Επιστολή του κόμητος Πάνιν προς τον Ι. Καποδίστρια για την αποστολή εκ μέρους της Ρωσίας και της Γαλλίας μέρους του δανείου προς την Ελλάδα

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἐπιστολὴ τοῦ κόμητος Πάνιν πρὸς τὸν Ἰ. Καποδίστρια μὲ τὴν ὁποία τοῦ ἀναγγέλλει τὴν ἀποστολὴ ἐκ μέρους τῆς Ρωσίας καὶ τῆς Γαλλίας μέρους τοῦ δανείου πρὸς τὴν Ἑλλάδα.
Συγγραφέας:


Μετάφρασις

Ναύπλιον τὴν 24 Φεβρουαρίου/8 Μαρτίου 1830.

Ἐξοχώτατε Κυβερνῆτα,

Ἐπειδὴ διάφοροι περιστάσεις ἐπέφεραν βραδύτητα εἰς τὴν συντέλεσιν τοῦ δανείου, τὸ ὁποῖον ἔμελλε νὰ συμφωνηθῇ ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος, ἡ Α.Μ. ὁ Αὐτοκράτωρ Σεβαστὸς Κύριός μου κινούμενος ἀπὸ τὸν ἐπίμονον αὐτοῦ πόθον ὑπὲρ τοῦ εὖ εἶναι τοῦ τόπου τούτου ἀπεφάσισε νὰ θέσῃ ἐν τοσούτῳ εἰς τὴν διάθεσιν τῆς Ὑμετέρας Ἐξοχότητος νέα χρηματικὰ βοηθήματα.

Ἐπ᾿ αὐτῷ τούτῳ ἡ Αὐτοκρατορικὴ Αὐλὴ καὶ ἡ τῆς Χρ. Α. Μ. ἐσυμφώνησαν νὰ ἐπινεύσωσιν εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Κυβέρνησιν ὡς προκαταβολήν τινα ἐπὶ τοῦ συντελεσθησομένου δανείου, τὴν ποσότητα 400.000 φράγκων κατὰ μῆνα, τῆς ὁποίας τὸ μὲν ἥμισυ θέλει χορηγηθῆ παρὰ τῆς Ῥωσσίας, τὸ δὲ ἕτερον ἥμισυ παρὰ τῆς Γαλλίας, ἀπὸ τῆς αης Ἰανουαρίου τοῦ 1830 μέχρι τῆς 31 Μαρτίου.

Τὰ ἐκ μέρους τῆς Αὐλῆς μου ἐπἈυτῆ τῇ χρήσει διορισθέντα κεφάλαια ἔφθασαν ἤδη καὶ ἐνήργησαν νὰ παρατεθῶσιν ἐπὶ τοῦ δικρότου ὁ «Ἀλέξανδρος Νεύσκη» ἑλλιμενισμένου εἰς Ναυπλίαν ἐπὶ τὸ παρόν.

Ἐκπληρῶν αὐτὴν ταύτην τὴν διακοίνωσιν σπεύδω νὰ σᾶς προσφέρω, Ἐξοχώτατε, τὴν ἀνανέωσν τῶν αἰσθημάτων τοῦ βαθυτάτου σεβασμοῦ, μεθ᾽ ὧν ἔχω τὴν τιμὴν νὰ ἦμαι.

Τῆς Ὑμετέρας Ἐξοχότητος

ὁ κτλ

Ὑπογεγραμμένος Κ.Β. Πάνιν

Πρὸς τὸν Ἐξοχώτατον

Κυβερνήτην τῆς Ἑλλάδος κτλ. κτλ.