υπό του εφόρου των οργάνων τηρουμένω βιβλίω υλικού, αξίας δραχ. 943,50

Β' Τριάκοντα και εν μουσικά όργανα, αναγραφόμενα κατ' είδος εν τω υπό του γραμματέως τηρουμένω βιβλίου υλικού της μουσικής του Συλλόγου αξίας δραχ. 2.608,40

Γ' Υλικόν σχολείου μουσικής, αναγραφόμενον εν τω αυτώ βιβλίω, αξίας δραχ. 217,40

Άπαν το ανωτέρω υλικόν, ολικής αξίας δραχ. 3.769,30 καταμετρηθέν, ευρέθη ακριβώς, ως εν τοις ειρημένοις βιβλίοις αναγράφεται και αποτελεί την εις είδη περιουσίαν του Συλλόγου, ανεξαρτήτως του μη συνυπολογιζομένου ενταύθα και περιλαμβανομένου εν τω καταλόγω ευ ελέχθησαν τα δέοντα εν αρχή της παρούσης, λαμβανομένου υπ' όψει ότι, πλην των μουσικών οργάνων, άπαν το άλλο υλικόν υπόκειται εις φθοράν και χρήζει εκάστοτε ανανεώσεως. Ούτως, εάν εκ του απομένοντος ποσού των εξόδων 9.838,60 αφαιρεθή η ανωτέρω μνησθείσα εκ δραχ. 3.769,30 αξία του υλικού, απομένουσι δραχ. 6.069,30, αίτινες εκπροσωπούσι τας καθ' αυτό δαπάνας του Συλλόγου, δια τε το γυμναστήριον και την συντήρησιν της μουσικής αυτού. Πλην του καταγεγραμμένου υλικού, ο Σύλλογος κέκτηται και γραφικήν ύλην και βιβλία αξίας μείζονος των εκατόν δραχμών. Άπασαι αι ανωτέρω δαπάναι εισί, ως μετά λεπτομεραστάτην έρευναν επείσθημεν, αποχρώντως δεδικαιολογημέναι, και βασίζονται επί πιστώσεων χορηγειθησών συμφώνως τη διατάξει του άρθρου 1ου του Κανονισμού. Πάσαι δε αι πληρωμαί αυτών ενηργήθησαν επί τη βάσει τακτικών από στελέχους ενταλμάτων, συφώνως τω άρθρω 20 του κανονισμού.

Τα μέλη του Συλλόγου ανέρχονται ήδη, κατά την γενομένην, προς το άρθρον 33ον του κανονισμού εκκαθάρισιν, εις 511 τακτικά, 7 αντεπιστέλλοντα, 2 επίτιμα και 84 εταίρους.

Εκ τούτων καταδείκνυται ότι το διοικητικόν συμβούλιον ετήρησεν ευλαβέστατα τς διατάξεις του κανονσιμού, ως προς την διάθεσιν των πιστώσεων και πληρωμήν των δαπανών· πλην, τούτου όντος δεδομένου, η εξελεγκτική επιτροπή, κατά την διαχείρησιν του διοικητικού συμβουλίου δεν παρετήρησε μόνον την περί αυτήν τυπικήν τάξιν και την αληθώς επαινετήν μεθοδικότητα, αλλά και την στοργήν, δι ης πάσα πράξις αυτού περιεβάλλετο, εξ ου προέκυψεν ώστε να πολλαλπασιασθώσι τα έσοδα του Συλλόγου, να πλουτισθή ούτος, ουσί μόνον δια των αναγκαιοτέρων ειδώνά και πολυτελής όνως να καταστή δι αποκτήσεως μουσικών οργάνων και ιδίου μουσικού θιάσου, χωρίς το παραπάν να πάθη η υλική αυτού ευεξία. Η συντόμως μεν ως άνω, αλλά κατόπιν αυστηροτάτης εξελεγξεως, έκθεσις, περιάγει την εξελεγκτικήν επιτροπήν εις την ευχάριστον θέσιν ουσί μόνον να εκφράση τυπικόν έπαινον προς το υφεστός διοικητικόν συμβούλιον, αλλά και να καταδείξη εις τον Σύλλογον, ότι το συμβούλιον τούτο, δια της ενιαυσίας αυτού λειτουργίας, έθηκε τας βάσεις ιδρύματος βιωσίμου και παρέχοντος ελπίδας αδιαπτώτου ακμής, εάν και τα μέλλοντα διοικητικά συμβούλια μιμηθώσι τον ζήλον και την αφοσίωσιν του υφεστώτος, προς ο και η εξελεγκτική επιτροπή, υπό την ιδιότητά της, εκφράζει τον προσήκοντα έπαινον. Επί τούτοις συνετάχθη η παρούσα εν Πάτραις σήμερον την τετάρτην (4ην) του μηνός Ιουνίου του έτους 1893, υπογραφομένη υπό των μελών της εξελεγκτικής επιτροπής και προσυπογραφομένη υπό του λογιστού.

Η εξελεγκτική επιτροπή Δημοσθ. Μητσόπουλος, Ανδρ. Φιλόπουλος, Ν. Σολιώτης

Ο Λογιστής Δ.Ι. Καλέκας


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Χρησιμεύσας και ως τύπος συμβολαίου μεταξύ του διοικητικού συμβουλίου και των μελών του θιάσου.

Αριθ. 12,034,

Ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου Πατρών Νικολάου Νεζερίτου, ενεφανίσθησαν οι Κύριοι Χρήστος Π. Κορύλλος ιατρός και Κωνσταντίνος Θ. Θεοδώρου, τελειόφοιτος της νομικής και εμποροϋπάλληλος, ο μεν πρώτος ενεργών ως Πρόεδρος, ο δε δεύτερος ως γραμματεύς του ενταύθα Παναχαϊκού Γυμναστικού Συλλόγου, παριστώντες τον Σύλλογον τούτον, και αφ' ετέρου οι Κύριοι Σπύρος Μπίτσης αρχιμουσικός κλπ. (έπονται τα ονόματα των μουσικών) και εζήτησαν την σύνταξιν του παρόντος επισήμου συμβολαίου, δι ου οικειοθελώς και απαραβιάστως συνομολογούσι και παραδέχονται τους επομένους όρους και συμφωνίας. Ο ειρημένος Παναχαϊκός Γυμναστικός Σύλλογος, εν τη συνεδριάσει αυτού της έκτης Σεπτεμβρίου ενεστώτος έτους, απεφάσισε την ίδρυσιν ιδίου μουσικού θιάσου ανήκοντος αποκλειστικώς εις αυτόν, συγκειμένου δ' εκ μελών αυτού· ότι προς επίτευξιν του σκοπού τούτου εν τη αυτή συνεδριάσει, ενετείλατο τω διοικητικώ συμβουλίω αυτού άπασαν την σχετικήν προκαταρκτικήν εργασίαν, ήτοι την εύρεσιν αρχιμουσικού και των καταλληλοτέρων προς καταρτισμόν του μουσικού θιάσου μελών του Συλλόγου, την εύρεσιν οικήματος, την σύνταξιν του οικείου κανονισμού κλπ. εις την ενέργειαν δε ταύτην προέβη το Διοικητικόν του Συλλόγου συμβούλιον μέχρι της έκτης Νοεμβρίου ενεστώτος έτους, ότε, δι αποφάσεως του της αυτής ημέρας, ο ειρημένος Σύλλογος ενέκρινεν εντελώς τας ενεργείας του διοικητικού συμβουλίου και ανέθετο τω Προέδρω και Γραμματεί του Συλλόγου την σύνταξιν του παρόντος, ως ταύτα δείκνυνται εν τοις από έκτης Σπετεμβρίου και έκτης Νοεμβρίου ενεστώτος έτους πρακτικοίς συνεδριάσεως του αυτού Συλλόγου. Όθεν, συνεπεία των ανωτέρω, ο συμβαλλόμενος αρχιμουσικός Σπύρος Μπίτσης αναλαμβάνει από της αύριον την διδασκαλίαν των ανωτέρω μελών του αυτού Συλλόγου ήθελε προσθέσει εις τους ανωτέρω, ους θέλει διδάσκει τακτικώς και κατά τους κανόνας της μουσικής τέχνης, θεωρητικώς τε και ενοργάνως διάφορα μουσικά τεμάχια, παντός είδους και καταρτίζει αυτούς ικανούς και τελείους όπως παιανίζωσιν ενώπιον του κοινού ως μουσικοός θίασος, ανελλειπώς κατηρτισμένος· ο αυτός Σπυρίδων μπίτσης υποχρεούται όπως εντός εξ μηνών από σήμερον παρασκευάσει τον θίασον ικανόν ίνα παιανίση δημοσίως τινά τεμάχια, και την πρώτην Κυριακήν μετά την παρέλευσιν των εξ τούτων μηνών, να παιανίση τα τεμάχια ταύτα δημοσίως μετά του θιάσου και ούτως εξακολουθήση ποιών κατά τας εξής ημέρας ήτοι α.) εκάστην Κυριακήν επί δύο ώρας είς τινα δημοσίαν πλατείαν και εις τας Εθνικάς και Βασιλικάς εορτάς, διευθύνων ο ίδιος τον θίασον, χωρίς να δικαιούται εις αντίρρησιν τινα, είτε ως προς τον χρόνον είτε ως προς τον τρόπον οριζόμενον εκάστοτε υπό του διοικητικού συμβουλίου β.) οφείλει να συνοδεύη μετά του μουσικού θιάσου τον Σύλλογον εις τας εκδρομάς και πανηγύρεις αυτού, να επιβλέπη το σχολείον και τους μαθητάς, καταγγέλων πάσαν αταξίαν ή παρακοήν εις το διοικητικόν συμβούλιον, στερούμενος του δικαιώματος να διδάσκη εν τω σχολείω της μουσικής του Συλλόγου ετέρους μαθητάς, πλην των αποκλειστικώς υπό του διοικητικού συμβουλίου παραδιδομένων εκάστοτε αυτώ. Δια πάσαν απουσίαν ή παράλειψιν αυτού ευθύνεται απέναντι του Συλλόγου εις πρόστιμον πέντε δραχμών, επιβαλλόμενον υπό του διοικητικού συμβουλίου και δια την εν γένει εκτέλεσιν του παρόντος συμβολαίου, ήτοι εάν εξ υπαιτιότητός του ματαιωθή ο δια του παρόντος επιδιωκόμενος σκοπός του Συλλόγου, είτε άνευ λόγου ασθενείας, πιστοποιουμένης παρά ιατρού, οριζομένου παρά του διοικητικού συμβουλίου, αναχωρήσεως ή αποχωρήσεως εκ της διδασκαλίας, άνευ συγκαταθέσεως του διοικητικού συμβουλίου ή παραμελήσεως της διδασκαλίας αδικαιολογήτου επί τρεις φοράς, ευθύνεται εις αποζημίωσιν ή ποινικήν ρήτραν, συνομολογουμένην δια του παρόντος απέναντι του Συλλόγου εις πληρωμήν δραχμών χιλίων· ότι η υπηρεσία του άρχεται από της αύριον και λήγει την δεκάτην εβδόμην Νοεμβρίου ελευσομένου έτους 1895 (εννενηκοστού πέμπτου). Ως μισθοδοσία του συνομολογείται ή των δραχμών εκατόν τασσαράκοντα κατά μήνα αρχομένη από της αύριον και καταβαλλομένη την τελευταίαν εκάστου μηνός· χορηγεί δε τω διοικητικώ συμβουλίω το δικαίωμα όπως εκ της μισθοδοσίας του ταύτης παρακρατή τα εκάστοτε πρόστιμα. εις α ήθελε καταδικασθή ως ανωτέρω. Ώραι διαδασκαλίας ορίζονται δύο και εν ανάγκη τρεις καθ΄εκάστην, ως δια προγράμματός του, εις ο από τούδε ο Σπυρίδων Μπίτσης δίδωσιν ίσην τω παρόντι ισχύν, ηρτημένου εν τη αιθούση του Σχολείου, ήθελεν εκάστοτε ορίζει το διοικητικόν συμβούλιον. Εν τέλει ο Σπυρίδων Μπίτσης εδήλωσεν ότι την μισθοδοσίαν ή αποζημίωσίν του, των δραχμών εκατόν τεσσαράκοντα κατά μήνα, θεωρεί δικαίαν και λογικήν και δια τα τρία έτη της ισχύος του παρόντος και ότι ουδεμίαν απολύτως θέλει εγείρει αξίωσιν δι' αύξησιν μισθοδοσίας καθ' όλον το διάστημα τούτο της τριετίας· εν τέλει δε ο αυτός Σ. Μπίτσης υποχρεούται να προπαρασκευάζη ο ίδιος τα προς χρήσιν του θιάσου μουσικά τεμάχια και μαθήματα, ευθύνεται ατομικώς δια την καλήν χρήσιν και την φύλαξιν των οργάνων και υποχρεούται να αναφέρη αμέσως τω προέδρω του Συλλόγου πάσαν των μελών του θιάσου παρεκτροπήν ή απείθειαν· εν η δε περιπτώσει ο Σπυρίδων Μπίτσης κατά το διάστημα της τριετούς υπηρεσίας του ήθελε, κατά την κρίσιν του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου παραβή κατά τι τας δια του παρόντος αναληφθείσας υποχρεώσεις του, έχει το διοικητικόν συμβούλιον το δικαίωμα να τον αντικαθιστά, μη δικαιουμένου του Σ. Μπίτση να επιφέρη την ελαχίστην αντίρρησιν, ουδέ να εγείρει αγωγήν αποζημιώσεως. Οι δε έτεροι εκ των λοιπών συμβαλλομένων μελών του αυτού Συλλόγου δηλούσιν ότι προσέρχονται αυθορμήτως και οικειοθελώς εις το ιδρυθέν σχολείον μουσικής του Συλλόγου, υποχρεούμενοι να φοιτώσιν εν αυτώ ανελλειπώς επί δύο καθ' εκάστην ώρας, ας εκάστοτε ήθελε προσδιορίζει το διοικητικόν συμβούλιονδια προγράμματός του, εις ο από τούδε χορηγούσιν ίσην τω παρόντι ισχύν· ότι υποχρεούνται να υπακούωσι τον αρχιμουσικόν και εκτελώσι προθύμως τα παρ' αυτού και του διοικητικού συμβουλίου διατασσόμενα, είτε προφορικώς είτε εγγράφως, είτε δια προγράμματος των όρων της εν γένει διδασκαλίας, όπερ το συμβούλιον ήθελε καταρτίζει· ότι εις ουδεμίαν δικαιούνται παρατήρησιν ή παράπονον δια τας ώρας των μαθημάτων, εις το ποσόν ή ποιόν αυτών· ότι υποχρεούται έκαστος αυτών να ακολουθήσει να παίζη το κατ' είδος μουσικόν όργανον, όπερ ήθελεν ορίσει ο αρχιμουσικός, εις όν αφίεται η εκλογή ως προς την διανομήν των οργάνων, κατά συνεννόησιν μετά του διοικητικού συμβουλίου· ότι κατά τον ανωτέρω δια του αρχιμουσικού οριζόμενον χρόνον και καθ' ας εκάστοτε θέσεις, ημέρας και ώρας, μέχρι δύο ωρών, υποχρεούνται ν' ακολουθώσι τον αρχιμουσικόν και παιανίζωσιν εις δημόσια μέρη, να ακολουθώσι δε μετά ή άνευ του αρχιμουσικού, (καθ' α εκάστοτε θα ορίζηται υπό του διοικητικού συμβουλίου), τας εκδρομάς του Συλλόγου, οπωσδήποτε ήθελε τούτο παρά του διοικητικού συμβουλίου αποφασισθή και τας πανηγύρεις του Συλλόγου, μη δικαιούμενοι εις αμοιβήν τινα δια την εν γένει υπηρεσίαν των, ήτις ορίζεται άμισθος, ουδέ υποχρεούμενοι εις οιανδήποτε πληρωμήν είτε λόγω διδάκτρων, είτε δια γραφικήν ή φωτισμού ύλην, διότι άπασα η δαπάνη βαρύνει τον Σύλλογον· ότι μόλις ο αρχιμουσικός κρίνει αυτούς ικανούς να παιανίζωσι δημοσία, αλλ' ουχί και εντός εξ μηνών από σήμερον, υποχρεούνται κατά τας ανωτέρω ημέρας και ώρας να πράττωσι τούτο· κατά τον χρόνον δε τούτο οφείλουσι να φέρωσι τας δαπάναις του Συλλόγου και κατά το εικός τω διοικητικώ συμβουλίω κατασκευασθησομένας ιδιαιτέρας στολάς· ότι μετά πάσαν υπηρεσίαν υποχρεούται να επαναφέρη εις το σχολείον του Συλλόγου έκαστος το μουσικόν όργανον, στερούμενος απολύτως του δικαιώματος του φέρειν στολήν ή όργανον του Συλλόγου εκτός των καταστημάτων αυτού, πλην, ως ερρέθη, κατά τας ώρας της υπηρεσίας του· ότι η αμοιβαία υποχρέωσις του τε Συλλόγου και των μελών του θιάσου άρχεται από σήμερον και λήγει την δεκάτην έκτην Νοεμβρίου 1895 (εννενηκοστού πέμπτου έτους)· πλην το διοικητικόν συμβούλιον του Συλλόγου, τη προτάσει του αρχιμουσικού, δικαιούται αν αποπέμπη τους ως ανεπιδέκτους μουσικής μαθήσεως ή ακαταλλήλους εν γένει προς τον σκοπόν του Συλλόγου κρινομένους, χωρίς ούτοι να έχωσι δικαιώματι ή απαίτησιν εξ αυτού· ότι καθ' όλον τούτο το διάστημα χρόνου οφείλουσι να υπακούωσιν εις τας παραγγελίας του αρχιμουσικού και του διοικητικού συμβουλίου, όπερ, τη αναφορά ή μη του αρχιμουσικού, επιβάλλει αυτοίς πρόστιμον, εν περιπτώσει απουσίας εκ του μαθήματος, λεπτών πεντήκοντα και εν υποτροπή μέχρι το πολύ δραχμής· εν περιπτώσει δ' απουσίας εκ των δημοσίων συναυλιών ή εκδρομών και πανηγύρεων του Συλλόγου κατά τα ανωτέρω, δραχμών πέντε, απαλλασομένων των προστίμων τούτων των δι αυτών τιμωρηθέντων, εν περιπτώσει ασθενείας, επαρκώς βεβαιωμένης· εν περιπτώσει απειθείας, ατακτήματος ή απρεπούς διαγωγής εν τω σχολείω, λεπτών πεντήκοντα, διπλασιαζομένων εν υποτροπή· ο δε δεκάκις επί ατακτήματι δια προστίμου τιμωρηθείς, αποβάλλεται του μουσικού θιάσου, καταπιπτούσης της κατωτέρω οριζομένης αποζημιώσεως ή ποινικής ρήτρας υπέρ του Συλλόγου. Τα πρόστιμα ειπράττονται κατά το άρθρον 20 (εικοστόν) του κανονισμού του Συλλόγου, οι δε δυστροπούντες εις την πληρωμήν, αποβάλλονται του θιάσου, καταπιπτούσης της κατωτέρω οριζομένης αποζημιώσεως ή ποινικής ρήτρας υπέρ του Συλλόγου· ότι η αποχώρησις μέλους τινός του θιάσου εξ αυτού, είτε κατά το πρώτον εξάμηνον στάδιον της διδασκαλίας, είτε μέχρι της συμπληρώσεως της τριετίας από σήμερον, επιτρέπεται μόνον λόγω ασθενείας, βεβαιωμένης υπό δύο ιατρών, διοριζομένων υπό του Συλλόγου ή λόγω οριστικής αποδημίας· αλλ' η αποδημία θεωρήται οριστική μόνον μετά πέντε μήνας από της εις άλλην πόλιν εγκαταστάσεως· εν εναντία περιπτώσει έκαστος των ανωτέρω υποχρεούται απέναντι του Συλλόγου εις πληρωμήν δραχμών διακοσίων, λόγω αποζημιώσεως αυτού ή ποινικής ρήτρας, συνομολογουμένης δια του παρόντος· ρητώς δε συνομολογείται ότι, αν ποτέ, κατά το διάστημα της τριετούς ισχύος του παρόντος, ο Σύλλογος ήθελε διαλύσει τον μουσικόν θίασον, αι μεν στολαί, τα έπιπλα, τετράδια και τα όργανα, θέλουσι μένει εις την κυριότητα του Συλλόγου, ούτε δε ο αρχιμουσικός Σ. Μπίτσης ουδέ τις των του θιάσου μελών ή οι εγγυηταί αυτών, θέλουσιν έχει απαίτησιν τινα κατά του Συλλόγου, ουδέ ακόμη αν ήθελε πληρωθή εις τον Σύλλογον η δια του παρόντος συνομολογηθείσα αποζημίωσις ή ποινική ρήτρα, χιλιόδραχμος, ως ερρέθη, δια τον αρχιμουσικόν και διακοσιόδραχμος δια τους λοιπούς συμβαλλομένους, ισχυούσης μάλιστα της υποχρεώσεως των εγγυητών και ως δωρεάς, εάν μέχρι της διαλύσεως του θιάσου ήθελε γεννηθεί λόγος υποχρεών τινα αυτών εις την καταβολήν αποζημιώσεως ή ποινικής ρήτρας· ότι ο τε αρχιμουσικός και οι συμβαλλόμενοι μαθηταί του θιάσου χαίρουσι το δικαίωμα να ζητώσι παρά του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου και δι αποχρώντας λόγους, αδείας απουσίας κατά τε την πρώτην εξάμηνον περίοδον των μαθημάτων και κατόπιν, μέχρι συμπληρώσεως της τριετίας, το δε συμβούλιον θέλει χορηγεί εν ανάγκη και κατά κρίσιν του τοιαύτας δια του Προέδρου του Συλλόγου, δι' αποχρώντας πάντοτε λόγους. Πάσαν δε την ευθύνην της πληρωμής της ανωτέρω διακοσιοδράχμου αποζημιώσεως υπέρ του Συλλόγου ή ποινικής ρήτρας υπέρ αυτού, ως και την καταβολήν των εν τω παρόντι συνομολογηθέντων, λόγω απουσίας ή απειθείας, προστίμων, οι άνω αναφερόμενοι παρόντες απ' αρχής, μέχρι της συντάξεως του παρόντος και ακριβή των όρων αυτού λαβόντες γνώσιν και δια τους ανηλίκους μόνον εκ των συμβαλλομένων και εν πληρεστάτει γνώσει τη ανηλικιότητός των διατελούντες εγγυηταί, εγγυώνται, παραιτούμενοι έκαστος αυτών του ευεργετήματος της διζήσεως, και αναδεχόμενοι την υποχρέωσιν ταύτην ως ίδιον χρέος, αυτοτελές και ανεξάρτητον και υποσχόμενοι έκαστος ατομικώς και ανεπιφυλάκτως ότι, αν ο υπέρ ου εγγυάται ανήλικος ήθελε τυχόν, δια τον λόγον της ανηλικότητος μόνον, απαλλαγή της πληρωμής των δραχμών διακοσίων υπό του Δικαστηρίου, να υποχρεώται αυτός ως εγγυητής παριστάμενος απέναντι του Συλλόγου, λόγω δωρεάς προς τον Σύλλογον, ήτοι ατομικώς και παραιτούμενος από τούδε πάσης ενστάσεως, να δωρήση προς τον Σύλλογον ίσον ποσόν, ως επιθυμούντες οικειοθελώς και απαραβιάστως να ισχύη η δια του παρόντος συνομολογουμένη υποχρέωσις αυτών. Οι δε ειρημένοι, Πρόεδρος και Γραμματεύς, αντιπρόσωποι του Συλλόγου, δηλούσιν από τούδε ότι δέχονται την δωρεάν ως και άπαντας τους ανωτέρω συνομολογηθέντας όρους κτλ. (έπονται αι υπογραφαί).


ΛΟΓΟΣ

απαγγελθείς υπό του προέδρου του Συλλόγου κατά την έναρξιν των γυμναστικών αγώνων.

Ευπροσωπότεροι ή κατά το ποαρελθόν έτος εμφανιζόμεθα σήμερα ενώπιον Υμών, Σεβασμιώταε Ιεράρχα και λοιπή ευγενής ομήγυρις. Ο νόμος της προόδου, ουχί της αβασίμου και πομπώδους, αλλά της θετικής και βραδέως σπευδούσης, της προβαινούσης από των απλουστέρων και ατελεστέρων επί τα συνθετώτερα και εντελέστερα, εγένετο και ημίν οδηγός προς επιτέλεσιν του σκοπού, ον ανέθεντο ημίν τα μέλη του Παναχαϊκού Γυμναστικού Συλλόγου. Και ιδού, ενώ κατά το π. έτος μόλις ηδυνάμεθα να ορθοστατώμεν, ήδη βαδίζομεν, καίπερ εν πολλοίς σφαλλόμενοι. Πιστεύομεν δ' ακραδάντως ότι οι διάδοχοι ημών κατά το επιόν έτος θα παραστήσωσι προ ημών αγωνιστάς, ου μόνον απροσκόπτως βαδίζοντας και κινουμένους κατά πάσαν διεύθυνσιν, αλλά και αλλομένους.

Προς απόδειξιν της εκ της γυμναστικής προκυπτούσης ωφελείας δεν έχομεν ήδη, ως άλλοτε, χρείαν να καταφύγωμεν εις μαρτυρίας συγγραφέων ή εις παραδείγαμτα άλλων λαών. Θα δείξωμεν υμίν αυτήν δια ζώσης εικόνος. Μετ' ου πολύ θα ίδητε ασκουμένους προ υμών νέους ευσταλείς και ακμαίους, έχοντας το παράστημα αρρενωπόν και υπερήφανον, τέκνα του ημετέρου γυμναστηρίου. Προς πλείονα δ' απόδειξιν της αληθείας ότι η γυμναστική ου μόνον το σώμα επιρρωνύει αλλά και την ψυχήν εξευγενίζει, πληροφορώ υμάς μετ' αφάτου χαράς, ότι καθ' άπαν το έτος, καθ' ο συνεγυμνάζοντο ενταύθα υπέρ τους 200, από του μείρακος μέχρι του ωρίμου την ηλικίαν, ποικίλων δ' επαγγελμάτων, ουδ' άπαξ ηναγκάσθη το συμβούλιον να παρεμβή, προς κατάπαυσιν έστω και της ελαχίστης έριδος. Κατά την μόλις διετή ηλικίαν του ημετέρου Συλλόγου, το Γυμναστήριον εθαυματούργησε και ήδη ευκόλως διακρίνει τις εν τη πόλει ημών διττήν το ήθος νεότητα την μεν βαδίζουσαν ευπρεπώς και κοσμίως και συζητούσαν περί πραγμάτων αναγομένων εις την συμπλήρωσιν της αναπτύξεως του τε σώματος και της ψυχής, την δε, πλανωμένην ασκόπως ανά τας οδούς ή τους τόπους, ένθα άσεμνα γύναια χρησιμεύουσιν αυτή ως αντικείμενον λατρείας, απόζουσαν από παντοειδών αρωμάτων, εψιμμυθιωμένην και πεφορτωμένην δια βαρυτάτων επενδυτών, προς προφύλαξιν του ευπαθούς αυτής σαρκίου από των επηρειών των ατμοσφαιρικών μεταβολών.

Ενώ δε η εις την πρώτην κατηγορίαν υπαγομένη νεότης υπνώττει ύπνον ηδύτατον, μετά τον εκ των ασκήσεων ευάρεστον κάματον, εξεγείρεται δε του ύπνου όρθρου βαθέος, πλήρης σφρίγους και ρώμης, η την σκολιάν οδόν βαδίζουσα ετέρα μερίς, βιοί βίον θηρίου· διότι κοιτάζεται μεν την ημέραν, της δε νυκτός νέμεται, σπαταλώσα αφειδώς το τε χρήμα και προ πάντων την τιμήν αυτής, υπονομεύουσα δε βαθύτατα και την εαυτής υγείαν.

Κατά την τέλεσιν των περυσινών ημών αγώνων είπον μετ' άλγους ψυχής ότι ο βουλόμενος να σπουδάση παρ' ημίν την θείαν της γλυπτικής τέχνην, δέον να καταφύγη εις τα έργα των προγόνων, διότι η νυν νεότης είναι το πλείστον ραχιτική και κατεσκληκυία. Νυν όμως δύναμαι μεθ' υπερηφανίας να είπω ότι η ασκουμένη νεότης είνε ικανή να παράσχη επιζήλους τύπους σωματικής εν γένει ευμορφίας.

Αγαπητοί γονείς, οι μη αμβλυωπούντες προ των πασιφανών τούτων αποδείξεων· πέμψατε προς ημάς τα τέκνα υμών, δότε ημίν το ευτελές αργύριον, ου άνευ ουδέν έστι των δεόντων γενέσθαι, ημείς δε ανταποδόσομεν υμίν μεν νέους ευσταλείς, ευρώστους, ευπειθείς και ευσεβείς, τη δε πατρίδι πολίτας χρηστούς και ευαγώγους, ικανούς ίνα υπηρετήσωσιν αυτήν εν παντί καιρώ.

Παρακαλώ υμάς, τους ενταύθα ευρισκομένους, ίνα παρίδητε τας πολλάς ημών ελλείψεις, αποβλέποντες εις το βραχύ χρονικόν διάστημα, το διαρρεύσαν από της συστάσεως του Συλλόγου ημών και εις την ατέλειαν του γυμναστηρίου, ου τας σπουδαιοτέρας ελλείψεις ελπίζομεν να συμπληρώσωμεν εν τω μέλλοντι χρόνω, τη αρωγή των συμπολιτών ημών.

«Θαρσείν χρη, ταχ' αύριον έσετ' άμεινον».

---


ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ του Προέδρου του Παναχαϊκού Γυμναστικού Συλλόγου

Προς τον διευθυντήν του 14 Γυμαστικού τμήματος «η Σαξωνία»

(μετάφρασις)

Εν ονόματι του ενταύθα «Παναχαϊκού Γυμναστικού Συλλόγου», προσαγορεύω το ως ευ παρέστητε Υμίν τε και τοις αξιοτίμοις μέλεσι του 14ου Γυμναστικού Τμήματος «η Σαξωνία».

Η πόλις των Πατρών ευτυχής ως δεχομένη πρώτη υμάς, ευελπιστεί ότι δεν θα κριθεί παρ' υμών αυστηρώς, ως μόλις προς 60 ετών ελευθερωθείσα του δουλικού ζυγού και κατ' ακολουθίαν αδυνατούσα να σας επιδείξει μεγάλην πρόοδον. Καίτοι όμως ακαταπαύστως καταγίνεται εις πλήρωσιν των πρώτων αυτής αναγκών, εν τούτοις ουδέν παραμελεί το δυνάμενον να συντελέση εις την ανάπτυξιν του πνεύματος και του σώματος. Ένεκα τούτου ιδρύθη προ ολίγων ετών ενταύθα ο παρών Παναχαϊκός Γυμναστικός Σύλλογος.

Επί της ελπίδι ότι τα ολίγα ταύτα τα οποία προσφέρομεν υμίν θα γείνωσιν ευαρέστως αποδεκτά. Χαιρετίζω υμάς αναφωνών: Ζήτωσαν οι Γερμανοί Γυμναστικοί.


ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΙΣ του διευθυντού των γερμανών γυμναστικών

(μετάφρασις)

Αγαπητοί συνταξιδιώται !

Όσον αθλία και συνεφώδης είναι η άποψις του ουρανού, εξ ου ακαταπαύστως πίπτει ραγδαία βροχή, τόσον διαυγές είναι το ως ευ παρέστητε, όπερ μας εύχεται ο κ. Δήμαρχος, ο Παναχαϊκός Γυμναστικός Σύλλογος και η Γερμανική παροικία της ανθούσης ταύτης πόλεως της ωραίας Ελλάδος· Αισθανόμεθα ταύτην την χαιρετιστήριον υποδοχήν, ως προσφερομένην παρά πόλεως, εις ην η γυμναστική εύρεν δευτέραν πατρίδαν. * Ευχαριστούμεν την πόλιν των Πατρών, ευχαριστούμεν τον αξιότιμον Δήμαρχον, ευχαριστούμεν πάντας τους πολίτας και προ πάντων τους Έλληνας και Γερμανούς Γυμναστικούς του Παναχαϊκού δια την τιμητικήν υποδοχήν και ανακράζομεν ζήτω, ζήτω και πάλιν ζήτω...

  • Τις η πρώτη πατρίς της γυμναστικής;

---

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Του Προέδρου του Συλλόγου προς τον Κον W. Bier, διευθυντήν του 14ου γυμναστικού τμήματος «η Σαξωνία».

(Μετάφρασις)

Εν Πατραις τη 24/5 Ιουνίου 1893.

Αξιότιμε Κύριε Bier

Εις Δρέσδην

Προ τινων ημερών ο κ. Anton Geigl, υπάλληλος του οίκου Fels και Σα, απέστειλε των ημετέρω Συλλόγω βιβλίον, φέρον την εξής επιγραφήν: «Η πρώτη γερμανική θαλασσία γυμναστική εκδρομή εις Ελλήσποντον 1892. Υπό Kallenberg, Lindaou im Bodensee.» Εν αυτώ δ' εύρομεν τεμάχιον χάρτου, δι' ου ημείς τε και η υμετέρα οικογένεια εύχεσθε ημίν έτη πολλά, επί τη ευκαιρία του νέου έτους. Καίπερ αγνοούντες αν το βιβλίον προώριστο δια τον ημέτερον Σύλλογον, όμως εδέχθη μεν αυτό ευχαρίστως. Αλλά πόσον εξεπλάγημεν ότε εν τω περί Πατρών πραγματευομένω άρθρω εν σελίδι 59, ανέγνωμεν ότι «υμάς τε και τους συμπλωτήρας υμών υπεδέχθη εν Πάτραις γερμανικός γυμναστικός σύλλογος, απαρτιζόμενος τα πολλά υπό υπαλλήλων του Οίκου Fels και ότι ούτοι προσέφερον υμίν στέφανον μετά ταινιών και αμμάτων.» Απορούμεν πως το τοιούτον ασυγχώρητον λάθος παρεισέφρησεν εν τω ρηθέντι βιβλίω. Ο ενταύθα Γυμναστικός Σύλλογος υπό την επωνυμίαν «Παναχαϊκός Γυμναστικός Σύλλογος», είναι καθαρώς ελληνικός, ως και εκ του ονόματος αυτού δήλον γίνεται. Εάν δ' εγώ, συμπληρώσας τας εμάς σπουδάς εν Γερμανία και κατ' επακολούθημα λαλών την Γερμανικήν γλώσσαν, απέτεινα υμίν το ως ευ παρέστητε γερμανιστί, το τοιούτο πιστεύω δεν δύναται να μεταβάλλει τον ημέτερον Σύλλογον εις Γερμανικόν. Βεβαίως η γενομένη υμίν υποδοχή δεν εγένετο μόνον υπό των 8 προσφιλών Γερμανών των συγκαταλεγομένων μεταξύ των 1.000 μελών του Συλλόγου ημών· άλλως δε, ο δωρηθείς υμίν στέφανος ηδύνατο σαφέστερον παντός άλλου να μαρτυρήσει υπέρ της εθνότητος του Συλλόγου διότι και αι ταινίαι αυτού έφερον τα εθνικά των ελλήνων χρώματα και η αφιέρωσις ην γράμμασι ελληνικοίς γεγραμμένη. Γράφομεν υμίν τ' ανωτέρω εκ καθήκοντος, διότι πολλά μέλη του Συλλόγου ημών, λαλούντα γνων το βιβλίον και δικαίως ηγανάκτησαν δια τα περί Πατρών γραφέντα. Μετά μεγίστης χαράς εχαιρετήσαμεν υμάς τε και τους μεθ' υμών πλεύσαντας εν τη πόλει και πατρίδι ημών· ηλπίσαμεν δε ότι ηθέλατε αναγγείλει τοις εν Γερμανία ότι και εν Ελλάδι, τη κοιτίδι αυτής, καλλιεργείται η Γυμναστική υπό των Ελλήνων. Παρακαλών υμάς ίνα μοι εξηγήσητε τίνι τρόπω παρεισέφρησε το λάθος, Σας χαιρετώ μεθ' υπολήψεως Ο Πρόεδρος του Παναχαϊκού Γυμναστικού Συλλόγου ΧΡ. Π. ΚΟΡΥΛΛΟΣ

---

Ο κ. Μπηρ, δια της από 7/19 Ιουνίου επιστολής αυτού, αφικομένης ενταύθα τη 15/27 του ιδίου μηνός, απήντησεν ημίν λίαν φιλοφρόνως ως έπεται:

(μετάφρασις)

«Προς τον Ελληνικόν Γυμναστικόν Σύλλογον Πατρών

Αξιότιμοι Κύριοι και αγαπητοί συνάδελφοι!

Έλαβον την από 5 Ιουνίου υμετέραν έντιμον επιστολήν, σπεύδω δε ίνα πλήροφορήσω υμάς ότι δια το λυπηρόν λάθος του μνημονευομένου βιβλίου του Kallenberg δεν πταίει το Προεδρείον της περυσινής λαμπράς ημών εκδρομής. Η έκδοσις του βιβλιαρίου τούτου, όπερ και άλλα εμπεριέχει λάθη, είναι ιδιωτική επιχείρησις του εκδότου. Ζωηρότατα συμμετέχω της λύπης υμών δια τα λάθη, δι άπερ όμως μόνος ο εκδότης φέρει την ευθύνην, εγώ δε θ' ανακοινώσω αυτώ την υμετέραν αγανάκτησιν. Εγώ μετά πολλών άλλων, αναμιμνησκόμεθα ηδέως και ευγνωμόνως της διαμονής ημών εν ταις φιλοξένοις Πάτραις και ιδία των κοινών ημών γυμνασίων μετά των υμετέρων γυμναστικών, εις την εκτέλεσιν των οποίων ουδ' η ραγδαίως πίπτουσα βροχή ηδυνήθη να κωλύση υμάς. Τον υπό του υμετέρου Συλλόγου φιλοδωρηθέντα ημίν εκ δάφνης στέφανον φυλάττω εν τιμητική θέσει. Μεγίστην θα ησθανόμεθα χαράν εάν ποτέ ηυτυχώμεν να χαιρετίσωμεν μέλος του υμετέρου Συλλόγου εν τη πατρίδι ημών. Αναμιμνησκόμενος της Ελλάδος αιωνίως και ευγνωμόνως, Χαιρετώ υμάς μεθ' υπολήψεως ταπεινότατος W. BIER

Εν Δρέσδη τη 19 Ιουνίου (ν) 1893»

---

Μεθ' όλην την ευγένειαν μεθ' ης είναι γεγραμμένη η ανωτέρω επίστολή του κ. Μπηρ, ας μοι συγχωρήση να παρατηρήσω αυτώ ότι δεν έπρεπε να επιτρέψη τω Kallenbe να γράψη, εν ονόματι των εις Ελλήσποντον και αλλαχού εκδραμόντων, υπό την οδηγίαν αυτού, γερμανών γυμναστικών ψεύδη ή ύβρεις, απλώς και μόνον ίνα κορέση τα εν τη ψυχή αυτού εμφωλεύοντα αγενή πάθη ή να πληρώση το βαλάντιον αυτού, διαθρύπτων την εθνικήν των συμπατριωτών αυτού φιλοτιμίαν. Ο κ. Μπηρ, συνομολογών λίαν ευγενώς ότι εν τω προρρηθέντι βιβλιαρίω ενυπάρχουσι πολλά τα εσφαλμένα, οφείλει, νομίζομεν, ν' αποκηρύξη τούτο δημοσία και εν τη επισημότητι της αρχής αυτού, ίνα μη εκλαμβάνηται υπό των πολλών ως εν γνώσει διατελών των ψευδών αφηγήσεων του Kallenberg. Συνήθως αι περιγραφαί εκδρομών επισήμων ή πανηγύρεων των σωματείων εν γένει, πριν εκδοθώσι τύποις, επιθεωρούνται υπό των ιθυνόντων τα σωματεία ταύτα, ίνα προλαμβάνωνται τα λυπηρά επεισόδια τα προκαλούμενα εκ της απροσεξίας ή της κακοβουλίας των γραφόντων. Ημείς εν τούτοις, μετά την ανωτέρω διαβεβαίωσιν του κ. Μπηρ, θεωρούμεν λήξαν το επεισόδιον, δι όπερ ουχ' ήττον ημών ελυπήθησαν και οι αγαπητοί συνάδελφοι ημών Γερμανοί, ειλικρινείς υπέρμαχοι των συμφερόντων του Συλλόγου.


ΤΑ ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

---

«Ο ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ» ΕΜΒΑΤΗΡΙΟΝ

ΠΟΙΗΘΕΝ ΜΕΝ ΥΠΟ Γ. ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΒΡΑΒΕΥΘΕΝ ΔΕ ΥΠΟ ΤΩΝ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ ΕΝ ΤΩ ΠΟΙΗΤΙΚΩ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΩ ΤΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1892

Των αγώνων τους μόχθους θηρεύω, Πηδών, βάλλων, τον δίσκον πετών. Εις την πάλην ακούραστος τρέχω, Ακραδάντως ελπίζων, ποθών,

Στα κλεινά της Ελλάδος εδάφη, Που ελαία και δάφναι ανθούν, Δι' αγώνων ενδόξων, ως πάλαι, Κεφαλαι αθλητών να στεφθούν.

Να σαλπίση η φήμη ταχέως, Σθεναρώς, με γλυκείαν φωνήν Τραγωδούσα, «Δεν έπαυσαν ζώντες »Οι Ατρείδαι στην ένδοξον Γην».

Την φιλτάτην πατρίδα φυλάττων, Στους κινδύνους εμπρος μειδιών, Δάφνης μόνον τους κλάδους ζηλεύω, Προ της δόξης τα παντ' αψηφών.

Γυμνασθώμεν, ω τέκνα Ελλήνων, Ειν' η δόξα ο κλων ο χρυσούς, Εις δυσπρόσιτα όρη βλαστάνων, Και ον δρέπει ακάματος πους.

Δεν μαραίνουσι τούτον τα ψύχη, Δεν τον θραύει βορράς ή χιών, Ευλαβείται την δόξαν ο χρόνος, Στον αιων' αφηγείτ' ο αιών.

Γυνασθώμεν η ώρα επέστη, Αδελφοί εν δουλεία δακρύζουν ! Η πατρίς και το μέλλον, νεότης, Προς ημάς ευθαρσώς, ατενίζουν.

---

ΥΜΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΝ

ΠΟΙΗΘΕΙΣ ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ ΕΝ ΤΩ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩ ΤΗΣ 24ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1893

Μήτερ της δόξης, η τροφός του κάλλους, της ανδρείας Γενέτειρα της αρετής και της ελευθερίας, Επάνελθε, ω προσφιλής εξόριστος θεότης, Στην ένδοξον κοιτίδα σου· Ελλήνων η νεότης

Υπερηφάνως βλέπουσα, ως δόξης μαυσωλεία Ορθούμενα των ευκλεών ηρώων τα μνημεία, Σε αναμένει ευσταλής, κρατούσα δάφνης κλώνον Να θέση στους κροτάφους της η χειρ σου η ανδρεία Τον στέφανον, ον ήρπασε το ρεύμα των αιώνων.

Επάνελθε και η πατρίς σου σε κράζει μητρικώς, Σ' ανοίγει τας αγκάλας του «ο Παναχαϊκός»


ΠΙΝΑΞ ΜΕΛΩΝ


Α. ΤΑΚΤΙΚΑ


001. Ακρατόπουλος Ιωάννης 002. Αστραχάς Γεώργιος 003. Αλεξόπουλος Ανδρέας 004. Αγουρίδης Γεώργιος 005. Αθανασόπουλος Ανδρέας 006. Ατσαλάς Ιωάννης 007. Αλεξανδρόπουλος Θεόδ. 008. Ανδρουτσόπουλος Δημήτριος 009. Ανδρικόπουλος Δημήτριος 010. Αλεξόπουλος Δημοσθένης 011. Αναγνωστόπουλος Γεώργιος 012. Αντωνόπουλος Πίνδαρος 013. Ανδρούσσος Γ. Κωνστ. 014. Αγαπητός Γενναίος 015. Αλεξανδρόπουλος Ιωάννης 016. Αλεξανδρόπουλος Γεώργιος 017. Αβδελλόπουλος Ανδρέας 018. Αγγελόπουλος Φώτιος 019. Αγγελόπουλος Δημήτριος 020. Αλεξανδρόπουλος Αλεξ. * 021. Αθανασιάδης Γεώργιος 022. Αραπίδης Λάζαρος 023. Αγγελόπουλος Παναγ. * 024. Αναγνωστόπουλος Γεώρ. 025. Ανδρουτζόπουλος Γεώργιος 026. Αγγελόπουλος Παναγ. 027. Αλεξόπουλος Κωνσταντ. 028. Ανδρεόπουλος Ανδρέας 029. Αλεξανδρόπουλος Χρήστος 030. Αργυριάδης Νικόλαος 031. Αμπελάς Χαράλαμπος 032. Αθήνης Κλεομένης 033. Αναξαγόρας Πέλοψ Επ. 034. Άμβουργερ Αλβέρτος 035. Βίλχελμ Π. 036. Βασιλείου Παναγιώτης 037. Βίλμπεργκ Φ. 038. Βουρλούμης Νικόλαος 039. Βλάχος Κωνσταντίνος 040. Βαχατώρης Όθων 041. Βουρλούμης Θεόδωρος 042. Βετόπουλος Ιωάννης 043. Βήτος Νικόλαος 044. Βασιλόπουλος Σπύρος 045. Βουγάς Ιωάννης 046. Βώβης Αντώνιος 047. Βασιλακόπουλος Κωνστ. 048. Βαμβάτζικος Παναγιώτ. 049. Βρονίκης Σπυρ. 050. Βότσης Ιωάννης 051. Βενετζανόπουλος Δημήτ. 052. Βενετζανόπουλος Νικολ. 053. Γριμάνης Βασίλειος 054. Γκολφινόπουλος Αγγελ. * 055. Γκάϊγλ Αντώνιος 056. Γιαννακόπουλος Βασίλ. 057. Γκότσης Κωνσταντίνος 058. Γριμάνης Ανδρέας 059. Γεωργόπουλος Γεωργ. Μ. 060. Γαΐτας Δημήτριος * 061. Γεωργόπουλος Λεωνίδας 062. Γκίκας Θεμιστοκλής 063. Γκαλέκας Ιωάννης 064. Γερμανός Λεωνίδας 065. Γαλανόπουλος Ιωάννης 066. Γατόπουλος Ανδρέας 067. Γερακάρης Ευστάθιος 068. Γεωργικόπουλος Χαράλ. 069. Γούναρης Δημήτριος 070. Γεωργακόπουλος Κωνστ. 071. Γεωργόπουλος Κωνσταντ. 072. Γιάκος Δημήτριος 073. Γεωργίου Γεράσιμος 074. Γεωργίου Ευστάθιος 075. Γεωργόπουλος Γεώργιος 076. Γιαννακόπουλος Αντών. 077. Γερασιμόπουλος Ανδρέας 078. Γιαννούλης Σωτ. 079. Γεωργόπουλος Κωνσταντ. 080. Γερακάρης Κωνσταντ. 081. Γκίκας Ανδρ. 082. Γκαλέκας Γεώργιος 083. Γκραφ Ι. 084. Δασκαλόπουλος Παντελ. 085. Δρούκας Κωνσταντ. 086. Διαμαντόπουλος Πέτρος 087. Δογάνης Σωτήριος 088. Δημητρόπουλος Αλέξιος 089. Δημητρίου Ιωάννης 090. Δεμάζος Διονύσιος 091. Δρούκας Νικόλαος 092. Δρούκας Αντώνιος 093. Διαμαντόπουλος Σ. 094. Διγενόπουλος Χ. 095. Δημητρόπουλος Κ. 096. Δάρας Δ. 097. Δρούλιας Ανδρέας 098. Δουζίνας Γ. 099. Δημητρίου Α. 100. Δημητρόπουλος Γ. 101. Δανικόπουλος Γ. 102. Διαμαντόπουλος Αλέξιος 103. Δημακόπουλος Δημήτριος 104. Δημακόπουλος Διονύσιος * 105. Δελογκάκης Αλέξιος 106. Δημόπουλος Βασίλειος 107. Δουβανάς Χρήστος 108. Δεσποτόπουλος Χαράλ. 109. Δασκόπουλος Μιχαήλ 110. Ευμορφόπουλος Αλεξ. 111. Εμμανουήλ Παναγιώτης 112. Ευθυμίου Γεώργιος 113. Ευαγγελίου Ευάγγελος 114. Ευαγγελίου Σπύρος 115. Ευσταθίου Γερασίμος 116. Ευσταθίου Αν. 117. Ζωϊόπουλος Φιλοποίμην 118. Ζέρβας Ιωάννης 119. Ζηλήμων Νικόλαος 120. Ζαφειρόπουλος Λάμπρος 121. Ζαρουχλιώτης Γ. 122. Ζαχαρόπουλος Κ. 123. Ηλιόπουλος Γ. * 124. Θωμόπουλος Πέτρος 125. Θεοδώρου Κωνσταντίνος * 126. Θάλης Αριστείδης 127. Θεοχάρης Λουκάς Σ. 128. Θάλης Δημήτριος 129. Θεοχάρης Κωνσταντ. Σ. 130. Θωμόπουλος Αντώνιος 131. Θωμόπουλος Γεώργιος 132. Θωμόπουλος Κωνσταντ. 133. Θέμελης Κωνσταντίνος 134. Θεοφίλου Σόλων 135. Θάλης Γεώργιος * 136. Θεοχάρης Κωνσταντ. Π. 137. Ιατρόπουλος Σπύρος 138. Ιωαννίδης Κωνσταντίνος 139. Ιωαννίδης Ιωάννης 140. Ιατρίδης Σωτήριος 141. Ιωαννίδης Γεώργιος 142. Κρητικός Ιωάννης 143. Καραμέρος Δ. 144. Κρητικός Γεώργιος 145. Καρόκης Ευάγγελος 146. Κουτζουδάκης Κ. 147. Κοζάκος Π. 148. Κορύλλος Χρήστος 149. Κυριακόπουλος Νικόλαος 150. Κανελλόπουλος Κανελ. 151. Κόγκος Σταύρος 152. Καρόκης Γεώργιος * 153. Καράκαλος Παναγ. 154. Καπνίσης Ανδρέας 155. Κλουτς Ούγος 156. Κανελλόπουλος Γεωργ. Π. 157. Καραμπάτζος Δημοσθένης 158. Καρακίτζος Γεωργ. 159. Καλέκας Δημ. 160. Καραμπίνης Λουκάς 161. Κωστόπουλος Αναστάσιος 162. Κούκος Αρτέμης 163. Κορύλλος Νικόλαος 164. Κανελλόπουλος Β. 165. Κολλύρος Ηρακλής 166. Κωστόπουλος Μιχ. 167. Κουβέλης Ιωάννης 168. Κοκκονέζος Παναγ. 169. Κοντιάδης Δημήτριος 170. Καρανασόπουλος Αθαν. * 171. Κυριτζόπουλος Γεωργ. 172. Καλιακούδας Σωκράτης 173. Κανελλόπουλος Νικόλαος 174. Κανελλόπουλος Ιωάννης 175. Κατσαράκης Δημήτριος 176. Κακογιάννης Ιωάννης 177. Καλεντζώτης Νικόλαος 178. Κούρσης Στέφανος 179. Κρεμμύδας Βασίλειος 180. Κυφιώτης Π. * 181. Κοντογούρης Φίλιππος 182. Κοντανδριόπουλος Φ. 183. Καραγιαννόπουλος Μιχ. 184. Κουβέλης Δημ. 185. Κοτζιάς Νικολ. 186. Καλίγερος Παναγιώτης 187. Κωνσταντινόπουλος Δημ. 188. Κοσέ Ανατόλιος 189. Κολιόπουλος Παναγ. 190. Κότσιφας Κωνστ. 191. Κοκκώνης Κωνστ. 192. Καμμένος Νικόλαος 193. Κατέν. Αν. 194. Καστελάνος Μιχαήλ 195. Κόγκος Κωνστ. 196. Κασσελίδης Κωνστ. 197. Καράμπελας Αντώνιος 198. Κοζώνης Μιχαήλ 199. Κυράγγελος Προκόπιος 200. Κανέλλος Δημ. 201. Κατζούλης Δημ. 202. Κοντανδριόπουλος Αναστ. 203. Κούλης Οδυσσεύς 204. Κορώνης Βασίλ. 205. Κρητικός Περικλής * 206. Κωνστάκης Ανδρέας 207. Κόκκαλης Γεώργιος 208. Καββαδίας Δημητρ. 209. Κοσμόπουλος Γεώργ. 210. Καλυβωκάς Καραΐσκος 211. Λάμπελ Δ. 212. Λαμπρόπουλος Α. 213. Λέβενστερν Ερνέστος 214. Λάγκουρας Θεοδ. Δ. 215. Λαγκούσης Παναγιώτης 216. Λαγωγιάννης Ιω. Γ. 217. Λεκατσάς Ιωάννης 218. Λυμπερόπουλος Αν. 219. Λαγωγιάννης Δημήτριος 220. Λυμπεράλης Ευστάθιος 221. Λυκούδης Γεώργιος * 222. Λιόπετας Νικόλαος Κ. 223. Λιαπόπουλος Ηλίας 224. Λάλας Ν.Χ. 225. Λαϊνάκης Θεοδ. 226. Λαγωγιάννης Δημ. 227. Λεβεντάκος Παναγ. * 228. Λυμπεράλης Αντων. 229. Λοντόπουλος Ανδρέας 230. Λιάγκας Θεόδωρος 231. Λάππας Νικόλαος Κ. 232. Λεβεντάκος Χρήστος 233. Λάγγουρας Θεόδωρος Μ. 234. Λυμπεράλης Ιωάνν. 235. Λιαρομμάτης Π. 236. Μπούμπας Γεώργιος 237. Μούλος Δημ. 238. Μεϊτάνης Χρήστος Γ. 239. Μαραγκόπουλος Χρήστος 240. Μαλεβίτης Παναγ. 241. Μαλτέζος Θεμιστοκλής 242. Μακρίδης Παντελής 243. Μεϊτάνης Ηλίας Γ. 244. Μασούρας Ασημάκης 245. Μακρίδης Αρίσταρχος 246. Μαμμάκης Ιωάννης 247. Μαχαίρας Αριστ. 248. Μπαχαρίας Σπυρ. Α. 249. Μιχαλόπουλος Η. 250. Μελισσηνός Διονύσιος 251. Μητσόπουλος Δημοσθένης 252. Μαραγκός Μάρκος 253. Μάξιμος Δημ. 254. Μουστάκης Ιωάννης Θ. 255. Μπραρόπουλος Κωνστ. 256. Μητσόπουλος Λεωνίδας 257. Μεϊτάνης Χρ. Κ. 258. Μεσσηνέζης Αριστομένης 259. Μπίρκφελδ Αλβέρτος 260. Μαραγκός Αντων. 261. Μπαμπάκος Άγγελος 262. Μαχαίρας Τιμολέων * 263. Μιτσούλης Γ. 264. Μέγαρης Ανδρέας 265. Μελισσαρόπουλος Νικ. 266. Μανούσος Αργύριος 267. Μπιθέλης Παναγ. 268. Μιχαλακόπουλος Αργυρ. 269. Μιχαλόπουλος Παναγ. 270. Μερμήρας Παναγ. 271. Μπίτσης Σπυρ. Αρχιμουσ. 272. Μπουμπούκης Γεώργιος 273. Μαργαρίτης Ανδρέας 274. Μακρής Δημ. 275. Μαυρογιάννης Κ. 276. Μεσσηνέζης Ανδρ. 277. Μαυρογιάννης Διον. 278. Μεντζελόπουλος Μεντζ. 279. Μπιτζάκος Ανδρ. 280. Μπελεζίνης Π. 281. Μπέης Ανδρ. 282. Μπουρής Σωτηρ. 283. Μπραουδάκης Παναγ. 284. Μπραουδάκης Ν. 285. Μεντζελόπουλος Α. 286. Μουστάκης Μήνως 287. Μπελεζίνης Σπυρίδων 288. Μικρούτζικος Ιωάννης 289. Μπαμπάκος Γεώργιος 290. Μινώπριο Αντώνιος 291. Νικοκάβουρας Ν. Γ. 292. Ντούνιας Λεων. 293. Νικολόπουλος Β. Κ. * 294. Νικολόπουλος Άγγελος 295. Νεζερίτης Ιωάννης 296. Ξενόπουλος Παναγ. 297. Ξενόπουλος Σόλων 298. Ξυγκάκης Δημ. 299. Οικονομόπουλος Παναγ. 300. Οικονομόπουλος Ηρακλής 301. Οικονομόπουλος Ι.Ν. 302. Οικονομόπουλος Ανδρ. 303. Πράτσικος Δημητρ. 304. Πετραλιάς Κωνστ. 305. Πράτζικος Κωνστ. 306. Παρθενόπουλος Δημητρ. 307. Παππανικολάου Η. 308. Πεπανός Αντώνιος * 309. Πάσχας Ανδρέας 310. Παππαζαφειρόπουλος Γ. 311. Παγάνος Σοφ. 312. Πάσχας Δημήτριος 313. Παπαδημητρίου Ν. Χ. 314. Παπανδρόπουλος Ιωαν. 315. Παπανικολάου Σταύρος 316. Παπαμήτρος Φωκ. 317. Πήτας Γεώργιος 318. Παπαρρούπας Προκλής 319. Παπαθανασίου Βασιλ. 320. Παΐζης Ιωάννης 321. Παπαγεωργίου Πέτρος 322. Παπλάς Βασιλ. 323. Πετρόπουλος Κ. Α. 324. Πετμεζάς Αριστόβουλος 325. Πρεβεζάνος Κωνστ. 326. Παπαδόπουλος Ιω. Β. 327. Παπαγεωργίου Γεωργ. 328. Ποταμιάνος Κωνστ. * 329. Πέτας Π. Ηρακλής 330. Παπαϊωάννου Γ. Ν. 331. Πανταζής Κωνστ. 332. Παπασωτηρίου Κωνστ. 333. Παπαδημητρακόπουλος Γ. 334. Παπαδάτος Διονύσιος * 335. Πετρόπουλος Βασίλ. * 336. Πετραλιάς Γεώργιος 337. Παπαϊωάννου Λεων. 338. Πολίτης Αλέξανδρος 339. Παπασταθόπουλος Δημ. 340. Παπαχρηστόπουλος Κ. 341. Πρωτοπαπάς Θεοδ. 342. Πανουτζόπουλος Κωνστ. 343. Πράτζικος Παναγ. 344. Παπάς Γ. Δ. 345. Πολάκης Αθανάσιος 346. Παπανδροπουλος Γ. 347. Πανούσης Ιωάννης 348. Παπαδημούλης Δημ. * 349. Παπαναστασίου Γεωργ. 350. Παπαδημητρίου Ευθ. * 351. Παπαδάκης Γ. 352. Πετρίδης Δημ. 353. Ποττέν Ερρίκος 354. Παρθενόπουλος Κ. 355. Παπαγιαννόπουλος Ανδ. 356. Παπαθεοδώρου Ν. 357. Παπάς Ιωάννης 358. Πραπόπουλος Κων. 359. Πετρόπουλος Αλεξ. 360. Παπανικολόπουλος Ν. 361. Παπαβασιλόπουλος Φ. 362. Παπάς Δημ. Γ. 363. Παπαδημητρίου Αριστ. 364. Παπαρροδόπουλος Χρ. 365. Παναγιωτόπουλος Σ. 366. Πετζάλης Αλέκος 367. Πέτας Αντων. 368. Πρινάρης Αλεξ. 369. Παραμυθιώτης Ιωανν. 370. Πανουτζάκης Ανδρ. 371. Παπαλεξόπουλος Ν. 372. Παπαθανασόπουλος Αλ. 373. Παπανικολάου Αθαν. 374. Παναγούλης Αριστ. 375. Παπανδρικόπουλος Γ. 376. Παναγούλης Λεωνίδας 377. Παπασπυρόπουλος Αλεξ. 378. Παπαδόπουλος Αλ. 379. Πολυδωρόπουλος Θρασ. 380. Παρθενόπουλος Κυριάκος 381. Παπαμικρόπουλος Ανδ. 382. Παλλαδινός Ν. 383. Παπαδόπουλος Κων. 384. Περλέγκας Κ. 385. Παλλαδινός Διονύσιος 386. Ραφτόπουλος Λεων. 387. Ρηγόπουλος Σπυρίδ. Ν. 388. Ρούφος Ανδρ. Μ. 389. Ρίτσης Ιωαν. 390. Ρηγόπουλος Παν. 391. Ρηγάτος Σωτηρ. 392. Ραφτόπουλος Σπυρίδ. Κ. 393. Ρηγόπουλος Άγγελος 394. Ρημάκης Ανδρ. 395. Ριζώτης Βασιλ. Π. 396. Σιάνος Σωτήριος 397. Σταμπάδος Ρ. 398. Σταμπάδος Ανδρέας 399. Σιάνος Ιωάνν. 400. Σταυρόπουλος Σωτ. 401. Σωτηριάδης Αθηνόδωρος 402. Σταυρίδης Λεων. 403. Σούλος Κων. 404. Σκαγιόπουλος Παναγ. 405. Σακελλαρόπουλος Κων. 406. Σπυρόπουλος Σπυρ. Εμμ. 407. Σχίζας Δημ. 408. Σακελλαρίου Γεωργ. 409. Σωτηρόπουλος Ελευθ. 410. Σταθακόπουλος Αριστοτ. 411. Σπυρόπουλος Ιωανν. Ρ. 412. Στεφανόπουλος Αγγ. 413. Σταυρόπουλος Δημ. 414. Σχίζας Φώτιος 415. Σούλος Δημ. Σ. 416. Σπηλιωτόπουλος Γ. Ν. * 417. Στεκούλης Ιωάννης 418. Σαρσέντης Ιωάννης 419. Σκούρας Κωνστ. 420. Σωτηρακόπουλος Δημ. 421. Σπηλιωτόπουλος Χρήστος 422. Σταθακόπουλος Θεοφ. 423. Σοφόπουλος Κων. 424. Σολιώτης Ν. 425. Σαραντόπουλος Κων. 426. Σωτηριάδης Κωνστ. Γ. 427. Σωτηρόπουλος Γεωργ. 428. Σαμαράς Βασιλ. 429. Σταμπάδος Χρήστος 430. Σωφρονόπουλος Ανδρ. 431. Σκλαβούνος Γεώργ. 432. Σωτηρόπουλος Σ. 433. Συνοδινός Κ. 434. Σαλταφέρας Δημ. 435. Σωτηριάδης Ν. 436. Στεφανόπουλος Γ. 437. Σαραβαλιώτης Ανδρ. 438. Σταυρόπουλος Ανδρ. 439. Σπηλιόπουλος Χρ. 440. Σωτηρόπουλος Νικόλ. * 441. Σέλινας Αντ. 442. Σακελλαρόπουλος Παν. 443. Σιδερόπουλος Πάνος 444. Σακελλαρόπουλος Βασίλ. 445. Σύμψωμος Αντ. Λ. 446. Σακελλαρόπουλος Γεώργιος 447. Σαβόγιας Αριστοτέλης 448. Στεριώτης Γιαννίκος 449. Στόλτενωφ Έρμαν 450. Σκαρλάτος Ιάκωβος 451. Τομαρόπουλος Χρήστος 452. Τασόπουλος Επαμ. 453. Τραμπαδώρος Δημ. 454. Τομαρόπουλος Γεώργιος * 455. Τσέλος Αναστάσιος 456. Τερζόπουλος Σπ. 457. Τσατσώνης Θάνος 458. Τριάντης Χαραλ. Γ. 459. Τρούσας Διον. 460. Τορταρέλης Ευστάθιος 461. Τσάκαλος Παναγ. 462. Τριανταφυλλόπουλος Γ. 463. Τυπάλδος Στ. 464. Τσάτσος Κ. Π. 465. Τσουνούκας Θεμ. 466. Τασσόπουλος Ανδρ. 467. Τριάντης Γεώργιος Σ. 468. Τάσσος Ιωάννης 469. Τζίνος Κων. Αθ. 470. Τριανταφυλλόπουλος Π. 471. Τσερακλής Κων. * 472. Τραμουντάνας Π. 473. Τάσσος Κων. 474. Τζετζερής Κ. 475. Τροΐζης Κ. 476. Τζολάκος Π. 477. Τζερώνης Κυρ. 478. Τζερώνης Ευστ. 479. Τράκας Π. 480. Τσαγκαράκης Ανδρέας 481. Φραγκόπουλος Ανδρέας 482. Φωτόπουλος Κ. Ν. 483. Φινόπουλος Κ. Ν. 484. Φιλόπουλος Κωνστ. 485. Φιλόπουλος Ανδρ. 486. Φουντούλης Α. Γ. 487. Φιλιππόπουλος ή Βεντούζης Δ. 488. Φαρλόπουλος Σωτ. Κ. 489. Φαρσής Αθαν. 490. Φλαμής Σπυρ. 491. Φιλίππου Φιλ. 492. Φραγκόπουλος Αλεξ. 493. Φραγκόπουλος Μιχ. 494. Χαϊδόπουλος Ιωαν. 495. Χαραλάμπης Γεωργ. 496. Χρυσανθάκης Π. 497. Χαραλάμπης Π. 498. Χαραλάμπης Ιωαν. 499. Χαλικόπουλος Π. Δ. 500. Χρυσανθόπουλος ή Μπουφαρδής Γ. 501. Χοϊδάς Αχιλλεύς 502. Χαρακτηνιώτης Β. 503. Χρυσανθόπουλος Αγγ. 504. Χαραλάμπης Δημ. Ν. 505. Χρυσανθόπουλος Δημ. 506. Χειμώνας Γεώργ. 507. Χατζής Θεόδ. 508. Χρηστόπουλος Ανδρ. 509. Χρηστοδουλάτος Ιωάνν. 510. Χέλμης Ελευθέριος 511. Χατζηανδρέου Η. 512. Χρονόπουλος Σωκράτης

Β. ΕΠΙΤΙΜΑ


001. Γεροκωστόπουλος Αχιλλεύς 002. Φωκιανός Ιωάννης

Γ. ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ


001. Χαραλάμπης Σπυρ. 002. Κοτσελόπουλος Νικολ. 003. Δουδούμης Βασιλ. 004. Κωστάκης Δημ. 005. Καρακουλάκης Σπυρ. 006. Πετριχιάνος Κλεάνθης 007. Μαρέτης Άγγελος

Δ. ΕΤΑΙΡΟΙ


001. Αναγνωστόπουλος Παν. 002. Σεφερλής Γεώργιος 003. Κορύλλος Πολυβ. Ν. 004. Ξενόπουλος Δημ. 005. Ανδριακόπουλος Νικολ. 006. Διπλαρόπουλος Ιωάννης 007. Πανταζόπουλος Αθ. 008. Μπατζάκης Κ. 009. Δουβανάς Κωνστ. 010. Παππαϊωάννου Γεωργ. Π. 011. Αθανασίου Νικόλαος 012. Τούλας Βασίλειος 013. Μπαχαρίας Π. Α. 014. Θεοφίλου Δημήτριος 015. Τσερούλης Χαράλαμπος 016. Σιάνος Π. Χ. 017. Ψωμάκης Π. 018. Σιάνος Νικόλαος Ε. 019. Σταυρόπουλος Δημ. Γ. 020. Μάρκος Ανδρέας Δ. 021. Πεταλάς Κωνστ. Π. 022. Τριανταφυλλόπουλος Γ. Β. 023. Παγώνης Δημ. * 024. Παναγιωτόπουλος Π. Δ. 025. Τσικλητήρας Λέων 026. Παππαϊωάννου Χρ. * 027. Πρεβεζάνος Γ. Κ. 028. Καλαϊσάκης Νικολ. Χ. 029. Χαντζής Αχιλλεύς 030. Αγαπητός Σπ. Θ. 031. Ανδρούσσος Σταύρος Γ. 032. Κολυβάς Ν. Ε. 033. Τριάντης Ιωάννης Ν. 034. Κοντανδριόπουλος Γ. Α. 035. Ακρατόπουλος Α. Χ. 036. Κοτσιάς Χ. 037. Αγαπητός Κ. Θ. 038. Παπαφράγκος Γεώργιος 039. Τζαβάρας Ιωάννης * 040. Τσαγκανέλης Π. 041. Κατσάνος Αθανάσιος 042. Θανόπουλος Βασίλειος 043. Παλαιολόγου Αναστάσ. 044. Τσούρης Γεώργιος 045. Πονήρης Ιωάννης 046. Φλαμής Δημήτριος 047. Βασιλείου Κωνσταντίνος 048. Κοντογούρης Γεώργιος 049. Ραυτόπουλος Κωνσταντ. 050. Γερούσης Θεμιστοκλής 051. Τσακασιάνος Ανδρέας 052. Σωτηρόπουλος Σωτ. Π. 053. Βέδρας Νικόλαος 054. Σακελλαρόπουλος Παν. 055. Ματθιός Ν. Ηλ. 056. Μίντζας Παναγιώτης 057. Φωτήλας Βασίλειος 058. Πηλιώτης Νέστωρ 059. Μαθιός Ιωάννης 060. Λεβεντάκος Δημήτριος * 061. Πριονάς Γεωργ. Α. * 062. Θεφανόπουλος Κλ. 063. Βασιλόγαμβρος Αθανάσ. 064. Καλαμογδάρτης Π. 065. Ραυτόπουλος Ιωάννης Ν. 066. Παναγιωτόπουλος Π. Χ. 067. Μαυρομμάτης Μιχαήλ 068. Αργυρόπουλος Ανδρέας 069. Παπαστεφάνου Δημητρ. 070. Αλεξανδρόπουλος Κωνστ. 071. Αλεξόπουλος Γ. Π. 072. Μπούζος Κ. Ανδρέας 073. Κόντος Εμμανουήλ 074. Λάγκουρας Δημ. 075. Ανδρούσσος Δημ. Γ. 076. Περιβολαρόπουλος Ευάγγ. 077. Σταυρόπουλος Σταμ. 078. Παπαδόπουλος Βασίλειος 079. Παπαλεξανδρόπουλος Ιω. * 080. Ανδρικόπουλος Ιωάννης 081. Βενετσανόπουλος Π. Ν. 082. Λόντος Σωτήριος 083. Λόντος Ευθύμιος 084. Αναστασίου Χαρίλαος 085. Ανδρούσσος Πέτρος Γ. 086. Παπαμικρόπουλος Περικλ. *

ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΑΝΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΩΝ


001. Πορφυρόπουλος Κωνσταντίνος 002. Τσαούσης Νικόλαος 003. Μητσόπουλος Αναστάσιος 004. Παναγόπουλος Λάμπρος (Εταίρος)


  • Μουσικός του Συλλόγου


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΧ. ΓΥΜΝΑΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΑΠΟ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 1892 ΜΕΧΡΙΣ 20 ΜΑΪΟΥ 1893

ΕΣΟΔΑ


ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΡΧ. Λ ΔΡΧ. Λ ΔΡΧ. Λ

Αι παραληφθείσαι εκ του ενταύθα δημοσίου ταμείου. ---,- 1976,00 ---,- Εισπράξεις δυνάμει αποδείξεων παρελθούσης χρήσεως. » 44,35 2020,35 Εισπράξεις εκ τακτικών συνδρομών των μελών και εταίρων του Συλλόγου. » ---,- 8411,00

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Εξ εράνου δια τον κολυμβητικόν αγώνα. 730,00 ---,- ---,- Εκ θεατρικής παραστάσεως προς αγοράν μουσικών οργάνων. 1424,90 2154,90 ---,- Εκ πωλήσεως δύο κενών κιβωτίων και εκ κυτίου Συλλόγου. ---,- 23,90 ---,- Εκ δωρεάς του κ. Γερασίμου Κόγκου. ---,- 100,00 2278,80 Εκ πωλήσεως σημάτων Συλλόγου. ---,- ---,- 616,25 Εκ μελών του μουσικού θιάσου απέναντι οφειλής των. ---,- ---,- 271,80


Δραχ. 13598,20

Δραχ. 13598,20

Εν Πάτραις τη 20 Μαΐου 1893

Ο Ταμίας Κ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ


ΕΞΟΔΑ


ΔΡΑΧ. Λ ΔΡΑΧ. Λ

Έξοδα υποδοχής Γερμανικού γυμναστικού Συλλόγου. ---,- 55,90

ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΝΩΝ

1) Γυμναστ. αγώνων του 1892. 330,65 ---,- 2) Κολυμβητ. αγώνος του 1892. 1114,05 ---,- 3) Γυμναστ. αγώνων του 1893. 563,85 2008,55

ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝ ΓΕΝΕΙ

1) Έξοδα διοικήσεως, υπηρεσίας, Γυμναστηρίου και μουσικής (εν οις και τα καθυστερούμενα παρά διαφόρων ενταύθα σωματείων δια την εορτήν της 25 Μαρτίου 1893). ---,- 1452,35

ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

1) Δια συμβόλαια μουσικών. 111,00 ---,- 2) Έξοδα σχολείου μουσικής. 648,90 ---,- 3) Μισθοδοσία μουσικοδιδασκαλ. 905,35 1665,25 Αξία μουσικών οργάνων. ---,- 2608,40 Αξία σημαίας του Συλλόγου. ---,- 386,60 Αξία σημάτων του Συλλόγου. ---,- 656,25 Πληρωθείσαι εις Δ. Γαΐταν απέναντι ραπτικών των στολών των μουσικών. ---,- 310,00 Προκαταβολή προς αγοράν μουσικών οργάνων εις βάρος ενίων μελών του μουσικού θιάσου. ---,- 1023,35 Ποσοστά εισπράκτορος Αξία δύο λαχειοφόρων ομολογιών υπ. αριθ. 111.242 και 117.516. ---,- 1203,00 Μετρηταί. ---,- 877,00


Δραχ. 13598,20

Εν Πάτραις τη 20 Μαΐου 1893

Ο Ταμίας Κ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ


Πωλείται αντί λ. 40

Προς όφελος του Συλλόγου