Ετήσιον Ημερολόγιον του Έτους 1888/Σκέψεις

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἐτήσιον Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1888
Συγγραφέας:
Σκέψεις


ΣΚΕΨΕΙΣ
(Ἐξ ἀνεκδότου χαρτοφυλακίου.)

Τὸ λόγιον ὅτι οἱ ποιηταὶ καὶ οἱ ἔξοχοι συγγραφεῖς γεννῶνται, ἰσχύει πρὸ πάντων εἰς τὴν χώραν μας. Πρὸ πάντων ἐδῶ οἱ ποιηταὶ γεννῶνται… ὑπὸ τῶν ἐφημερίδων.

*

Ὁ ἑλληνικὸς στρατὸς εἶνε ὁ κατ’ ἐξοχὴν τακτικὸς στρατός. Οἱαδήποτε περίστασις καὶ ἂν παρουσιασθῇ, ὅσον καὶ ἂν φλογίζεται ὑπὸ πατριωτικῶν αἰσθημάτων, πάντοτε ὅμως μένει ἐντὸς τῶν ὁρίων.

*

Ἐν τῇ πολιτείᾳ ἡ ἱεραρχία ἔχει καθαυτὸ ὡς ἑξῆς·

Ὑπεράνω παντὸς πολίτου ἵστανται αἱ ἀρχαί, ὑπεράνω τῶν ἀρχῶν ἵσταται ὁ βασιλεύς, ὑπεράνω τοῦ βασιλέως ἵσταται ὁ νόμος καὶ ὑπεράνω τοῦ νόμου ἵσταται ὁ ἀστυνόμος.

*

Πρέπει νὰ τεθῇ ἐπὶ τέλους τὸ pendant τοῦ ἀνδριάντος τοῦ Κοραῆ εἰς τὰ προπύλαια τοῦ Πανεπιστημίου. Ἂν δὲν εἷνε ὁ Γλάδστων, ἃς εἶνε κανεὶς ἄλλος ἄνθρωπος σοβαρὸς, διὰ νὰ ἐπιβλέπῃ τὸν Κοραῆν, ὅστις ἂν μείνῃ μόνος του εἷνε ἱκανὸς νὰ ἐξακολουθήσῃ νὰ κάμνῃ ἄτακτα.

*
Τὸ ἄκρον ἄωτον τῆς ἀντιθέσεως:

Νὰ λάβῃ παραγγελίαν ὁ γλύπτης κ. Βροῦτος νὰ κατασκευάσῃ τὸν ἀνδριάντα τοῦ Καίσαρος.

*

Ἤθελα νὰ γνωρίζω μὲ ποῖον ἐθνικὸν ἐπίθετον πρέπει νὰ προσδιορίζωνται τὰ πάθη τὰ περιεχόμενα εἰς τὰ γαλλικὰ δράματα καὶ τὰ γαλλικὰ μυθιστορήματα.

*

Ὁ γενάρχης πάντων τῶν παρασημοφορηθέντων διὰ τοῦ ἑλληνικοῦ παρασήμου εἷνε ἀναμφισβητήτως Σίμων ὁ Κυρηναῖος ὅστις ἐδέχθη πρῶτος νὰ φέρῃ τὸν σταυρὸν τοῦ Σωτῆρος. Φαίνεται ὅμως ὅτι ἀπὸ τῆς ἐποχῆς ἐκείνης τὸ πρᾶγμα δὲν ἦτο τόσον πολὺ εὐχάριστον, διότι τὸ Εὐαγγέλιον λέγει, ὅτι ἠγγάρευσαν αὐτόν.

Χαραλ. Αννινοσ